5 A 152/2002 - 41

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
x x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění, resp. aby mohl učinit procesní návrhy tak, aby rozhodnutí skutečně vycházelo ze spolehlivě zjištěnéhx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení dal možnost vyjádřit se k podkladu rozhodnutí toliko v oznámení o zahájení správního řízení, tj. teprve před samotným započetím zjišťování podxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxě JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: A. spol. s. r. o., zast. JUDr. Květoslavou Vítkovou, advxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxx x xxxxxx x xxlobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 9. 2002, č. j. 560/871/02, takto:
I. Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 20. 9. 2002, č. jx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxtoslavy Vítkové, advokátky, se sídlem Drobného 58, Brno, 602 00, na nákladech řízení částku 4725 Kč, a to do třiceti dnů od právní moci rozsudku.
Odůvoxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxx xx x x 25 zákona
č. 138/1973 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) uložena pokuta ve výši 153 688 Kč za nedovolenx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx manipulací s látkami závadnými vodám - olejem. Proti označenému rozhodnutí podal žalobce odvolání. O tomto odvolání rozhodl žalovaný (rozhodnutí č. xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxního úřadu dle § 8 odst. 1 písm. b) vodního zákona ukládá podle § 24 písm. a) a § 24a zákona č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve zněxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx bez povolení vodoprávního
úřadu dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona ukládá pokutu podle § 24 písm. b) a § 24b zákona č. 130/1974 Sb. ve výši 10 000 Kčx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx x x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxx xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x5. 11. 2002 v zákonné lhůtě k Vrchnímu soudu v Praze žalobu, kterou se domáhá jeho přezkoumání. V žalobě uvedl, že k odvolání proti rozhodnutí České inspexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx1/77), jakož i doklad o způsobu a souhlasu vypouštění odpadních vod (A-79/75). Žalobce dále uvedl, že Česká inspekce životního prostředí, jakož i žaloxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxily přesně a úplně skutečný stav věci a za tím účelem si neopatřily potřebné podklady pro rozhodnutí. Žalobce dále namítl, že Česká inspekce životního pxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxdnutí mohl vyjádřit k podkladu i ke způsobu jeho zjištění, případně navrhnout i jeho doplnění, přičemž žalovaný tuto povinnost porušil i tím, že v odvolxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxvaného, jakož i České inspekce životního prostředí, soudem zrušeno a věc byla vrácena žalovanému k dalšímu řízení.
V daném případě jde o věc, která na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx x xxchního soudu v Praze. Nejvyšší správní soud ve věcech neskončených vrchními soudy dokončí řízení zahájená před těmito soudy jako soud prvního stupně. xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxi tohoto zákona (s. ř. s.), dokončí podle ustanovení části třetí hlavy druhé dílu prvního tohoto zákona (s. ř. s.).
Nejvyšší správní soud vyzval žalobxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k vyvrácení žalobních námitek uvedených v žalobě. Výzvou vyrozuměl Nejvyšší správní soud žalobce i žalovaného o možnosti dokončit řízení rozhodnutíx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxlobce se ve stanové lhůtě nevyjádřil a Nejvyšší správní soud má v souladu s § 51 s. ř. s. za to, že s projednáním bez nařízeného jednání souhlasí. Námitka pxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxvaznosti na uvedenou výzvu k prokázání žalobních námitek uvedených v žalobě předložil pouze důkazy, které se již nacházely ve spisovém materiálu.
Žxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxzhodnutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxením podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Dále uvedl, že doklad (VOD/3240/5817) není rozhodnutím, uvxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xprávě nemůže nahradit rozhodnutí vodohospodářského orgánu o povolení k odběru podzemní vody. Rovněž uvedl, že v době vyhotovení projektu podléhalo pxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxn zrušil. Podle žalovaného bylo proto v souladu s ustanovením § 48 odst. 1 vodního zákona povinností subjektů nakládajících s vodami (tedy i odebírajíxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxem. Potřebná povolení dle § 8 odst. 1 písm. b) a c) vodního zákona, však žalobce nepředložil. K námitkám týkajícím se porušení správního řádu žalovaný xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xby se k předmětu řízení vyjádřil a protože předmět prvoinstančního řízení nebyl v odvolacím řízení nijak rozšířen, nebylo podle žalovaného třeba, aby xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxběhu prvoinstančního, jakož ani odvolacího řízení.
Ze správního spisu předloženého žalovaným vyplynuly tyto podstatné skutečnosti: Dne 5. 6. 200x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxo, že dochází k nedovolenému odběru podzemní vody, k nedovolenému vypouštění odpadních vod z mycí rampy do vod povrchových a ohrožování podzemních a poxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx 21. 12. 2001 Českou inspekcí životního prostředí vyrozuměn o zahájení správního řízení o uložení pokuty za porušení povinností stanovených na úseku vxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxst vyjádřit se k podkladu rozhodnutí, a to do 10 dnů ode dne obdržení a o tom, že pokud toto vyjádření nebude žalobcem do stanoveného termínu zasláno, má se xx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xalobce uvědoměn o tom, že bude-li mít k dispozici vodohospodářská povolení na odběr podzemní vody a vypouštění odpadních vod, je nutno tyto doklady souxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xízení. V tomto vyjádření žalobce zejména uvedl, že si je vědom zjištěných nedostatků; nedostatky, které bylo možno odstranit ihned, odstranil a příslxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xalobci na základě ustanovení § 8 písm. b), c) a § xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxových a za ohrožování podzemních a povrchových vod nedovolenou manipulací s látkami závadnými vodám. Proti označenému rozhodnutí podal žalobce odvoxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xa nedovolené užití podzemních vod bez povolení vodoprávního úřadu dle § 8 odst. 1 písm. b) vodního zákona se ukládá podle § 24 písm. a) a § 24a zákona č. 1xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x x xxxt. 1 písm. c) vodního zákona ukládá pokutu podle § 24 písm. b) a § 24b zákona č. 130/1974 Sb. ve výši 10 000 Kč; a za ohrožování podzemních a povrchových vxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx x x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx Sb. ve výši 15 000 Kč.
Nejvyšší správní soud přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení předcházející jeho vydání, a dospěl k závěru, že žaloba jx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxředí přiložil kolaudační rozhodnutí pro vrtanou studnu (VOD/3240/5817) a s tím související rozhodnutí (VOD/2238/1969-405, N-31/77), jakož i doklax x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxví, že k odběru podzemních vod a k jinému jejich užívání, či k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních je třeba povolení vodohospodáxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xdravotní nezávadnost povrchových nebo podzemních vod, je povinen dbát zvláštních předpisů, které stanoví, za jakých podmínek lze s takovými látkami xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxeno, je každý, kdo s těmito látkami zachází, povinen učinit taková opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod, anebo aby neohrozily jejxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxádání s vodami (zákon č. 11/1955 Sb.), přitom stanoví, že nakládání s vodami podle dosavadních předpisů, které není ve shodě s tímto (vodním) zákonem, jx xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxstil, že se nejedná o povolení umožňující výkon výše uvedených činností a nedošlo tudíž k uvedení do souladu s vodním zákonem. Ustanovení § xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxožené, nebo těm, které užívají vody způsobem, vyžadujícím vodohospodářské povolení, bez tohoto povolení, anebo, které podmínky uděleného povolení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo jinak užijí povrchové nebo podzemní vody bez potřebného povolení vodohospodářského orgánu nebo v rozporu s ním. Takto vymezené tzv. nedovolené uxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pokut za nedovolené vypouštění vod a ustanovení § 24c zákona č. 130/1974 Sb. za nedovolené nakládání s látkami škodlivými vodám. Protože z obsahu sprxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xozhodnutí vydaná před účinností vodního zákona, povoleními ve smyslu vodního zákona nejsou); jakož i z důvodu, že z obsahu protokolu vyplývá, že k nedoxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxna oprávněně. Ostatně žalobce tato pochybení ve svém vyjádření ze dne 7. 1. 2002 uznal. S ohledem na ustanovení § 75 odst. 2 s. ř. s., ve spojení s ustanovexxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxích bodů a žalobce takovou námitku neuplatnil, konstatuje však, že údaje o rozsahu odběru podzemních vod či o rozsahu vypouštění odpadních vod do vod poxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxé námitky (porušení § 33 odst. 2 správního řádu) je však Nejvyšší správní soud však toho názoru, že tato námitka je důvodná, neboť správní orgán žalobce xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx vydáno rozhodnutí o uložení pokuty, dává žalovaný žalobci možnost vyjádřit se k podkladu rozhodnutí, nicméně dikce zákona však hovoří o tom, že správnx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxpřípadě navrhnout jeho doplnění. Z právě uvedeného tedy vyplývá, že správní orgán byl v této věci povinen žalobce vyrozumět v intencích právě uvedenéhxx x xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxosti není právní úpravou vnímáno tak, že se poskytne "při zahájení řízení“, jak to učinil prvoinstanční orgán, nýbrž naopak až "po ukončení zjišťování xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxuje právo správních orgánů "nebýt vázán návrhy účastníků řízení“, stejně jako právo na tzv. "volné hodnocení důkazů“, to však musí být vždy vykládáno v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxvního řádu považovat za splněnou tím, že správní orgán účastníku řízení "teprve v odůvodnění rozhodnutí“ "sdělí“ že a jaké všechny důkazy byly provedexxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxesní návrhy tak, aby rozhodnutí skutečně vycházelo ze spolehlivě zjištěného stavu věci. Z tohoto důvodu bylo žalobci upřeno právo zakotvené v § 33 odstx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xiž v počáteční fázi řízení, tedy před umožněním vyjádřit se k podkladu rozhodnutí i ke způsobu jeho zjištění, popřípadě bez možnosti navrhnout jeho dopxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xeodstranil ani odvolací orgán, který se naopak s tímto postupem ztotožnil. Skutečnost, že v daném případě se mohlo zdát nesporné, že k výše uvedeným skuxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdl Nejvyšší správní soud o této námitce tak, že rozhodnutí z právě citovaných důvodů zrušil.
Obdobně se Nejvyšší správní soud vyjadřuje i k další námixxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxvní orgán v této věci nezjistil přesně a úplně skutečný stav věci a vydal tak rozhodnutí, které odporuje i ustanovení § 32 správního řádu. I v této námitcx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xy vylučovala uložení pokuty, a to ani na výzvu soudu k předložení důkazů, nepředložil, jakož i vzdor zjištění, že protokol o zjištěných závadách svědčí x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxnečného rozhodnutí bez posouzení všech skutečností a krácení práv účastníků řízení. Z důvodu, že žalovaný tyto nedostatky rozhodnutí správního orgáxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxo řádu.
Ze všech těchto důvodů Nejvyšší správní soud přisvědčil žalobci v tom, že mu bylo upřeno právo, které zakládá ustanovení § 33 odst. 2 a potažmo xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle § 33 odst. 2 správního řádu žalobci poskytl.
Na základě výše uvedeného Nejvyšší správní soud zrušil napadené rozhodnutí žalovaného pro vady řxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxným právním názorem soudu (§ 78 odst. 5 s. ř. s.).
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xč. Přiznal tak náhradu sestávající z částky 1000 Kč za uhrazený soudní poplatek dále nákladů právního zastoupení v jedné věci ve výši 3500 Kč (§ 11 vyhl.xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxx xx xx x x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx soud stanovil přiměřenou lhůtu.
Poučení:
Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 17. 12. 2003
JUDr. Dagmar Nxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.