65 A 102/2017 - 60

Pobyt cizinců

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (5)
Judikatura (7)
Předpisy EU a SDEU (1)
xx x xxxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxsedkyně senátu Mgr. Barbory Berkové a soudkyň JUDr. Zuzany Šnejdrlové, Ph.D., a Mgr. Jany Volkové ve věci žalobkyně: nezletilá P. T. N., narozena X státxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxop 8, 602 00 Brno proti žalovanému:
Ministerstvo zahraničních věcí
sídlem Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1 o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xinistra zahraničních věcí ze dne 24. 11. 2017, č. j. 119695/2017-OPL, a usnesení Velvyslanectví České republiky v Hanoji ze dne 2. 10. 2017, č. j. 2985/2xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x1 228 Kč, ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku, k rukám Mgr. Marka Sedláka, advokáta se sídlem Příkop 8, 602 00 Brno.
Odůvodnění
1. Velvyslanxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxé za ni její matkou, paní V. T. T. H., o upuštění od osobního podání žádosti o trvalý pobyt a řízení o této žádosti zastavil podle § 169d odst. 3 zákona č. 326/xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtím zamítl rozklad žalobkyně a usnesení velvyslanectví potvrdil.
2. Mezi účastníky je nesporné a z obsahu spisu vyplývá, že ve dnech 23., 25., 29. a 30. xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xe všech případech se ze systému dostalo odpovědi, že žádné termíny k podání žádosti nejsou k dispozici, důvodem je aktuální vysoký zájem žadatelů a s tím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xěkolikrát v týdnu, proto nechť zkusí provést registraci později s tím, že se doporučuje pravidelně prověřovat, zda se požadovaný termín uvolní. Dne 31x xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx v systému Visapoint pro podání žádosti o krátkodobé schengenské vízum. Osobně na podacím místě, tj. fyzicky, na vyplněném úředním formuláři spolu s daxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx žalobkyně. Po podání obou žádostí byly tyto vráceny zpět zákonné zástupkyni žalobkyně spolu se záznamy o usneseních o nepřijatelnosti těchto žádostí xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xádosti zástupkyni žalobkyně xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxbému pobytu opětovně, tentokrát spolu s žádostí o upuštění od povinnosti osobního podání žádosti, v níž uvedla, že ji podává z důvodu, že bez registrace x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx informace, že termíny nejsou k dispozici, tudíž nemá žádnou záruku, že bude moci v budoucnu žádost osobně podat. K tomu doložila celkem šest neúspěšnýcx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx o pobytu cizinců se rozumí případy hodné zvláštního zřetele, tj. zejména zdravotní důvody pro které není žadatel se schopen osobně dostavit na zastupxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx oprávnění, nebyly tu důvody pro upuštění od osobního podání žádosti. Neúspěšné pokusy registrace v systému Visapoint tak nepředstavují důvody podle x xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxly pobytových oprávnění a zároveň je stanovena povinnost sjednat si termín za účelem osobního podání žádosti podle § 169f zákona o pobytu cizinců, je ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxu pobytového oprávnění, kterou chce reálně podat, což odpovídá i účelu povinnosti sjednat si termín pro podání žádosti. Zastupitelským úřadům je tak uxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xi termín pro konkrétní druh a účel pobytového oprávnění, je potřebné se řídit obecnými zásadami a to, že všechny právní úkony by měly směřovat k cíli, ktexx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxh účinků, které jsou s projevem spojeny. V opačném případě se jedná o disimulované právní jednání. Taktéž se jedná o zjevné zneužití práva podle § 8 zákonx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxou výhodu oproti ostatním žadatelům, kteří zákon o pobytu cizinců dodrželi. Uvedl, že se sice žalobkyně fyzicky dostavila na velvyslanectví, avšak
„xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxatel podá až na místě(…).“
Tudíž fyzickou přítomnost zástupkyně žalobkyně nelze považovat za splnění podmínky osobní přítomnosti podle § 169d odst. x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xízum a ostatním žadatelům se zas podařilo registrovat pro podání žádosti k dlouhodobému pobytu. Nedostatek termínů pro podání žádosti o dlouhodobý poxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxx xx xx17 pokoušela v systému Visapoint registrovat v souhrnu šestkrát, nemůže být argumentem pro tvrzení, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xa rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 5. 2017, č. j. 10 Azs 153/2016-52 uvedl, že v době jeho vydání byla situace odlišná, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxová oprávnění. Rozšířeny senát Nejvyššího správního soudu však vychází z toho, že selekci žadatelů bude provádět Ministerstvo vnitra způsobem, kdy vxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxdnání si termínu pro osobní podání žádosti byl na všech zastupitelských úřadech zrušen k 1. 11. 2017 z důvodu přechodu na nový systém. I když čekací doba nx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxného rozhodnutí. Namítala, že:
a) postupovala v souladu s novou právní úpravou, tj. podle § 169d odst. 3 zákona o pobytu cizinců. V zákoně o pobytu cizinxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxd uvedou důvody, pro které nemohou podat žádost osobně. V rámci zahájeného řízení je pak přezkoumáno, zda uvedené důvody jsou dostatečně závažné a objexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxně marně pokoušela prostřednictvím zástupce registrovat v systému Visapoint pro osobní podání žádosti o dlouhodobý pobyt. Sice zákon o pobytu cizincx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důvodů od této povinnosti upustit musí (srov. rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 12. 2016, č. j. 57 A 53/2015-96 a rozsudek Nejvyššího správního xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxího správního soudu nezměnilo svůj přístup a nezměněn zůstal i systém Visapoint, se tyto rozsudky vztahují i na posuzovaný případ. Dle těchto rozsudků xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxes to však velvyslanectví na své úřední desce dne 23. 8. 2017 zveřejnilo, že žadatel je povinen si předem sjednat termín osobního podání žádosti prostřexxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tak nesprávně informuje, o tom, že registrace je možná 30 dní dopředu a že tato povinnost registrace prostřednictvím systému Visapoint vyplývá ze zákoxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xěcí dne 30. 10. 2017 na svých internetových stránkách zveřejnilo informaci týkající se ukončení provozu systému Visapoint bez bližšího odůvodnění. Žxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx Ministerstvo zahraničních věcí si uvědomovalo nezákonnost tohoto systému. I přes uvedené s ukončením provozu systému Visapoint vyčkávalo až do vyprxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx a donucena k podání žádosti způsobem vedoucím k podání této žaloby;
b) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxpitelskému úřadu, jak nesprávně tvrdí žalovaný, ale důvodem může být cokoliv, co žadateli brání si osobně podat žádost, tedy i to, když žalobkyně se sicx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxín k podání žádosti o dlouhodobý pobyt předem, avšak není možné toto ustanovení používat odděleně od § 169h odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců. Žádoxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxkon však žádny způsob pro sjednání si termínu k podání žádosti o dlouhodobý pobyt nestanoví. Proto je toto ustanovení
obsoletní
. Dále je stanoveno, že zxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, který je výslovně stanovený v zákoně o pobytu cizinců. S ohledem na rozsudky rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu velvyslanectví nebylo opxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxovaného jsou nicotná, neboť zastupitelský úřad nemá kompetenci zastavit řízení podle § 169d odst. 3 zákona o pobytu cizinců, pokud žadatel podal žádosx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxí být učiněno v době určené pro jednotlivé druhy a účely pobytových oprávnění. Zákon sice tuto podmínku obsahuje, avšak neobsahuje pravidla stanovujíxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxx xx xxxx. 4 Listiny. S ohledem na ústavněprávní rozměr § 169d odst. 2 zákona o pobytu cizinců je nepřípustné, aby si zastupitelské úřady samostatně a odlišně určxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxe v jednu hodinu týdně a na jiném zastupitelském úřadě by stejné žádosti mohly být podávány v pracovní době neomezeně. S ohledem na určování místní příslxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxého státu. Zároveň by tím došlo k porušení čl. 1 a 3 odst. 1 Listiny, zásady rovnosti podle čl. 36 odst. 1 Listiny a k diskriminaci na základě státní příslxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx;
e) žalovaný i velvyslanectví vyhodnotili její argument týkající se důvodnosti podání žádosti o upuštění od osobního podání jako nerelevantní. Žalxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxrace. Žadatel totiž nevěděl, kdy se termín uvolní. Systém Visapoint byl tedy protiústavní;
f) žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxrií, jakým způsobem a kdo nastavuje počet žadatelů, kterým bude umožněno osobně podat žádost o pobyt. Fakticky se tímto systémem zavedla diskriminace xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxx. 2, § 169f a § 169h zákona o pobytu cizinců je nesprávná. Z těchto ustanovení nevyplývá oprávnění orgánu veřejné moci bránit občanům Vietnamské socialixxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podání žádosti, vyplývá z toho povinnost i pro zastupitelské úřady a žalovaného zorganizovat svoji činnost tak, aby žadatelé měli možnost žádosti podxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo senátu Nejvyššího správního soudu. V současnosti je zaveden nový systém pro sjednání si termínů, který taktéž nezaručuje žadatelům možnost podat žáxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx3/86/ES ze dne 22. 9. 2003 (dále jen „směrnice“). Postup velvyslanectví a žalovaného je s touto směrnicí v rozporu, neboť nepřipouští regulaci počtu poxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxy (čl. 8 směrnice).
5. Žalovaný navrhl, aby soud žalobu zamítl, přičemž ve vyjádření v žalobě shrnul skutkový stav věci, žalobní námitky a argumenty uxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2016, č. j. 10 Azs 219/2015-67) s ohledem na místní podmínky při respektování rovnosti účastníků. Tzn., že pokud xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxstit od osobního podání žádosti. K rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 12. 2016, č. j. 57 A 53/2015-96 a rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dnx xxx xx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xudíž se nevztahují na posuzovaný případ. K odkazu na rozhovor s náměstkem žalovaného, M. S., uvedl, že se jedná o tvrzení účelově vytržená z kontextu, nexxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxit, že by žalovaný podporoval nezákonný systém. Velvyslanectví mělo pravomoc zastavit řízení, neboť nebyla splněna podmínka osobního podávaní žádoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxpu žadatelů atd. a proto i způsob organizace vízové agendy je rozdílný. Zákonodárce tak neporušil zásadu rovnosti a k žádné diskriminaci na základě stáxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxe podávání žádosti o pobytová oprávnění není svévolný a sleduje legitimní cíl, k jehož dosažení využívá přiměřené prostředky. Není tak v rozporu s Listxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, neboť každý žadatel, který nebyl úspěšně registrován, byl o tom informován. Po celou dobu fungování systému Visapoint žalovaný nezaznamenal zvýšenx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, že systém Visapoint nezavádí žádné kvóty, jedná se pouze o systém zabezpečující organizaci způsobu podávání žádostí.
6. Krajský soud přezkoumal nxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování žalovaného (§ 75 odst. 1 s. ř .s.). V souladu s § 51 odst. 1 s. ř. s. rozhodxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxosti žalobkyně rozhodlo velvyslanectví usnesením o nepřijatelnosti. Toto usnesení bylo předmětem samostatného řízení, vedeného pod sp. zn. 65 A 105xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxledoval poté, co byla zástupkyni žalobkyně žádost vrácena a tato stejnou žádost obratem podala opětovně.
8. Dále krajský soud uvádí, že vzhledem k proxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxx 1 správního řádu). Tak se v posuzované věci také stalo, tudíž jednání zákonné zástupkyně žalobkyně je žalobkyni přičitatelné.
9. Pro posouzení věci jxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxx x
xxxxxx x xdělení dlouhodobého víza, s výjimkou diplomatického nebo zvláštního víza,
žádost o prodloužení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxx x
xxobním podáním žádosti se rozumí úkon žadatele, při kterém se žadatel osobně dostaví
ke správnímu orgánu, u kterého má být žádost podána, a osobě přímo sx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxí
a ve formě a způsobem, který stanoví tento zákon. Povinnost osobního podání žádosti se vztahuje i na zákonného
zástupce. Podmínka osobního podání žxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxx
xxxxx x xxxd odst. 3
zastupitelský úřad může v odůvodněných případech od povinnosti osobního podání
žádosti upustit, pokud současně s doručením žádosti cizinex xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxému xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxpitelský úřad může od povinnosti osobního podání žádosti upustit také bez uvedení
důvodů cizincem, jsou-li mu důvody pro toto upuštění známy z jeho úřxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxrávnění
podaných v budoucnu, a to zejména v případech, pokud je cizinec nebo jeho zaměstnavatel účastníkem vládou
schváleného programu.
13. Podlx x xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu nebo trvalému pobytu způsobem, který zastupitelský úřad
zveřejní na své úřední desce.
14. Podle § 169h odst. 1
žádost o udělení dlouhodobého xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxbo trvalému
pobytu je nepřijatelná, jestliže
a) cizinec si předem nesjednal termín podání žádosti o udělení dlouhodobého víza nebo žádosti o vydání xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxní příslušný podle § 169g.
15. Podle § 169h odst. 3
nepřijatelnost žádosti zjišťuje u žádosti podané na zastupitelském úřadu zastupitelský
úřad a u žáxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx
xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxt ministerstvo nebo zastupitelský úřad cizinci písemně sdělí včetně
důvodu nepřijatelnosti, učiní o ní usnesení do spisu a vrátí tiskopis žádosti, vxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxje se obdobně podle věty druhé.
16. Jádrem sporu je v posuzované věci to, zda důvody uvedené v žádosti o upuštění od osobního podání, tj. nemožnost regixxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxpadeného rozhodnutí vyplývá, že není sporu o tom, že se zástupkyně žalobkyně několikrát neúspěšně pokoušela registrovat v systému Visapoint k podání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx žádosti o upuštění od osobního podání. K tomu soud uvádí, že i v případě doručení této žádosti jiným způsobem než osobně, by došlo k zahájení řízení jak plxxx x x xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxet, je v takto zahájeném řízení na zastupitelském úřadu, aby v rámci institutu správního uvážení dovodil sám, jaké případy budou pod výše uvedené ustanxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxti komplexně, tj. s přihlédnutím na to, že s klíčovým problémem souvisí problém další a to registrace prostřednictvím systému Visapoint.
17. Žalobxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxx x xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxm, že se jedná o judikaturu překonanou novou právní úpravou.
18. Krajský soud uvádí, že ve skutkově obdobných věcech již rozhodoval čtvrtý senát Nejvyxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx.
19. Nejvyšší správní soud vyložil, že zákonodárce včleněním § 169f do zákona o pobytu cizinců s účinností od 15. 8. 2017 umožnil zastupitelskému úřaxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxchal na zastupitelském úřadu, aby určil způsob, kterým je cizinec povinen si termín osobního podání žádosti předem sjednat a tento způsob zveřejnil na xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx desce a svých webových stránkách zveřejnil, byl nadále elektronický objednávací systém Visapoint.
20. Ke kvalitám a funkčnosti tohoto systému se všxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxx7, č. j. 10 Azs 153/2016 - 52, publ. ve Sb. NSS 3601/2017.
21. V rozsudku ze dne 25. 10. 2018, č. j. 4 Azs 249/2018-50 Nejvyšší správní soud uvedl:
„Rozhodnxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xxx
xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxský soud při posouzení věci vycházel, byla vydána před
účinností výše uvedené novely. To však neznamená, že by ze závěrů uvedených v těchto rozhodnutíxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxtné a je k nim třeba přihlížet při interpretaci
relevantní
právní úpravy v zákoně o pobytu
cizinců. Další důvod, pro který je třeba z těchto závěrů vychxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxo podání
své žádosti o pobytové oprávnění.
V posuzované věci lze tudíž plně vycházet z rozsudku rozšířeného senátu č. j. 10 Azs 153/2016 – 52, který
v xxxxxx xxx xx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxaně účinky žádosti „nouzově“ podané způsobem, který je obecně
vzato nežádoucí, avšak který je jedinou účinnou obranou žadatele před nezákonným jednxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxx rozšířený senát konstatuje, že závěry judikatury o tom, že žádost je za takovýchto
podmínek podána účinně, jsou v podmínkách dosavadního jednání veřxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
práva u správního xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxím aspektem věci je však samotné nezákonné jednání veřejné správy spočívající v řadě dílčích nezákonných
postupů. V první řadě je nezákonným zásahem xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxními mechanismy
(tj. za využití systému Visapoint tam, kde zákon k jeho užití zastupitelský úřad opravňuje, i použitím jiných
způsobů určení termínx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxpitelského úřadu do práva žadatelů na to, aby
jejich žádost byla v přiměřené lhůtě přijata a posouzena. Na tuto prvotní nezákonnost navazuje podle pozxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xádost bez předchozí (fakticky podle tvrzení žadatelů nemožné) registrace v systému
Visapoint. Tato jednání mohou podle okolností být rovněž nezákoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx
xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xodání žádosti uložená mu zastupitelským úřadem, anebo proto, že jsou fakticky pokračováním předchozího
šikanózního způsobu využití systému Visapxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxkým způsobem
„technicky“ uspořádá vyřizování žádostí o nejrůznější pobytová oprávnění tak, aby byla schopna je za přiměřených
nákladů zvládat. Muxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx ke splnění tohoto úkolu využije
informační technologie, vícestupňovou proceduru posuzování žádostí, prvky náhodného výběru, nástroje ekonomickx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxnálních a férových pravidlech a umožňovat průběžnou i následnou kontrolu toho,
že nejsou zneužívány či používány svévolně.“
22. Krajský soud se s cxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxložená nemožnost získat registraci k termínu v systému Visapoint k podání žádosti o dlouhodobý pobyt, na jehož užívání přes opakovanou a dlouhodobou kxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxku osobního podání žádosti po předchozím sjednání termínu k podání daného typu žádosti ve smyslu § 169d odst. 1 a 2 ve spojení s § 169f tohoto zákona. Opačnx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny, a to s odvoláním na nutnost registrovat se k termínu osobního podání v systému Visapoint, jehož způsob vyxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx0 Nejvyšší správní soud dále doplnil:
„…systém xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxo v praktickou nemožnost
žádost v tomto systému registrovat v přiměřené lhůtě. S ohledem na tento aspekt systému Visapoint nebylo možné
zaručit, že žxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xěkolik měsíců, let, či dokonce nikdy. Systém
Visapoint vskutku reguloval počet podávaných žádostí, což stěžovatel zmiňuje v kasační stížnosti. Činxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxikatuře správních soudů opakovaně a dlouhodobě označován jako
neodpovídající požadavkům zákona, jak již Nejvyšší správní soud konstatoval např. v xxxxxxxx xx xxx
xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx x xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxdosti o jiný typ pobytového oprávnění, pro který systém Visapoint termíny uvolňoval, je proto v posuzované věci akceptovatelným „nouzovým“ způsobem xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxdosti, v souzeném případu žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu, naopak lze odůvodnit i nemožností podat žádost osobně po předchozím sjednání termxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxě o povolení k dlouhodobému pobytu podle § 169d odst. 3 věta druhá zákona o pobytu cizinců.
24. Pro úplnost soud závěrem uvádí, že argumentaci žalobkyněx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx vyžadovat, aby osoba usilující o sloučení rodiny před spojením se svými rodinnými příslušníky
oprávněně pobývala na jejich území po dobu nepřesahujxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx v úvahu přijímací
kapacitu, může členský stát stanovit zavedení nejvýše tříleté čekací lhůty od podání žádosti o sloučení rodiny
do vydání povolení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xříslušníka na území, nelze z něj dovodit zákaz zavádění kvót či filtraci počtu podaných žádostí a vydaných povolení, jak to činí žalobkyně v závěru žaloxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xěc dle § 78 odst. 4 s. ř. s. vrátil žalovanému k dalšímu řízení, v němž je žalovaný vázán právními názory vyslovenými v tomto rozsudku (§ 78 odst. 5 s. ř. s.)x
xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xe již první podaná žádost žalobkyně o dlouhodobý pobyt měla účinky zahájení řízení a mělo tak být o ní věcně rozhodnuto. Z logiky věci proto vyplývá, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxájené.
27. O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 1 s. ř. s. tak, že v řízení procesně úspěšná žalobkyně má právo vůči žalovanému na náhraxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxx xx x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxovené dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AT“) jako odměna za zastupování ve výši 6 200 Kč za 2 provedexx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xx xxxx xtanovena dle § 9 odst. 4 písm. d) a § 7 bod 5 AT, a dále náhrada hotových výdajů za provedené úkony ve výši 600 Kč, tj. 2 x 300 Kč dle § 13 odst. 3 AT, to vše zvýšené o xxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xx x xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxtí právní moci rozhodnutí (srov. § 54 odst. 5 s. ř. s., § 159, § 160 odst. 1 o. s. ř.), uložil soud žalovanému povinnost zaplatit náhradu nákladů řízení žaloxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.
Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto vykonatelné soudní rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na xxxxxxxx
xxxxxxx
x
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx