4 Azs 27/2004 - 74

Přezkoumatelnost rozsudku

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
x xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxl (a to i v případě, že tyto námitky nebyly uplatněny v žalobě), je takový rozsudek nepřezkoumatelný pro nedostatek důvodů podle § 103 odst. 1 písm. d) s. řx xx
xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxoby, nemůže Nejvyšší správní soud sám zaujímat stanovisko k námitkám uplatněným před krajským soudem po této lhůtě, neboť by tak nahrazoval závěry kraxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší správní soud
rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxstvo vnitra ČR, odbor azylové a migrační politiky, Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovixxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxých Budějovicích ze dne 29. 10. 2003, č. j. 10 Az 88/2003-34 se zrušuje a věc se vrací k dalšímu řízení.
II. Odměna zástupkyni stěžovatele, advokátce JUxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx právní moci tohoto rozsudku.
Odůvodnění:
Rozhodnutím ze dne 9. 10. 2001, č. j. OAM-9764/VL-19-03-2001 byl zamítnut návrh na zahájení řízení o udxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xnění pozdějších předpisů. Dále bylo tímto rozhodnutím vysloveno, že účastník řízení nesplňuje důvody udělení azylu podle § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona o xxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxl k závěru, že žadatel o azyl před vstupem do České republiky pobýval na území Polska. Na území tohoto státu vstoupil dne 1. 9. 2001 po sedmé hodině a do ČR přxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxtí zemi ve smyslu § 2 odst. 2 písm. b) zákona o azylu. Správní orgán I. stupně neshledal důvody pro udělení azylu podle § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona o azylu.
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xemí nebo bezpečnou zemí původu. Poukazoval na to, že většina vládních funkcí je obsazena bývalými komunisty, kteří zemi vedou do propasti. Na Ukrajině xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxiti a policie ani nezahájila vyšetřování. Pravoslavná víra, podporovaná postkomunistickou ukrajinskou vládou, je upřednostňována před vírou katoxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx 2003, č. j.
OAM-430/AŘ-2002 bylo napadené rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zahájení řízení
o udělení azylu ve smyslu § 59 odst. 2 správního řádu potvxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, tedy s tím, že byly splněny podmínky ustanovení § 16 odst. 1 písm. e) zákona o azylu ve spojení s ustanovením § 2 odst. 2 písm. b) téhož zákona, neboť žadatxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxu na území Polska vyplývá, že mohl o azyl požádat již v této zemi. Nebylo shledáno, že v případě žadatele nelze Polsko za takovou zemi považovat. Žalovaný xx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xx x xxx x xxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxtahuje překážka vycestování podle § 91 zákona o azylu.
Ve včas podané žalobě namítal žalobce, že správní orgán porušil ustanovení § 3 odst. 3 a 4, § 32 oxxxx xx x xx xxxxx xx x xx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xesp. minimálně podmínky pro vztažení překážky vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu. Pokud jde o skutkové důvody, poukázal na svoji žádost ze dne 1. 1xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxkých nacionalistů (OUN-UPA), policie mu vyhrožovala a byl napaden. Jako důkaz svých obav o život v případě eventuálního návratu na Ukrajinu uvedl, že jxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxo a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení.
Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 29. 10. 2003, č. j. 10 Az 88/2003-34 žalobu zamítl a rozhodxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx že při rozhodování vycházely oba správní orgány z informací o situaci v Polsku a dospěly ke shodnému závěru, že Polsko splňuje znaky bezpečné třetí země xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xro udělení azylu podle § 13 a § 14 zákona o azylu a rovněž o neexistenci překážek ve vycestování, tak jak jsou uvedeny v ustanovení § 91 zákona o azylu. Soux xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu, stran skutkových důvodů odkázal na svou žádost, protokol o pohovoru a podaný rozklad. Mimo to zdůraznil, že při vydání napadeného rozhodnutí nebyl bxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xyužil tzv. zkráceného řízení v azylovém právu uplatňovaného na základě zjevně nedůvodného návrhu na zahájení řízení. Jedná se o řízení, které není vedxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xostatečné podklady pro posouzení důvodnosti či nedůvodnosti žalobcovy žádosti o azyl, a z hlediska výkladu ustanovení § 16 odst. 1 písm. e) v souvislosxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xx xxxmí Polska. Soud dále konstatoval, že pro využití ustanovení § 13 neexistoval a neexistuje žádný důvod, neboť ani manželce, ani nezletilému synovi žaloxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx
xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxsouzení osobní situace žalobce a poměrů v zemi původu. K tomu soud připomněl, že azyl z humanitárních důvodů může být udělen v případech hodných zvláštnxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxe, tak i k poměrům na Ukrajině. Krajský soud pak dále uvedl, že nemohl přisvědčit žalobci, že mu v řízení nebylo umožněno vyjádřit se před vydáním prvostuxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxký soud žalobu žalobce jako nedůvodnou podle § 78 odst. 7 s. ř. s. v plném rozsahu zamítl.
Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále též jen stěžovatelx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xx xx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxval tím, že žalovaný nezjistil přesně a úplně skutečný stav věci a poznatky o zemi původu opatřené pro rozhodnutí jsou obecné a jsou v rozporu se skutečnox xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxzí ze strany soukromé osoby, ale ze strany státní moci. V případě, že jeho žádosti o udělení azylu nebude vyhověno, bude nucen se vrátit do rizikové oblasxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx, že do češtiny nebylo přeloženo nic z toho, co zmiňoval. Namítal, že v řízení nebylo vzato v úvahu, že o azyl požádal z politických důvodů, kdy z těchto důvxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxku 2001 zavražděn neznámým pachatelem. Později mu začali xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxal dále své napadení třemi muži, kteří mu zlomili čelist. I když s ním byl sepsán protokol, vše se ututlalo a nevyšetřilo. V březnu a v červenci někdo zapálxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxl v průběhu správního řízení a dovozoval, že splňuje podmínky ustanovení § 12 zákona o azylu. Namítal dále, že o azyl požádal společně s manželkou a nezlexxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xvlášť. Uvedl dále, že v Polsku nežádal o azyl vzhledem k tomu, že v roce 2001 nebyla mezi Polskem a Ukrajinou vízová povinnost, což znamenalo, že se mohl kdxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx 325/1999 Sb. v platném znění. Zdůrazňoval, že měl strach z pronásledování ze strany státní moci, nikoliv ze strany soukromé osoby. Měl obavy o zdraví a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxhu a neuskutečnil se proces dokazování o přítomnosti odůvodněného strachu z pronásledování. Domníval se, že splňuje podmínky pro udělení azylu podle x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxdle § 103 odst.
1 písm. a) a b), neboť tento soud nesprávně posoudil právní otázku a skutková podstata, z níž správní orgán vycházel, nemá oporu ve spisecx x xx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx odkladného účinku a o ustanovení zástupce z řad advokátů.
Žalovaný ve svém vyjádření ze dne 5. 12. 2003 uvedl, že podle jeho názoru vykazuje kasační stxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxst podané kasační stížnosti, neboť se domnívá, že jak jeho rozhodnutí ve věci azylu ve všech částech výroku, tak i rozsudek soudu, byly vydány v souladu s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxost byla zamítnuta. Žádost o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti je podle správního orgánu nedůvodná, a proto ji nepodporuje.
Usnesením zx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxkátku JUDr. Hanu Homolkovou, se sídlem Biskupská 1, České Budějovice.
V doplnění kasační stížnosti stěžovatel uvedl, že důvodem, proč nepožádal o axxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx tedy za to, že zde o azyl požádat nemůže. Dále namítal, že překlad z ukrajinštiny nebyl přesný a úplný. Poukazoval na to, že z důvodné obavy pronásledovánx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xolicie v Českých Budějovicích ji však lze ověřit. Navrhoval, aby napadený rozsudek byl zrušen a věc byla vrácena Krajskému soudu v Českých Budějovicícx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxl, nebo je-li napadené rozhodnutí správního orgánu nicotné. Podle § 109 odst. 3 s. ř. s. Nejvyšší správní soud je vázán důvody kasační stížnosti; to nepxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, a nebo je-li napadené rozhodnutí nepřezkoumatelné [§ 103 odst. 1 písm. d)], jakož i v případech, kdy je rozhodnutí správního orgánu nicotné. V posuzovxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx pro nedostatek důvodů ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.
V daném případě správní orgán na případ stěžovatele použil tzv. zkráceného řízení o azyloxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxá zde proces dokazování o přítomnosti odůvodněného strachu z pronásledování. Možnost zkráceného řízení je zakotveno v ustanovení § 16 zákona o azylu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxeli však musí být dána možnost, aby se vyjádřil k obsahu své žádosti, aby mohly být posouzeny konkrétní jednotlivé důvody, které jej vedly k opuštění zemx xxxxxxx
xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx se žádost o udělení azylu zamítne jako zjevně nedůvodná, jestliže žadatel přichází ze státu, který Česká republika považuje za třetí bezpečnou zemi nexx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xýrokem napadeného rozhodnutí žalovaného i správního orgánu I. stupně stěžovatel ve svých námitkách uvedených v rozkladu ze dne 18. 10. 2001 proti rozhxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xe se mu azylu neuděluje. Stěžovatel totiž zejména zdůrazňoval, že požádal o azyl z politických a náboženských důvodů, kdy popisoval situaci na Ukrajinxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xtížnosti poprvé stěžovatel namítal, že se cítí poškozen tím, že správní orgán posoudil jeho návrh jako zjevně bezdůvodný a z toho důvodu neproběhlo řízxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxel sice v podaném rozkladu uvedl, že nesouhlasí se zamítnutím žádosti o azyl podle § 16 odst. 1 písm. e) zákona o azylu, avšak svoje námitky formuloval takx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxího orgánu I. stupně učiněn nebyl, neboť za třetí bezpečnou zemi bylo v případě stěžovatele považováno Polsko.
Jakkoliv by bylo lze dovodit, že výše uxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xe vztahu k dalším námitkám stěžovatelem uplatněným, které se již výroku napadeného rozhodnutí týkaly.
Jde především o námitku stěžovatele spočívaxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxx o život jeho a jeho rodiny, a také proto, že pro vstup na polské území nepotřeboval vízum a měl tedy za to, že zde o azyl žádat nemůže. Tuto námitku stěžovatex xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxx xx tedy o námitku, která zpochybňuje závěr o tom, že Polsko je ve vztahu ke stěžovateli bezpečnou třetí zemí. Ve vztahu k uvedené námitce nebylo však možno pxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xe vztahu k jeho osobě, uplatnil stěžovatel poprvé v podání ze dne 15. 7. 2003, kdy žádal, aby bylo ve věci nařízeno jednání, a poté ji podrobně rozvedl u jedxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxd soudem, jehož rozhodnutí je přezkoumáváno, ani o skutečnost, kterou stěžovatel uplatnil poté, kdy bylo vydáno napadené rozhodnutí.
Z výše uvedenxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxx xx xxbyla uplatněna v žalobě. Nejvyšší správní soud však z obsahu spisu zjistil, že přestože žalobce (podle protokolu o jednání před krajským soudem ze dne 2xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxo soudu nevyplývá, že by se soud s touto námitkou vypořádal. Z obsahu rozsudku totiž nevyplývá, že by se vůbec jednání konalo a tím méně z něho nejsou patrnx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xotiž tvrzení stěžovatele, že při pohovoru, který byl konán v průběhu azylového řízení, nebylo správně přetlumočeno vše, co chtěl uvést jako důvod pro uxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx
xxxxxxší správní soud tedy konstatuje, že jestliže v řízení před krajským soudem uplatnil stěžovatel námitky, s nimiž se krajský soud v odůvodnění rozsudku nxxxxxxxxxx xx xx x x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxů podle § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. K tomu nutno dodat, že Nejvyšší správní soud si je vědom ustanovení § 71 odst. 2 s. ř. s., podle něhož rozšířit žalobu na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxnovisko k námitkám uplatněným před krajským soudem, neboť by tak nahrazoval jeho závěry, k čemuž není oprávněn ani povinen, a znemožnil by tímto postupxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxsti.
Za této situace Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než postupovat podle x xxx xxxxx x xx xx xx x xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxvní soud tedy dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná ve smyslu § 109 odst. 3 s. ř. s., a proto napadený rozsudek krajského soudu zrušil a věc mu vrátxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxčeném směru )§ 110 odst. 3 s. ř. s.), bude tedy třeba, aby se vypořádal v odůvodnění napadeného rozsudku se všemi námitkami, které uplatnil stěžovatel v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxst. 2 s. ř. s.).
Pokud jde o návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, vycházel Nejvyšší správní soud z toho, že rozhodl o kasační stížnosxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti nezabýval.
Odměna zástupkyni stěžovatele JUDr. Haně Homolkové, advokátce, se sídlem Biskupská 1x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxx2003-63, které nabylo právní moci dne 23. 1. 2004, byla stanovena za dva úkony po 1000 Kč [převzetí a příprava zastoupení a doplnění kasační stížnosti ze xxx xxx xx xxxx x x x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 75 Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.), celkem tedy 2150 Kč. Uvedená částka bude zástupkyni stěžovatele vyplacena do 30-ti dnů od právní moci tohotx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xx xx xxxx
xUDr. Dagmar Nygrínová
předsedkyně senátu
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.