10 A 147/2017 - 50

Pobyt cizinců

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (5)
Judikatura (6)
xx x xxxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxy Horčicové a soudců Mgr. Kamila Tojnera a Mgr. Jiřího Lifky v právní věci žalobkyně: nezl. T. T. T. N. zastoupena Mgr. Markem Sedlákem, advokátem sídlem xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtí 101/5, Praha 1 o žalobě proti nezákonnému zásahu žalovaného spočívajícímu v tom, že žalovaný dne 7. 8. 2017 vrátil zástupkyni žalobkyně žádost žalobxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxm, že dne 7. 8. 2017 vrátil zástupkyni žalobkyně žádost žalobkyně o povolení k trvalému pobytu za účelem soužití rodiny bezprostředně po jejím podání,
bxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xx x xxkám Mgr. Marka Sedláka, advokáta.
Odůvodnění:
1. Žalobkyně se domáhá určení v záhlaví uvedeného nezákonného zásahu žalovaného. Uvedla, že její rxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x. T. T. T. (dále jen „zmocněnkyně“). Když zmocněnkyně dne 7. 8. 2017 žádost žalobkyně podala, byla jí zaměstnankyní žalovaného vrácena s tím, že je nutná xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx x. (dále jen „bratr žalobkyně“), který však na zastupitelském úřadu osobně přítomen byl.
2. Přípisem ze dne 14. 9. 2017 se k žalobě vyjádřilo Ministerstxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jelikož ministerstvo jako celek není účastníkem řízení. Žalovanému byla stanovena dodatečná lhůta dvou týdnů k vyjádření. Žalovaný však již na tentx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxx, č. j. 10 Azs 153/2016 - 52, č. 3601/2017 Sb. NSS, a navazujícího usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 11. 2017, č. j. 4 Azs 168/2017 - 15, je zastupxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxraničních věcí. Na tom nic nemění skutečnost, že z organizačního hlediska je zastupitelský úřad podle § 4 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě, sxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba ve smyslu § 33 odst. 5 s. ř. s.
5. Dne 1. xx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxl zastupován k tomu pověřenou osobu, se přihlásil k vyjádření podanému Ministerstvem zahraničních věcí. Uvedl jednak, že žalobkyně měla povinnost se xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxtí, že zastoupení na základě zmocnění není možné. Žalobkyně, respektive její rodiče, měli povinnost požádat o upuštění od povinnosti osobního podání xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx že žalobkyně, na rozdíl od svého bratra, neměla předem sjednaný termín k podání žádosti v systému Visapoint.
6. Správní spis v nyní projednávané věci nxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxanou 7. 8. 2018. Z této žádosti vyplývá, že nebyla žalovaným přijata.
9. Dále žalobkyně předložila plnou moc ze dne 4. 8. 2017, kterou její rodiče udělilx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxtra k návrhu žalobkyně vyžádal kopii správního spisu k řízení o žádosti bratra žalobkyně o povolení k trvalému pobytu. Z tohoto spisu byly jako důkaz proxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxti byla připojena žádost rodičů žalobkyně ze dne 13. 7. 2018, respektive jejího bratra, aby byla omluvena jejich
„nepřítomnost při podání žádosti o pobxx x xxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxtí žádost bratra žalobkyně akceptoval a postoupil ji k vyřízení Ministerstvu vnitra.
12. Nejprve Městský soud v Praze konstatuje, že žaloba je přípusxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve smyslu § 82 s. ř. s. Za situace, kdy byla podaná žádost pracovnicí žalovaného bez dalšího krátkou cestou vrácena zástupkyni žalobkyně, totiž bylo žaxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxdnávaná věc liší od žalob, které byly odmítnuty usneseními Městského soudu v Praze ze dne 21. 2. 2018, č. j. 10 A 190/2017 - 33 a 10 A 191/2017 - 28, (kasační sxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xx x x xxx xxxxxxx x xxxx x xxxxto věcech sice žalobci také spatřovali nezákonný zásah žalovaného v tom, že jim byla bezprostředně po podání vrácena žádost o pobytové oprávnění, dopaxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx od 15. 8. 2017, a vrácení žádosti bylo jen důsledkem těchto usnesení. V nyní projednávané věci však takové usnesení vydáno nebylo ani vydáno být nemohlox xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxl k věcnému posouzení žaloby, přičemž v souladu s § 87 odst. 1 částí věty za středníkem rozhodoval podle skutkového a právního xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxla podat žádost žalobkyně o povolení k trvalému pobytu, přičemž jí byla tato žádost žalovaným okamžitě vrácena. Jak zdejší soud uvedl již ve svém rozsudxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx x xxxxxxxx x xxx xxxx xxx x
xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xachází v mimořádně obtížné důkazní situaci. Proto po žalobci nelze
žádat nezvratný důkaz o jeho tvrzení a je třeba vycházet zejména z celkové
koherencx
x xxxxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxsti.“
V nyní projednávané věci bylo prokázáno, že žádost bratra žalobkyně byla uvedeného dne úspěšně podána za zcela totožných okolností, s výjimkou xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxinám předloženým v řízení týkajícím se bratra žalobkyně, za zřejmé, že tvrzení žalobkyně jsou pravdivá. 15. Dále bylo třeba posoudit, zda postup žalovxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxutečně lišila výhradně tím, že žalobkyně, které v té době bylo šest let, na rozdíl od svého bratra nebyla podání žádosti osobně přítomna. 16. Požadavek nx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxobému nebo trvalému
pobytu je cizinec povinen podat osobně. Zastupitelský úřad může v odůvodněných případech od povinnosti podle
věty první upustixxx
xxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx projevit svou vůli a samostatně jednat.“
Podle § 32 odst. 1 správního řádu musí být účastník, který nemá procesní způsobilost, zastoupen zákonným záxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na příslušném zastupitelském úřadě se v případě procesně nezpůsobilých žadatelů vztahuje na jejich zákonného zástupce. V bodech 19 - 21 téhož rozsudkx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxdnávané věci je nepochybné, že žalovaný byl připraven upustit od osobního podání žádosti zákonnými zástupci žalobkyně, neboť tak učinil v případě jejxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx prostřednictvím svého zákonného zástupce, případně jeho zmocněnkyně, nemohla se povinnost osobní přítomnosti přímo na ni osobně vztahovat. 20. Důvxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx však nemá pravomoc snímat otisky prstů žadatele o povolení k trvalému pobytu. V § 103 písm. k) zákona o pobytu cizinců je výslovně uvedeno, v kterých příxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxupitelského úřadu nestanoví. Vzhledem k žádosti o povolení k trvalému pobytu na území České republiky se neuplatní ani povinnost podrobit se sejmutí oxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxzech mezi členskými státy, neboť toto nařízení se týká jen žádostí o víza. 21. Potřeba sejmout otisky prstů žalobkyně tedy v žádném případě nemohla být dxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nepředstavovala by její nepřítomnost při podání žádosti překážku jejího přijetí. Zastupitelskému úřadu by nic nebránilo žádost přijmout a dodatečnx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxý požadavek by však v každém případě nebyl v souladu se zákonem.
22. Dále je třeba odmítnout tvrzení žalovaného, že zákonní zástupci žalobkyně požádalx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxvinnosti své osobní přítomnosti při podání žádostí, nikoliv pouze o upuštění od této povinnosti
ve vztahu k žádosti bratra žalobkyně
, jak žalovaný tvrxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxnnosti osobního podání žádosti upustit v případě bratra žalobkyně, je evidentní, že by tak musel učinit i v jejím případě. 23. Konečně je třeba dodat, že xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxosti totiž existovala povinnost předem si sjednat termín podání žádosti pouze pro žadatele o víza, nikoliv pro žadatele o povolení k pobytu (viz rozsudxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxl nezákonného zásahu vůči žalobkyni, pokud nepřijal její žádost o povolení k trvalému pobytu, ačkoliv její zákonní zástupci řádné požádali o upuštění xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxčil, že vrácení žádosti zmocněnkyni právních zástupců žalobkyně bylo nezákonným zásahem.
25. O nákladech řízení soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 1 sx xx xxx xxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxeného soudního poplatku ve výši 2 000 Kč, a dále z odměny za tři úkony právní služby podle § 11 odst. 1 písm. a), d) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 1xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xávrhu ve věci samé a účasti na ústním jednání. Podle § 7 bodu 5 ve spojení s § 9 odst. 4 písm. d) advokátního tarifu činí výše odměny za jeden úkon právní služxx x xxx xx xx x x xxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx xxxx xx x xxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx, včetně DPH ve výši 21 % potom 12 342 Kč. Spolu se soudním poplatkem tedy soud žalobkyni přiznal náhradu nákladů ve výši 14 342 Kč.
Poučení:
Proti tomuto xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxrávního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.
Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.
Kasační stíxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.
V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.
Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx dne 1. srpna 2018
JUDr. Ing. Viera Horčicová
předsedkyně senátu