5 As 39/2004 - 66

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
x xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: P. W. I. k. s., zast. Mgr. Ilonou Vaněčkovoux xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx zúčastněné na řízení: L. & s. spol. s r. o., zast. JUDr. Ludvíkem Černým, advokátem se sídlem Praha 8, Turnovská 7, v řízení o kasační stížnosti žalovxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xx04, č. j. 22 Ca 180/2003 - 28 se zrušuje v e výroku ad. I. a ad. II. a věc se v rozsahu tohoto zrušení vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.
II. Výrok ad. III. roxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxěžovatel“) včas podanou kasační stížností domáhá u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, kterým by byl zrušen rozsudek Krajského soudu v Ostraxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx x xx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxil pro vady řízení rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 28. 2. 2003, č. j. ÚPS/1224/02/Sn a věc vrátil stěžovateli k dalšímu řízenxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxsudku k rukám Mgr. Ilony Vaněčkové, advokátky a posléze ve výroku ad. III. vrátil žalobci z účtu Krajského soudu v Ostravě přeplatek na soudním poplatku x xxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxdu rozhodnutím ze dne 28. 2. 2003, č. j. ÚPS/1224/02/Sn zamítl jako opožděně podané odvolání žalobce proti rozhodnutí Magistrátu města Ostravy, odborx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxodnutí, vydaného Magistrátem města Ostravy, odborem stavebně správním dne 10. 8. 2000 pod č. j. Správ/ÚSŘ/1345/200/Pří o umístění stavby "S. o. a s. O. xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxobce považováno za včas podané. Zástupkyně žalobce (advokátka) totiž podala dne 22. 8. 2002 v otevřené lhůtě včasné odvolání proti prvostupňovému rozxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxo u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje jako odvolacího orgánu. Odvolací orgán pak pochybil v tom, že odvolání doručené mu dne 27. 8. 2002 nepostouxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxlací orgán tedy porušil svým postupem i ustanovení § 3 odst. 2 správního řádu a bylo by proto v rozporu se zásadou ochrany práv účastníka řízení považovax xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxl v napadeném rozsudku a opřel tento mimořádný opravný prostředek o důvod uvedený v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád sxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle kterého byl žalobce rozhodnutím odvolacího správního orgánu zkrácen na svých subjektivních právech a že šlo o vadu s možným dopadem na zákonnost xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xProti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxtě k podání odvolání i o tom, ke kterému správnímu orgánu a kde lze odvolání podat. Místem podání odvolání byl v poučení jednoznačně označen Magistrát měxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s uvedením adresy "Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, prostřednictvím Magistrátu města Ostravxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxsy. V důsledku toho pak bylo odvolání v souladu se zákonem č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů, doručeno adresátovi uvexxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxem, u něhož mělo být podle ustanovení § 54 odst. 1 správního řádu odvolání podáno. Tímto správním orgánem byl nejen podle tohoto ustanovení citovaného xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxí. Je skutečností, že podle ustanovení § 20 správního řádu měl Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jakx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxto podané odvolání by však mělo účinky včasně podaného odvolání jen tehdy, obdržel-li by Magistrát města Ostravy, odbor stavebně správní jako příslušxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxvní přepravě. Ustanovení § 20 správního řádu nezakládá v případě nikoliv neprodleného postoupení odvolání příslušnému správnímu orgánu delší lhůtx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxání stanoví § 54 správního řádu, se proto nedá zvrátit a odvolací správní orgán je povinen x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx soud přezkoumal kasační stížností napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 4. 2004, č. j. 22 Ca 180/2003-28 při vázanosti rozsahem a důvodxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx x xx xx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xxx x xxx xx xusel přihlédnout z úřední povinnosti, dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná.
Ze spisu vyplývá, že rozhodnutí Magistrátu města Ostravy, odxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxí orgán dne 10. 8. 2000 pod č. j. Správ/ÚSŘ/1345/2000/Při, bylo doručeno žalobci dne 20. 8. 2002. V poučení o odvolání byli účastníci řízení informováni x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, Ostrava, podáním u zdejšího stavebního úřadu“. Zástupkyně žalobce předala dne 22. 8. 2002 k poštoxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxením této adresy "Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu prostřednictvím Magistrátu města Ostravy odbxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxru územního plánování a stavebního řádu, který dopisem ze dne 5. 9. 2002, č.j. ÚPS/840/02/Ja, předaným k poštovní přepravě dne 6. 9. 2002, postoupil odvxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu pak vydal dne 28. 2. 2003 pod č. j. ÚPS/1224/02/Sn rozhodnutí, kterým pxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx č. j. Správ/ÚSŘ/3153/02 jako opožděně podané.
Podle ustanovení § 54 odst. 1 správního řádu, odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxou lhůtu zvláštní právní předpis.
Z ustanovení § 54 odst. 1 správního řádu jednoznačně vyplývá, že odvolání je nutno podat vždy a jenom u toho správníxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxx musí odvolání podat. Místo podání odvolání je pak důležité pro počítání běhu lhůt. V případě, kdy je odvolání adresováno a doručeno místně popř. i věcně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxle ustanovení § 54 odst. 2 správního řádu. Datum odevzdání odvolání k poštovní přepravě v případě, kdy je toto adresováno nepříslušnému správnímu orgxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx místně nepříslušného správního orgánu, kterému je odvolání doručeno, toto bezodkladně postoupit správnímu orgánu příslušnému vychází z ustanovenx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxstí věcně a místně příslušný k rozhodnutí o odvolání, není však příslušný k jeho přijetí. V tomto případě se nejedná o porušení příslušnosti, nýbrž o zákxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xaktického doručení. Tímto je až den, kdy je doručeno správnímu orgánu, jež napadené rozhodnutí vydal.
Stejné stanovisko v podstatě zastávala i starxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xrostředek poštou zaslaný je podán včas jen tehdy, když byl odevzdán poště k dopravě nejen v předepsané lhůtě, nýbrž i s adresou onoho úřadu, u kterého má bxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxsto podací, jest odvolací lhůta promeškána a opravný prostředek opožděn…“.
Ve světle toho, co bylo uvedeno, je zřejmé, že žalobce při podávání odvolxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxerého se mu dostalo o správním orgánu, u něhož se odvolání podává.
Poučení správního orgánu I. stupně o odvolání obsahovalo všechny náležitosti uvedxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxání je třeba podat v otevřené odvolací lhůtě u prvostupňového správního orgánu nebo ho předat v této lhůtě k poštovní přepravě a adresovat ho správnímu oxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, Ostrava, podáním u zdejšího stavebního úřadu “. Žalobce namísto toho, aby postupovax xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxvním místě, kterému také bylo v souladu s poštovními předpisy doručeno dne 27. 8. 2002. Jestliže však posledním dnem pro podání odvolání proti rozhodnuxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xrajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu fakticky postoupeno a doručeno příslušnému Magistrátu města Oxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xdbor územního plánování a stavebního řádu až dopisem ze dne 5. 9. 2002, č. j. ÚPS/840/02/Ja, předaným k poštovní přepravě dne 6. 9. 2002, postoupil odvolxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx tohoto stavu bylo odvolání zamítnuto odvolacím správním orgánem jako opožděně podané.
Krajský soud v kasační stížností napadeném rozsudku dospěl x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxré vyžaduje neprodlené postoupení věci příslušnému správnímu orgánu. Dovodil, že toto pochybení zakládá i porušení ustanovení § 3 odst. 2 správního xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx a zájmy účinně hájit a ve svých důsledcích je i podstatnou vadu v řízení před správním orgánem, která mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci saxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxního řádu projedná z uvedených důvodů v dalším řízení odvolání stěžovatele jako včas podané, protože opačný postup by měl za následek zkrácení práv účaxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x x0 správnímu orgánu věc bezodkladně postoupit příslušnému správnímu orgánu poté, co postupující svoji nepříslušnost shledá. Bezodkladnost však nexx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx nepříslušnost zjistil. Je též skutečností, že povinnost věc bezodkladně postoupit příslušnému správnímu orgánu je nutno zvláště sledovat tam, kde sx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxnají běžet ode dne, kdy je podání učiněno u příslušného správního orgánu. Je tomu tak proto, že prodlení s postupováním věci může mít za následek i jejich xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxud by byly zjištěny především zaviněné průtahy na jeho straně vzniklé tím, že věc nebyla věcně příslušnému správnímu orgánu postoupena bezodkladně.
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x správního řádu stanoví povinnost podávat odvolání výlučně prostřednictvím správního orgánu, proti jehož rozhodnutí toto odvolání směřuje a doručexx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxního orgánu příslušného podle ustanovení § 54 odst. 1 správního řádu, je též povinen podle ustanovení § 20 správního řádu toto odvolání postoupit sprxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxšnosti, nýbrž o zákonem stanovený postup podávání opravných prostředků.
Nejvyšší správní soud má za to, že dobu od doručení odvolání dne 27. 8. 2002 dx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxtoupení podání příslušnému správnímu orgánu ve smyslu ustanovení § 20 správního řádu. Z tohoto ustanovení, ani z jiného ustanovení správního řádu, vxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx tomu tak proto, že z ustanovení § 54 odst. 1, 2 správního řádu jednoznačně vyplývá, že odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí xxxxxx x xx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxvolání bylo možno se žádoucím právními účinky podat u správního orgánu, který jinak jako nadřízený orgán bude příslušný k vyřízení odvolání. Postoupexx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxní § 54 odst. 2 správního řádu nebo je-li alespoň v této lhůtě odevzdáno postupujícím orgánem poštovní přepravě. Pouze pro případ, kdy správní orgán I. xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxeré je odvolání podáno včas, bylo-li podáno ve lhůtě tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí. Jinou možnost považovat za včas podané odvolání i takové, kxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xx xxx xx xorušení povinnosti o bezodkladnosti postoupení odvolání příslušnému správnímu orgánu nemůže zakládat v tomto případě možnost posuzovat takto podaxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxvě ze dne 23. 4. 2004, č. j. 22 Ca 180/2003-28 ve výroku ad. I. a ad. II. a věc z tohoto důvodu vrátil v rozsahu tohoto zrušení tomuto soudu k dalšímu řízení (§ 1xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxatku 500,- Kč je odůvodněno ustanovením § 10 odst. 1 věty druhé zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť žalobce při podání žaloby zaxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x tomto řízení bude na krajském soudu, aby se znovu zabýval žalobními námitkami, v nichž je mimo jiné žalobcem především uplatněna výhrada stran včasnosxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxnutí krajského soudu a vrátí-li mu věc k dalšímu řízení, je tento soud vázán právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem ve zrušovacím rozhodxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx § 109 odst. 1 s. ř. s.
Krajský soud rozhodne v novém rozhodnutí i o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).
Poučení:
Prxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.