6 Ads 88/2006 - 74

Sociální ochrana - Nemocenské pojištění

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
x xxx xxxxxxx x xx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: L´OREAL Česká republika, s. r. o., se sídlem Praha 5, Plzeňská 213/11, zastoupen Mgr. Šárkou Kxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 3. 2006, č. j. 12 Cad 24/2005 - 48, o návrhu žalované na přiznání odkladnxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xavrhla přiznat shora označené kasační stížnosti proti blíže označenému rozsudku městského soudu odkladný účinek, přičemž návrh odůvodnila tak, že pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxk na státní politiku zaměstnanosti platí, že je vykonatelný bez ohledu na právní moc, jestliže od jeho doručení uplynulo 15 dnů; nezaplacení pojistnéhx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxo skutečností trvala.
Žalobce návrh považoval za nedůvodný, přičemž především argumentoval judikaturou zdejšího soudu osvětlující, že v případě xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxohl disponovat s prostředky, jež na pojistném penále již zaplatil.
V projednávané věci jde o posouzení zákonnosti platebního výměru orgánu sociálnxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxk na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 8 581 688 Kč a penále (2 261 466 Kč) z tohoto nedoplatku, neboť xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxdm mělo státní příslušnost Francouzské republiky, jeden Švýcarské konfederace, přičemž jejich pracovněprávní vztahy se řídily buď francouzským nexx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x věc vrátil k dalšímu řízení. Proti tomuto rozsudku podala stěžovatelka kasační stížnost, s níž spojila návrh na přiznání odkladného účinku.
Podle § xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxx xtěžovatele přiznat, přičemž ustanovení § 73 odst. 2 až 4 se užije přiměřeně. Podmínkou přiznání odkladného účinku je, že výkon nebo jiné právní následkx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxí v rozporu s veřejným zájmem.
V posuzované věci jde o specifický případ, kdy žalobce byl povinen xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx.
Pokud by podle pravomocného rozsudku městského soudu žalovaná zrušila platební výměr a později by na základě kasační stížnosti Nejvyšší správní sxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxvinen plnit, mohlo by se vlivem právní úpravy pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a délky řízení, která ubxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxště řádově vyšší. Přestože citovaná ustanovení s. ř. s. výslovně na tuto situaci nepomýšlejí, nelze ji teoreticky vyloučit, a proto Nejvyšší správní xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx x nezvratné újmě, zejména u právnických či fyzických osob (ne tak už státu, u nějž pravidelně nebude moci tento efekt nastat) rozhodl, že v posuzované věcx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
x
x xxxxxxx xxxxxxxx xokud by Nejvyšší správní soud sdílel názor městského soudu, pak žalobce obdrží vše, co na základě rozhodnutí, jež by bylo shledáno nezákonným, plnil. Pxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xnížení případných negativních důsledků pro žalobce, a to zejména s ohledem na délku řízení před správními orgány i soudy obou stupňů, přičemž u zdejšíhx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxudu 7. 8. 2006).
Toto řešení se nedotkne nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem.
Poučení:
Proti tomuto usnesení nejsou oprxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR