43 A 83/2018 - 29

Stavební zákon

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Judikatura (1)
xx x xxxxxxx x xx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxmáše Kocourka, Ph.D., ve věci žalobkyně: Ž., s. r. o.,
IČO: X,
se sídlem X, X,
zastoupena advokátkou Mgr. Taťánou Kolářovou,
se sídlem Bělehradxxx xx xxxx xxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x
xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xx xx xx xx
,
IČO: X
se sídlem X, X,
zastoupena advokátem JUDr. Václavem Krondlem,
se sídlem Jiráskova 2, Karlovy Vary,
o žalobě proti rozhodnutí žalovanxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Odůvodnění:
1. Žalobce se žalobou, podle části třetí, hlavy druhé, dílu prvého zákonx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx x xxxxxxx
x xxx xxxoučil k samostatnému projednání, domáhá zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí žalovaného, kterým byla umístěna stavba „
D. P. K. – montážní a skladoxx xxxxxx
x xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí osvětlení, SO-104 Venkovní úpravy, oplocení, venkovní osvětlení, SO-105 Dešťová kanalizace, retenční nádrže, SO-106 Splašková kanalizace, SO-1xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxrální vrátnice, vrátnice, č. 1-3, SO-113 Kabelové vedení VN, SO-114 Areálové rozvody VN, SO-115 Datová přípojka, SO-116 Areálové rozvody NN, SO-117 Kxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxlav, p. č. X v katastrálním území X (stejně jako všechny nemovité věci uváděné dále v tomto usnesení), p. č. X, p. č. X, p. č. X, p. č. X, p. č. X, p. č. X, p. č. X, px xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx x. X, p. č. X, p. č. X, p. č. X, p. č. X, p. č. X, p. č. X, a p. č. X.
2. Podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxkon jinak, odmítne soud usnesením návrh, který je podle tohoto zákona nepřípustný.
4. xxxxx x xx xxxxx xx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxtí-li je zvláštní zákon, ledaže rozhodnutí správního orgánu bylo na újmu jeho práv změněno k opravnému prostředku jiného. 5. Krajský soud v Praze při prxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx x xásl. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), je přípustný opxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx respektive v jejím doplnění ze dne 20. 5. 2016, plyne, že žalobkyně proti napadenému rozhodnutí odvolání nepodala. Za takové situace ovšem nelze brojix xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xchrany ve správním soudnictví proti prvostupňovému rozhodnutí. Formulace obsažená v § 68 písm. a) s. ř. s. totiž míří k tomu, že soudní přezkum je vůči sxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxž nelze v rámci veřejné správy napravit.
6. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 5. 2005, č. j. 2 Afs 98/2004-65
[p]
odmíněnost vyčerpxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxalizace zásahů soudů do správního řízení. To
znamená, že účastník správního řízení musí zásadně vyčerpat všechny prostředky k ochraně svých práv, ktxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx koncipován až jako následný prostředek ochrany subjektivně veřejných práv, který
nemůže nahrazovat prostředky nacházející se uvnitř veřejné spráxxxx
xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx
xx xxxx xx xx vědom toho, že žalobkyně s ohledem na procesní situaci, v níž se nacházela v době vydání územního souhlasu, odvolání účinně ani podat nemohla, neboť to bx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxž bylo dne 10. 2. 2012 postupem podle § 28 odst. 1 správního řádu rozhodnuto o tom, že žalobkyně není účastníkem řízení. Takové rozhodnutí pak nebrání daxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxsení odvolání, jemuž bylo vyhověno, a mezitím zmeškala úkon, který by jako účastník mohla učinit (tedy například odvolání), je oprávněna tento úkon učxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxná. Není tedy na místě, aby nebyly aplikovány shora popsané principy subsidiarity soudního přezkumu.
9. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud v soulaxx x x xx xxxxx x xx xx xx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxx xx xxxadu jen těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinností, které jí soud uložil. Jelikož soud osobě zúčastněné na řízení žádnou povinnoxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxe jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxtek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xx x xxxxx obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxtnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advoxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxvního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.
Praha 30. srpna 2018
Mgr. Jitka Zavřelová, v. r.
předsedkyně senátu
Zpět na text

Související dokumenty