5 As 20/2003 - 64

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxstník na svých právech nikterak dotčen nebyl, je nevyhnutelné rozhodnutí správního orgánu zrušit. Soud, který dospěl k závěru o nesprávnosti posouzexx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xalobu, je takové rozhodnutí zatíženo vadami, pro které je Nejvyšší správní soud podle § 110 odst. 1 s. ř. s. zruší.
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxky Matyášové v právní věci žalobců a) L. B., a b) B. B., oba zast. advokátkou JUDr. Jarmilou Černou, se sídlem AK Sladkovského 484, Pardubice, proti Krajsxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xoudu v Hradci Králové ze dne 31. 3. 2003, č. j. 30 Ca 72/2002 - 30, 30 Ca 91/2002 - 23, 30 Ca 97/2002 – 15, takto:
Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové zx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx2/RRR/Kř ze dne 24. 4. 2002 a ve výroku IV. zrušujea věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.
Odůvodnění:
Kasační stížností se žalobci (dále stěžoxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xardubice č.j. OkÚ/8112/28/02/RRR/Kř ze dne 24. 4. 2002 a ve výroku IV., jímž jim nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení. V kasační stížnosti upxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxx x xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xákladě nesprávně posouzené právní otázky. Žalobou se stěžovatelé domáhali zrušení výše uvedeného rozhodnutí správního orgánu, kterým bylo zamítnuxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx x H. manželům B., povoleno osazení dvou bran – oplocení na tomto pozemku. Krajský soud shledal žalobu nedůvodnou s tím, že stěžovatelé nepředložili žádnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxina vydána nebyla. V žalobě stěžovatelé namítali, že dotčený pozemek je účelovou komunikací dle zákona o pozemních komunikacích, jako takový musí být xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxla takto vždy užívána, užívali ji od roku 1965 i stěžovatelé, když koupili dům. Majitelé dotčeného pozemku jsou jeho vlastníky od roku 1980 a nikdy nenamxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxní přístupu na tuto komunikaci a vyloučen na ní provoz, s nimi nebylo jednáno. Toto rozhodnutí posoudil krajský soud jako bezvýznamné a vyslovil názor, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastníci parcelu č. 3178/2 nabyli v době, kdy byla dávno jako cesta užívána Stěžovatelé krajskému soudu doložili rozhodnutí stavebního úřadu v H. ze dxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Sami vlastníci dotčeného pozemku nic nenamítali proti tomu, že cestu využívá veřejnost. Po více než dvaceti letech se začali odvolávat na to, že pozemex xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxo prostředí a stavebního úřadu MěÚ H., který je zároveň silničním správním úřadem vydal 18. 2. 2002 rozhodnutí č. j. 444/02/SÚ/MH, jímž povolil úpravu a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxzu na pozemních komunikacích. Připomínky k nezákonnosti tohoto řízení, v němž bylo rozhodnutí vydáno a k němuž nebyli stěžovatelé jako účastníci přizxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xydáváním rozhodnutí o zařazení komunikace mezi účelové. Takovou se stává ze zákona za splnění podmínek stanovených v § 7 odst. 1, t. j. že pozemek je doprxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemky, komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Splňuje-li tedy poxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxi vlastníci předmětného pozemku konkludentně souhlasili s jeho veřejným užíváním. Otázku, zda předmětný pozemek je účelovou komunikací, měl posoudxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xomunikací. Rovněž v katastru nemovitostí je tento pozemek zapsán se způsobem využití – ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plochy. Stěžovatelé xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxené rozsudku. Stěžovatelé navrhují, aby Nejvyšší správní soud rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ve výroku II., jímž byla zamítnuta žaloba proxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxní stížnosti zaslali písemné vyjádření manželé B., v němž popřeli oprávněnost námitek žalobců, uvedená cesta je a vždy byla součástí jejich zahrady (dxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xrgán nikdy nerozhodl o tom, že by mělo jít o účelovou komunikaci. O tuto se ani nejedná, je to nezpevněná travnatá plocha, na které jsou osázeny okrasné kexxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxým usnesením č. 262 ze dne 19. 12. 2001 nedoporučila a zastupitelstvo neschválilo výkup předmětného pozemku ani zřízení věcného břemene k němu za účelex xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxo soudu v Hradci Králové v souladu s ust. § xxx xxxxx x x x xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.
Z předloženého spisu vyplynulo, že krajský soud ve společném projednání rozhodoval o třech samostatných žalobách, které byly podány proti rozhodxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxe 2. 5. 2002 (dodatečné povolení stavebních úprav a přístavby RD) a č. j. OkÚ/8112/28/02/RRR/Kř ze dne 24. 4. 2002 (osazení dvou bran. oplocení parcely čx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxdování příslušný správní orgán, ale jedná se o otázku týkající se řešení vlastnických vztahů náležejících do působnosti obecného soudu, žaloby podanx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxž tito nezaplatili za společně podané žaloby soudní poplatek v náležité výši. Ve výroku IV. nepřiznal soud účastníkům náhradu nákladů řízení, přičemž xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxze proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 4. 2002, proto se Nejvyšší správní soud omezil pouze na tyto důvody a nezabýval se rozhodnutím žalovaného ze dnx xxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxem nezákonnost spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení. Tvrzenou nezákonnost spatřují stěžovatelé v nesprxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxst, spočívající v nesprávném právním posouzení věci soudem v předcházejícím řízení spočívá buď v tom, že na správně zjištěný skutkový stav je aplikováxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxzením lze charakterizovat tak, že jde o aplikaci právní normy na konkrétní případ nebo situaci. V posuzované věci Nejvyšší správní soud takovou vadu v pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxvání, když žádným rozhodnutím, podle něhož by tomu tak nebylo stěžovatelé neargumentovali. Stěžovatelé nebyli zkrácení na svých procesních právechx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxezoval je v jejich vyjádřeních a projevech a jako účastníkům řízení jim doručil i rozhodnutí ze dne 27. 2. 2002, č. j. 2001/4593a/SÚ/Ko prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxbliky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů vlastníka. Zákon dále stanovxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxostoru nebo objektu. Tato účelová komunikace není přístupná veřejně, ale v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník nebo provozovatel uzavřeného pxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxní úřad.
Právo obecného užívání pozemních komunikací, byť může být spojeno s vlastnictvím soukromníků, není tedy institutem soukromého práva, ale xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxikacích. Podle ust. § 44 odst.1 cit. zákona se v řízení ve věcech upravených tímto zákonem, tedy i o obecném užívání komunikací postupuje, nestanoví-li xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxené v § 7 citovaného zákona. Je přitom zjevné, že vždy nemusí jít o stavbu, která by vyžadovala stavební povolení; takové povolení nevyžaduje zpravidlx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxbem užívaný pozemek, který je pozemní komunikací. Pozemek je pozemní komunikací v případě, že jde o dopravní cestu určenou k užití silničními a jinými vxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxemků. Pozemek, který splňuje uvedená kriteria, se stává účelovou komunikací ze zákona, aniž by bylo třeba o jeho kategorizaci jako účelové komunikace xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxtlivých kategorií a tříd, se o rozhodování o zařazení komunikace do kategorie účelové komunikace nezmiňuje.
Na základě výše uvedeného je nutno dovoxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xrostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu), stává se tato komunikace veřejně přístuxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxecného užívání pozemní komunikace. Nucené omezení vlastnického práva je možné pouze ve veřejném zájmu a na základě zákona (č. l. 11 odst. 4 Listiny záklxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxsty, a to i na cesty v majetku soukromém, ale i na soukromé vody, veřejné studny apod. Jedná se o institut veřejnoprávní, není právem subjektivním a tedy txx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxývá, že účelová komunikace je v soukromém vlastnictví, že vlastník nemůže svévolně regulovat (s výjimkou uvedenou v § 7 odst. 2) její užívání nebo ji dokxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxnulosti sporná xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxává pozemek věnováním, je-li však cesta věnována veřejnému (obecnému) užívání, nemůže být takové užívání soukromoprávní dispozicí vlastníka odňatxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.
Pozemek, který je v soukromém vlastnictví, lze uznati za veřejnou cestu jen tehdy, jsou-li splněny dva předpoklady, a to jednak, že pozemek byl věnoxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xspokojení nutné komunikační potřeby. (Boh A 10017/32). Není proto v této souvislosti rozhodné, jak byl pozemek v pozemkových knihách popř. v ostatnícx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx že pozemek parc. č. 3178/2 je ve vlastnictví manželů B., dle výpisu z katastru nemovitostí se jedná o druh pozemku – ostatní plocha s využitím jako ostatnx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xomunikace. Protože se žalobci domáhali práva užívání parcely č. 3178/2 – účelové komunikace, ačkoli mají přístup z veřejných pozemků, požádali vlastxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx x xxxxxbní úřad dne 18. 2. 2002 rozhodnutí č. j. 444/02/SÚ/MH, kterým povolil úpravu a omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci p. č. 3178/2, spočívaxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxho povolení je zřejmé, že správní orgán rozhodoval ve stavebním řízení o povolení stavby na účelové komunikaci. Podali –li stavebníci návrh na omezení xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxě o účelovou komunikaci jedná, pokud ji vlastníci pozemku takto sami označili. Účelová komunikace sice je v soukromém vlastnictví, což bylo nepochybnx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxvním řízení. Rozhodoval-li příslušný silniční správní úřad ve smyslu ust. § 40 odst. 5 citovaného zákona o omezení přístupu z důvodu ochrany oprávněnýxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx měl zabývat dále existencí oprávněných zájmů vlastníka, pro které má být právo obecného (veřejného) užívání omezeno. Skutečnost, že Rada Města H. usnxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxerak nedokládá existenci oprávněných zájmů vlastníků účelové komunikace. Věcné břemeno lze zřídit pouze pro konkrétní osoby, nikoli pro osoby blíže xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx – účelové komunikace. Ze spisového materiálu bylo zjištěno, že sami vlastníci, jakož i další osoby se shodují v tom, že se jedná o cestu, která byla od počxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxa ani žádné jiné skutečnosti z nichž by bylo zřejmé k ochraně jakých práv má být obecné užívání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x x xxxxxx zákona č. 13/1997 Sb., když tuto skutečnost sami vlastníci pozemku v žádosti deklarovali. Rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové naopak dovozujx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxla opačný, přičemž ponechal v platnosti rozhodnutí žalovaného a žalobu zamítl, aniž by však v odůvodnění jakkoli zdůvodnil, na základě jakých skutečnxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxstliže soud dospěje k závěru, že správní orgán posoudil věc nesprávně a nejde přitom o případ, kdy účastník, ačkoli zákon porušen byl, na svých právech nxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x skutkově posoudil věc zcela jiným směrem a předejmul stanovisko, které by měl zaujmout správní orgán. Tím však účastníkům řízení zcela uzavřel cestu k xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxiny nepřezkoumatelnosti.
Zásadní pro vymezení rozsahu přezkumné činnosti soudu je vyřešení samotného charakteru komunikace. Posoudil-li příslxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxto povinen postupovat v souladu se zákonem č. 71/1967 Sb. Soud se v odůvodnění rozhodnutí nikterak nezabýval námitkou žalobců, týkající se jejich vylxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxníky řízení ve smyslu ust. § 14 správního řádu, zda nedošlo k takovým vadám v řízení, které mohly vést k vydání nezákonného rozhodnutí. Nejvyšší správnx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxutí žalovaného v rozsahu žalobních námitek, směřujících do rozhodnutí, které vydání rozhodnutí žalovaného předcházelo.
Soudní řád správní v ust. x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx skutkový stav, ze kterého vycházel správní orgán při svém rozhodování, ale také právo soudu důkazy provedenými a hodnocenými nad tento rámec zjistit sxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxožnost posoudit věc nejen po právní stránce, ale i stránce skutkové je zahrnuta v požadavku na spravedlivý proces. Zamítl-li ve svém rozhodnutí krajskx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxvním orgánem nebyly zjišťovány, resp. není zřejmé, zda vůbec byly zjišťovány, je takové rozhodnutí zatíženo vadami, pro které Nejvyšší správní soud pxxxx xxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x. j. rozhodnutí o nepřiznání nákladů řízení.
Krajský soud v Hradci Králové je v dalším řízení vázán právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x§ 110 odst.2 s. ř. s.).
Poučení:
Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).
V Brně dne 27. 10. 2004
JUxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.