5 As 18/2004 - 93

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
x xx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxních smluv pod č. 94/2002 (dále jen „Smlouva“), určuje, kterým právním předpisům, pokud jde o pojistnou povinnost, podléhá zaměstnanec, neboť stanovxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx platí i tehdy, jestliže zaměstnavatel má své sídlo nebo obvyklý pobyt na výsostném území druhého smluvního státu.“ Ze znění tohoto článku nelze vyvodixx x xx x x xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxdl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: N., zast. JUDxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x5, za účasti M. L. S., o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 5. 2003, č. j. 332-6003-362-29.4.2003-Ně, o kasační stížnosti žalobce – stěžovatelx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxx x xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xx Cad 1/2003 – 61 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.
Odůvodnění:
Platebním výměrem č. 206/723/03 Pražská správa sociálního zabexxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx do 28. 2. 2003 ve výši 23 457 Kč a penále 686 Kč, celkem 24 143 Kč. V platebním výměru určila lhůtu k provedení úhrady i uvedla účet, na který je třeba úhradu prxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxe 18. 3. 2003. Odůvodnění tohoto platebního výměru je uvedeno v protokolu o kontrole č. 723/03, který je přílohou tohoto rozhodnutí. Proti tomuto rozhoxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx že odvolání zamítla a napadený platební výměr potvrdila. Žalovaná poukázala na Smlouvu o sociálním zabezpečení uzavřenou mezi Českou republikou a Spxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xa osoby, které mají sjednán pracovněprávních vztah podle cizích právních předpisů a na něž se vztahuje výše uvedená mezinárodní smlouva o sociálním zaxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxké republice. Při provádění dvoustranných mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení je třeba vycházet ze základního principu těchto smluv, tj. z pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xosuzování účasti uvedených osob na pojištění podle českých právních předpisů. Volba práva, podle něhož je pracovní činnost vykonávána, závisí na vůlx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxštění. Dvoustranné mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení úpravu týkající se charakteru pracovněprávního vztahu, na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxo uzavřenou smlouvu nelze pracovněprávní vztah z pracovní smlouvy, i když se řídí německým právem, vztahovat k ust. § 5 písm. b) zák. č. 54/1956 Sb. v plxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxě k tomuto obecně právně závaznému předpisu nadřazená. V opačném případě by byl její význam zpochybněn. Článek 10 Ústavy České republiky stanoví, že vyxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. Skutečnost, že výše uvedená pracovní smlouva se řídí i německým právem, nenx xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xak vyplývá z pracovní smlouvy, stanoveno v Praze. Při posuzování účasti na nemocenském pojištění osob vyslaných zaměstnavatelem v rámci pracovněpráxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxí smlouvy, tj. po uplynutí smlouvou stanovené doby vyslání podléhají tyto osoby účasti na pojištění druhého smluvního státu. Příjem paní M. L. S., zúčtxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xnění u jmenované zakládá účast na nemocenském pojištění. Z tohoto důvodu její příjem, když byla účastna nemocenského pojištění podle předpisu o nemocxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxm. c) bod 1 zák. č. 589/1992 Sb. v platném znění, měl být zahrnut na základě ust. § 5 odst. 1 písm. a) zák. č. 589/1992 Sb. v platném znění, do vyměřovacíhx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx svém článku 6, který stanoví, že na zaměstnance se vztahuje pojistná povinnost stanovená právními předpisy toho smluvního státu, na jehož výsostném úxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxouvy je tedy stanoveno, že na české a německé zaměstnance pracující na území České republiky se vztahuje pojistná povinnost stanovená právními předpixx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xředpisy Spolkové republiky Německo. Jedná se tedy o pouhý odkaz na vnitrostátní právo dle hraničního ukazatele, kterým je místo zaměstnání. Pojistnox xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxní pojistné povinnosti zaměstnanců dle právních předpisů České republiky není možné dospět k jinému závěru než, že české právní předpisy, a to jmenovixx xxxx x x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxpublice trvalý pobyt a jsou činní pro zaměstnavatele x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, nýbrž právě naopak je z tímto zákonem upravované pojistné povinnosti, a to zcela výslovně vyjímají. Stejně tak je tomu podle § 5 písm. c) zák. č. 54/195x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxmu i v tomto případě. Obě uvedené ustanovení ani zák. č. 54/1956 Sb. o nemocenském pojištění zaměstnanců na jiném svém místě přitom jakékoliv nepoužitx xxxx x x xxxxx xx xx x x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxvána, mělo by tak být prohlášeno právě tímto zák. č. 54/1956 Sb. o nemocenském pojištění zaměstnanců nebo příslušnou mezinárodní smlouvou. Zjevně toxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce a sociálních věcí, odboru 32 zveřejněného na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí k posuzování účasti na nemocenském pxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxnce“ definovaný v Hlavě I Všeobecná ustanovení, Článek 1 Definice bod h) Nařízení rady Evropy č. 1408/71 ze dne 14. 6. 1971 o aplikaci soustav sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxerstva práce a sociálních věcí odvolává, a podle něj se lze domnívat, že tímto pojmem se mění obvyklý pobyt, tj. místo, kde se taková osoba obvykle zdržujxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxjího obvyklého pobytu a na tomto základě rovněž rozhodnout, zda se jedná o případ migrujícího občana podléhajícího smluvní ochraně uvedené mezinárodxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxmu závěru než, že je v daném případě zcela naplněn případ Stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí a účast na nemocenském pojištění má být podle txxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x x xxxxx xx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xaměstnanců. Dále žalobce poukázal na tisk č. 310/0 předložený Poslanecké sněmovně dne 29. 4. 2003 jako vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/xxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xají být mimo jiné v zák. č. 56/1956 Sb. o nemocenském pojištění zaměstnanců provedeny právě v § 5 změny spočívající ve zrušení slov pod písm. b) "nebo pro xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxance, kteří jsou činní v České republice pro zaměstnavatele, kteří mají sídlo na území státu s nímž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o socixxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxž nyní vykládá a aplikuje žalovaná, což podle názoru žalobce prokazuje, že právní posouzení věci učiněné žalovanou je zjevně xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení se nejedná o "pouhou“ kolizní normu, která by pouze vymezila okruh právních vztahů (tzv. rozsah noxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxd by článek 6 např. stanovil, že pojistná povinnost (tzn. i otázka, zda tato povinnost vznikla a zda konkrétní zaměstnanec není vyňat z pojištění) se posxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxxance pojistná povinnost vztahuje (na zaměstnance se vztahuje pojistná povinnost...). Právní úprava toho, zda se na paní S. pojistná povinnost vztahoxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxu povinnost těm, na něž se vztahuje osobně rozsah smlouvy (článek 3 Smlouvy). Pro závěr o tom, zda pojistná povinnost toho kterého státu se na zaměstnancx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxm druhého smluvního státu, protože smlouva takové kritérium pro posouzení této otázky nestanoví. Mezinárodní smlouva tak výslovně upravuje otázku, xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxvoval. Proto s odkazem na článek 10 Ústavy se použije úprava obsažená v mezinárodní smlouvě.
Proti rozsudku Městského soudu v Praze podal kasační stíxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx x xxxxxx xxzákonnosti rozsudku spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení a jednak pro nepřezkoumatelnost napadeného roxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx samé. Nesprávné posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení stěžovatel spatřuje v nesprávném posouzení pojistné a odvodové povinnosti pxxxx xxxx x x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x sociálním zabezpečení ze dne 27. 7. 2001 vyhlášené pod č. j. 94/2002 Sb. mezinárodních smluv. Stěžovatel má zato, že výklad učiněný Městským soudem v Pxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xedná o pouhý odkaz na vnitrostátní právo, tj. právo té či oné smluvní strany smlouvy podle dohodnutého hraničního ukazatele, kterým je místo zaměstnánx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxh práv standardní. Protože v případě paní M. L. S. podle uvedeného hraničního ukazatele se mají aplikovat právní předpisy České republiky, je nutno zkoxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx x x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xříslušníky, kteří nemají v České republice trvalý xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxo zákona, v případě, že zaměstnanec je činný pro zaměstnavatele, který nemá sídlo na území České republiky. Protože zák. č. 54/1956 Sb. ve znění v době, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxva neměla žádná ustanovení o nepoužití výjimek vnitrostátního práva – v daném případě českého zák. č. 54/1956 Sb. musejí být tyto výjimky plně aplikovxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxtel má zato, že uvedená mezinárodní smlouva žádnou pojistnou povinnost zaměstnanců závazně, tj. přímo nestanoví (nepředepisuje), naopak zjevně tolxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxkého soudu v Praze o údajném závazném stanovení povinnosti dovozovaný výlučně formalistickým gramatickým výkladem slov "...na zaměstnance se vztahxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxí smlouvy Městským soudem v Praze dále vyplývá, podle stěžovatele, z porovnání znění českého a německého předmětného ustanovení, které se vzájemně záxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxuje pojistná povinnost stanovená právními předpisy“ a "se vztahují právní předpisy o pojistné povinnosti“, tj. bez jakéhokoli rozlišování mezi těmixx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x x x xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxze proto ani v nejmenším dovozovat, že by smluvní strany chtěly (a to z jakéhosi podivného důvodu pouze v české verzi smlouvy) činit jakýkoli rozdíl, pokxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxka a z toho vyvozuje, že zjevná nedbalost překladu nemůže být vydávána za vůli smluvních stran, proto i v případě, že by snad mělo být dovozeno, že vůlí smlxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxěžovatele zvolena příznivější úprava německé verze smlouvy, když stěžovatel se při provádění svých odvodových povinností jako osoba pod jurisdikcí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxé povinnosti zaměstnanců stanoveného v zák. č. 54/1956 Sb. v jeho ust. i § 5 písm. d). Podle něho jsou z pojištění vyňati zaměstnanci, kteří vykonávají pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxjistná povinnost...“ výslovně plyne, že na zaměstnance se vztahuje pojistná povinnost a ust. zák. č. 54/1956 Sb. se údajně nepoužije, nemůže být tedy xxxxxxx xxx xxxx xxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxistnou povinnost i zaměstnanci pracující v České republice příležitostně, tedy by mělo být nadále odváděno pojistné i u pracovních poměrů trvajících xxxx xxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xx x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxance stěžovatele paní M. L. S./ nebyla aplikována a jiná /tj. § 5 písm. d)/ byla. Nepřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti a nedostatku důvoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxatickém výkladu ustanovení článku 6 uvedené mezinárodní smlouvy, jednak na výkladu údajných ostatních ustanovení této mezinárodní smlouvy (v odůvoxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojistnou povinnost. Žádná další ustanovení uvedená nejsou. Protože je zjevné, že Městský soud v Praze opřel své úvahy o vícero ustanovení mezinárodnx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx a napadený rozsudek proto není přezkoumatelný. Jiná vada, která měla za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé spočívá podle stěžovatele v tom, že Mxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxku Smlouvy v německém jazyce, ačkoliv tak učinit měl, když smlouva byla uzavřena v obou jazycích. Správný překlad článku 6 smlouvy v německé verzi do češxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxo rozsudku a vrácení věci Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.
Žalovaná ve svém vyjádření ke kasační stížnosti shledala důvody kasační stížnostx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxsudek Městského soudu v Praze a dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná.
Podstatou sporu je výklad článku 6 Smlouvy mezi Českou republikou a Spxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxvinnost zaměstnanců a zní takto: Na zaměstnance se vztahuje pojistná povinnost stanovená právními předpisy toho smluvního státu, na jehož výsostném xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxi I, článku 1 – v této smlouvě znamenají výrazy "právní předpisy“, zákony, nařízení a jiné obecně závazné předpisy týkající se odvětví a soustav sociálnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x) nemocenském pojištění, b) zdravotním pojištění, c) důchodovém pojištění a o zvýšení důchodu pro bezmocnost. Podle Závěrečného protokolu, který je xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx právním předpisům, vztahují se na tuto osobu a jejího zaměstnavatele i české právní předpisy o zaměstnanosti, pokud upravují dávky v případě nezaměstxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxištění podle zákona o podpoře pracovních příležitostí a povinností ošetřovatelského pojištění. Vzhledem k bodu 4. Závěrečného protokolu ke Smlouvě x xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost stanovená právními předpisy toho smluvního státu, na jehož výsostném území jsou zaměstnáni. Je-li tedy zaměstnanec zaměstnán na výsostnéx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxo ve věcném rozsahu tj. článku 2 odst. 1 Smlouvy. Namítá-li stěžovatel, že český překlad německého znění článku 6 Smlouvy zní: "Pojistná povinnost zaměxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, jiná je jen terminologie, která pak zadává důvody k různému výkladu. Nejvyšší správní soud proto nesouhlasí s Městským soudem v Praze v tom, právní úprxxx xxxxx xxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxtrostátní předpisy, ale závazně stanoví pojistnou povinnost těm, na něž se vztahuje osobní rozsah smlouvy (článek 3 Smlouvy). Podle názoru Nejvyššíhx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxi. Městský soud v Praze totiž svůj názor vyvodil jen z části věty před středníkem článku 6 Smlouvy (Na zaměstnance se vztahuje pojistná povinnost...), axxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxdy vychází z toho, že každý ze smluvních států má "právními předpisy“ týkající se odvětví a soustav sociálního zabezpečení uvedené ve věcném rozsahu smxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, trvale bytem M., A. 7, dlouhodobě bytem v P. (P. 5, N. F. III/39, P. 2, R. 470/6) zaměstnané u stěžovatele, a to u jeho organizační složky v P. 1, J. 34 od 1. 6. xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxeba vycházet z toho, že se na ni vztahuje pojistná povinnost stanovená právními předpisy toho smluvního státu, na jehož výsostném území je zaměstnána, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, tj. lednu a únoru 2003 z pojištění podle tohoto zákona jsou vyňati: b) cizí státní příslušníci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky a ktexx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxném státě, nebo pro zaměstnavatele v pracovněprávním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů; c) zaměstnanci, kteří jsou činní v České repubxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx x x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx je nutno vycházet z toho, že vynětí z pojištění v daném případě nemůže být podle ust. § 5 písm. c) zák. č. 54/1956 Sb. Smlouva však nestanoví nic jiného poxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxní podle tohoto zákona jsou vyňati cizí státní příslušníci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky a kteří jsou činní v České republice pro zxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xx S. cizí státní příslušnicí nemající trvalý pobyt na území České republiky a je činná v České republice pro zaměstnavatele v pracovněprávním vztahu uzaxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx
xejvyšší správní soud shledal důvodnou kasační stížnost stěžovatele z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. /nikoliv však z důvodu uvedeného x xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxzení, která měla za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé/ a proto napadený rozsudek Městského soudu v Praze zrušil podle ust. § 110 odst. 1 s. ř. s. a xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx x.).
V novém rozhodnutí rozhodne Městský soud v Praze i o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).
Poučení:
Proti tomutx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.