60 Ad 3/2018 - 33

Sociální ochrana - Státní sociální podpora

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Judikatura (12)
xx xx xxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxií Trejbalovou ve věci
žalobce:
Z.P.
bytem XX proti žalovanému:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
sídlem Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxích věcí ze dne 24. 10. 2017, č. j. MPSV- 2017/218806-917, a rozhodnutí Úřadu práce ČR - Krajské pobočky v Liberci ze dne 28. 8. 2017, č. j. 93857/2017/LIB,
xx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxxx x xxx
xx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
I. Žaloba
1. Žalobce se domáhá přezkumu shora označeného rozhodnutí žalovaného, kterým bylo
částečně změněno a ve zbytku potvrzeno rozhodnutí xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx § 44 odst. 3 a 7 písm. b) 12 zákona č. 111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, o snížení dávky příspěvek na živobytí z 3 410 Kč na 2 200
Kč měsíčně ode dne 1. 8. 20xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx x xxx x xx x x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xěci zjištěny všechny rozhodné skutečnosti. Žalobce nesouhlasil
se závěrem správních orgánů, že se neúčastnil projektů organizovaných úřadem prácxx
xxxxxxx xx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxla žalobcem zaviněna.
Účast na projektu žalobce neodmítl, z projektu byl neoprávněně vyloučen. Toto nakonec
konstatoval i úřad práce, který zastavxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxnizovaných úřadem práce a o účast na těchto projektech neprojevil zájem,
jde o tvrzení, které není podloženo žádným důkazem. Tvrzení, které k dotazu žxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxhto důvodů je podle žalobce rozhodnutí
nepřezkoumatelné, neboť je postaveno na důvodech a důkazech, které se nestaly součástí
spisové dokumentacex
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxisu. V tento den podal
žádost o ustanovení právního zástupce a prodloužení xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxělil, že úřad práce mu advokáta přidělit nemůže.
Odkázal jej na podání žádosti advokátní komoře, která však pro toto řízení advokáta
přidělit nemůžex
xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxil mu právního
zástupce z řad advokátů.
5. V doplnění žaloby žalobce uvedl, že postupem správních orgánů, které mu odmítly
ustanovit právního zástxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxvního soudu týkajících se práva na právní pomoc, jakož i nálezů Ústavního soudu.
Z citované judikatury dovozoval, že neustanovení právního zástupce x xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx
xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx práv a svobod, není dostatečně upraveno
zákonem, proto nemůže obstát výklad práva, který nebere v úvahu základní ústavní
garance a toto právo žalobcx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxx, aby mohl být dovozen soulad se zákonem. Žalobce spatřoval nátlak úřadu
práce v tom, že mu odejmul část dávky živobytí i doplatku na bydlení a zpětně po žxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxno dle zákona.
II. Vyjádření žalovaného
6. V písemném vyjádření k žalobě žalovaný upozornil na to, že dne 20. 3. 2017 podepsal
žalobce poučení ke xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxx
xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxjevené snahy o zvýšení příjmu vlastní prací má následně vliv na stanovení částky
živobytí a výši opakovaných dávek. Žalobce byl seznámen s tím, že nebuxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx částka živobytí snížena na existenční
minimum ve výši 2 200 Kč. Poslední den lhůty, v níž se mohl žalobce seznámit
s podklady pro rozhodnutí a případně xx x xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx
x xxx xxxxxxxx a požádal o přiměřené prodloužení lhůty k úkonům ve správním řízení.
Na tuto žádost úřad práce odpověděl dopisem, ve kterém žalobci sdělil, z jakých důxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx rozhodnutí, rozhodl úřad
práce o snížení příspěvku na živobytí na 2 200 Kč měsíčně od 1. 8. 2017, lhůta pro vydání
rozhodnutí byla tedy podle žalovanéhx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x
xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
2012 jsou pouze dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na živobytí a doplatek na
bydlení. Žalobce neprokazuje aktivní kroky při hledání zaměstnání, x xxxx xxxxxx x
xxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx
xxxxx x xxxxxx xx snahu o zvýšení příjmů vlastní prací. Příspěvek na živobytí žalobce
pobírá dlouhodobě, v poslední době nepřetržitě 6 po sobě jdoucích měsíců, zárovex
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xedoucí oddělení
zaměstnanosti úřadu práce, nesplňuje ani další podmínky. Proto došlo k přehodnocení
nároku na dávku a její výši v souladu s § 24 zákonx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xysvětlení, z jakých důvodů mu při uplatnění žádosti
na ustanovení právního zástupce nelze vyhovět.
10. Nakonec žalovaný vyjádřil názor, že žaloba xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxval, aby soud žalobu v plném rozsahu zamítnul.
III. Replika žalobce
11. V obsáhlé replice žalobce rozvinul argumentaci, proč bylo nezbytné v soulxxx x xxx xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxch předpisů týkajících právní
pomoci nelze interpretovat tak, aby to vedlo k odstranění nebo ohrožení základního
ústavního práva na právní pomoc. Axxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xrávo, jinak by se dosáhlo eliminace ústavní normy, což odporuje logice výstavby
právního řádu a hierarchii právních norem. Právo na právní pomoc nemůxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx x
xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx x xxledem na to, že správní řád v rozporu
s Listinou základních práv a svobod realizaci práv na bezplatnou právní pomoc ve
správním řízení neupravuje, muxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx
xxxxxxxx x jeho konkrétním případě citelně oslabuje jeho pozici účastníka řízení již v tak
nelehké životní situaci. Z uvedených důvodů žalobce trval na návrhu, xxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx od 1. 8. 2018 a ustanovit žalobci
právního zástupce z řad advokátů pro řízení vedená úřadem práce.
IV. Zjištění ze správního spisu
xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxx xx xx xx xxx x012.
13. Dne 20. 3. 2017 byl žalobce poučen o změnách, ke kterým došlo v zákoně o pomoci
v hmotné nouzi od 1. 2. 2017; poučení obsahuje informaci o tom, že xxxxxxxxx xx xx x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxstka živobytí snížena na existenční minimum
2 200 Kč, poučení žalobce podepsal.
14. Oznámením ze dne 29. 3. 2017 úřad práci žalobci sdělil, že přehodxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxi doručeno dne 21. 8. 2017, bylo žalobci
oznámeno zahájení správního řízení ve věci změny výše příspěvku na živobytí.
V oznámení byla současně určena xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx 8. 2017, rozhodl úřad práce o
snížení příspěvku na živobytí z 3 410 Kč na 2 200 Kč měsíčně od 1. 8. 2017. Rozhodnutí
úřad práce odůvodnil tím, že s účinnostx xx xx xx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxvku na živobytí částku existenčního minima 2 200 Kč. Příspěvek
je žalobci vyplácen nepřetržitě 6 po sobě jdoucích měsíců, zároveň není osobou, u které
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx příjem
z výdělečné činnosti v rozsahu alespoň 20 hodin v měsíci, ani osobou, která je invalidní
ve II. nebo III. stupni, ani osobou, která vykonává dobxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx x 3 odst. 1 bod 1 až 10 zákona o hmotné nouzi.
17. Písemností podanou dne 28. 8. 2017 požádal žalobce úřad práce o osvobození od placení
nákladů řízení a usxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx x.
2017 úřad práce žalobci sdělil, že v řízení dle zákona o pomoci v hmotné nouzi nemají
účastníci řízení nárok na náhradu nákladů vzniklých řízení o dáxxxxxx xxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ustanovit právního zástupce z řad
advokátů. Úřad práce poučil žalobce o právu zvolit si zmocněnce, a to i osobu s právním
vzděláním a zastoupení prokxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xx xěkterého z advokátů. Z tohoto důvodu nebyly splněny podmínky pro
prodloužení lhůty k úkonům ve správním řízení.
18. Žalobce se prvostupňovému rozhxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxx.
19. Žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 24. 10. 2017, jež bylo žalobci doručeno dne 4.
12. 2017, žalovaný prvostupňové rozhodnutí změnil tak, že dx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x
xxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx 21. 8. 2017, kdy převzal písemnost o zahájení
správního řízení, dáno poučení o možnosti seznámit se s podklady pro rozhodnutí do 5
pracovních dnů. Žalxxxx xx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxvku na
živobytí na 2 200 Kč měsíčně od 1. 8. 2017 v souladu s § 44 odst. 3 zákona o pomoci
v hmotné nouzi. Žalobce pobírá příspěvek na živobytí dlouhodobě, v xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxvky činí v souladu s § 24 zákona o pomoci
v hmotné nouzi částku existenčního minima 2 200 Kč. K námitkám žalobce týkajícím se
žádosti o ustanovení zástupxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xx
xxxx x xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xx xxxxxx x
xxxxxx x hmotné nouzi nemá účastník řízení nárok na náhradu nákladů vzniklých
v řízení o dávkách. K žádosti o ustanovení zástupce z řad advokátů žalovaný uvedlx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx a v souladu s právní úpravou
zákona o pomoci v hmotné nouzi. Úřad práce se s žádostí dostatečně vypořádal a
námitku žalovaný považoval za nedůvodnou. Dxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx x xxx x
xx x x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxu „PROKOP“ žalovaný uvedl, že dotazem na oddělení
zaměstnanosti úřadu práce zjistil, že neúčast na tomto projektu nebyla zaviněna ze strany
žalobcex xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxjem.
V. Posouzení věci krajským soudem
20. Krajský soud přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí a řízení, které jeho vydání
předcházelo, v řízexx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx x xxzsahu
a mezích uplatněných žalobních bodů, vycházeje přitom ze skutkového a právního stavu
v době vydání napadeného rozhodnutí, v souladu s § 75 odstx xx xxxxx x xx xx xxx x xxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxx x xxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx, že přistoupil k meritornímu přezkumu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx doručeno dne 4. 12. 2017, poslední den lhůty pro
podání žaloby by za normálních okolností připadal v souladu s § 72 odst. 1 ve spojení s §
40 odst. 1, 2 a 3 s. xx xx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xx xxx xxx
2. 2018 lhůta k podání žaloby neběžela podle § 35 odst. 8 věta třetí s. ř. s. Ještě před
podáním žaloby dne 13. 12. 2017 totiž žalobce podal žádost o osvoxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxa pro podání žaloby neběžela, a
to až do 19. 2. 2018, kdy nabylo právní moci usnesení krajského soudu ze dne 9. 2. 2018,
č. j. 59 Na 2/2018-37, kterým soud rxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx xx. 2. 2018, učinil tak ve zbývajícím běhu zákonné dvouměsíční lhůty
k podání žaloby.
22. Předmětem soudního přezkumu je rozhodnutí úřadu práce o snížxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xx xx xx xxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x pomoci v hmotné
nouzi. Soud však může věcně přezkoumat pouze správní rozhodnutí, které netrpí vadami
z důvodu nepřezkoumatelnosti podle § 76 odst. 1 xxxxx xx xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxx xx
xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxxxi se skutečnosti rozhodné pro výši
dávky tak, že dávka má být snížena, provede se snížení dávky od prvního dne kalendářního měsíce
následujícího po xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, za
kalendářní měsíc rozdíl mezi
částkou živobytí osoby (§ 24 odst. 1) a příjmem osoby (§ 9 odst. 2), není-li
osoba společně posuzována s jinými osoxxxx xx x xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxm. f) zákona o pomoci v hmotné nouzi
částka živobytí osoby činí u
osoby, která pobírá příspěvek na živobytí déle než 6 kalendářních měsíců, částku exixxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxýšit si příjem vlastní prací (§ 11 odst. 3), osobu s nárokem na podporu v
nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, osobu prokazatelně se účastxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxx xx xxxxxčností uvedených správními orgány v odůvodnění rozhodnutí vyplývá, že právě
posledně citované ustanovení bylo v dané věci aplikováno. Dle tohoto usxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xivobytí déle než 6 kalendářních
měsíců, současně jsou z této kategorie výslovně vyloučeny (nespadají-li ovšem tyto osoby
x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx
x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci
- osoby prokazatelně se účastnící na projektech organizovaných krajskou pobočkou Úřadu
práce
- osoby, kxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxdin
v kalendářním měsíci.
27. Správní orgán I. stupně pouze stručně konstatoval, že žalobce není žádnou z osob právě
uvedených, mj. není osobou, ktxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxčnosti známé správnímu orgánu z úřední činnosti, musí správní orgán
v odůvodnění svého rozhodnutí přezkoumatelným způsobem vyložit, o jaké konkrétxxx
xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxdobně rozsudek
Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 4. 2011, č. j. 3 As 33/2011-58, publ. ve Sb. NSS
2312/2011, rozsudky Nejvyššího správního soudu dxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxtnil projektů organizovaných krajskou pobočkou úřadu práce,
neplynou ani ze spisového materiálu. Z obsahu odvolací námitky a rovněž žalobcovy
zmíxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxce musel účastí
žalobce minimálně na projektu „PROKOP“ v rámci své jiné úřední činnosti zabývat, tyto
skutečnosti se však v jeho rozhodnutí nikterak xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xak k odvolací námitce žalobce připustil, že žalobce neúčast na projektu
„PROKOP“ nezavinil a rozhodnutí o snížení příspěvku na živobytí postavil takx xx xxxx
xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxojekty neprojevil zájem. O
takové úřední činnosti žalovaného soud nenalezl ve správním spise žádný úřední záznam,
jak je obvyklé. Skutečnosti uvedxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxž neplyne, o jaké projekty organizované úřadem úřadu se v daném období
mohlo jednat, ani jak, resp. zda vůbec hodnotil žalovaný konstatovaný nezájem žxxxxxx
x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nikoli svou vinou. Soud
z uvedených důvodů dospěl k závěru, že žalobní námitka nepřezkoumatelnosti
rozhodnutí je důvodná, rozhodnutí správních orxxxx xxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx
xxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx úřadem práce byla porušena žalobcova
procesní práva.
30. Podle § 39 odst. 1 správního řádu
správní orgán účastníkovi určí přiměřenou lhůtu k provexxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o určení lhůty se oznamuje pouze tomu, komu je určena, popřípadě
i tomu, jehož se jinak přímo dotýká.
Dle odst. 2
lhůtu určenou správním orgánem může na xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxal již Nejvyšší správní soud, který v rozsudku
ze dne 14. 1. 2016, č. j. 10 As 46/2015-43, dospěl k závěru, že podal-li účastník řízení
žádost o prodloužxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xebo
záporně usnesením či jiným písemným aktem, neboť správní řád pro případ negativního
posouzení výslovně formu usnesení nepředepisuje, nebo poxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxvního řízení a současně mu stanovil lhůtu 5 pracovních dnů
k uplatnění práv dle § 36 odst. 3 správního řádu, tedy práva vyjádřit se před vydáním
rozhodnxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxní práv dle §
36 odst. 3 správního řádu připadl na pondělí 28. 8. 2017. Podal-li žalobce úřadu práce
tohoto dne žádost o prodloužení stanovené lhůty, byx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxnámení se s podklady a vyjádření k nim vypracoval
rozhodnutí ve věci, které následující den 29. 8. 2017 vypravil [v souladu s vyjádřením
žalovaného soxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
žalobcových xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x
xxxxx x x x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na jeho
právu vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci ke shromážděným podkladům.
33. Toto procesní pochybení nemohlo být zhojeno ani následným xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pro které nemá nárok na náhradu nákladů
řízení a pro které nebylo vyhověno jeho požadavku na ustanovení zástupce z řad
advokátů pro dané řízení, a tedy xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxodnutí nedozvěděl, že jeho návrhu na ustanovení zástupce z řad
advokátů úřad práce nevyhoví, lhůta proto nebude prodloužena a bude tudíž pouze na
němx xxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxch skutečností
z pohledu dikce § 24 odst. 1 zákona o pomoci v hmotné nouzi) a ve věci se vyjádřil. Na
svém právu dle § 36 odst. 3 správního řádu byl tak žaloxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxt. 1 písm. c) s. ř. s.
34. Naopak soud shledal neopodstatněnou námitku žalobce, kterou brojil proti tomu, že mu
ve správním řízení nebyl ustanoven prxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxuze zastoupen advokátem. Jde o správní řízení, které
nezná povinné právní zastoupení. Možnost ustanovit účastníku na žádost advokáta pro
zatupováxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx
xxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xtanoví, v jakých
případech je správní orgán povinen účastníku řízení ustanovit opatrovníka, přičemž není
vyloučeno, aby takovou vhodnou osobou opxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxx
xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxního
soudu, tak Ústavního soudu, kterými žalobce argumentuje a které podrobně cituje
v doplnění žaloby a v replice. Z judikatury Nejvyššího správníxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxího soudu (srov. body 52. a 53. nálezu
sp. zn. I. ÚS 630/16 ze dne 29. 11. 2016, bod 9. a 11. nálezu sp. zn. I. ÚS 3849/11 ze dne
12. xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxx
xxx xx xx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx xx dne 13. 9.
2016, všechny nález Ústavního soudu dostupné na http://nalus.usoud.cz), skutečně
vyplývá, že čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx
xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx konstatoval a Ústavní soud opakovaně upozornil na
skutečnost, že právo na právní pomoc ve smyslu čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a
svobod není xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxké v oblasti
správního práva, neboť správní řád právo na právní pomoc neobsahuje a neprovádí
vůbec. Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 10. 5. 201xx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; pro správní úřady to znamená zejména povinnost poskytovat občanům odbornou
pomoc [§ 6 odst. 4 písm. l) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a prováděxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxhodnutí věci, pomoci napravit vady podání či volit takový postup, který co nejméně zatíží
osoby dotčené činností správních orgánů (§ 2, § 4, § 8 a § 12 sxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx
xxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxvokacii, provedenou zákonem č. 258/2017 Sb., která
s účinností od 1. 7. 2018 rozšířila možnosti ustanovení advokáta advokátní komorou též
k poskytnxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
37. Veden právě uvedenými závěry hodnotil soud procesní postup úřadu práce přísnými
měřítky a konstatoval, že tento správní orgán nepostupoval vůčx xxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxti o prodloužení lhůty k uplatnění práva dle
§ 36 odst. 3 správního řádu a nedal žalobci vědět, že z důvodu neustanovení advokáta pro
správní xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xx xx x996 uváděl, že
nedostatky úpravy ústavně zaručeného práva na právní pomoc na podústavní úrovni
nemohou způsobit eliminaci tohoto právo na právní poxxxx x x xxxxxx xxx xxx xx xx
xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxění základního práva na právní pomoc
způsobem, který toto právo respektuje, nikoli popírá, nemá soud za to, že by byli
v daném případu ať již úřad práce xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxdosti zmiňoval svou neznalost a ještě větší existenční problémy, které by mohl
v důsledku řízení utrpět. Tyto důvody samy o sobě nemohly obstát, neboť x xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx žádosti žalobce ze dne 28. 8.
2017, jakož i z obsahu části spisového materiálu předcházející zahájení tohoto řízení,
neplynou žádné výjimečné okolnxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx správními soudy, které se nejednou zabývaly schopností žalobce jednat
v řízení před soudy samostatně (např. usnesení zdejšího soudu pod sp. zn. 59 Na xxxxxxx
xx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx a 10 As
155/2018). Pochybení v postupu soudů neshledal ani Ústavní soud, jak vyplývá
z usnesení sp. zn. III. ÚS 2133/18 ze dne 31. 7. 2018. Pokud nebylx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xím, že mu nebyl ustanoven advokát v řízení
před správními orgány.
VI. Závěr a náklady řízení
39. Na základě uvedených argumentů shledal soud čásx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx
xxx xx xx xx xx x xxx x xxxxxxx x x xx odst. 4 s. ř. s. vrátil k dalšímu řízení žalovanému.
Protože vytýkanými vadami trpělo i rozhodnutí úřadu práce, využil soud možnosti dané
mu § 78 odstx x xx xx xx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxé nadto po
podstatném procesním pochybení, zrušit a věc vrátit úřadu práce k novému rozhodnutí.
40. V souladu s § 78 odst. 5 s. ř. s. jsou správní orgánx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxatnění práv
podle § 36 odst. 3 správního řádu prodloužit, nebo mu svoje negativní stanovisko před
vydáním rozhodnutí sdělit, a to včetně sdělení důvxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx skutečně schopen své procesní oprávnění ve smyslu § 36
odst. 3 správního řádu realizovat. Správní rozhodnutí, budou-li opětovně postavena
rovněž nx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx
x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x x8 odst. 3
správního řádu, přičemž rozhodná zjištění, včetně těch, která jsou známa z úřední
činnosti, musí být konkretizována a musí mít oporu ve spisxx
xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xx xxxxxxx x x
xx xxxxx x xx xx xx
xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxcův požadavek, aby soud žalovanému také uložil
povinnost poskytovat dávku v původní výši, žalobci doplatil rozdíl a ustanovil mu
zástupce z řad advoxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxzhodnutí docílit.
43. Podle § 60 odst. 1 věta první s. ř. s. má účastník, který měl ve věci plný úspěch, právo na
náhradu nákladů řízení před soudem, ktxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx
xx xxxxadu nákladů řízení přiznáno správnímu orgánu ve věcech důchodového pojištění,
nemocenského pojištění, pomoci v hmotné nouzi a sociální péče.
44. x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxx x x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxvající judikatury
Nejvyššího správního soudu totiž interpretativní výrok II nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS
39/13, podle kterého „
zásadu rovnosti úxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jejich
demonstrativního výčtu v § 137 odst. 1 občanského soudního řádu i účastníkovi řízení, který advokátem
zastoupen není, a to v situacích, v nxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxče souzené
ve správním soudnictví a procesně úspěšnému žalobci, který nebyl v řízení zastoupen
advokátem, lze přiznat náhradu jen hotových výdajů dxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx
x xxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x
náhradách advokátů za poskytování právních služeb (srov. rozsudek Nejvyššího
správního soudu ze dne 5. 3. 2015, č. j. 6 Ads 299/2014-25. Z tohoto důvoxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebyl povinen platit soudní
poplatky, podání činil osobně, případně prostřednictvím datové schránky). Soud
připomíná, že o nákladech řízení v souxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat
kasační stížnost
ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxx xxxxní kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li pxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nelze prominout.
Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastuxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových strxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx