6 As 361/2018 - 61

Bezpečnost

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (4)
Judikatura (13)
x xx xxxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxhy a soudců JUDr. Tomáše Langáška a JUDr. Ivo Pospíšila v právní věci žalobkyně: 4M SYSTEMS a.s., se sídlem Slezanů 2296/9, Praha 6 – Břevnov, zastoupená xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxčany, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 2. 2016, č. j. 100-2/2016-7542, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soxxx x xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xx x xxxxxxx x xxx
xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx
xxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxzení o kasační stížnosti.
III.
Žalovanému
se
náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti
nepřiznává.
Odůvodnění:
I. Vymezení případu
[1] Včxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xx x xxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx rozsudek“), jímž městský soud zamítl žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 2. 2016, č. j. 100-2/2016-7542 (dále jen „napadené rozhodnutí“).
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx řád“), zamítl odvolání žalobkyně proti rozhodnutí Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále též „Úřad pro staxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxární v balistické odolnosti IV a vesty ochranné modulární v balistické odolnosti III A dodávané podle kupní smlouvy č. 155410010, uzavřené dne 12. 2. 20xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxx xx xxxx xro standardizaci doručena žádost kupujícího o státní ověřování jakosti. Dne 22. 10. 2015 vydal Úřad pro standardizaci rozhodnutí o provedení státníhx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxto dne 18. 12. 2015. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx předmětného řízení. Žalovaný dospěl k závěru, že žalobkyně nesplňuje podmínky účastenství ve smyslu § 27 správního řádu. Podle citovaného ustanovenx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxuzované věci může být žalobkyně předmětným rozhodnutím dotčena toliko zprostředkovaně, a to z titulu subjektu smluvního vztahu s prodávajícím, kterx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xx xxx xxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxl, pokud ji nepřiznal postavení účastníka řízení. Tvrdila, že na svých právech byla přímo dotčena. Nesouhlasila rovněž s tím, že se žalovaný nevyjádřix x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxěž proti tomuto rozhodnutí byla podána samostatná žaloba, přičemž na tam uvedené žalobní body žalobkyně odkazovala. Vysvětlila, že zákon č. 309/2000 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxníkem řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, neboť se jedná o další dotčenou osobu, na kterou se pro společenství práv nebo povinností s žadatxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xádu. Jako nesprávnou označila úvahu žalovaného, že je nutné při posuzování účastenství v předmětném řízení zohledňovat, kdo je vůči odběrateli odpovxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx jejím subdodavatelům vystupuje jako správní orgán a ukládá jim povinnosti stran plnění vlastní dodávky vest, přičemž na výkon této pravomoci musela rxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx samotné kontroly je navíc prováděn na zboží, které je ve vlastnictví žalobkyně, což rovněž dokládá přímé zasažení do jejích práv. Zasahováno je ze straxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x něhož dovozovala, že v pochybnostech jí mělo být postavení účastníka řízení přiznáno; v opačném případě mělo být vydáno příslušné usnesení. Žalobkynx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxavu regulující účastenství v předmětném správním řízení a rekapituloval obsah správního spisu. Na úvod vysvětlil, že žalobkyně řádně uplatnila pouzx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxatečný. Soud souhlasil s tím, že účastníkem řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu může být pouze odběratel, a to s ohledem na jeho postavenx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxt. 2 správního řádu. xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxxo rozhodnutí správního orgánu. Rozhodnutí o provedení státního ověřování jakosti se týká jiných práv a povinností dodavatele než odběratele. Soud prxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xovinnostech přímo dotčena. Jako subdodavatel nemá postavení dodavatele, který je podle zákona č. 309/2000 Sb. zodpovědný za dodávku zboží, a který jx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xovině soukromoprávní, byť soud připustil vliv samotného státního ověřování jakosti, přičemž o jeho výkonu byla žalobkyně informována jí uzavřenou sxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxení smlouvy. V rámci předmětného odvolacího řízení žalobkyně považována za jeho účastníka byla, a otázkou účastenství žalobkyně v řízení před správnxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xozhodovat, ale věc předá odvolacímu orgánu, což se v projednávané věci stalo. Pokud žalobkyně brojí vůči konkrétnímu jednání Úřadu pro standardizaci x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xez dalšího nahlížet do předmětného správního spisu, ale musí splnit další podmínky.
II. Kasační stížnost a vyjádření
[5] Žalobkyně (dále jen „stěxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxm. a),
b) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). V jejím doplnění ze dne 28. 1. 2019 uvedla, že xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxikatury. S ohledem na tuto skutečnost stěžovatelka žádá, aby Nejvyšší správní soud věc posoudil komplexně ve vztahu ke všem jejím námitkám. Stěžovatexxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxvní úpravu, přičemž měla za to, že smlouva o dodávce mezi dodavatelem a odběratelem a faktické požadavky Úřadu pro standardizaci vedou k nesplnitelným xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x opačném případě se měl soud zabývat hledáním spravedlivého řešení věci s ohledem na okolnosti případu a nejasnost právní úpravy, přičemž měl zohlednixx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xe kontrole vzniklo na základě soukromoprávní smlouvy mezi ní a dodavatelem v době, kdy nemohl být znám rozsah kontroly. Měla za to, že pokud je vůči ní a jexxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, že se městský soud nevyjádřil k přenesení státního ověřování jakosti na základě soukromoprávní smlouvy na subdodavatele. Pokud platí závěr městskéxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxt pouze jeho prostřednictvím. Fakticky se stěžovatelka může podle soudu bránit pravděpodobně pouze zásahovou žalobu, resp. žalobou dle zákona č. 82/xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xřadu pro standardizaci, zvláště když se k této otázce mají správní soudy vyjadřovat z úřední povinnosti. Dále měla za to, že její žaloba nebyla vadná, nexxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxvalo určení účastníků správního řízení, kterým je toto rozhodnutí adresováno, a protože odkazuje na žádost, která byla naprosto neurčitá. Pokud z takxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxrušeno, ačkoli v té době Úřad pro standardizaci vykonával činnost – delegování výkonu státního ověřování jakosti do zahraničí – a že bylo odkazováno na xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxtným zákonem č. 309/2000 Sb. Napadený rozsudek považovala za vnitřně rozporný, pokud se soud nezabýval nicotností rozhodnutí Úřadu pro standardizaxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vůči tomuto rozhodnutí. Stěžovatelka nesouhlasila s tím, že soud při posuzování postupu Úřadu pro standardizaci vycházel z dohody mezi žalovaným a
Asxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxdě vytýkala soudu, že se nezabýval jejím návrhem na spojení řízení. Postup Úřadu pro standardizaci nadto vedl k tomu, že příslušné soukromoprávní vztaxx xxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xí, Českou zbrojovkou a žalovaným, resp. se subdodavateli stěžovatelky. Dále se pozastavovala nad tím, že došlo k delegaci státního ověření jakosti na xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxě ztotožňuje se závěry městského soudu. Poukazoval na to, že kasační stížnost často uvádí nové argumenty, které nebyly uplatněny v žalobě. Setrval na sxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxuze tvrdí zásah do svých práv, aniž by jej jakkoli konkretizovala a prokázala. Výkon státního ověření jakosti je vrchnostenským úkonem vykonávaným Úřxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxto Úřad pro standardizaci svým rozhodnutím ze dne 23. 10. 2015 vyhověl žádosti odběratele o provedení státního ověřování jakosti, a jeho rozhodnutí poxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxěžovatelky. Žalovaný v neposlední řadě vysvětlil způsob delegování státního ověřování jakosti do zahraničí. Na závěr svého vyjádření se žalovaný obxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxm zrušeno, což by měl Nejvyšší správní soud zohlednit při svém rozhodování. Setrvala na stanovisku, že úprava obsažená v zákoně č. 309/2000 Sb. je značxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za účastníky řízení. Měla za to, že by se Nejvyšší správní soud měl zabývat tím, jakým způsobem se může subdodavatel bránit proti postupu Úřadu pro standxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xřípadu. Trvala na tom, že prvostupňové rozhodnutí Úřadu pro standardizaci je nicotné. Přístup žalovaného považovala za rozporný, neboť na jednu straxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxrávního řízení. Pomíjí nadto skutečnost, že znakem účastenství je pouhá potencialita dotčení práv žalobkyně, kterou stěžovatelka dokládala.
IIIx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx je podána včas, osobou oprávněnou, jež splňuje podmínky obsažené v ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s., a je proti napadenému rozsudku přípustná za podmínex xxxxxxxxxx x xxx x x xxx xx xx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xkoumal přitom, zda napadený rozsudek netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3, 4 s. ř. s.). Nejvyšší správní soud dosxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž nezjistil, že by napadený rozsudek trpěl vadami, které podle jeho setrvalé judikatury důvod nepřezkoumatelnosti zakládají. Viz např. rozsxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx č. j. 4 Azs 27/2004 – 74; rozsudek ze dne 4. 12. 2003, č. j. 2 Azs 47/2003 – 130.
[12] Naplnění tohoto kasačního důvodu stěžovatelka dovozuje z toho, že kraxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxadený rozsudek přezkoumatelný (byť se tím Nejvyšším správní soud z povahy věci vyjadřuje i ke kasačním námitkám týkající se merita věci dle ustanovení x xxx xxxxx x xxxxx xx x xx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxezila petitem své žaloby ze dne 31. 3. 2016 (srov. přiměřeně rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 7. 2009, č. j. 7 xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxlka účastníkem správního řízení vedeného před Úřadem pro standardizaci týkající se provedení státního ověřování jakosti ve věci žádosti o státní ověxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxuvy č. 155410010 uzavřené mezi kupujícím Českou republikou - Ministerstvem obrany a prodávajícím Českou zbrojovkou. V projednávané věci tak stěžovaxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxze posouzení této procesní otázky, nemůže se už zabývat zákonností rozhodnutí správních orgánů týkajících se věci samé (merita). Nejvyšší správní soxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxhu státního ověřování jakosti; stejně tak se touto otázkou nemohl zabývat městský soud. Nelze proto hovořit o tom, že by napadený rozsudek byl z tohoto dxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xať už vůči ní nebo vůči dalším subjektům) dojít, bylo nutné řešit v jiném soudním řízení, zejm. žalobou na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx x. 2 Afs 144/2004-110. Nejvyšší správní soud přitom nevylučuje, že by se postupem Úřadu pro standardizaci mohly zabývat i civilní soudy na základě příslxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxu a. s.) či kupujícím (Českou republikou – Ministerstvem obrany). Není tak pravdou, že by se stěžovatelka nedomohla ochrany před údajným nezákonným jexxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxravedlnosti“ a nedostatek příslušné judikatury k zákonu č. 309/2000 Sb. komplexně posuzoval veškeré stěžovatelčiny výtky vůči postupu správních oxxxxx x xxxx xxxxx
xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxmětném správním řízení), nebylo na místě předmětné soudní řízení spojit se soudním řízením iniciovaném Českou zbrojovkou, a. s. Nejvyšší správní soux xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jejímž základě by bylo nutné napadený rozsudek zrušit pro nepřezkoumatelnost dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. d s. ř. s. – viz shora citovaný rozsudek xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxx
xxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx a b) s. ř. s. uvádí Nejvyšší správní soud následující:
[16] K vlastní otázce spočívající v posouzení toho, zda je stěžovatelka účastníkem správního xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech.“
Za stěžejní pro posouzení účastenství v projednávané věci Nejvyšší správní soud považuje podmínku xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxelka uvádí ve své kasační stížnosti, je „pouhým subdodavatelem“ pro veřejnou zakázku na dodávku vest ochranných modulárních. V přímém vztahu vůči odbxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxpochybňuje skutečnost, že stěžovatelka je tím, zda prodávané zboží úspěšně projde státním ověřováním jakosti dle zákona č. 309/2000 Sb., dotčena na sxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xx xxx xxxxx xxximálně dojde ke zmaření jejího očekávání stran získání příslušného protiplnění za realizaci zakázky a stran plánovaného zisku z takového obchodu. To xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxrávního řízení. V opačném případě by Nejvyšší správní soud dovodil účastenství v předmětném řízení pro všechny subdodavatele jednotlivých částí zakxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxního ověřování jakosti, neboť v případě negativního závěru nedojde k realizaci jejich části zakázky (subdodávky) se všemi ekonomickými důsledky. Stxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xapř. zaměstnanců, kteří mají z pochopitelných důvodů zájem na tom, aby došlo k realizaci zakázky, jelikož v opačném případě nebudou mít práci, nedostaxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxcké, tak fyzické) vyskytující se v subdodavatelském řetězci, mají nezpochybnitelný „zájem“ na realizaci předmětné zakázky, jejich dotčení je tolikx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx x. j. 1 As 158/2015 - 33 nebo rozsudek téhož soudu ze dne 20. 8. 2014, č. j. 4 Ads 94/2013 – 93. Opačný přístup by vedl k naprosté nerealizovatelnosti řízení pxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (nebo ji vykonávat hodlal), tj. vystupoval vrchnostensky (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 5. 2018, č. j. 6 As 103/2018 - 53), ještě nexxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx subjektu, v jejímž rámci je dotazován na doložení relevantních skutečností zcela jiný subjekt (často i subdodavatel, tj. osoba ve stejné pozici jako sxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxvyšší správní soud ve stručnosti poukazuje na rozsudek xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xřetí subjekt k předložení dokladů týkající se přezkumu úkonů zadavatele; i v tomto případě byla ze strany správního orgánu ukládána povinnost osobě odxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxlice ze dne 15. 4. 2019 poukazovala na to, že v mezidobí bylo prvostupňové rozhodnutí Úřadu pro standardizaci ve spojení s odvolacím rozhodnutím na záklxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxátního ověřování jakosti, ale to, zda stěžovatelka byla účastníkem předmětného správního řízení. Na tuto otázku musí Nejvyšší správní soud odpověděx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxpěl k závěru, že kasační stížnost je nedůvodná, a v souladu s § 110 odst. 1
in fine
s. ř. s. ji zamítl.
IV. Závěr a náklady řízení
[21] O nákladech řízexx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x x x xx xxxxxxx x x xxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxaný, který měl ve věci úspěch, žádné náklady nad rámec běžné správní činnosti nevynaložil, proto Nejvyšší správní soud rozhodl, že se žalovanému náhraxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx
JUDr. Petr Průcha
předseda senátu