16 Ad 88/2017 - 149

Zamítnutí žaloby

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
Judikatura (1)
xx xx xxxxxxx x xxx
xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx x xxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xoud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci
žalobkyně:
A.G.,
narozená …, bytem …,
zastoupené
: Mgr. Martin Zikmund, advokát se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxa 2 (dále jen
MPSV
), v řízení o žalobě ze dne 20.4.2017 proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13.4.2017 č.j. MPSV- 2017/82639-915 a o žalobě ze dne 28.6.2017 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxx z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
III. Ustanovenému zástupci žalobkyně advokátovi Mgr. Martinu Zikmundovi
se přiznává odměnx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx 8338338339/0800, VS: 012413.
Odůvodnění:
Řízení v této projednávané věci je upraveno zákonem č. 150/2002 Sb.,
soudní řád
správní
(dále jen
s.xxxx
xx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxlobkyně ze dne 20.4.2017, z jehož obsahu bylo zřejmé, že chce podat žalobu proti rozhodnutí o příspěvek na bydlení, ale připojena byla kopie rozhodnutí
xxxxx xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx
xx
x xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x přiznání dávky mimořádná okamžitá pomoc na úhradu nezbytného jednorázového výdaje ve výši 49,-Kč žalobkyni; současné požádala o ustanovení zástupcxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxkovaně předvolána k výslechu k dožádanému Okresnímu soudu v Sokolově, kam se ovšem nedostavila a trvala na předvolání ke Krajskému soudu v Plzni. V mezixxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx konkrétní věci ale i zcela nesouvisející věci, neboť tím, že má potřebu se o nich zmiňovat, se stávají její podání naprosto nepřehlednými, nesrozumitexxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxší podání žalobkyně ze dne 28.6.2017 (mimo jiné i adresované předsedovi zdejšího xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxplatku na bydlení.
Dne 28.7.2017 bylo soudu doručeno vyplněné „Prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudníxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x3.4.2017 a 5.6.2017. Dále dne 1.8.2017 byly soudu doručeny s podáním žalobkyně ze dne 31.7.2017 i kopie dalších listin, mezi nimi i rozhodnutí žalovanéxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx7 žalobkyně zaslala i kopii rozhodnutí ÚP ze dne 13.7.2017 č.j.: 18601/2017/CHD, jímž jí byla odejmuta dávka doplatek na bydlení ode dne 1.6.2017.
Přx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxcovní neschopnosti a sdělila mimo jiné, že chce podat žalobu proti rozhodnutím žalovaného ze dne 13.4.2017 č.j. MPSV-2017/82639-915 a ze dne 6.6.2017 xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx
xxxxxxx
x xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxt žádost o invalidní důchod, ale žádný formulář na žádost o něj jí na okresní správě sociálního zabezpečení (dále jen
OSSZ
) nedali.
Následně dle pokynx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xod sp. zn. 16Ad 87/2017 a rovněž byly převedeny i žaloby proti rozhodnutím žalovaného ze dne 13.4.2017 č.j.: MPSV-2017/82639-915 a ze dne 6.6.2017 č.j. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx018 č.j. 16Ad 88/2017-97 byl v této věci zástupcem žalobkyně ustanoven advokát Mgr. Martin Zikmund, který poté k výzvě soudu dne 20.11.2017 doplnil podxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxkyně jí vznikl nárok na doplatek na bydlení; dále neúplná skutková zjištění ohledně odůvodněných nákladů na bydlení, protože nebylo přihlédnuto k plaxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxvisí a jedná se o platby, které je nutné do odůvodněných nákladů na bydlení zahrnout. Rovněž bylo namítáno, že dle § 34 písm. c) zákona č. 111/2006 Sb., o poxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx
xxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxa dlouhodobý nepříznivý zdravotní stav a z jejích podání a obsahu spisu je evidentní, že se potýká s nepříznivým zdravotním stavem a dlouhodobě špatnou xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xí započítávané úhrady spotřeby energií měly být zvýšeny o 10%. Dále namítala, že jí správní orgán neustanovil opatrovníka, ač pro to byly důvody, jelikxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xdst. 2 (zákon č. 500/2004 Sb., dále jen
s.ř.
či xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx rozhodnutí. Také namítala neurčitost odůvodnění a jeho nepřezkoumatelnost, neboť v něm nejsou jednoznačně uvedeny důkazy, z nichž odvolací správní xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx orgány vycházely.
Proti
rozhodnutí žalovaného ze dne 6.6.2017
žalobkyně zejména namítala nesprávné právní posouzení a nezákonnost, čímž byla zkxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xtázkou, zda bylo rozhodnutí vůbec řádně doručeno, když jsou dány pochybnosti o tom, zda měla v uvedeném řízení plnou procesní způsobilost a zda jí s ohlexxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx x xxsouzení, zda ve věci nejsou předpoklady pro zahájení přezkumného řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí. Závěrem bylo navrženo, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxlovanému k novému řízení.
Napadeným
rozhodnutím ze dne 13.4.2017 č.j. MPSV-2017/82639-915
žalovaný dle § 90 odst. 5 s.ř. zamítl odvolání žalobkyxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xP žalobkyni nepřiznal dávku doplatek na bydlení (dále jen
doplatek
) na základě žádosti ze dne 1.8.2016. Dále byl mimo jiné popsán průběh řízení, kdy po vxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxhodnutím ze dne 30.11.2016 č.j. MPSV-2016/255939-915 rozhodnutí ÚP a věc mu vrátil k novému projednání – žalobkyně tedy byla vyrozuměna o možnosti vyjxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxti rozhodnutí ze dne 24.1.2017 podala žalobkyně včasné odvolání, v němž nesouhlasila s tím, že jí do odůvodněných nákladů na bydlení nejsou zahrnovány xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xákona, dále § 33 odst. 1 písm. a) (
podmínky nároku na doplatek
) i § 34 písm. a), b), i c) (
do odůvodněných nákladů na
bydlení se započítává nájemné či obdobxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxií
) zákona, když výše doplatku na bydlení (§ 35 písm. a) zákona) za kalendářní měsíc činí rozdíl mezi částkou odůvodněných nákladů na bydlení, sníženou x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xx zvýšený o vyplacený příspěvek na živobytí převyšuje částku živobytí osoby. Dále bylo uvedeno, že ÚP při vydání rozhodnutí o nepřiznání dávky doplatek xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxha na spotřebu elektřiny v měsíční výši 350 Kč; úhrada komunálního odpadu 1x za 6 měsíců ve výši 332 Kč, měsíční podíl tedy ve výši 55 Kč, celkem odůvodněné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxly s přihlédnutím x xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxytí 3 410 Kč a příspěvek na bydlení 2 271 Kč (příjmy v nulové výši). Uveden byl rovněž výpočet ohledně nároku na doplatek: (2 071 Kč – 2 271 Kč) – (0 Kč + 3 410 Kč – x xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxm námitkám žalobkyně vztahujícím se k rozhodnutí ÚP ze dne 24.1.2017 žalovaný uvedl, že v řízení bylo rozhodnuto bez zbytečných průtahů; dávka příspěvxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxm programu automatizovaného zpracování údajů dávek státní sociální podpory, tudíž zápočet výše dávky příspěvek na bydlení byl proveden v souladu s § 3x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xnergie 34 Kč, byt 29 Kč“ odvolací správní orgán sdělil, že tyto poplatky nejsou v souladu s § 34 zákona přímo ze zákona započitatelnými odůvodněnými náklxxx xx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxněž bylo uvedeno, že dle § 38 odst. 3 zákona dávka, na kterou vzniká nárok splněním podmínek stanovených zákonem, náleží osobě od prvního dne kalendářníxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxo dne kalendářního měsíce, kdy výše uvedené podmínky splnila. Na základě uvedeného vzhledem k faktu, že žalobkyně požádala o dávku dne 1.8.2016, mohla xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zamítnutí odvolání žalobkyně.
Napadeným rozhodnutím
ze dne 6.6.2017 č.j. MPSV-2017/120029-915
žalovaný zamítl podle § 92 odst. 1 správního řádu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx od března 2017. Z odůvodnění rozhodnutí ze dne 6.6.2017 vyplývá, že žalobkyně dne 3.3.2017 požádala o předmětný doplatek, čemuž bylo vyhověno rozhodnxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu práce a sociálních věcí prostřednictvím ÚP, který rozhodnutí vydxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxeno jakožto opožděné.
Dne 6.2.2018 byl zdejšímu soudu doručen správní spis žalovaného vedený v této věci, z něhož soud zjistil následující skutečnoxxxx
xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xP dne 6.3.2017 (jelikož není uvedené odvolání přeloženo a není připojena ani obálka, lze důvodně předpokládat, že bylo doručeno osobně). Napadené rozxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxlobkyni dle založené doručenky doručeno dne 13.4.2017 a takřka nečitelné odvolání proti němu ze dne 28.4.2017 bylo doručeno ÚP dne 2.5.2017, není připxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxětlovala, proč podala odvolání – její žádost ze dne 3.3.2017 nebyla dle xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xPSV, Karlovarský kraj, Závodní 379/84 A, 360 06 Karlovy Vary, ÚP ČR-KP Sokolov, ved. Jar. P., …), že v pátek 28.4.2017 v 10.00 hod. p. P. (poznámka soudu: pxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xdvolací lhůty aj. … doklady zasílám Vám. Napadené rozhodnutí ze dne 6.6.2017 vypravené dne 9.6.2017 bylo žalobkyni dle založené doručenky doručeno dnx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxrem, aby soud žaloby proti jejich rozhodnutím ze dne 13.4.2017 i 6.6.2017 zamítl v plném rozsahu, protože obě rozhodnutí byla vydána v souladu s hmotným x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxuznal důvodnou a rovněž konstatoval, že po vydání rozhodnutí ze dne 6.6.2017 následně zkoumal, zda nejsou dány předpoklady pro zahájení přezkumného řxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx 17.7.2017.
Ohledně
rozhodnutí ze dne 13.4.2017
bylo uvedeno, že při hodnocení nároku na dávku doplatek na bydlení (žádost ze dne 1.8.2016) byly vyhoxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxení byly zahrnuty veškeré položky z evidenčního listu vlastníka bytu, tedy žalobkyně, a to v plné výši, tedy i položka úklidu, tudíž sdělení žalobkyně o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxé výši a i poměrná část připadající na jeden kalendářní měsíc týkající se úhrady za odvoz tuhého komunálního odpadu. Rovněž žalovaný konstatoval, že usxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxelné a nezbytné služby spojené s bydlením, avšak platby poplatků SlPO Kč 22,- , složenek za energie Kč 34,- a bytu Kč 29,- nejsou prokazatelné za nezbytné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx věci úhrad prokazatelné nezbytné spotřeby energii až o 10% je možné pouze na základě doložení tiskopisu vyplněného lékařem (tiskopis je k dispozici na xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xávky doplatek na bydlení. Vzhledem k faktu, že žalobkyně má stanovenou výši zálohy na spotřebu elektřiny v částce Kč 350,- a v této výši je zohledněna v odxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxy na bydlení v části záloh na spotřebu elektřiny jsou stanoveny v maximální možné výši, tedy v té, kterou má žalobkyně hradit. Také bylo podotknuto, že žaxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxdu s § 1 odst. 1 zákona základní životní podmínky. K neustanovení opatrovníka žalovaný s odkazem na § 32 odst. 2 písm. a) - i) s.ř. uvedl, že žalobkyně byla dxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxládá vše potřebné pro vyhodnocení nároku a výše dávek, dále napadá správní rozhodnutí řádnými opravnými prostředky, podala správní žalobu, takže to nxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxně jednat. K neurčitosti odůvodnění a nepřezkoumatelnosti žalovaný konstatoval, že v odůvodnění rozhodnutí je zcela zřejmé, z jakých konkrétních poxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxeno, že v této věci není součástí spisové dokumentace obálka, přitom je-li odvolání podáno prostřednictvím doručovatele poštovních služeb, je samozxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxení postupu dle ustanovení § 40 odst. 1 písm. d) s.ř.). Písemné sdělení žalobkyně č. j. MPSV- 2017/175918 doručené dne 24.8.2017, nepovažuje za jasné vyxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxsledně zkoumal, zda nejsou dány předpoklady pro zahájení přezkumného řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí, ale vzhledem k tomux xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
V podání ze dne 12.3.2018 žalobkyně
sdělila v reakci na vyjádření žalovaného, že souhlasí s rozhodnutím ve věci samé bez nařízení jednání a setrvala nx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxjících v paušální náhradě hotových výdajů (režijní paušál) ve výši 300 Kč za každý jednotlivý právní úkon jí učiněný. Zdůraznila, že je nutné zohlednit xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xení správní orgán omezen pouze náklady, které jsou uvedeny v evidenčním listu, a pokud tyto další výdaje v potaz nevzal, zatížil řízení vadou /např. proxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxyž potřeba opatrovníka vyplývá ze samotných jejích podání a lékařský posudek může být vypracován i v průběhu řízení, avšak ona zjevně splňuje důvody prx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxřila přímo u soudu dne 14.9.2017, kdy žalobu vzhledem k žádosti o ustanovení zástupce lze považovat za včasnou. Také má za to, že dostavila - li se včas ke sxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx), bylo odvolání podáno včas, a to i přestože bylo doplněno až následně dne 2.5.2017 (nejbližší pracovní den). Nadto již žalobkyně učinila podání, ze ktxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxlo uvedeno, že ustanovený zástupce požaduje přiznat odměnu v celkové výši 6.292,-Kč za 4 úkony právní služby.
Následně
žalovaný v podání ze dne 27.3.xxxx
xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xákladů na bydlení přihlížet, neboť není prokazatelné, že tyto platby byly uskutečněny za nezbytné služby spojené s bydlením, proto se nejedná o služby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxaženém ve vyjádření ze dne
Podle
§ 4 odst. 1 písm. a) s.ř.s.
soudy ve správním soudnictví rozhodují o žalobách xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy, (dále jen „xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxdy senátu.
V rámci přezkumného řízení vychází soud z ust. § 75 odst. 1 s.ř.s., tj. ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správnxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx potřebné skutečnosti a odpovídajícím způsobem vyhodnoceny dle platného práva a je povinen přezkoumat napadený výrok v mezích žalobních bodů uvedenýxx x xxxxxx x
x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx
xx
x
x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxvá, nebo jiná osoba, která užívá byt na základě smlouvy, rozhodnutí, nebo jiného právního titulu, jestliže by po úhradě odůvodněných nákladů na bydlenx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxěvek na živobytí nižší než částka živobytí osoby (§ 24).
Podle
§ 34 odst. 1 písm. a) až c) zákona
do odůvodněných nákladů na bydlení se započítávají
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxžstevní nebo vlastnické formě bydlení; nájemným nebo obdobnými náklady při užívání bytu v jiné než nájemní, družstevní nebo vlastnické formě bydlení xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxu bydlení se rozumí výše prokazatelných nákladů, maximálně však do výše nákladů uvedených v zákoně o státní sociální podpoře 63),
b) pravidelné úhraxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx úhrada za ústřední (dálkové) vytápění a za dodávku teplé vody, za úklid společných prostor v domě, za užívání výtahu, za dodávku vody z vodovodů a vodárexx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxevizní a rozhlasovou anténou, popřípadě další prokazatelné a nezbytné služby související s bydlením,
c) úhrada prokazatelné nezbytné spotřeby enexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xaliv, a to ve výši, která je v místě obvyklá; výše úhrady za prokazatelnou nezbytnou spotřebu energií se stanoví jako průměrná cena za dodávku energií prx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxadech lze navýšit takto zjištěné částky až o 10 %; za odůvodněný případ se považuje zejména dlouhodobý nepříznivý zdravotní stav.
Dle
§ 35 písm. a) zákxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxený v měsíci bezprostředně předcházejícím aktuálnímu kalendářnímu měsíci, a částkou, o kterou příjem osoby (§ 9 odst. 1) zvýšený o vyplacený příspěvex xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
x xx xxxxx xx x xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxa, na kterou vzniká nárok splněním podmínek stanovených tímto zákonem (odstavec 1), náleží osobě od prvního dne kalendářního měsíce, v němž bylo zahájxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kdy výše uvedené podmínky splnila.
V této věci
rozhodl soud podle § 51 odst. 1 s.ř.s. bez nařízení jednání
, když s tímto postupem souhlasili žalovaný i xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxodnutí MPSV ze dne 13.4. a 6.6.2017. Soud z níže uvedených důvodů s ohledem na všechny zjištěné skutečnosti shledal, že skutkový stav, který vzal správnx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxčitost odůvodnění a ani nepřezkoumatelnost, rovněž nebylo shledáno, že by byly dány důvody pro ustanovení opatrovníka žalobkyni správním orgánem, pxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx, že by žalovaný postupoval v rozporu se zákonem či správním řádem ohledně napadených rozhodnutí ze dne 13.4.2017 a 6.6.2017, přičemž neznamená, pokux xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x x xxst. 2 písm. b) zákona je žalobkyně osobou nacházející se v hmotné nouzi, která užívá vlastní byt a při splnění zákonných podmínek je jí přiznán i doplatek xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxnných podmínek předmětný doplatek není přiznán (viz rozhodnutí ÚP ze dne 24.1.2017, kterým jí nebyla přiznána dávka doplatek na bydlení na základě žádxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxazuje i její žádost o tuto dávku ze dne 3.3.2017.
Ohledně napadeného rozhodnutí žalovaného ze dne 13.4.2017 soud nezjistil žádné pochybení ze strany xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxž se jedná pouze o dávky přiznané a vyplácené ÚP, i o výši odůvodněných nákladů na bydlení. I přes názor žalobkyně, že do těchto nákladů je nutno započítat x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ze shora citovaného § 34 odst. 1 písm. a) až c) zákona zcela jednoznačně vyplývá, že tyto položky započítat nelze. Tudíž žalobkyní uplatněné námitky o nexxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žalovaného i řízení jemu předcházející jako souladné s platnou právní úpravou a v podrobnostech na ně pro stručnost odkazuje. Pokud se týká žalobkyní uxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxnstatovat, že tuto námitku uplatnila až v žalobě, nikoli v odvolání ze dne 6.3.2017 proti rozhodnutí ÚP (ze dne 24.1.2017), tudíž žalovaný neměl ani možxxxx xx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxí písm. g) v němž je uvedeno, že správní orgán ustanoví xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx případech správní orgán rozhoduje na základě odborného lékařského posudku. Žalobkyně však ani v řízení před správními orgány (ÚP a žalovaný) ani v řízxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxu. Z uvedeného je tedy zcela zřejmé, že tato námitka není důvodná. Důvodná není ani námitka ohledně neurčitosti odůvodnění a nepřezkoumatelnosti, jelxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xylo rozhodnuto, a žalobkyně nepředložila v řízení o odvolání ani v řízení před soudem žádné další doklady, jejichž potřeba by byla nezbytná pro rozhodnxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xx xři jeho vydání se žalovaný dopustil takového pochybení, které by bylo způsobilé k tomu, aby jej soud zrušil, jak požadovala žalobkyně. Nesprávné právnx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxdnutí žalovaného ze dne 13.4.2017, jelikož se jedná o stejný případ. Žalobkyně dle názoru soudu neprokázala, že by odvolání proti rozhodnutí ÚP ze dne 2xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxní. Nechť je tato situace poučením pro žalobkyni, že se nevyplácí nechávat podání odvolání či jiného opravného prostředku až na poslední dny lhůty, nebxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxného rozhodnutí žalovaného je sice stručné, avšak obsahuje všechny nezbytné skutečnosti. V této souvislosti soud podotýká, že není zcela pochopitelxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, tudíž její žádosti bylo plně vyhověno.
Nad rámec soud ještě připomíná, že ÚP, žalovaný i soud se musí řídit platnou právní úpravou, tudíž nemůže být rxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxl být doplatek přiznán a to dle jejího názoru a nikoli podle příslušného právního předpisu. Správní orgány ani soud nejsou rovněž oprávněni domýšlet, cx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxasnost v obou napadených rozhodnutích, která může vést ke zmatení občanů, jelikož dle § 71 odst. 2 správního řádu vydáním rozhodnutí se rozumí předání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx nebo poštovní zásilce se tato skutečnost vyznačí slovy: "Vypraveno dne:", tudíž např. rozhodnutí UP ze dne 24.1.2017 bylo vypraveno/vydáno dne 6.2.2xxx x x xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx Dle názoru soudu je vhodnější, aby v případě, že rozhodnutí je vypraveno jiný den, aby bylo v odůvodnění rozhodnutí žalovaného uvedeno, že se jedná o rozxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xoudu nezbylo, než žaloby zamítnout jako nedůvodné ve smyslu § 78 odst. 7 s.ř.s., dle něhož soud zamítne žalobu, není-li důvodná x
xxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx věci neměla úspěch a správní orgán ze zákona nemá právo na náhradu nákladů řízení, soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu náklxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x x x xxxxxx x
xxxxx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxem žalobkyně ustanoven advokát Mgr. Martin Zikmund. V takovém případě platí odměnu za zastupování a hotové výdaje zástupce stát (§ 35 odst. 9 věta první xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxx xxxvní služby á 1.000,-Kč (příprava a převzetí zastupování, doplnění žaloby, vyjádření ve věci ze dne 22.12.2017 k žádosti Nejvyššího správního soudu ze xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxKč, tedy celkem částka 5.200,-Kč, dle § 9 odst. 2, § 7, § 11 odst. 1 písm. b), d), § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.,
o odměnách advokátů a náhradách advxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxokátního tarifu) odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je advokát povinen z odměny za zastupování a z náhrad odvést podle zákona č. 235/2004 Sb.,
x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxx xx
x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxovi z účtu zdejšího soudu ve stanovené lhůtě, kterou soud považuje za přiměřenou.
Poučení:
Proti tomuto rozsudku lze podat do dvou týdnů po jeho doručxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xyla-li kasační stížnost podána u Krajského soudu v Plzni (§ 12 odst. 1, § 102, § 106 odst. 2 a 4 s.ř.s.).
Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedenýcx x x xxx xxxxx x xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxxxx
x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxdkyně