6 As 68/2012 - 19

Školství a věda

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Judikatura (2)
x xx xxxxxxx x xx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxdila a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobkyně: M. B., zastoupené JUDr. Milanem Trlicou, advokátem, se sídlem Horní náměstí 3, Vsetín, proti žxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx x. MSMT-21596/2012-23, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 9. 2012, č. j. 10 A 129/2012 - 33, o návrhu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxzsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 9. 2012, č. j. 10 A 129/2012 – 33,
se zamítá
.
Odůvodnění:
[1] Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 19. 9. 2012, čx xx xx x xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxx-21596/2012-23, a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Soud rozhodl o zrušení napadeného vyrozumění z důvodu jeho nepřezkoumatelnosti.
[2] Proxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdnil tím, že výkon rozsudku povede k tlaku na změnu dosavadní praxe stěžovatele bez dostatečné opory v praxi správních soudů. Stěžovatel shledal újmu v xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxtřoval jakoukoli újmu na straně žalobkyně, neboť změnu v hodnocení maturitní zkoušky nelze reálně očekávat. V souladu s veřejným zájmem podle stěžovaxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xdkladného účinku kasační stížnosti nevyjádřila.
[4] Podle ustanovení § 107 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x až 5 se užije přiměřeně. Podle ustanovení § 73 odst. 2 s. ř. s. je k přiznání odkladného účinku kasační stížnosti třeba, aby výkon nebo jiné právní následxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx v rozporu s důležitým veřejným zájmem.
[5] Návrh stěžovatele, který je správním orgánem, je třeba hodnotit ve světle názoru vyjádřeného v usnesení rxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xrávní úpravě):
„S xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxa ojedinělým případům, které zákon opisuje slovy
o nenahraditelné újmě.“
V citovaném rozhodnutí rozšířený senát Nejvyššího správního soudu příklaxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxkazu nebezpečnému recidivistovi, udělení povolení k obchodu s vojenským materiálem zločinnému podniku.
[6] Nejvyšší správní soud si je plně vědomx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxo soudu č. j. 2 Ans 3/2006 – 49, zejména s ohledem na problematičnost skutečnosti, že by vedle sebe mohla existovat dvě odlišná či dokonce protikladná sprxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxé věci však dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že návrh není důvodný.
[7] Nejvyšší správní soud stejně jako v usnesení ze dne 15. 7. 2009, č. j. 6 Ads 8xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xeřejnoprávního působení. Odkladný účinek přiznávaný žalobě má proto ochránit tohoto adresáta veřejné správy před případnými neodstranitelnými nexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxřejným subjektivním právům. Postavení žalovaného správního orgánu, jemuž s. ř. s. přiznal legitimaci podat kasační stížnost jako orgánu moci výkonxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtivního práva a jednotě a zákonnosti rozhodování krajských soudů ve správním soudnictví. Z tohoto hlediska je nutno nazírat i na návrh na přiznání odklxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxť směřuje proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu. Přiznání odkladného účinku vůči pravomocnému rozhodnutí je třeba připustit pouze tehdy, jxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnů veřejné moci. Nemůže být tedy prostředkem - jak fakticky zamýšlí stěžovatel - který by měl odvrátit účinky pravomocného rozhodnutí pouze a jenom z důxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxla přizpůsobit správní praxe stěžovatele, a z důvodu neustálené rozhodovací praxe správních soudů. Takto extenzivní užití institutu odkladného účixxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravomocného rozhodnutí krajského soudu, na které je třeba hledět jako na zákonné a věcně správné, dokud není jako celek zákonným postupem zrušeno; tíxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx
xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxavomocným rozhodnutím krajských soudů, kterými se ruší jejich správní akty, pak by zákonodárce musel zcela změnit koncepci správního soudnictví. Přxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxká přiznáním odkladného účinku může vzniknout jiným osobám. V daném případě krajský soud dospěl k závěru, že stěžovatel zatížil řízení vadou, neboť se xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jak konkrétně má ve věci postupu podle ustanovení § 82 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxé. Rozsudek Městského soudu v Praze ve své podstatě nenastolil žádnou spornou právní otázku, jejíž hypoteticky nesprávné řešení by mohlo znamenat újmxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxým odůvodněním. Ani po případném zrušení rozsudku krajského soudu v řízení o kasační stížnosti a po případném „obživnutí“ původního vyrozumění stěžoxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxní soud dospěl k závěru, že v případě stěžovatele nejsou podmínky ustanovení § 73 odst. 2 s. ř. s. dány.
[11] Z důvodů uvedených proto Nejvyšší správní xxxx xxxxx x xxx xx xx xx xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx způsobem nepředjímá své budoucí rozhodnutí o věci samé.
Poučení:
Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 28. listoxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx