8 A 20/2017 - 32

Pobyt cizinců

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (9)
Judikatura (12)
x x xxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xoudkyň Mgr. et Mgr. Lenky Bahýľové, Ph.D., a Mgr. Věry Jachurové v právní věci žalobce:
D. H. T.
bytem zastoupený advokátkou Mgr. Naďou Smetanovou sídlxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x x xxxxxx xxxxx rozhodnutí žalované ze dne 15. 12. 2016, č. j. MV-131126-6/SO-2016, takto:
I.
Rozhodnutí Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců ze dne 1xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řízení ve výši 9 800 Kč, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právní zástupkyně žalobce advokátky Mgr. Nadi Smetanové.
Odůvodnění:
1x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxzhodnutí“), kterým bylo jako opožděné zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky ze dne 26.2.xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxolení k trvalému pobytu podle § 77 odst. 2 písm. f) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxě nejprve obecně uvedl, že napadeným rozhodnutím byl zkrácen na svých právech, že toto rozhodnutí je nezákonné, nepřezkoumatelné a v neposlední řadě vxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxvat za doručení souladné se zákonem. Žalobce již v odvolání namítal nezákonnost ustanovení opatrovníka, protože nebyl osobou, které se nepodařilo ozxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxmení o zahájení řízení si žalobce totiž osobně převzal. Žalobce dále nesouhlasil s tím, že by byl jeho pobyt neznámý, jelikož po propuštění z výkonu tresxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxval písemnosti, přičemž ani jednou poštovní doručovatel neuvedl, že by na této adrese měl být žalobce neznámý; adresát (žalobce) byl vždy vyzván k vyzvxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx být vloženy do schránky v souladu s ust. § 23 správního řádu. Žalobci není zřejmé, z jakého xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxy předmětných zásilek. Správní orgán k tomuto postupu neměl žádný důvod, v místě bydliště žalobce nebydlela žádná osoba, jejíž zájmy by byly v rozporu sx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx č. j. 7 As 53/2011-77.
4. Žalobce dále namítl, že žalovaná se v napadeném rozhodnutí nikterak nezabývala jeho námitkami týkajícími se nezákonnosti uxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxo oznámit zahájení řízení z moci úřední. Adresu svého pobytu nahlásil Vězeňské službě, kdy ve smyslu § 105 odst. 3 zákona o pobytu cizinců měla být tato ixxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxímu orgánu. Dle přesvědčení žalobce nic nebránilo tomu, aby mu správní orgán písemnosti doručoval (byť i fikcí) na adresu nahlášenou Vězeňské službě Čxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxlobci povolení k trvalému pobytu pouze za podmínky, že rozhodnutí je přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života cizince. Sprxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xe žil na území České republiky po dobu delší 30 let. V době prvního vstupu na území České republiky mu bylo 20 let a celý jeho produktivní život je spjat s Česxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xa skutečnost, že vládne českým jazykem, a o jeho integraci do české společnosti tak nelze mít pochyb. Za dobu svého více než třicetiletého pobytu na územx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx možnost (i schopnost) začlenění se do vietnamské společnosti je mizivá. Z těchto důvodu žalobce považuje rozhodnutí správního orgánu I. stupně i napaxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxvení opatrovníka žalobci za splněné. V projednávaném případě bylo nutné zohlednit i skutečnost, že žalobce si byl dobře vědom toho, že je s ním vedeno spxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxů, a po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody nenahlásil svoji aktuální adresu místa pobytu. Z toho důvodu správní orgán nemohl doručovat písemnosxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xesplnění povinnosti ze strany žalobce nahlásit aktuální adresu místa pobytu nebylo možné doručování ani tzv. fikcí. Dle názoru správního orgánu je nexxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xprávní orgány nemohou čerpat z údajů, které cizinec uvádí jiným správním orgánům nebo v jiných řízeních. Žalovaná připouští, že správní orgán I. stupnx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxmá vliv na správnost názoru, že v řízení bylo žalobci třeba ustanovit opatrovníka, žalobce tímto způsobem nebyl žádným způsobem zkrácen na svých právexx xx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xynšperk nad Ohří oznámení správního orgánu o zahájení správního řízení ve věci zrušení povolení k trvalému pobytu podle § 77 odst. 2 písm. f) zákona o pobxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxahuje přípis Policie ČR ze dne 30.7.2015 s hlášením změny k osobě žalobce, z něhož vyplývá, že bydliště žalobce je K. X, K. V. a bydliště žalobce po propuštxxx xx xx xx xx xx xx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx D. X, P. 4. Z údajů poštovního doručovatele na obálce zásilky vyplývá, že adresát nebyl zastižen, byl vyzván k vyzvednutí zásilky a zásilka byla na poště xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx2.2015, jímž byl žalobci ustanoven pro účely tohoto správního řízení opatrovník (Arcidiecézní charita Praha), a to podle § 32 odst. 2 písm. h) správníhx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxtanovení opatrovníka vyzvednout.
11. Vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí ze dne 19.1.2016 bylo zasíláno ustanovenxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xx xx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxle na obálce zásilky vyplývá, že adresát nebyl zastižen, byl vyzván k vyzvednutí zásilky a zásilka byla na poště připravena k vyzvednutí dne 21.1.2016; xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxení k trvalému pobytu a žalobci byla stanovena lhůta k vycestování, bylo doručováno pouze opatrovníkovi žalobce. Z obsahu tohoto rozhodnutí vyplývá, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xři propuštění si nikdo zaslanou korespondenci nepřebíral, a proto mu správní orgán ustanovil opatrovníka.
13. Dne 6.6.2016 nahlížel zmocněný zástxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) s žádostí o prominutí zmeškání úkonu, která byla následně usnesením správního orgánu ze dne 26.7.2016 zamítnuta. V tomto usnesení správní orgán mj. uxxxxx xx xxxxxx xx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxčení. V odůvodnění usnesení správní orgán poukázal rovněž na nečinnost žalobce a na porušení jeho povinnosti hlásit změnu trvalého pobytu správnímu oxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxtnosti žalobcova povolení k trvalému pobytu.
14. Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xx x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xrvním žalobním bodě žalobce namítal, že se žalovaná v napadeném rozhodnutí dostatečně nevypořádala se všemi jeho odvolacími námitkami, jež se týkaly xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxdstatněná.
16. Podle § 89 odst. 2 s. ř.
odvolací správní orgán přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení,
které vydání rozhodnutí předcháxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx veřejný zájem. K vadám řízení,
o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy,
popřípadě na jehx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxgánu tedy je se dostatečným a přesvědčivým způsobem vypořádat s námitkami účastníků, neboť smyslem a účelem odvolacího řízení je právě přezkum správnxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxazující rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23.2.2017, č.j. 2 Azs 273/2016 – 43).
17. Žalobce v odvolání proti rozhodnutí správního orgánu I. xxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxiálu, přičemž opatrovník, který mu byl ustanoven podle § 32 odst. 2 písm. h) správního řádu, mu byl ustanoven bez zákonného důvodu, a že všechny písemnosxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxním, že rozhodnutí správního orgánu bylo doručeno ustanovenému opatrovníkovi a to dne 4.3.2016, přičemž od následujícího dne, tj. od 5.3.2016 začala xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx řádu ustanoven nesprávně, pokud žalobci bylo řádně oznámeno, že proti němu bylo zahájeno řízení z moci úřední, a proto nemohly být splněny důvody pro uxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxznámého pobytu, protože se zdržoval fakticky na adrese, kterou oznámil při propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, a na kterou správní orgán žalobcx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxacích námitek žalobce, součástí spisového materiálu je též procesní rozhodnutí správního orgánu ze dne 26.7.2016, jímž byla zamítnuta žádost žalobcx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxříchu nebyla promítnuta do napadeného rozhodnutí, což způsobilo jeho nepřezkoumatelnost ve vztahu k uplatněným odvolacím námitkám. Za účelem hospoxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxo rozhodnutí a vyjádření žalované k žalobě, jež se odvolacích námitek žalobce týkají.
19. Podle § 19 odst. 2 správního řádu
není-li možné písemnost dxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxn zvolí takovou
poštovní službu, aby z uzavřené poštovní smlouvy vyplývala povinnost dodat poštovní zásilku obsahující písemnost
způsobem, který xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxdání účastníka řízení
správní orgán doručuje na adresu pro doručování nebo elektronickou adresu, kterou mu účastník řízení sdělí,
zejména může-li xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxx x 72 odst. 1 správního řádu se
rozhodnutí účastníkům oznamuje doručením stejnopisu písemného
vyhotovení do vlastních rukou nebo vyhlášením
. Podle uxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxůsobem
přípustným podle § 20 správního řádu, písemnost se uloží.
Podle odst. 4 citovaného ustanovení se adresát vyzve
vložením oznámení o neúspěšnéx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx a v kterou denní dobu si lze
písemnost vyzvednout. Je-li to možné a nevyloučil-li to správní orgán, písemnost se po uplynutí 10 dnů vloží do
domovní schxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxt písemně poučí o právních důsledcích překážek při
doručování ve smyslu ust. § 24 správního řádu
. Podle ust. § 24 odst. 1 správního řádu
jestliže si adrxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxím dnem této lhůty
.
22. Podle § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu správní orgán ustanoví opatrovníka
osobám neznámého
pobytu nebo sídla a osobám, jixx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx xdst. 1, kterým se nepodařilo oznámit zahájení řízení z moci úřední (§ 46 odst. 2) …
24. Vzhledem k tomu, že oznámení o zahájení správního řízení ze dne 2xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxípadě nenastala. Uvedené ustanovení tak na projednávaný případ jednoznačně nedopadalo. V úvahu proto případně přicházela aplikace § 32 odst. 2 písm. xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xoručovat.
Ust. § 32 odst. 2 písm. d) s.ř. obsahuje dva předpoklady, kdy lze opatrovníka ustanovit. Nejde však o dvě podmínky, které musí být kumulatixxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxznámého pobytu, ten za prokázaný mít nelze, jelikož v průběhu správního řízení nevyvstaly důvodné pochybnosti o tom, že se žalobce na hlášené adrese skxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxž nezdržoval). Jak vyplynulo ze správního spisu, žalovaná byla Vězeňskou službou vyrozuměna o tom, že žalobce nahlásil při propuštění z trestu odnětí xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxci doručovala – byť neúspěšně (např. vyrozumění o provedení úkonu ze dne 10.9.2015, č. j. OAM-173-9/ZR- 2014, vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podklxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxa správnímu orgánu zpět jako nedoručená s tím, že si ji ani po výzvě žalobce nevyzvedl; nikoliv však z důvodu, že by byl adresát (žalobce) neznámý.
25. Zx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxvního orgánu I. stupně ani z napadeného rozhodnutí, přestože to žalobce v odvolání namítal, přitom není zřejmé, z jakého důvodu správní orgán znemožnix xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx povinnosti ze strany žalobce nahlásit aktuální adresu místa pobytu nebylo možné doručování ani tzv. fikcí, aniž by však vysvětlila, proč to nebylo možxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxsemnosti v tomto správním řízení doručoval. Lze sice dát za pravdu žalované, že pokud žalobce neohlásil Ministerstvu vnitra ve lhůtě 30 dnů od propuštěxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xprávní orgán si musel být vědom aktuálního místa pobytu žalobce (i přes odlišný – neaktuální údaj v evidenci Ministerstva vnitra).
26. Nelze se ani ztxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxzeních. V tomto směru lze vyjít z judikatury Nejvyššího správního soudu, jakož i judikatury Ústavního soudu, podle níž
„ustanovení opatrovníka účastxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx se účastníkovi
prokazatelně nedaří doručovat, respektive že je pobyt účastníka neznámý. Za tím účelem se musí vždy správní
xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxiz například nálezy Ústavního soudu ze dne 24. 5. 2011, sp. zn.
II. ÚS 817/11, a ze dne 7. 8. 2007, sp. zn. II. ÚS 1090/2007, nebo rozsudky Nejvyššího správxxxx xxxxx
xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxx x xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx řízení cizinec, jenž má zákonem (§ 98 zákona
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx usnadnit doručování cizinci, rozhodně však nemůže vést ke snížení standardu
ochrany jeho procesních práv. Před vydáním usnesení o ustanovení opatrxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xoručovatele. Tak je tomu i v případě, že pro danou osobu platí zvláštní povinnost hlásit změny svého pobytu
(k tomu srov. rozsudek Nejvyššího správníhx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxztotožnil s tvrzením žalované, že vzhledem k nesplnění povinnosti ze strany žalobce nahlásit aktuální adresu místa pobytu příslušným orgánům nebylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxka.
27. Potud lze shrnout, že účastník řízení (žalobce) nemůže být bez dalšího osobou neznámého pobytu za situace, kdy sice v rozporu s ust. § 98 odst. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xrgánů, že žalobce byl osobou neznámého pobytu, tak není správný.
28. Ohledně druhého předpokladu pro ustanovení opatrovníka účastníku řízení zakoxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxšího správního soudu ze dne 18.8.2016, č. j. 9 Azs 157/2016-34, podle něhož
„[i]nstituty doručování veřejnou vyhláškou nebo ustanovení opatrovníka
x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxx x xx xx x xx xxxxxxxxx xádu. O osobu, které se prokazatelně nedaří doručovat nebo která je
neznámého pobytu, se nejedná, pokud se jí daří doručovat, byť fikcí dle § 24 odst. 1 spxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxí neplatnosti doručení. Zde by již xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx 23/2011 - 118).
Také doručení fikcí dle § 24 odst. 1 správního řádu je tedy nutno upřednostnit před doručováním veřejnou
vyhláškou či ustanovením opxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxe s ohledem na § 23 odst. 4 správního řádu
snáze a rychleji dovědět o neúspěšném doručení a svá práva tak v řízení účinněji chránit (k tomu srov. rozsudek
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xokud se nedaří účastníkovi řízení doručovat, a to ani fikcí. Tato situace však v posuzovaném případě nenastala.
29. Lze tak uzavřít, že pro ustanovenx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xodstatnou vadou, která mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé. V důsledku této vady řízení byl žalobce zkrácen na svých procesních právxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdnutí správního orgánu, lze pak stručně uvést následující. Pokud žalovaná coby odvolací správní orgán dospěla k závěru, že odvolání žalobce bylo opožxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vydané v prvním stupni ve všech směrech vyhovuje podmínkám zákona, resp. zda je věcně správné. Jinými slovy, je-li odvolání zamítnuto z procesních důvxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zda odvolání žalobce bylo podáno včas (pokud žalobci nebylo rozhodnutí správního orgánu doručováno na adresu jeho pobytu, a pokud se s tímto rozhodnuxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
31. Shrnuto, žalovaná v napadeném rozhodnutí primárně nedostála své povinnosti podle § 89 odst. 2 s. ř. a řádně se nevypořádala se všemi odvolacími xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxvání písemností. Jak již bylo uvedeno výše, žalovaná v napadeném rozhodnutí pouze konstatovala, že rozhodnutí správního orgánu bylo řádně doručeno oxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xapadeného rozhodnutí však nemůže být dodatečně zhojena vyjádřením žalované k žalobě (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19.12.2008, č. j. 8 Axx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxty, resp. úvahy žalované ve vyjádření k žalobě, nejedná se o argumenty, které by mohly obhájit nezákonný postup správního orgánu při ustanovení opatroxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxto napadené rozhodnutí rozsudkem bez jednání zrušil pro nepřezkoumatelnost spočívající v nedostatku důvodů a věc vrátil žalované k dalšímu řízení [§ xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx xx x xx xx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx námitky žalobce uplatněné v odvolání proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně, své rozhodnutí náležitě odůvodnila a přijala tomu odpovídající prxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xůvodně vynaložených nákladů řízení před soudem tvořených zaplaceným soudním poplatkem za žalobu ve výši 3 000 Kč a dále náklady za zastoupení advokátkxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxx xx xxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx, § 11 odst. 1 a § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve zněnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxx xxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brnxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxžitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxn, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Soudní pxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xískat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.
Praha 2. dubna 2019
Mgr. Martin Kříž v. r.
předseda senátu