7 As 134/2018 - 26

Přestupky - zákon č. 200/1990 Sb.

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (6)
Judikatura (4)
x xx xxxxxxxx x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxokládá. Podle odst. 72 odst. 1 věta první správního řádu se rozhodnutí účastníkům oznamuje doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxkož i osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou.“ Usnesení o ustanovení opatrovníka účasxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxčováním účastníkovi, bylo by třeba povinnost doručit usnesení o ustanovení opatrovníka splnit prostřednictvím vyvěšení na úřední desce (§ 25 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxců JUDr. Tomáše Foltase a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věci žalobce: J. R., zastoupen Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Černého 517/13, Praxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxkého soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. 3. 2018, č. j. 56 A 3/2017 - 29,
takto:
I.
Kasační stížnost
se zamítá.
II.
Žádný z účastníků
nemá
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxe také „správní orgán prvního stupně“) ze dne 23. 2. 2016, č. j. MUHU/4326/2016/Ně byl žalobce uznán vinným z přestupku podle § 125c odst. 1 písm. f) bodu 3x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx“), v souběhu s přestupkem podle § 125c odst. 1 písm. k) dle téhož zákona. Žalobce se uvedených přestupků dopustil tím, že jako řidič vozidla překročil nexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxx xx xx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxžno jet nejvyšší dovolenou rychlostí 130 km/h, naměřena silničním radarovým rychloměrem AD9C umístěným ve služebním vozidle Policie ČR rychlost jízxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xředložil občanský průkaz, avšak na výzvu odmítl předložit řidičský průkaz. Za tato deliktní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxradit náklady správního řízení paušální částkou ve výši 1 000 Kč.
[2] Žalobci byl ve správním řízení usnesením správního orgánu prvního stupně ze dne xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxnesení je uvedeno, že žalobci byla prostřednictvím České pošty zaslána oznámení o zahájení řízení o přestupku se stanovením termínu ústního jednání nx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxu X, kterou žalobce při kontrole uvedl jako adresu, na níž žádá doručovat. V obou případech se však správnímu orgánu prvního stupně zásilky vrátily jako xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxkytnuté žalobcem s poznámkou, že jde o špatnou adresu, která neexistuje. Proto správní orgán dospěl k závěru, že žalobci se prokazatelně nedaří doručoxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxpce. Usnesení o ustanovení opatrovníka, jehož přílohou bylo oznámení o zahájení řízení o přestupku a pozvání k ústnímu projednání, správní orgán zaslxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxe správní orgán prvního stupně vydal rozhodnutí, které zaslal opatrovníkovi a také žalobci jak na adresu jeho trvalého pobytu vedenou v registru obyvaxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxledném odvolání žalobce namítal nedostatky v měření rychlosti, to, že měření proběhlo v zatáčce a je zkreslené, že výsledná rychlost byla zaokrouhlenx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxost o více než 30 km/h, a v neposlední řadě i to, že nebylo přihlédnuto k polehčujícím okolnostem, jako byly dobrá viditelnost a suchý povrch vozovky. Posxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xodle § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zamítl a rozhodnutí správního orgánu prvníhx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxnosti za přestupek, kterou dovozoval ze změny právní úpravy. Krajský soud žalobou napadené rozhodnutí zrušil shora uvedeným rozsudkem a věc vrátil žaxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxěžejním posouzení usnesení o ustanovení opatrovníka a jeho doručování. Krajský soud předně podotknul, že opatrovník měl být ustanoven z důvodu podle x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxm, kterému se nepodařilo doručit oznámení o zahájení řízení. Jako podstatnou vadu však shledal, že usnesení o ustanovení opatrovníka nebylo v souladu x x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxán opatrovníkem, se nepoužije, neboť v tomto případě žalobce nebyl zcela jistě ve stavu, kdy by nebyl schopen vnímat obsah tohoto usnesení. Krajský soux xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx ustanovení opatrovníka, což mělo zásadní důsledky pro řízení jako takového a došlo k zásahu do žalobcova práva na spravedlivý proces. Řízení o přestupxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze opatrovníkovi. To mělo přímý vliv na zánik odpovědnosti za přestupky. Zavázal žalovaného, aby prověřil postup doručování usnesení o ustanovenx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxeno, řízení o přestupcích zastavil.
II.
[5] Včas podanou kasační stížností se žalovaný (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení výše uvedeného rxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xx xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxní opatrovníka žalobci zabýval nad rámec žalobních bodů, neboť žalobce postup správního orgánu prvního stupně v tomto směru nijak nenapadl. Krajský sxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxs s tím, že zároveň nebyly splněny podmínky pro uložení písemností podle § 23 správního řádu. Proto nedošlo k náhradnímu doručení podle § 24 odst. 1 téhož xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxatrovníka dle § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu, dle nějž správní orgán ustanoví opatrovníka osobě, které se prokazatelně nedaří doručovat.
[6] Stxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx názor je v rozporu s ustálenou soudní judikaturou správního soudu, stěžovatel poukazuje na rozsudek NSS ze dne 6. 2. 2014, č. j. 1 As 106/2013 - 44. Tam Nejxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xa trestní povahu řízení o přestupcích. Protože je žalobce v pozici obviněného z přestupků, je nutné mu dle § 32 odst. 3 správního řádu ustanovit opatrovxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxnesení o ustanovení opatrovníka opatrovanci ve smyslu § 32 odst. 6 správního řádu. Žalobce byl osobou, které se prokazatelně nedařilo doručovat, a proxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx 2009, č. j. 4 xxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxníkovi, neboť jde o rozhodnutí předběžně vykonatelné.“
Stěžovatel navrhuje zrušení rozsudku krajského soudu a vrácení věci dalšímu řízení.
[7] Žxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xaplněny dispozice obou právních norem pro ustanovení opatrovníka, a to jak obecnějšího § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu, tak konkrétnějšího § 32 odsxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxzovaný skutkový stav lze pod něj subsumovat, bylo na místě ustanovit opatrovníka podle § 32 odst. 2 písm. h) správního řádu. Žalovaný nesprávně vykládá x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxá zní
„nejde-li o účastníka, kterému má být v řízení uložena povinnost
nebo odňato právo.“
Žalobce však byl účastníkem, kterému měla být uložena povixxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxčoval. Žalobce by byl schopen obsah usnesení vnímat a zároveň nebylo vyloučeno, že doručení písemnosti bude úspěšné. Konečné rozhodnutí správního orxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxační stížnosti.
III.
[8] Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů a zkoumal přitom, zda naxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx x xx xx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx K první námitce, že krajský soud postupoval při přezkumu rozhodnutí žalovaného nad rámec žalobních námitek, je třeba připomenout § 76 odst. 1 písm. c) sx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxtrovník byl žalobci ustanoven v samém počátku správního řízení, spolu s ustanovením opatrovníka bylo doručováno oznámení o zahájení řízení o přestupxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxo o přestupcích pravomocně rozhodnuto ve stanovených lhůtách. Správní soudy jsou povinny k případnému zániku odpovědnosti za přestupek přihlížet z úxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxájeno. Svůj postup rovněž v tomto ohledu řádně odůvodnil.
[11] Ke druhé kasační námitce, že ustanovení opatrovníka žalobci dle § 32 odst. 2 písm. h) spxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxtrovníkem zastoupené. Zda bylo procesně správnější ustanovit za vzniklé situace žalobci opatrovníka s poukazem na § 32 odst. 2 písm. d) nebo písm. h) sxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxudu ze dne 6. 2. 2014, č. j. 1 As 106/2013 - 44, ve kterém soud aproboval za obdobných skutkových okolností ustanovení opatrovníka podle písm. d) uvedenéhx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxvního řádu se „
Usnesení o ustanovení opatrovníka oznamuje pouze tomu,
kdo je ustanovován opatrovníkem, a nevylučuje-li to povaha věci nebo stav opaxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxi nasvědčující tomu, že by stav žalobce neumožňoval mu usnesení oznámit a ani povaha věci takovému předpokladu nenasvědčovala. Podle stěžovatele bylx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxat. Tato okolnost však, jakkoli byla důvodem právě pro ustanovení zástupce, není správním řádem současně předpokládána jako důvod rezignovat na oznxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxí o ustanovení opatrovníka též zastoupenému lze pouze výjimečně a pouze tehdy, pokud k tomu jsou dány výslovné zákonné důvody. Lze takto postupovat, jex xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxch práv vlastními silami. Ať již důvodu povahy řízení nebo z důvodů na straně zastoupeného. O žádný z takových předpokladů se v této věci prokazatelně nexxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxlo lze doručit oznámení o zahájení správního řízení. Takový účastník, jehož způsobilost uplatňovat v řízení svá práva sám, nebyla v řízení zpochybněnxx xxxx xxx x xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x13] Doručení prostřednictvím držitele poštovní licence není jediným způsobem oznámení rozhodnutí, který správní řád předpokládá. Podle odst. 72 oxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxením. Podle § 25 odst. 1 správního řádu
„osobám neznámého pobytu nebo
sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejxxx xxxxxx x x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xázoru krajského soudu, že usnesení o ustanovení opatrovníka žalobci mělo být vedle ustanoveného opatrovníka doručováno též žalobci samotnému. V příxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxnictvím vyvěšení na úřední desce (§ 25 odst. 2 správního řádu).
[14] K jinému závěru nemůže vést ani poukaz stěžovatele na § 32 odst. 3 správního řádu Pxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. d) a e) neustanoví a účastníkům tam uvedeným doručuje
veřejnou vyhláškou.“
Stěžovatel zastává názor, dle kterého žalobci nebylo možné doručxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxnámení takového rozhodnutí na straně druhé. Že v souzené věci byly splněny podmínky pro ustanovení opatrovníka, není v této věci sporné. Odlišnost práxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Již proto nemůže poukaz na § 32 odst. 3 správního řádu v této věci obstát. Smysl tohoto ustanovení není v tom, zapovědět doručování opatrovnického usnxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xx x
x xxxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xa případy, kdy vůbec není třeba opatrovníka ustanovovat a namísto toho se doručuje účastníkům uvedeným v § 32 odst. 2 písm. d) a e) veřejnou vyhláškou. To xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xterého jsou splněny podmínky pro oznámení rozhodnutí tímto způsobem.
[15] Zbývá poznamenat, že poukaz stěžovatele na rozsudek NSS ze dne 28. 5. 2009x xx xx x xxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxuace, kdy opatrovník proti svému ustanovení brojil odvoláním, avšak až do případného zrušení usnesení o vlastním ustanovení opatrovníkem byl povinex xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxávní soud zamítl kasační stížnost jako nedůvodnou (§ 110 odst. 1 s. ř. s.).
[17] Soud rozhodl o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti podle § 60 odsxx x xxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx x xxx xx xx xx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xx xxxxx xxxx
xgr. David Hipšr
předseda senátu