2 Afs 148/2004 - 51

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxy soud nerozhodoval o návrhu, u něhož není splněna podmínka řízení, přičemž nesplnění této podmínky by se mohlo negativně projevit na kvalitě rozhodovxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
USNESENÍ
Nejvyšší správní soud
rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Miluše Doškové v xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xalovanému Finančnímu ředitelství v Praze, se sídlem Žitná 12, Praha 2, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 6. 2xxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xdůvodnění:
Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozsudkem ze dne 24. 6. 2004 zamítl žalobu Nemocnice s poliklinikami P. brojící proti rozhodnutí xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxě.
Z rozhodnutí Středočeského kraje ze dne 24. 6. 2004, vydaného na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 31. 3. 2004, č. 39-18/xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxházejí všechna práva a závazky žalobce.
Obsahem soudního spisu je dále plná moc ze dne 15. 12. 2003, udělená žalobcem advokátovi JUDr. P. Čápovi k podáxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx městskému soudu zaslal přípis, v němž ho informoval o tom, že žalobce byl k 30. 6. 2004 zrušen a že jeho právním nástupcem je Středočeský kraj. Zároveň dolxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxtí dospěl k následujícím závěrům:
Původní žalobce (Nemocnice s poliklinikami P.) byl s účinností ke dni 30. 6. 2004 zrušen a jeho právním nástupcem se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxx doručenka na č. l. 28). V té době již ale původní žalobce neexistoval a JUDr. Čáp jej proto nemohl ani zastupovat, neboť plná moc ke dni 30. 6. 2004 zanikla (x xx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxx x x xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx městského soudu proto měl být za těchto okolností správně doručen přímo právnímu nástupci zrušeného žalobce (tzn. Středočeskému kraji), který poté mxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xraj JUDr. Čápa k zastupování v soudním řízení zmocnil.
Ze shora uvedeného xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxí správní soud nikterak nezpochybňuje zmíněné právní nástupnictví ani právo Středočeského kraje podat kasační stížnost, za daného procesního stavu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxým předčasně shledán nebyl, bylo by nutno jej odmítnout z důvodu podání osobou k tomu zjevně neoprávněnou [§ 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s.], což by však v konxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxávní soud tak přistoupil k odmítnutí návrhu pro jeho předčasnost, vycházejíc z primární funkce tohoto právního institutu, kterým je ochrana účastníkx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xrojevit na kvalitě rozhodování soudu. Jinak řečeno, předčasně podaný návrh může s ohledem na povahu správního soudnictví (přísná dispoziční zásada, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx x xouto funkcí předčasnosti, která naopak nemá představovat instrument pro procesní formalismus (a to ani ze strany soudů, ani účastníků řízení), v projxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxx x xxx xx xx xxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxí doručí citovaný rozsudek právnímu nástupci původního žalobce Středočeskému kraji, který se poté rozhodne, zda tento rozsudek v zákonné lhůtě napadxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx x xxx xx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxní. Žalobce zaplatil soudní poplatek, podle ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích ve věcech poplatků za řízení o kasační xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xx xxx xxxx
JUDr. Petr Příhoda
předseda senátu
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.