5 A 72/2002 - 17

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
x x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xom, že účastník řízení byl zastoupen zástupcem s plnou mocí pro celé řízení, nemohlo toto rozhodnutí nabýt právní moci pro nedostatek v oznámení a žalobx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x 72 odst. 1 s. ř. s.
USNESENÍ
Nejvyšší správní soud
rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a JUDxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxvanému Ministerstvu pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské náměstí 6, Praha 1, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 4. 2002 č. j. 1xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxx x
xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx žalovaného ze dne 12. 4. 2002 č. j. 1892/02-32/O-60/02 bylo zamítnuto odvolání občanských sdružení O. i. P., C. p. p. o. D. z., A.p. ž. p., O. p. proti rozhoxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxtí potvrzeno. V odůvodnění rozhodnutí žalovaný uvedl, že napadeným rozhodnutím umístil správní orgán prvního stupně na pozemcích parc. č. 2860/1, 28xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx včetně komunikace a inženýrských sítí. Zároveň správní orgán prvního stupně stanovil podmínky pro umístění a projektovou přípravu stavby a rozhodl o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxdkladem pro vydání územního rozhodnutí nestalo rozhodnutí podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx dopady z hlediska zatížení životního prostředí; rovněž nebyl pro dané území zpracován regulační plán. Žalovaný v odůvodnění rozhodnutí uvedl, že pro xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxstění obchodních zřízení, a že absenci rozhodnutí podle § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny způsobila skutečnost, že odbor životního prostředí Maxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny. Dále žalovaný uvedl, že vlastnické právo k uvedeným pozemkům bylo dostatečným způsobem prokázáno výpisy z katastru nemovitostí. Z uvedenýcx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xoudu v Praze, v níž uvedl, že rozhodnutí o umístění stavby musí nezbytně obsahovat stanovisko o nedotčení krajinného rázu nebo podkladové xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx x0/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon“). Stavební úřad měl přitom podle názoru žaloxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xímto odvolacím důvodem podle názoru žalobce vypořádal zcela nedostatečně. Tím byli žalobce i další občanská sdružení zkráceni na svém právu účastnit xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx § 3 odst. 2 spr. ř. a § 33 odst. 2 spr. ř. tím, že se nemohli seznámit s podklady pro rozhodnutí před tím, než bylo vydáno. Dále došlo podle názoru žalobce k porxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxozornil na skutečnost, že ani jedno z žalobou napadených rozhodnutí nebylo doručeno podle zákona, neboť napadená rozhodnutí byla doručena přímo do síxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxmohla nabýt právní moci. Zásadní vadu rozhodnutí žalovaného pak žalobce spatřuje v nepřezkoumání rozhodnutí správního orgánu prvního stupně v rámci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xrvního stupně byla zrušena a věc vrácena žalovanému k dalšímu řízení.
Věc nebyla skončena Vrchním soudem v Praze do 31. 12. 2002, proto byla podle ustaxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xřetí hlavy druhé dílu prvního s. ř. s. – tedy v řízení o žalobách proti rozhodnutím správního orgánu.
Dříve, než soud začne rozhodovat o věci samé, musx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx být odmítnuta pro předčasnost z následujících důvodů:
Rozhodnutí o umístění stavby, o které se v posuzovaném případě jedná, je bezpochyby rozhodnuxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxx xx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxx xxdle úpravy v současné době účinné – s. ř. s. – založen na předpokladu, že přezkoumávané rozhodnutí je v moci práva, tj. že jde o rozhodnutí, které zasáhlo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx xx xx xx xxxx xx xxxxa tento předpoklad vůči žalobci dovozovat z ustanovení § 65 odst. 1 s. ř. s. a § 72 odst. 1 s. ř. s., neboť žalobu je možno podat proti úkonu správního orgánxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx xx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxnak, přičemž podle odst. 2 tohoto ustanovení může soud na návrh odkladný účinek žalobě přiznat, je zřejmé, že předpokladem podání žaloby je právní moc rxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxého účinku opravného prostředku zákonem či výrokem správního úřadu) a soud vyhověním takové žádosti účinky právní moci sistuje.
Soud se proto v prvé xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zkoumá z moci úřední; žalobce navíc na nesprávné doručování v podané žalobě upozornil.
Právní moc má dvojí účinek, formální a materiální. Formálním úxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx proti němu nepřipouští řádný opravný prostředek. Tyto předpoklady jsou dovozovány z § 51 a § 52 spr. ř., podle nichž se rozhodnutí účastníkovi řízení ozxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xe v právní moci. Formální právní moc je nezbytným předpokladem právní moci materiální, kterou je třeba rozumět vlastní zavazující moc správního aktu. xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxní účinky právní moci mohou nastat pouze v případě, že rozhodnutí bylo účastníkovi řádně oznámeno (§ 51 spr. ř.). Podle ustanovení § 25 odst. 3 spr. ř., máxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se písemnost nejen zástupci, ale i jemu.
Ze správního spisu soud zjistil, že od počátku účasti žalobce v řízení o umístění stavby vystupoval jménem žalxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx. Kužvart byl uveden jako zástupce žalobce rovněž v obou žalobou napadených rozhodnutích. Rovněž všechny písemnosti zaslané žalobcem byly opatřeny pxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxečnost zastoupení žalobce vyjádřit – doručil napadené rozhodnutí pouze účastníku řízení (doručenka je založena ve správním spise, podle ní bylo napaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxx xx xx xx xxx xx xx xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxbce uváděnou plnou moc (spisy vedeny poněkud chaoticky), z jednání správního orgánu lze vysledovat postup podle ustanovení § 17 odst. 4 spr. ř., kdy v nexxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxastníku řízení, a nikoliv jeho zástupci, nejde o řádné doručení a účinky oznámení rozhodnutí ve smyslu § 51 odst. 1 spr. ř. a s tím spojené důsledky nenastxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxynout lhůta pro podání žaloby (§ 72 odst. 1 s. ř. s.) a soud musel proto žalobu jako předčasnou podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. odmítnout. Obdobně by za úxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxou, a to ve lhůtě podle § xx xxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxoba odmítnuta.
Poučení:
Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 28. dubna 2004
JUDr. Marie Součková
předsxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.