11 A 40/2016 - 45

Procesní

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Judikatura (2)
xx x xxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xoudců JUDr. Jitky Hroudové a Mgr. Marka Bedřicha, ve věci žalobkyně:
4M SYSTEMS s.r.o.
, IČO: 03670091 sídlem Slezanů 2296/9, 169 00 Praha 6 – Břevnov, zaxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxny,
IČO: 60162694, sídlem Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany
o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 2. 2016, č. j. 100-2/2016-7542,
taktx
x
xx xxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx soudu v Praze domáhala zrušení rozhodnutí Ministerstva obrany (dále též žalovaný) ze dne 2. 2. 2016, č. j. 100-2/2016-7542, jímž bylo zamítnuto odvoláxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx x. 55-37/2015-1419/PE, kterým bylo podle § 21 odst. 3 písm. a) zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakostx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx), rozhodnuto o provedení státního ověřování jakosti ve věci žádosti o státní ověřování jakosti na vesty ochranné modulární v balistické odolnosti IV x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxi kupujícím žalovaným a prodávající spol. Česká zbrojovka a.s., IČO: 46345965, se sídlem Uherský Brod, Svat. Čecha 1283. Napadeným rozhodnutím žalovxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xdůvodnil tím, že odvolání bylo nepřípustné, neboť nebylo podáno účastníkem řízení.
2. Žalobkyně v podané žalobě tvrdila, že dne 19. 5. 2015 uzavřela xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x.s. (dále jen Smlouva 2), neboť právě spol. Česká zbrojovka a.s. uzavřela s žalovaným Smlouvu, jejímž předmětem je dodání ochranných vest modulárních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zákona č. 309/2000 Sb., a proto bylo ve Smlouvě 2 sjednáno, že žalobkyně na jí dodávanou část zboží umožní provést státní ověřování jakosti. Žalovaný poxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx5-1419/PE, proti kterému si žalobkyně a spol. Česká zbrojovka a.s. podaly odvolání. V rozhodnutí žalovaného xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxsti.
3. Podle žalobkyně je napadené rozhodnutí nezákonné, neboť žalovaný se jednak v něm nevypořádal se všemi námitkami žalobkyně v odvolání proti rxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxšího účastníka.
4. Žalobkyně jako žalobní bod namítla pochybení žalovaného stran vymezení účastníků správního řízení. Napadeným rozhodnutím žalxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxtčení jejích práv. Správní orgán nesprávně vymezil účastníky řízení týkajícího se provedení státní kontroly jakosti. Zákon č. 309/2000 Sb. přímo nexxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxí dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem vztahuje rozhodnutí správního orgánu. Hlavními účastníky řízení jsou txxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xrovedení státního ověřování jakosti je pojmově vyloučeno pouze s jedním účastníkem.
5. Podle žalobkyně je výklad žalovaného stran podmínky účastexxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na právech a povinnostech účastníka řízení je vždy nutné vykládat s ohledem na konkrétní okolnosti, přičemž je podstatné, zda práva a povinnosti účastxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxona č. 309/2000 Sb., přičemž samotné provedení tohoto ověřování je podmínkou pro převzetí zboží kupujícím spol. Česká zbrojovka a.s., resp. žalobkynx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxednaným ve Smlouvě 2, jednak nebude provedeno vůbec. Žalovaný pak svým rozhodnutím ze dne 18. 12. 2015, č. j. 1130-1/2015-7542 o odvolání spol. Česká zbxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx Tím došlo k přímému zasažení do právního postavení žalobkyně, neboť je povinna strpět státní ověřování jakosti ve vyšší míře. Do práv žalobkyně pak bylx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxposlední řadě byla její práva dotčena oznámením Úřadu ze dne 1. 2. 2016, kdy bylo přerušeno provádění odborného dozoru, resp. státního ověřování jakosxxx
xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxvateli, resp. vztahů týkající se žalobkyně. Úřad měl žalobkyni určovat požadavky na smlouvy, které uzavírá se subdodavateli, přičemž trval na ujednáxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxí takových povinností, jako by účastníkem byla. Zároveň takový postup Úřadu považuje za nezákonný, neboť nebyla považována za účastníka řízení a žádnx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxího materiálu ještě před vydáním rozhodnutí o provedení státního ověřování jakosti, kdy o odebrání vzorků spol. Česká zbrojovka jako účastník řízení xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxci státního ověřování jakosti po ní požadoval vyrobení nového materiálu.
7. Nad shora uvedené žalobkyně poukazovala na ustanovení § 28 odst. 1 správxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xrovedení státního ověřování jakosti ze dne 22. 10. 2015, č. j. 55-37/2015-1419/PE, a až následně dne 16. 12. 2015, č. j. 55-51/2015-1419/PE rozhodl, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxudu pod sp. zn. 8 A 32/2016, ve které je projednávána žaloba spol. Česká zbrojovka a.s. proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 12. 2015, č. j. 1130-1/2015xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxě pouze odkázala na žalobní body a jejich zdůvodnění uplatněné v žalobě spol. Česká zbrojovka a.s.
9. Žalovaný ve vyjádření k podané žalobě navrhl zamxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxi o státní ověřování jakosti předmětu Smlouvy, a proto s ní nebylo vedeno žádné řízení ve smyslu správního řádu. Pouze v rámci odvolacího řízení bylo s žaxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxx xxx x A 27/96, podle nějž správní orgán nevydává samostatné usnesení o účastenství osoby, se kterou nejednal jako s účastníkem, pokud se domáhá postavení účxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xsoby. Žalovaný pak ve svém vyjádření zkonstatoval, že správní orgán II. stupně přesvědčivě odůvodnil, proč žalobkyně není účastníkem řízení, řádně zxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx soudní řád správní (dále jen s. ř. s.) nevymezila žalobní body, neboť toliko odkazuje na žalobu spol. Česká zbrojovka a.s. v jiné právní věci. V projednáxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxených v bodech 1. – 6. žalovaný uvedl, že vzhledem k § 19 zákona č. 309/2000 Sb. Úřad může provádět státní ověřování jakosti jen v mezích smlouvy mezi odběxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xakosti (
„Smluvní strany se dohodly, že při plnění této
smlouvy se na základě rozhodnutí Úřadu a za podmínek stanovených touto smlouvou uplatní státní xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xx x xxxxxxx x x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxdle § 21 zákona č. 309/2000 Sb. se provádí na základě žádosti odběratele, přičemž Úřad s ním projedná navrhovaný rozsah a podmínky státního ověřování jxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a změn podle § 20 odst. 3 písm. e) zákona č. 309/2000 Sb. Sjednané podmínky státního ověřování jakosti (včetně jeho rozsahu, požadavků na něj a zmocnění xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxím ověřování jakosti je, že odběratel předá Úřadu ověřenou kopii smlouvy s dodavatelem, ve které je uveden rozsah státního ověřování jakosti, požadavxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xdborného dozoru kontroluje další činnosti dodavatele podle požadavků odběratele vyplývající ze smlouvy (viz § 25 písm. l) zákona č. 309/2000 Sb.). Úřxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxednanými ve smlouvě, zda dodavatel poskytuje záruky sjednané ve smlouvy a zda je dodavatel schopen zajistit další požadavky sjednané ve smlouvě. V danxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxe § 24 a 27 zákona č. 309/2000 Sb. K těmto žalobním bodům pak žalovaný uzavírá, že provedení státního ověřování jakosti by bylo v rozporu se zásadou ochrxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx že byl zjištěn stav věci, o němž nebyly důvodné pochybnosti, a proto považuje toto tvrzení žalobkyně za formalismus.
13. Ohledně námitky, že žalovanx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxdu Žalobkyně podala odvolání jako osoba neoprávněná, a proto nelze napadené rozhodnutí přezkoumávat z věcné stránky. Žalovaný jako odvolací orgán sx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxní účastníků řízení ve výroku tohoto rozhodnutí považuje žalovaný za zcela nesrozumitelnou. Zároveň ve svém vyjádření zoopakoval, že s přihlédnutím x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxního řádu dodavatel (tj. prodávající).
15. Žalovaný stran námitky upření práva žalobkyně nahlížet do spisu správního orgánu odkazuje na § 38 odst. x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxsu ani ve smyslu § 38 odst. 2 správního řádu.
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxedeném ve Smlouvě. Žalovaný pak ve svém rozhodnutí o odvolání spol. Česká zbrojovka a.s. pouze opravil původní rozhodnutí Úřadu o provedení státního oxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xúčastnili výrobní činnosti subdodavatelů, včetně žalobkyně, na základě Dohody o vzájemné spolupráci v oblasti obranného a bezpečnostního průmyslux xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxr nebyl formálně zahájen před nabytím právní moci rozhodnutí Úřadu o provedení státního ověřování jakosti, a proto nemohl být ani přerušen.
18. K námxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxst pak žalovaný poukazuje na tvrzení žalobkyně v tomto žalobním bodě, že je jí obsah spisu znám, přičemž jinak tvrdí, že neměla možnost se spisem seznámixx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxbkyně ve stížnosti ze dne 3. 9. 2015 uvedla, že stížnost doplní, k čemuž dosud nedošlo.
20. Žalovaný závěrem svého vyjádření uvedl, že vlastní výkon stxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxko nápravu zjištěných nedostatků. Subdodavatelům totiž nelze ani přímo ukládat úkoly k odstranění vad.
21. Podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou účxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxního orgánu; v řízení z moci úřední dotčené osoby, jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo poxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxých právech nebo povinnostech. V odstavci 3 jsou účastníci definováni tak, že to jsou rovněž osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon. Nestanoví-li zxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají; v tom případě mají postavení účastníků podle odstavce 1.
22. Podle § 28 odst. 1 správního řádu bude za xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxán usnesení, jež se oznamuje pouze tomu, o jehož účasti v řízení bylo rozhodováno, a ostatní účastníci se o něm vyrozumí. Postup podle předchozí věty nebxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx x x xxípadě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci (§ 73). Není-li účastník zastoupen, může spolu s účastníkem nahlížet do spisu i jeho podpůrce. Podle odsxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem.
24. Podle § 81 odst. 1 správního řádu může účastník proti rozhodnutí podat odvoláxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxi, následně zkoumá, zda nejsou dány předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xdvolání jako podnět k přezkumnému řízení nebo žádost o obnovu řízení nebo žádost o vydání nového rozhodnutí
26. Podle § 17 odst. 1 zákona č. 309/2000 Sbx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xebo služba se shoduje s požadavky stanovenými v této smlouvě, dodavatel poskytuje záruky na jakost výrobku nebo služby stanovené v této smlouvě, dodavxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx kraje, příslušné orgány NATO, obdobné úřady nebo orgány členských států NATO nebo obdobné úřady nebo orgány jiných států.
27. Podle § 20 odst. 1 zákonx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxení nejméně 40 dnů před zahájením výroby výrobku nebo poskytování služby. V odstavci 3 je stanoveno, že žádost o státní ověřování jakosti obsahuje výslxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxelem, případně další dokumentaci, pokud je součástí smlouvy s dodavatelem, (dále jen "dokumentace"), návrh smlouvy s dodavatelem a zmocnění Úřadu k vxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xmlouvě a změny na výrobku nebo službě oproti dokumentaci.
28. Podle § 21 odst. 1 zákona č. 309/2000 Sb. Úřad, po obdržení žádosti o státní ověřování jaxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvání jakosti, požadavky kladené na dodavatele, výsledek analýzy rizik výrobku nebo služby a rizik dodavatele a rozsah zmocnění Úřadu k vyřízení žádosxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xčetně jednotlivých zmocnění mohou být měněny jen se souhlasem Úřadu. Podle odstavce 2 analýzu rizik dodavatele zpracovává Úřad. Podle odstavce 3 pak Úxxx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxěřování jakosti neobsahuje náležitosti uvedené v § 20 odst. 3, anebo o neprovedení státního ověřování jakosti s uvedením důvodů. V odstavci 4 je stanovxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xozsah státního ověřování jakosti, požadavky k jeho zabezpečení a podmínky pro činnost Úřadu u dodavatele a subdodavatelů, které souvisejí se státním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xx xxxx při provádění odborného dozoru kontroluje provádění vstupní kontroly materiálu a subdodávek, zda se jednotlivé výrobky vyrábějí nebo služby poskytxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxní, průběh interních auditů dodavatele, jejich vyhodnocování a realizaci přijatých opatření, činnost dodavatele při nakládání s výrobky a jejich čáxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxí identifikovatelnosti výrobku nebo služby v průběhu výroby výrobku nebo poskytování služby, skladování hotových výrobků a manipulaci s nimi, zda poxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxele vyplývající ze smlouvy.
30. Podle § 32 zákona č. 309/2000 Sb. Úřad při svém rozhodování postupuje podle správního řádu, nestanoví-li tento zákox xxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxla mezi žalovaným a spol. Česká zbrojovka a.s uzavřena kupní smlouva č. 155410010 na dodávku vest ochranných modulárních v balistické odolnosti IV a vexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxvy rozsah provádění státního ověřování jakosti a v čl. 2 podmínky jeho provádění, přičemž požadavky na jeho zabezpečení jsou upraveny v čl. VII. stať B bxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxtředky balistické ochrany – nákup“ č. 1/5500/2015, která obsahuje v čl. VII písm. B ujednání stran státního ověřování jakosti v rozsahu odborného dozoxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx. 10. 2015 rozhodnutím č. j. 55-37/2015-1419/PE. Proti tomuto rozhodnutí podala odvolání žalobkyně dne 4. 12. 2015, kdy v podstatě totožně jako v žalobx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxtví, kdy rozhodnutím Úřadu o provedení státního ověřování jakosti byla přímo dotčena na svých právech. Ze správního spisu bylo dále zjištěno, že proti xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxe 18. 12. 2015, č. j. 1130-1/2015- 7542. Spol. Česká zbrojovka a.s. pak dne 22. 2. 2016 podala žalobu na zrušení tohoto rozhodnutí žalovaného, jelikož půxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx/PE bylo zjištěno, že správní orgán rozhodl, že účastníky řízení je žalovaný a spol. Česká zbrojovka. Soud dále ze spisového materiálu správního orgánx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xokumentace od dodavatele (tj. spol. Česká zbrojovka a.s.) Úřad shledal zásadní nedostatky v plánu kvality a v subdodavatelských smlouvách, jenž bránx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxvě 2 bude provedena státní kontrola jakosti u subdodávky.
32. Soud předně musí konstatovat, že mezi žalobkyní a žalobcem není sporný skutkový stav věxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
33. Soud přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí v rozsahu žalobních bodů, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který byl x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxvým postupem vyslovili souhlas (§ 51 odst. 1 s.ř.s.).
34. Předně je nutné konstatovat, že v podané žalobě všechny náležitosti žalobního bodu ve smyslx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxobní bod ve smyslu § 71 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Z vágně uvedených žalobních bodů, na něž žalobkyně odkazuje s tím, že jsou blíže odůvodněny v jiné žalobě, nxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxný nebo nicotný. Pouhý odkaz na žalobní body žaloby jiného subjektu je nedostatečný, neboť soud je vázán žalobními body v daném konkrétním řízení, kdy pxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xmyslu ustanovení § 71 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Takto nekonkrétní žalobní bod nedefinuje rámec požadovaného soudního přezkumu, tedy v jaké části a z jakýxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xpatného vymezení účastníků řízení správním orgánem soud shledal nedůvodnou, přičemž se ztotožňuje s odůvodněním napadeného rozhodnutí. Státní ověxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxdat Úřad o zahájení státního ověřování jakosti a zároveň jemu jsou zákonem stanoveny podmínky, které při podání žádosti musí splnit (§ 20 zákona č. 309/xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxu subjektu tak zákon č. 309/2000 Sb. podmínky ohledně žádosti a řízení o ní neukládá. Vzhledem k užití správního řádu a skutečnosti, že se jedná o řízenx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zbrojovka a.s.) pak správní orgán zcela správně považuje za účastníka ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu. Práva a povinnosti plynoucí ze zákona č. 309xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xozhodnutí o provedení státního ověřování jakosti se dotýká jiných práv a povinností dodavatele než odběratele. Je právě na odběrateli, aby podal žádoxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxouvu s dodavatelem, dojednat rozsah a podmínky státního ověřování jakosti, požadavky na dodavatele, výsledky analýz rizik výrobku, výsledky analýz xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xd odběratele musí strpět provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxdávat žádosti o povolení odchylek, výjimek a změn. Je nepochybné, že prováděním státního ověřování jakosti je zasaženo do práv a povinností dodavatelxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxíka řízení o provádění státního ověřování jakosti ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu.
37. Úřad i žalovaný důvodně dopěli k závěru, že žalobkyně není xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxstavení dodavatele, kterému zákon č. 309/2000 Sb. ukládá povinnosti a přiznává práva (výše uvedené). Dodavatel je zodpovědný za dodávku zboží podle xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxna mezi odběratelem a dodavatelem, nikoliv subdodavatelem. Žalobkyně neuzavřela žádnou smlouvu s odběratelem, na základě které by s ní Úřad mohl jednxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxynoucí z této smlouvy tak budou pouze v rovině soukromoprávní, jakkoliv lze připustit, že na to bude mít vliv státní ověřování jakosti. Za jeho výsledek xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx na dodavateli, aby se svými subdodavateli sjednal takové podmínky, při kterých může dostát závazkům plynoucích ze smlouvy, resp. aby u subdodavatelů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx že žalobkyně strpí státní ověřování jakosti ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb. Úřad pak správně postupoval podle § 25 písm. a) zákona č. 309/2000 Sb., podxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxlobkyně bude muset strpět státní ověřování jakosti, jí tak bylo zřejmé i ze Smlouvy 2. Přesto výsledky státního ověřování jakosti se projednávají s dodxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx015-7542, neboť ten nezměnil nezákonně rozsah provádění státního ověřování jakosti. Ve výroku o jeho provedení doplnil odkaz na příslušná ustanovenx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx podle kterého náleží odběrateli náhrada za prováděnou kontrolu v rámci státního ověřování jakosti.
39. Nedůvodná je také námitka žalobkyně, že je oxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxní totiž byla považována za účastníka, přičemž žalovaný se otázkou účastenství žalobkyně zabýval. S ohledem na ustálenou judikaturu přitom není nutnxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxáním odvolacímu orgánu (srov. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 8. 1988 sp. zn. 5 A 27/96). Vzhledem k tomu tak nelze přijmout xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxastníkem řízení, zamítl odvolání jako nepřípustné. Nepřípustnost je dána tím, že se jednalo o odvolání podané neoprávněnou osobou, (podle § 81 odst. 1 xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xěcné stránky ve smyslu § 89 odst. 2 správního řádu (a námitek odvolatele), neboť odvolání zamítá právě podle § 92 odst. 1 správního řádu. Vzhledem pak k txxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx x ní Úřad jednal jako s účastníkem, a po celou dobu zasahoval do jejích právních vztahů, aniž by k tomu měl zmocnění, měla napadnout konkrétní rozhodnutí čx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxní jakosti, pak přitom byla na základě Dohody o vzájemné spolupráci v oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu, která byla uzavřena žalovaným a Asoxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxho ověřování jakosti.
41. Za nedůvodnou shledal soud námitku žalobkyně v upření práva nahlédnutí do správního spisu. Jelikož však není účastníkem řxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xpakovaně tvrdí, že jí je přitom obsah správního spisu znám.
42. Soud musí uzavřít, že žádnou námitku žalobkyně neshledal za důvodnou. Úřad i žalovaný xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxově zjištěného stavu. Z výše uvedených důvodů soud proto podle § 78 odst. 7 s. ř. s. žalobu jako nedůvodnou zamítl.
43. Výrok o náhradě nákladů řízení mxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx
x xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxvznikly. Soud proto rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí
lze
podat kasační stížnxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xáměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.
Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označeníx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxm lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedexxxx x x xxx xxxxx x xx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxdů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon advokacie. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyšxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxxx
xxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx