7 As 369/2018 - 32

Právo na informace

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
Judikatura (42)
x xx xxxxxxxx x xx
xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx“ je nutné opírat vždy o jeho konkrétní obsah. II. Informací vztahující se výlučně k vnitřním pokynům, kterou nejsou povinné subjekty povinny poskytnoxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxtu kontrolní činnosti finanční správy (srov. obdobně formulovanou výjimku pro orgány činné v trestním řízení zakotvenou v § 11 odst. 6 zákona o svobodnxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxltase a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Pavla Molka v právní věci žalobce: JUDr. J. V., zastoupen JUDr. Michalem Božkem, advokátem se sídlem Šaldova 46xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xoudu v Praze ze dne 14. 9. 2018, č. j. 8 A 109/2017 - 60,
takto:
I.
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 14. 9. 2018, č. j. 8 A 109/2017 - 60,
se zrušuje.
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xx x017, č. j. 19600/17/7500- 20080-202098,
se zrušují
a věc
se vrací
k dalšímu řízení žalovanému.
III.
Žalovaný
je povinen
zaplatit žalobci na náhradx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx x xx xx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxvodnění:
I.
[1] Žalobce žádostí ze dne 20. 2. 2017 požádal podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx2, Schéma řetězového podvodu
;
b)
Taktické a operativní postupy při aplikaci zvláštního zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou
x
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx k šetření řetězových podvodů na dani z přidané hodnoty tzv. systémem jedné hlavy
(TMUK)
;
e)
Taktické postupy k eliminaci zapojení se obchodních korpxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
x
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx004 Sb.
;
h)
Informace Generálního finančního ředitelství ze dne 5. 3. 2013, č. j. 3308/13/7001-21002-012287
.
[2] Rozhodnutím Generálního finančxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx odmítnuta.
[3] Žalobce napadl rozhodnutí povinného subjektu odvoláním, a to v části, ve které mu nebyly (ani částečně) poskytnuty dokumenty b), f) a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
x4] Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou. Městský soud žalobu zamítl rozsudkem ze dne 20. 2. 2018, č. j. 8 A 109/2017 - 35. Proti tomuto rozsudku pxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x x0, zrušil rozsudek městského soudu a vrátil věc tomuto soudu k dalšímu řízení (důvodem zrušení rozsudku byla skutečnost, že se městský soud před vydáníx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxtovně zamítl. Uvedl, že neposkytnuté dokumenty neobsahují autoritativní výklad právních norem, nýbrž jsou didaktickým materiálem sloužícím pracoxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xitovaného ustanovení může povinný subjekt omezit poskytnutí informace, pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinnxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxinen zkoumat, zda je odepření poskytnutí informací nezbytné. V souzené věci tomu tak bylo, neboť zveřejněním požadovaných dokumentů by byla ohrožena xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxých dokumentů jsou uveřejněny na internetových stránkách finanční správy. Požadované dokumenty totiž obsahují kromě částí, jejichž zveřejnění by bxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xrávě z důvodu existence jejich částí obsahujících informace, jejichž zveřejnění by ohrozilo efektivní správu daní.
III.
[6] Žalobce (dále jen xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx x xx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xprávní orgány nepostupovaly správně, pokud jeho žádost o informace ve vztahu k předmětným třem dokumentům jako celek odmítly. Stěžovateli měly být poxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxnanční správy některé části požadovaných dokumentů zpřístupnily na internetových xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx možnost částečného poskytnutí dokumentů se znečitelněnými částmi. Nemůže proto platit tvrzení správních orgánů, že mu nemohly poskytnout ani části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx být poskytnuty bez dalšího. Obsahují totiž výkladová a aplikační pravidla týkající se konkrétních hmotněprávních ustanovení, a zasahují tak do práv xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Městský soud pak podle názoru stěžovatele pochybil, pokud takový postup správních orgánů aproboval. Napadený rozsudek městského soudu je nadto nepřxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxlšímu řízení, popř. aby Nejvyšší správní soud uložil správnímu orgánu poskytnout požadované informace.
IV.
[7] Žalovaný podal ke kasační stížxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx při kontrolní činnosti. Jedná se o pravidla komunikace mezi orgány finanční správy, nikoliv o dokumenty ovlivňující práva osob zúčastněných na správx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxných dokumentů byly odstraněny části týkající se pokynů pro podřízené správce daně. Žalovaný dále uvedl, že poskytnutí požadovaných dokumentů by vedxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxaný proto navrhl kasační stížnost zamítnout.
V.
[8] Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvoxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x x x xx xx xxxx
xxx xxxxxxx xx xedná o opakovanou kasační stížnost, vážil zdejší soud nejprve její přípustnost z hlediska § 104 odst. 3 písm. a) s. ř. s. Podle tohoto ustanovení je kasaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxatí, je-li jako důvod kasační stížnosti namítáno, že se soud neřídil závazným právním názorem Nejvyššího správního soudu. Ze zákazu opakované kasačnx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx x xxxxx xxxxxxx. Kasační stížnost je nutno považovat za přípustnou mj. tehdy, pokud Nejvyšší správní soud vytkl v původním rozsudku prvoinstančnímu soudu procesní pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxm otázkám. Odmítnutí kasační stížnosti za tohoto procesního stavu by znamenalo odmítnutí věcného přezkumu a odporovalo by účelu a smyslu správního soxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xozhodnutí Nejvyššího správního soudu jsou dostupná na www.nssoud.cz). V intencích výše uvedeného nelze námitky uplatněné v kasační xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxtkami poukazujícími na nepřezkoumatelnost rozsudku městského soudu ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Bylo by totiž předčasné zabývat se právním xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxry Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu, má-li být soudní rozhodnutí přezkoumatelné, musí z něj být patrné, jaký skutkový stav vzal soud za rozxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx považuje argumentaci účastníků řízení za nedůvodnou (viz nálezy Ústavního soudu ze dne 20. 6. 1996, sp. zn. III. ÚS 84/94, ze dne 26. 6. 1997, sp. zn. III. xx xxxxx x xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx 4 As 5/2003 - 52, ze dne 1. 6. 2005, č. j. 2 Azs 391/2004 - 62, a ze dne 21. 8. 2008, č. j. 7 As 28/2008 - 75).
Meritorní
přezkum rozsudku je tak možný pouze za předxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx v jeho výroku.
[12] Tato kritéria napadený rozsudek splňuje, neboť je z jeho odůvodnění zcela zřejmé, jakými úvahami byl při posouzení věci v rozsahu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxbýval tím, že orgány finanční správy část požadovaných dokumentů již zveřejnily na internetových stránkách. K uvedené skutečnosti se městský soud exxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xejvyšší správní soud připomíná, že nepřezkoumatelnost není projevem nenaplněné subjektivní představy stěžovatele o tom, jak podrobně by mu měl být rxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxho soudu ze dne 28. 2. 2017, č. j. 3 Azs 69/2016 - 24, ze dne 27. 9. 2017, č. j. 4 As 146/2017 - 35). Ačkoliv si jistě lze představit ještě podrobnější vypořádánx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxuře, podle níž není povinností správního soudu reagovat na každý dílčí argument uplatněný v podání a ten obsáhle vyvrátit; úkolem soudu je uchopit obsax x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx8, III. ÚS 961/09, IV. ÚS 919/14). Např. v nálezu ze dne 12. 2. 2009 vydaném pod sp. zn. III. ÚS 989/08 Ústavní soud uvedl, že „
Není porušením práva na spravxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxgicky a v právu rozumně vyloží tak, že podpora správnosti jejich závěrů je sama o sobě
dostatečná
.“ (srov. také rozsudek Nejvyššího správního soudu ze xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xxxx
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxt o informace ve vztahu k požadovaným dokumentům jako celek odmítly. K tomu poukázal mj. na to, že orgány finanční správy některé části požadovaných dokxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxžadovaných informací z důvodu ohrožení efektivity kontrolní a analytické činnosti. Požadované dokumenty mu nadto měly být poskytnuty bez dalšího. Oxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx veřejné správy navenek.
[14] Ze správního spisu vyplývá, že stěžovatel se podle zákona o svobodném přístupu k informacím domáhal poskytnutí 3 dokuxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx14 Sb.
;
Metodická
;
Metodická pomůcka k postupu
při aplikaci ručení podle zákona č. 235/xxxx xxx
xx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, že se jedná o vnitřní pokyny, jejichž poskytnutí by ohrozilo kontrolní a analytickou činnost finanční správy, resp. ohrozilo boj s daňovými úniky.
xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx k vnitřním pokynům a personálním předpisům
povinného subjektu.
[17] Výkladem tohoto ustanovení se Nejvyšší správní soud opakovaně zabýval. Mjx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xřihlédnutím k ustálenému chápání tohoto pojmu v právní doktríně a rozličnosti charakteru jednotlivých povinných subjektů a jejich činností. Správnx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxení. Jde jednak o vnitřní akty normativní, označované též jako interní normativní
instrukce
nebo normativní akty řízení či vnitřní předpisy, jednak x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxcí dovnitř veřejné správy (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 10. 2013, č. j. 1 As 70/2013 - 58).
[18] Z uvedeného rozsudku, jakož i z rozxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxhodný je vždy obsah konkrétního pokynu nebo jiného aktu. Vnitřní předpis ve veřejné správě představuje souhrnné označení pro akty
abstraktní
povahyx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxený vztah podřízenosti k vydavateli aktu (viz Hendrych. D.: Správní právo, C. H. BECK, Praha 2003, str. 113).
[19] Z další judikatury Nejvyššího spráxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxdovaných informací odepřít jen, jestliže je pro takový postup dán dostatečně legitimní důvod (srov. např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxe ze dne 9. 10. 2014, č. j. 8 A 167/2010 - 92). K tomu viz i odbornou literaturu (např. FUREK, Adam, ROTHANZL, Lukáš. xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxutí dokumentů založily na tom, že tyto obsahují informace, jejichž zveřejnění by ohrozilo efektivitu kontrolní a analytické činnosti finanční správx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x
xxxxx xxutečnost, že se metodická pomůcka věcně týká postupů Finanční
správy, kterými rozhoduje o právech a povinnostech adresátů veřejnosprávního působexxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx
xx xxxxxxxx
xxxx x xxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxkyn popisující taktiku při provádění kontrolní činnosti zaměřenou na odhalování podezřelých
obchodů, operací, transakcí by musel být vždy poskytnxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxna o svobodném
přístupu k informacím je totiž v takových případech jediným ustanovením, které umožňuje povinné osobě odepřít
požadovanou informacxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxného rozsudku tedy plyne, že informací vztahující se výlučně k vnitřním pokynům, kterou nejsou povinné subjekty povinny poskytnout, může být i informxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxti finanční správy (srov. obdobně formulovanou výjimku pro orgány činné v trestním řízení zakotvenou v § 11 xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí listiny (nosiče informace), pak takto formulovanou žádost lze považovat za přípustnou s tím, že žadatel se
de facto
domáhá poskytnutí vešxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxekty vždy povinny zkoumat, zda lze poskytnout žadateli alespoň části požadovaných informací (dokumentů). K tomu viz např. rozsudky ze dne 31. 5. 2010, xx xx x xx xxxxxxx x xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxna o svobodném přístupu k informacím uvádí, že v případech, kdy požadovaný dokument obsahuje informace vztahující se k vnitřním pokynům pouze z částix x
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxx xxxx té části
dokumentu majícího formální charakter vnitřního předpisu, která obsahuje informace „výlučně vnitřní“. Jinak
řečeno, splnění znaků „výlxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx xxREK, Adam, ROTHANZL, Lukáš, JIROVEC, Tomáš Praha: C.H. Beck, 2016. Beckova edice komentované záxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxx18 - 40), části předmětných neposkytnutých dokumentů týkající se ručení a institutu nespolehlivého plátce jsou veřejně přístupné na internetových sxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxormací tak logicky nemůže platit tvrzení správních orgánů ohledně ohrožení kontrolní a analytické činnosti finanční správy. Důvod, na kterém stojí sxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxcí
en bloc
neobstojí. Již z tohoto důvodu měl městský soud rozhodnutí správních orgánů bez dalšího zrušit a věc jim vrátit s tím, aby náležitě odůvodnixxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxávního soudu ze dne 13. 6. 2007, č. j. 5 Afs 115/2006 - 91, ze dne 23. 7. 2008, č. j. 3 As 51/2007 - 84, ze dne 11. 2. 2009, č. j. 1 Azs 107/2008 - 78, ze dne 23. 7. 2009x xx xx x xx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxx xx xxx xx. 5. 2016, č. j. 9 xxx xxxxxxx x xxx xx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx
xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxmentací žalovaného v jeho vyjádření ke kasační stížnosti. Ten totiž připouští, že části dokumentů (které stěžovateli odmítl poskytnout) by mohly být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxjí určitý „výtah“, který by stěžovatel byl obdržel, pokud by z žádaných dokumentů byly odstraněny části týkající se pokynů pro podřízené správce daně. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xeposkytnutí celých požadovaných dokumentů (resp. všech v nich obsažených informací). Přehlédnout v této souvislosti nelze ani skutečnost, že jeden x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxem poskytnut (viz písemnosti povinného subjektu ze dne 6. 3. 2017, č. j. 28284/17/7500-20080-202098, založená ve správním spise).
[25] Nejvyšší spxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxo a z předcházejícího rozhodnutí povinného subjektu vyplývá, že stěžovateli nelze poskytnout žádné z požadovaných informací, přičemž se však ukázalxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxdy, na kterých stojí jejich rozhodnutí o nemožnosti poskytnout veškeré požadované informace (celé požadované dokumenty).
[26] Městský soud i přesxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxdovaných dokumentů, neboť tyto obsahují mj. i části, které poskytnuty být nemají. Takový závěr nemůže obstát. Jsou-li požadované dokumenty tvořeny jxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxtečně vyhovět (zda tak učiní formou poskytnutí celých dokumentů se znečitelněnými částmi, či formou poskytnutí samostatných informací, pak závisí nx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxcím poskytnout celý dokument pouze z toho důvodu, že tento obsahuje jedinou informaci, jejíž poskytnutí je zapovězeno. Takový výklad odporuje i smysxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxvní soud kasační stížností napadený rozsudek městského soudu podle § 110 odst. 1 s. ř. s. zrušil. Jelikož již v řízení před městským soudem byly dány důvxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxl žalovanému k dalšímu řízení [§ 78 odst. 3 a 4 v návaznosti na § 110 odst. 2 písm. a) s. ř. s. a rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 9. 2018, č. j. 6 Ax xxxxxxxx x xxxx
xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxazující argumentací stěžovatele, jakož ani využít § 16 odst. 4 zákona o svobodném přístupu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxxxxx x xxx xxxl. pod č. 1469/2008 Sb. NSS, ze dne 24. 3. 2010, č. j. 1 As 8/2010 - 65, či ze dne 31. 10. 2018, č. j. 3 As 38/2018 - 29). Aplikace uvedeného ustanovení je možná poxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxho soudu ze dne 17. 6. 2010, č. j. 1 As 28/2010 - 86), a nadto toto ustanovení představuje „
výjimku z obecně kasačního způsobu rozhodování správních soudů
x x xxxx xxxxxx xx x
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx
[29] Správní orgány jsou v dalším řízení vázány právním názorem Nejvyššího správního soudu (§ 78 odst. 5 s. ř. s.). Budou se proto v souladu s právní úpravxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xřičemž jejich závěry naleznou pravdivý a přezkoumatelný odraz v odůvodnění jejich rozhodnutí, tak aby soud v příp. soudním přezkumu mohl řádně přezkoxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxánů, rozhodl také o náhradě nákladů řízení (§ 110 odst. 3 věta druhá s. ř. s.). Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 1, věta první s. ř. s. (ve sxxxxxx x x xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xoudem, které důvodně vynaložil, proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl.
[31] Žalovaný ve věci úspěch neměl, proto nemá právo na náhradu náklaxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x kasační stížnosti.
[33] Náklady řízení o žalobě se sestávají ze zaplaceného soudního poplatku ve výši 3 000 Kč a dále z náhrady nákladů zastoupení za 3 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxny [§ 11 odst. 1 písm. a), d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif ve spojení s § 35 odst. 2 s. ř. s.] náleží stěžovateli odměna ve výši 3 100 Kč za jeden úkxx xx x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x x x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxy ve výši 3 x 300 Kč (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu). Celkem tedy odměna zástupce za řízení před městským soudem činí 10 200 Kč. Zástupce stěžovatele v řízxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xxx x x xxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxžnosti se sestávají ze zaplaceného soudního poplatku ve výši 5 000 Kč a dále z náhrady nákladů zastoupení za dva úkony zástupce stěžovatele, kterým je poxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxžovatele odměna ve výši 6 200 Kč. Stěžovatel má též právo na náhradu hotových výdajů jeho zástupce za tyto dva úkony ve výši 600 Kč (§ 13 odst. 3 advokátního xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx DPH, proto se odměna a náhrada hotových výdajů zvyšují o částku odpovídající této dani (§ 57 odst. 2 s. ř. s.), tj. o 1 428 Kč. Celkem má tedy stěžovatel právx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xrávo na náhradu nákladů řízení v částce 28 570 Kč.
Poučení:
Proti tomuto rozsudku nejsouopravné prostředky přípustné.
V Brně dne 20. prosince 2xxx
xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx