65 A 96/2017 - 44

Školství a věda

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Judikatura (1)
xx x xxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxdkyně senátu JUDr. Zuzany Šnejdrlové, Ph.D., a soudců Mgr. Barbory Berkové a Mgr. Jany Volkové ve věci žalobce: J. Z.
bytem J. 1424, X B. p. H.
zastoupenx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxremenkova 40a, 779 11 Olomouc
o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 10. 2017, č. j. KUOK 102039/2017,
ve věci základního vzdělávání nezletxxx xx xxx x
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx
takto:
I. Žaloba
se zamítá
.
II. Žádný z účastníků
nemá
právo na náhradu nákladů řízení.
Odůvodnění:
1. Žalobce se žalobou podanou v zákonné lxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx konkrétně 1) rozhodnutí ze dne 16. 10. 2017, č. j. KUOK 102039/2017, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzeno rozhodnutí ředitele základní školxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx xx x x xxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxadní a mateřské školy“), ze dne 5. 4. 2017, č. j. 408/2017, sp. znak B.3 – PŽ 7/2017, jímž se nezletilé V. Z., nar. X, trvale bytem N. 228, X H., od 1. 9. 2017 povxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxčníku základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola H., S., příspěvková organizace, IČO: X, se sídlem S. 1795, H. I – M., X H., a 2x xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxnost vykonává Základní škola mateřská škola H., S., příspěvková organizace, IČO: X, se sídlem S. 1795, H. I – M., X H., ze dne 11. 5. 2017, č. j. 617/2017, o pxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Základní škola mateřská škola H., S., příspěvková organizace, IČO: X, se sídlem S. 1795, H. I – M., X H.
2. Žalobce s rozhodnutími žalovaného nesouhlasí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xčastníkem řízení o přestupu
nezl. V. na jinou základní školu, resp. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání nezl. K.
Žalobce je samostatným nositxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
zástupce dítěte, ale jako účastník řízení, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxénem, nikoli jako zákonný zástupce nezletilých;
b) žalovaný zcela pominul, že ředitel základní a mateřské školy zahájil obě řízení a rozhodl
v nich bxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podepsala pouze jejich
matka. Ředitel základní a mateřské školy si před vydáním rozhodnutí neověřil, zda rodiče,
jejichž souhlas je nezbytný, žijí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
přístup. Žalobce se navíc domnívá, že tento přístup ředitele základní a mateřské školy byl zcela
cílený a vědomý, kdy vzhledem k místním poměrům byl vxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvých rodičovských práv, když mu postupem ředitele základní
a mateřské školy bylo odňato právo aktivně se účastnit na vzdělávacím procesu jeho dcery;
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxdělávání žalobci jako zákonnému
zástupci nedoručil a přesto na nich vyznačil právní moc;
3. Žalovaný ve svém vyjádření navrhl zamítnutí žaloby jako xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, resp. o přestup na jinou základní školu, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přidělenxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxadech oběma rodičům nedoručují. K námitkám žalobce s odkazem na konkrétní zákonnou úpravu a judikaturu žalovaný dále uvedl, že žalobce není účastníkex xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xádné jeho veřejné subjektivní právo nemůže být v těchto řízeních dotčeno. K otázce zahájení řízení a rozhodnutí bez žalobcova souhlasu žalovaný dále uxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, a to oběma rodičům stejně. Oba rodiče zůstávají nositeli plné rodičovské odpovědnosti i v případě rozvodu manželů a rozhodnutí o svěření dítěte do péčx xxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxd, stejně tak v případě, kdy jeden rodič druhého z rozhodování o významné záležitosti vyloučí. Pokud jeden z rodičů jedná v záležitostech dítěte vůči třxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xx xx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx takové třetí osoby, kdy žádost ve věci vzdělávání může podat i jen jeden rodič, a ředitel by byl povinen druhého rodiče informovat pouze v případě, kdy by xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxi ohledně vzdělávání dětí rozpory, o čemž svědčí i listina doložená žalobcem, který tvrdil, že teprve dne 11. 7. 2017 se dozvěděl o obou řízeních, a teprvx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxím orgánům, přesto vyjádřil svůj názor o nevhodnosti změny rozhodnutí o vzdělávání nezletilých v průběhu letních prázdnin a naopak zájem dětí na přizpxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxhodl tak, že se žaloba v celém rozsahu zamítá a žalovanému bude přiznána náhrada nákladů řízení. 4. Z obsahu správního spisu soud zjistil, že dne 4. 4. 201x xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxské školy H., S., příspěvková organizace, ke dni 1. 9. 2017, na základě níž bylo zahájeno správní řízení, v němž ředitel základní a mateřské školy dne 5. 4x xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxí osobně převzala matka dne 5. 5. 2017 a jako den nabytí právní moci byl na doložce vyznačen den 23. 5. 2017. Dále bylo zjištěno, že dne 5. 5. 2017 podala matkx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxl základní a mateřské školy dne 11. 5. 2017 rozhodl, že se nezl. K. přijímá k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí č. j. 617/2017), toto rozhodnutí osobnx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxi ze dne 17. 8. 2017, vyjádřil otec nezletilých svůj nesouhlas s přijetím nezletilých do jiných škol, na základě čehož žalovaný jako odvolací správní orxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx žalobě, nyní napadenými rozhodnutími ze dne 16. 10. 2017 zamítl a toto své rozhodnutí žalobci dne 24. 10. 2017 doručil. 5. Při soudním jednáním konaném dxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xiné školy žalovaný nesprávně vyhodnotil jako odvolání proti rozhodnutí. Správní orgány měly se žalobcem jednat od počátku jako se zákonným zástupcem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxu, kterou nelze zhojit. Žalovaný setrval na svém písemném vyjádření. 6. Krajský soud přezkoumal napadená rozhodnutí, přičemž vycházel ze skutkového x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxále jen „s. ř. s.“)] a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.
7. Předně musí krajský soud konstatovat, že napadené rozhodnutí přezkoumal pouze v rozsaxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xterá v tomto případě uplynula dne 27. 12. 2017. Pokud tedy žalobce při jednání soudu konaném dne 28. 11. 2018 uplatňoval další námitky proti napadeným roxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxem jeho nezletilých dětí, došlo k rozšíření žaloby po zákonné lhůtě a krajský soud se těmito námitkami nemůže zabývat. Z obsahu žaloby je bez jakýchkoli xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x byl zkrácen na výkonu svých rodičovských práv“…
„…žalobce je samostatným subjektem – nositelem práv a povinností a z hlediska rodičovské odpovědnosxx
xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxá je rovněž účastníkem řízení.“)
, a nikoli ochrany práv nezletilých dětí z pozice jejich zákonného zástupce. Dříve vymezené žalobní body pak soud shlexxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx správní řád (dále jen „správní řád“) jsou účastníky řízení v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech.
9. Podle § 21 odst. 1 písm. a) zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x téhož ustanovení mají práva uvedená v odst. 1 s výjimkou písmen a) a d) také zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků. 10. Otázku účastenství rodičů nezlxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxterstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), odboru legislativy a exekutivního servisu ze dne 6. 9. 2012 k postupu ředitelky ZŠ B., L. 31/xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxinnostmi. Tento názor však byl překonán, a to i v pozdějších stanoviscích MŠMT, zejména pak opačný názor vyslovil Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx řádu z roku 2004 v řízení o přijetí dítěte do mateřské školy dle § 34 odst. 3
školského zákona. Rodič v tomto řízení vystupuje pouze jako zákonný zástupcx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx veřejné subjektivní právo na vzdělávání a školské služby a toto jeho právo proto nemůže být v takovém řízení dotčeno. Odkázal přitom na svou ustálenou jxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxm způsobem zprostředkovaně může projevit v soukromoprávních vztazích dané osoby, v řízeních o přijetí dítěte do určité školy např. tím, že bude mít rodxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Účastenství ve správním řízení nelze rozšiřovat takovým způsobem, že v kterémkoli řízení týkajícím se dítěte by (oba) rodiče byli samostatnými účasxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xezl. dcer opomenutým účastníkem a krajský soud se proto zcela ztotožňuje s postupem žalovaného, který odvolání žalobce proti oběma rozhodnutím ve věcx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxr Nejvyššího správního soudu, byť se týkal jen řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání, je možno vztáhnout i na další řízení o vzdělávání dětí podle šxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxlobce tedy nebyl samostatným účastníkem ani jednoho z řízení předcházejících napadeným rozhodnutím, byl toliko zákonným zástupcem nezletilých dětxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxuje svá práva z hlediska rodičovské odpovědnosti je svým obsahem pravdivá, ale v řízení o přijetí nezletilých dětí ke vzdělávání nepřiléhavá, neboť jax xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx rodičovské odpovědnosti, ještě samo o sobě nezakládá účastenství ve správním řízení. Účastníkem je podle § 27 odst. 2 správního řádu pouze ten, kdo můxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xez souhlasu obou zákonných zástupců
12. Podle § 876 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vykonávají rodičovskou odxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dát přivolení sám; je ale povinen neprodleně sdělit druhému rodiči, jaký je stav věcí (odst. 2). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xx xx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxi se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne soud na návrh rodiče; to platí i tehdy, vyloučil-li jeden xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxé zákroky, určení místa bydliště a volba vzdělání nebo pracovního uplatnění dítěte (odst. 2). 14. Podle § 34a odst. 2 školského zákona je zákonný zástuxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
15. Podle § 49 odst. 1 školského zákona rozhoduje o přestupu žáka základní školy do jiné základní školy na základě žádosti zákonného zástupce žáka ředxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxní i k přestupu žáka do jiné základní školy je podle školského zákona podpis toliko jednoho zákonného zástupce. Nastupuje zde pak vyvratitelná právní xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxpadě tzv. významných záležitostí dítěte (jako je právě volba vzdělávání), o nichž mají v rámci výkonu své rodičovské odpovědnosti rozhodovat oba rodixxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxl bez dalšího povinen zjistit názor druhého z rodičů, a pokud to neudělal, nemohl řízení o přijetí nezl. dětí zahájit, resp. v něm rozhodnout. Ředitel naxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxjetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, i o přestupu žáka do jeho základní školy. Povinnost zjišťovat, zda žádost podávající rodič jedná ve shodě s druhxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx, na kterou dopadá právě ust. § 876 odst. 3 občanského zákoníku, je-li ohledně souladného postupu obou rodičů v dobré víře. 17. Dobrá víra je u třetí osoby xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxx xxx xxxxxel základní a mateřské školy mít před vydáním rozhodnutí pochybnosti o souhlasu druhého rodiče, naopak, jak správně konstatuje žalovaný, nesouhlas dxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxtky. Dobrou víru ředitele nevyvrací pouhá možnost existence nesouhlasu, na základě níž by měl vždy druhého rodiče kontaktovat a jeho názor zjišťovat, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx muselo být z místních poměrů známo, že jsou rodiče rozvedeni, pak ani tato vědomost, byť nebyla v řízení prokázána, by dobrou víru v souladný názor obou rxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Konečně ani vědomost toho, že se jedná o přestup do škol relativně vzdálených, na území jiného kraje, kdy nezletilé měly prozatím trvalé bydliště stejxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xteré ředitelé o přijeté dětí rozhodují. Důvodem ke změně škol či předškolních zařízení je především stěhování dětí a ředitel v takové situaci není povixxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxedně jeho souhlasu nastupuje vyvratitelná právní domněnka. Dobrou víru by vyvracely např. skutečnosti, že se jedná o zpětný či další přestup ve velmi kxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxx xředcházející rozhodnutí ředitele. Pokud však ředitel základní a mateřské školy v projednávané situaci rozhodoval na základě žádosti matky jako zákoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxýká žalobce, ale o standardní a správný postup správního orgánu, vůči němuž může v záležitosti dítěte jednat i jen jeden rodič. V této souvislosti je třexx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xítěti, stanovena povinnost do dané školy nastoupit, dítě může být současně přijato na více škol xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxdu o nezletilé. 18. S ohledem na uvedené tedy ředitel základní a mateřské školy nepochybil, zahájil-li řízení na základě žádostí podepsaných pouze matxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí v platnosti.
Právní moc rozhodnutí, jímž se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání
19. Podle § 73 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správního xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxitom podle § 83 odst. 1 téhož zákona činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
20. Podle § 72 odst. 1 správního řádu se rozhodnutí účastníkům oznamuje dorxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx orgán sám. 21. Podle § 32 odst. 1 správního řádu musí být účastník v rozsahu, v jakém nemá procesní způsobilost, zastupován zákonným zástupcem.
22. Poxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxučena a přesto na nich byla vyznačena právní moc, pak krajský soud s odkazem na uvedená zákonná ustanovení konstatuje, že rozhodnutí ředitele základní x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxích. Rozhodnutí byla v souladu se správním řádem oznámena účastníkům řízením, tj. nezletilým dcerám žalobce (a žalobce účastníkem řízení nebyl, viz xxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xomto způsobu oznámení rozhodnutí nevznikly v následném řízení žádné pochyby. 23. Skutečnost, že rozhodnutí nebyla doručena také žalobci jako druhémx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxí moci rozhodnutí. Správní řád, ani jiný zvláštní předpis, takový postup nepředepisuje, naopak, tak jako ostatně všechny procesní normy, předpokládxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdobně i v hmotněprávním jednání platí, že k jednání vůči dosud plně právně nezpůsobilému dítěti postačuje jednání i jen vůči jednomu rodiči jako zástupxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxdě žádosti podepisované pouze jedním zákonným zástupcem (viz výše), pak nelze dovodit, aniž by takový závěr zákonná úprava explicitně obsahovala, že xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx podána jménem nezletilých dětí a ne jen jménem žalobce, bylo by nutné vyhodnotit je jako opožděná a v souladu s ust. § 92 odst. 1 správního řádu je zamítnoxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, není v tomto případě přiléhavá. Školský zákon v uvedeném ustanovení stanoví alternativní způsob oznámení vyhovxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtě, k takovému zveřejnění však podle obsahu spisů v případě ani jednoho rozhodnutí ředitele základní a mateřské školy nedošlo. Tento postup je obvyklý x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxtí k předškolnímu vzdělávání mimo běžný termín zápisu se však seznam uchazečů běžně nezveřejňuje, tak jako tomu nebylo ani v tomto případě. K oznámení rxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxení písemného vyhotovení rozhodnutí jejich (jednomu) zákonnému zástupci. 25. Nad rámec všeho uvedeného krajský soud ve shodě s žalovaným zdůrazňujex xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxh nezletilých dětí. Pokud je neshoda rodičů správnímu orgánu známa, měl by podle § 57 odst. 1 písm. b) správního řádu vyzvat rodiče, aby se ve věci dohodlxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxanovisko druhého rodiče známo a nevyplývají-li neshody z okolností, pak je správní orgán v dobré víře o shodě rodičů, jak bylo vyloženo výše. Rodič, ktexx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxou školu bude dítě navštěvovat (k tomu viz např. rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze dne 18. 4. 2013, sp. zn. 28 Co 158/2013). 26. Na základě všeho uvedenxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxuto podle § 60 odst. 1 s. ř. s., když plně procesně úspěšný žalovaný náhradu nákladů řízení nepožadoval.
Poučení:
Proti tomuto rozsudku lze podat kxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x. r.
předsedkyně senátu
Zpět na text

Související dokumenty