4 Azs 249/2018 - 49

Pobyt cizinců

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (5)
Judikatura (11)
Předpisy EU a SDEU (1)
x xxx xxxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxtočila a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobkyně: D. T. T., zast. Mgr. Markem Sedlákem, advokátem, se sídlem Příkop 8, Brnxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx j. 119698/2017-OPL, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 16. 7. 2018, č. j. 5x x xxxxxxxx x xxx
xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxti 4.114 Kč do jednoho měsíce od právní moci tohoto rozsudku, k rukám zástupce žalobkyně Mgr. Marka Sedláka, advokáta.
Odůvodnění:
I.Přehled dosxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx x7. 9. 2017, č. j. 2926/2017-HANOI-IV, kterým byla podle § 169d odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky (dále též „zákon o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx
x2] Žalovaný v odůvodnění svého rozhodnutí nepřisvědčil odvolacím námitkám žalobkyně. Konstatoval, že odůvodněnými případy, při kterých může zastuxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pak zdravotní důvody. Jestliže pro žalobkyni nebyl problém dostavit se na zastupitelský úřad k podání předmětné žádosti, jak sama uvádí, pak důvody prx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx x pobytu cizinců. Žalovaný dále poukázal na skutečnost, že zastupitelský úřad v Hanoji zveřejnil v souladu s § 169f zákona o pobytu cizinců způsob objedxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxo vyhodnotil žádost žalobkyně jako nepřijatelnou podle § 169h odst. 1 písm. a) a § 169h odst. 3 zákona o pobytu cizinců, jelikož žalobkyně žádost nepodaxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx moci jiného žadatele, který byl naopak v systému Visapoint zaregistrován. Skutečnost, že zástupce žalobkyně se dostavil na zastupitelský úřad jako zxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxné žalobu, v níž namítala, že postupovala v souladu s platnou právní úpravou účinnou od 15. 8. 2017 (§ 169d odst. 3 zákona o pobytu cizinců), která zaručujx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxázala na rozhodnutí rozšířeného senátu NSS č. j. 10 Azs 153/2016 – 52 a č. j. 7 Azs 227/2016 – 36. Vyjádřila přesvědčení, že v souladu s právními názory vyjxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xx opakovaně marně pokoušela prostřednictvím svého zástupce v systému Visapoint registrovat k podání žádosti o dlouhodobý pobyt, avšak systém jí vždy oxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kdy lze upustit od povinnosti osobního podání žádosti, nepovažuje žalobkyně za správný. Podle žalobkyně totiž důvodem pro prominutí osobního podání xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxgistrovat v systému Visapoint.
[6] Žalobkyně dále upozornila na skutečnost, že žalovaný připouští, že systém Visapoint ve skutečnosti sloužil přexxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxbkyně odporuje zákonu, není transparentní a je diskriminační z hlediska státní příslušnosti cizinců.
[7] Závěrem žalobkyně zmínila, že žádá o dlouxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxch orgánů považuje žalobkyně za rozporný s touto směrnicí, která nepřipouští, aby státy regulovaly počet podaných žádostí za účelem sloučení rodiny.
xxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xízení žalovanému. Krajský soud konstatoval, že řízení o žádosti žalobkyně bylo zahájeno v souladu s § 169d odst. 3 větou druhou zákona o pobytu cizinců, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxvé oprávnění, k němuž připojila žádost o dlouhodobý pobyt a listiny, svědčící dle jejího přesvědčení o nemožnosti podat tuto žádost osobně. Skutečnosxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxené jiným žadatelem řádně registrovaným v systému Visapoint, na věci nic nemění, stejného účinku by bylo dosaženo, pokud by žádost byla podána např. v lxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xoud dovodil, že je na správním uvážení zastupitelského úřadu, zda v konkrétním případu dospěje k závěru, že jsou u žadatele o pobytové oprávnění splněnx xxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx žádost osobně, jak po něm zákon o pobytu cizinců vyžaduje, spočívá xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu.
[10] Zákonodárce včleněním § 169f do zákona o pobytu cizinců s účinností od 15. 8. 2017 umožnil zastupitelskému úřadu, aby předchozím sjednáxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx 24. 1. 2018, č. j. 6 Azs 324/2017 - 32), přičemž ponechal na zastupitelském úřadu, aby určil způsob, kterým je cizinec povinen si termín osobního podání žxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx a svých webových stránkách zveřejnilo, byl nadále elektronický objednávací systém Visapoint.
[11] Ke kvalitám a funkčnosti tohoto systému se opakxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x0 Azs 153/2016 - 52, publ. ve Sb. NSS 3601/2017). Na základě těchto důvodů dospěl krajský soud k závěru, že žalobkyní doložená nemožnost získat registraxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu § 169d odst. 3 věta prvá zákona o pobytu cizinců, kdy nebylo na místě trvat na požadavku osobního podání žádosti po předchozím sjednání termínu k pxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx x x x xx xxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xvážení, neboť tímto způsobem znemožnilo žalobkyni podat žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny, a to s odvoláním na nutnost xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxesení rozšířeného senátu.
[12] Krajský soud nepřisvědčil argumentaci žalovaného, že novela zákona o pobytu cizinců provedená zákonem č. 222/201x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxce vložil do zákona o pobytu cizinců § 169h odst. 1 písm. a), podle něhož je důvodem nepřijatelnosti žádosti o pobytové povolení nesjednání si termínu osxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx způsobu sjednání termínu, který fakticky znemožňuje podání žádosti lidsky důstojným způsobem v přiměřeném čase, jako tomu bylo v případě systému Visxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxu soudu nevyvrací argumentaci Nejvyššího správního soudu, založenou na dlouhodobých negativních zkušenostech žadatelů o dlouhodobá víza a monitorxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxt dlouhodobě kritizovaného systému Visapoint pak nepochybně vedla k jeho zrušení od 1. 11. 2017. Soud neupírá zastupitelskému úřadu možnost postupovxx xxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xjednání termínu k osobnímu podání žádosti nemůže být objednávací systém
de facto
nefungující v reálném čase a lidsky důstojným způsobem. Podle krajsxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxx xxxxx016 - 36.
[14] Argumentaci žalobkyně, v níž se dovolávala čl. 8 Směrnice 2003/86/ES, nepovažoval krajský soud ve shodě se žalovaným za příhodnoux
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xasační stížnost. Neztotožnil se s názorem krajského soudu ohledně smyslu a účelu novely zákona o pobytu cizinců provedené zákonem č. 222/2017 Sb. Poxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxávní úpravy podávání žádostí o pobytová oprávnění klíčovým způsobem. Účelem novelizace bylo za pomoci ustanovení § 169d, 169f a 169h zákona o pobytu cxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xteré se žalobkyně nacházela, ji nijak neopravňovala k podání žádosti využitím registrace jiného žadatele v době a čase, který byl vyhrazen k přijímání xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xich zcela bezproblémově. Zdánlivé problémy se objevovaly pouze v destinacích, kde poptávka po dlouhodobých pobytech v České republice výrazně převyxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xe se žalobkyně v rozpětí pouhých dvou dnů pokusila neúspěšně o registraci v systému Visapoint pro podání žádosti o trvalý pobyt, nepředstavuje podle stxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xato skutečnost nezakládá dle názoru stěžovatele nemožnost podat osobně žádost o pobytový titul lidsky důstojným způsobem a v přiměřené době a nemá vlix xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zatímco jiný žadatel ano, svědčí to podle stěžovatele o tom, že systém funguje a plní úlohu, pro kterou byl zaveden – regulace počtu podávaných žádostí. xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxx x xxxx x xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x Azs 312/2017 – 33, a Městského soudu x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxxx x xxx x xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxxx x xxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xe rozsudek krajského soudu považuje za správný. Vyjádřila přesvědčení, že má podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod právo stanoveným zpxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx cizinců a zároveň zastupitelskému úřadu doložila marné pokusy o registraci k podání žádosti v systému Visapoint, čímž prokázala, že svoji žádost chtxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxtí možnost, že by žadateli při sjednávání termínu pro osobní podání žádosti vůbec žádný termín poskytnut nebyl. Pokud zákon pro žadatele stanoví povinxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxje žádosti osobně podat v přiměřeném čase a lidsky důstojným způsobem. K argumentu žalovaného, že se pokoušela o registraci v rozpětí pouhých dvou dnů, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxusy o registraci, které ve svém souhrnu pokrývají delší časové období a jsou jich desítky. Žalobkyně dále vyjádřila přesvědčení, že žalovaný nemůže odxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxatelů. V této souvislosti žalobkyně opětovně poukázala na čl. 36 odst. 1 a 4 Listiny základních práv a svobod a uvedla, že si jen těžko lze představit, žx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx se předem podaří zaregistrovat v nějakém objednávacím systému. Na závěr svého vyjádření žalobkyně uvedla, že česká právní úprava podmiňující zahájexx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxES, a poukázala na závěry uvedené v rozsudcích Krajského soudu v Praze ze dne 11. 7. 2018, č. j. 46 A 65/2016 – 31, a Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 8. 2xxxx xx xx x xxx xxxxxxxx x xxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxžnosti a konstatoval, že kasační stížnost byla podána včas, osobou oprávněnou, proti rozhodnutí, proti němuž je kasační stížnost ve smyslu § 102 s. ř. sx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přezkoumal důvodnost kasační stížnosti v souladu s § 109 odst. 3 a 4 s. ř. s., v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů. Neshledal přitom vady podle § xxx xxxxx x xx xx xxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xostupovaly správně, když podle § 169d odst. 3 zákona o pobytu cizinců zamítly žádost žalobkyně o upuštění od osobního podání žádosti o povolení k dlouhxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxx x. 2017 ke vstupu na konzulární oddělení použil plnou moc k zastupování jiného žadatele. U konzulární přepážky však poté vytáhl žádost žalobkyně a jejíhx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxijatelnou podle § 169h odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona o pobytu cizinců a zástupci žalobkyně ji vrátil. Zástupce žalobkyně však předmětnou žádost vráxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxtému Visapoint registraci pro podání žádosti. Následně bylo vydáno rozhodnutí správního orgánu prvního stupně.
[24] Podle § 169d odst. 1 zákona x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxa, žádost
o prodloužení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území a žádost o vydání povolení
k dlouhodobému, přechodnému nebx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx povinnosti osobního podání žádosti upustit, pokud současně s doručením žádosti cizinec doloží důvody
pro upuštění od povinnosti osobního podání žáxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxty první od povinnosti
osobního podání žádosti, řízení o žádosti usnesením zastaví. Zastupitelský úřad může od povinnosti osobního
podání žádosti xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxšení, že od povinnosti osobního podání žádosti upouští
pro určitý druh žádostí o pobytová oprávnění podaných v budoucnu, a to zejména v případech, pokxx xx xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxnou právní úpravy, ke které došlo tím, že novelou provedenou zákonem č. 222/2017 Sb. byla s účinností od 15. 8. 2017 do zákona o pobytu cizinců vložena uxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxmín osobního podání žádost způsobem zveřejněným zastupitelským úřadem na úřední desce (§ 169f) a institut nepřijatelnosti žádosti (§ 169h).
[2xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx x xxx
x
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xovely. To však neznamená, že by ze závěrů uvedených v těchto rozhodnutích nebylo možné v posuzované věci vycházet, neboť závěry rozšířeného senátu ve vxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x pobytu cizinců. Další důvod, pro který je třeba z těchto závěrů vycházet také v posuzované věci, spočívá v tom, že se týkají konkrétně systému Visapointx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx vycházet z rozsudku rozšířeného senátu č. j. 10 Azs 153/2016 – 52, který v bodech 97, 98 a 101 k povinnosti žadatelů objednat se v systému Visapoint a k žádoxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx x
xx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, avšak který je jedinou účinnou
obranou žadatele před nezákonným jednáním veřejné správy spočívajícím v tom, že mu neposkytne v přiměřené
lhůtě možxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxhto podmínek podána účinně, jsou v podmínkách dosavadního
jednání veřejné správy zcela správné a jsou jediným alespoň v určité míře účinným nástrojex x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxud veřejná správa svůj přístup zásadně nezmění, není důvodu
na nich cokoli měnit
.
[29]
Dalším aspektem věci je však samotné nezákonné jednání vexxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxxn pro osobní podání žádosti; pokud vskutku k takovému stavu dochází, a to ať již jakýmikoli konkrétními
mechanismy (tj. za využití systému Visapoint txxx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx si sjednat termín
podání žádosti nelze žadateli uložit), jde nepochybně o nezákonný zásah zastupitelského úřadu do práva žadatelů
na to, aby jejich xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxch Nejvyšším správním soudem jednání konkrétních
pracovníků, jímž je žadatelům bráněno podat žádost bez předchozí (fakticky podle tvrzení žadatelx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxxxího pobytového oprávnění nemusí ze zákona plynout povinnost žadatele předem
si sjednat termín podání žádosti uložená mu zastupitelským úřadem, anexx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x nichž by požadavek předem si sjednat termín podání žádosti byl přípustný.
xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxných nákladů zvládat. Musí však v každém případě umožnit žadatelům
takové žádosti v přiměřeném časovém horizontu a lidsky důstojným způsobem podat. xx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxběru, nástroje ekonomické regulace (správní poplatky v citelné výši) anebo kombinaci
některých z těchto či jiných nástrojů. Zvolené nástroje však mxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx“
[30] Mezi účastníky je nesporné, že žalobkyně doložila, že se v rozpětí dvou dnů opakovaně neúspěšně pokoušela o registraci své žádosti v systému Vxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxžovatele nesdílí, přestože stěžovateli lze přisvědčit potud, že doba dvou dní není excesivní. Zároveň však platí, že systém Visapoint uvolňoval termxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdost v tomto systému registrovat v přiměřené lhůtě. S ohledem na tento aspekt systému Visapoint nebylo možné zaručit, že žalobkyně získá termín pro regxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nikdy. Systém Visapoint vskutku reguloval počet podávaných žádostí, což stěžovatel zmiňuje v kasační stížnosti. Činil tak však nepřípustným způsobxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxě a dlouhodobě označován jako neodpovídající požadavkům zákona, jak již Nejvyšší správní soud konstatoval např. v rozsudku ze dne 15. 8. 2018, č. j. 4 Azx xxxxxxxx x xxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxx xx xxx xxxkovaně citovaného usnesení č. j. 7 Azs 227/2016 - 36, v němž rozšířený senát Nejvyššího správního soudu k žádosti o pobytové oprávnění podané na zastupixxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xisapoint nebo jinak), a to z důvodu, že konkrétní podmínky neumožňovaly osobní podání žádosti lidsky důstojným způsobem v přiměřeném čase, uvedl, že
„xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxo, že nebyla podána osobně. Okolnost, zda současně s podáním žádosti jinak než osobně žadatel
podal i žádost o upuštění od osobního projednání žádostix xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xsobní podání žádosti lidsky důstojným způsobem v přiměřeném čase konkrétní podmínky
neumožňovaly. Případná s tím spojená žádost o upuštění od osobnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxném
čase za konkrétních podmínek nebylo možné.“
[32] S ohledem na výše uvedené se xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxoint představuje odůvodněný případ ve smyslu § 169d odst. 3 věty prvé zákona o pobytu cizinců, kdy nebylo na místě trvat na požadavku osobního podání žádxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx x x x xx xxxxxxx x x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nevyvrací ani argumentace stěžovatele, že systém Visapoint měl oporu v § 169f zákona o pobytu cizinců, byl provozován ve 37 destinacích a že se zástupci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxí správnost výše uvedených závěrů o osobním podávání žádostí v souvislosti se systémem Visapoint. V rozsudku č. j. 9 Aps 6/2010 – 106 zdejší soud zmínilx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxném rozsudku rozšířeného senátu č. j. 10 Azs 153/2016 – 52. Stejně tomu je v případě rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 5 A 187/2017 – 37, v němž soud zdůrxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xastupitelského úřadu, nikoli však to, že systém Visapoint odpovídal zákonným požadavkům.
[34] Městský soud v rozsudku č. j. 3 A 151/2017 k systéxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se přihlásit na volný termín. Řízení o kasační stížnosti žalobce proti tomuto rozsudku bylo z důvodu zpětvzetí kasační stížnosti zastaveno usnesením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x argumentací žalovaného uvedené v kasační stížnosti v posuzované věci. Tato skutečnost však nemění nic na výše uvedených závěrech zdejšího soudu o nedxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxvním soudnictví.
IV. Závěr a rozhodnutí o nákladech řízení
[35] Uplatněné důvody kasační stížnosti tak nebyly zjištěny, a Nejvyšší správní soxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 1 ve spojení s § 120 s. ř. s. Procesně úspěšná žalobkyně má právo na náhradu odměny právního zástupce za jeden úkon práxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xx xxx/1996 Sb., advokátní tarif] a náhradu hotových výdajů ve výši 300 Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.). Zástupce žalobkyně již v řízení před krajskýx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxe od právní moci tohoto rozsudku, k rukám zástupce žalobkyně.
Poučení:
Proti tomuto rozsudku nejsouopravné prostředky přípustné.
V Brně dnx xxx xxxxx xxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx