30 A 137/2017 - 257

Životní prostředí - ostatní

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (5)
xx x xxxxxxxx x xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx x xx xdst. 1 správního řádu, úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle zvláštního zákona, tedy podle o. s. ř. V téže věci může za právnickou osxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců Mgr. Heleny Konečné a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci
žalobce:
SPOLEK ZA KOCLÉŘOV
, IČ: 22904xxx
xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxsterstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
za účasti: obchodní společnosti
KARZIT AUTOMOTIVE, s.r.o.
Jaromírova 91, 551 01 Jaxxxxx
x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxx xemá právo na náhradu nákladů řízení.
III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Odůvodnění:
1. Žalovaným rozhodnutím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxdil je.
Tímto prvoinstančním správním rozhodnutím bylo rozhodnuto podle § 7 odst. 6 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x
xxxxx
xxx
xxx x xxxx xx xxxxx x
xxstavba nového strojírenského závodu na výrobu kovových dílů pro
automobilový průmysl v průmyslové zóně Zboží
“ nebude posuzován podle zákona EIA. Pxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx žaloby
2. Žalobce nejprve odůvodnil svoji aktivní legitimaci k podání žaloby a shrnul dosavadní průběh
správního řízení. Žalované rozhodnutí oznxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx
xx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx
xx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxání,
montáže, kontroly, balení a expedice výrobků. Jedině takto také dává výrobní proces smysl. Bude-li lakovna
vypuštěna, vznikne technologicxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxomil, že výstavba lakovny, která
podléhá velké EIA, by znamenala nechtěné zdržení zahájení výstavby. Proto byla lakovna vypuštěna v zadání
pro Krxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx se vyhnout zpoždění při zahájení stavby a věc řešit tzv.
bez lakovny a lakovnu vybudovat následně např. na základě změny stavby před dokončením. V takxxxx
xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx
x xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxení uvažuje, svědčí to, že ve vyjádření oznamovatele k podanému odvolání
proti rozhodnutí ze dne 9. 5. 2017, č. j. KUKHK-12171/ZP/2016-Po, na straně x xxxxxx x
xxxxx xx x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxd její výstavbou bude provedeno posouzení vlivů
na životní prostředí, v jehož rámci odvolatel bude moci vyjádřit své připomínky“
.
4.
S ohledem na výšx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxně tak mohou být podle něho vzaty v úvahy veškeré
možné dopady na životní prostředí. Není možné povolit výstavbu výrobního závodu, aniž by investor
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxna EIA spadá záměr do kategorie:
„4.4
Povrchová úprava kovů nebo plastů včetně lakoven, s kapacitou nad 500 tis. m2/rok celkové plochy úprav a
musí mxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxovny v mateřském závodě v Jaroměři.
Vzhledem ke kapacitě připravovaného závodu ale není podle něho rozšíření stávajících kapacit
bez studie EIA možxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxy spolku Bc.
V., tak i místopředsedy spolku JUDr. J. N., když oba jmenovaní mohou za spolek vystupovat
samostatně. Obě podání sice vycházejí ze stejnéxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx
xxxxxxxxx xxtnost mít zajištěno kapacitně lakovaní v lakovně schválené EIA, nebylo vůbec
odpovězeno, a jak výše uvedeno, nebylo xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxsit plochy sloužící k umístění staveb pro
výrobu, skladování a manipulaci s materiály, jejichž nároky na přepravu nevyvolávají přetížení
místní doxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxtností silnic, ale je třeba zvažovat
i
imise
vznikající dopravou. Tedy posuzovat vliv připravované dopravy do závodu na životní
prostředí a veřejnx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxláště pak, když již
byly v současnosti některé sledované limity překročeny. 8. Žalobce uzavřel žalobu s tím, že kromě uvedených procesních pochybení xxxx xxxxxxxxxx xx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xostatečné vypořádání se s námitkami emisního a
imisního zatížení předmětného území. V této souvislosti žalobce poukazoval na překročení
limitů raxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxení žalovaného k žalobě
10. Žalovaný se vyjádřil k žalobě podáním ze dne 29. 11. 2017. Označil v něm námitku, podle
které musí být lakovna součástí zámxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx a dotčených správních úřadů a závěru zjišťovacího řízení, není lakovna součástí záměru.
Konstatoval, že v rámci řízení nemůže předjímat, zda výroba xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx x
místopředsedy spolku JUDr. N., když oba učinili samostatná podání a oba mohou dle žalobce
za spolek vystupovat samostatně, žalovaný uvedl, že mu bylo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x
xxxxxxní
“ neobdržel.
12. Žalovaný však obdržel dvě podání žalobce (spolku), obě datovaná dnem 17. 8. 2017 (viz
položky č. 7 a č. 8 správního spisu žalovanéhoxx x xx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxku, druhé jeho místopředsedou. Nevyplývaly z nich však žádné
nové
relevantní
skutečnosti.
13. Pokud jde o vypořádání se s námitkou týkající se hrozxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxčemž oznámení vycházelo z rozptylové studie zpracované společností
Kovoprojekta Brno a. s. V závěru této studie je konstatováno, že
„lze předpokládxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxující látky jsou u nejbližší obytné zástavby minimální - 0,8 % imisního
limitu. S modernizací vozového parku lze předpokládat i snižování stávajícíxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxice k oznámení záměru.
Vyjádření se zabývalo problematikou hluku a imisí, je souhlasné se záměrem a není v něm
požadavek na posouzení záměru dle zákonx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxx
xxxxxxxxxxl oznámení a současně i rozptylové studie obšírně vyjádřila i k otázce dopravy (viz
str. 4 a 5 napadeného rozhodnutí). Uvedené podklady jsou podrobné, xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, které nelze ve správním řízení zohledňovat. Vzhledem
k tomu označil žalovaný žalobu za nedůvodnou.
III. Jednání krajského soudu
15. Krajský soux xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxům krajského soudu dále
uvedl, že se v dané lokalitě bude nacházet rovněž obchvat města Dvůr Králové nad Labem.
K hlukové studii z března 2017 namítal, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxažuje její umístění v dané funkční ploše za velice nevhodné, neboť se v ní
nemůže nacházet průmyslová stavba, která ohrožuje životní prostředí. Žalobxx xx xxxxxxxx xx
xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxnologický nesmysl, aby u zamýšlené výroby lakovna
nebyla.
16. Pověřená pracovnice žalovaného uvedla, že pokud jde o problematiku lakovny, vycházexx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxovu se k jeho podkladům vyjádřit.
Žalobce podal tato vyjádření dvě, ale ani v jednom z nich nebylo nic nového oproti obsahu
podaného odvolání. Rozptylxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxci.
Poukázala rovněž na rozšíření předmětu žaloby při tomto jednání, a to námitkami ohledně
neaktuálnosti hlukové studie a nesouladu umístění dané xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdnutí. Uvedl, že předmětem daného řízení není posuzování
souladu předmětné stavby s územním plánem, ale posuzování vlivu této stavby na životní
proxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxdložil soudu vyjádření
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxdu 2017 a března
2018 (i z nich dle zástupce osoby zúčastněné plyne, že závod lakovnu obsahovat nebude).
Ohledně žalobcem zmíněných studií je toho názxxxx xx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx
xxxxxx xxxxxxxxx x takto starých podkladů.
18. K dotazu soudu zástupce osoby zúčastněné na řízení uvedl, že jim předložené výkresy
půdorysu závodu byly pořízeny jako pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx.o., je pouze subdodavatel dílů pro konečný výrobek, kterým je osobní
automobil. V daném závodě bude probíhat lisování, svařování a montáž dílů, jejixxx xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxužívá hliníku, který již na následné
povrchové úpravě není závislý, není tedy již nutné jej lakovat bezprostředně po výrobě. Pokud
by se někdy v budouxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxí.
IV. Skutková zjištění a právní závěry krajského soudu
a) Skutkový stav věci
19. Dne 30. 3. 2017 obdržel prvoinstanční správní orgán žádost o zahxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxx xxx xxx xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxyslové zóně Zboží
“. Její přílohou bylo Oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona o
EIA.
20. Podáním ze dne 6. 4. 2017 zahájil správní orgán zjišťovací řxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x
xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxhradeckého kraje, České inspekci životního prostředí,
Oblastnímu inspektorátu Hradec Králové, Městskému úřadu Dvůr Králové nad Labem a
dotčeným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxí. 21. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se vyjádřil
k předloženému Oznámení záměru v podání ze dne 25. xx xxxxx xx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xe v novém areálu předpokládá lisování,
svařování a montáž dílů pro automobilový průmysl. K věci se vyjádřil z hlediska nakládání
s odpady, ochrany voxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxované
prevence s tím, že proti záměru nemá připomínek.
22. Ve správním spisu je dále vyjádření k Oznámení daného záměru, které vydala Krajská
hygienxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxx xx xx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xvádí, že:
„V novém areálu se předpokládají hlavní technologické operace –
lisování, svařování, montáž a logistika určené pro automobilový průmysl xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx jsou samostatné odborné studie – hluková a rozptylová studie a hodnocení zdravotních rizik.
Hlukovou studii vypracovala společnost Akustika Prahxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx x
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxntrolní
měření hluku na 5 místech v nejbližším okolí záměru v noční době ( - ) Vzhledem k tomu, že daným úsekem
komunikace projíždělo podle výsledků sxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xvěření výsledků hlukové studie,
která představuje pouze teoretický výpočet, je nutno ve zkušebním provozu provést kontrolní měření hluku ze
staxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zástavby v noční době.“
23. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se dále zabývala ve vyjádření Rozptylovou
studií, která byla vypraxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxěru na zdraví
obyvatel, které vypracovala MUDr. H. K. ze Státního zdravotního ústavu v březnu 2017.
Závěrem uvedla, že „
Oznámení bylo posouzeno z hlexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxů s tím, že
z hlediska ochrany veřejného zdraví nepožaduje Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje záměr
dále posuzovat dle zákona EIxxx
xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx
xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx odpadového hospodářství a ochrany
přírody.
25. Stejná stanoviska zastal i Městský úřad Dvůr Králové nad Labem ve svém vyjádření ze dne 25.
4. 2017 z hxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dopravy na pozemních
komunikacích, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a civilní ochrany. 26. Souhlasně se k Oznámení o záměru vyjádřil dne 10x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se záměrem, která jsou rozvedena v odůvodnění prvoinstančního
správního rozhodnutí. Vzhledem k tomu vydal správní orgán rozhodnutí, podle něhož
uxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx správním spisu není. O uvedeném
odvolání rozhodl žalovaný žalobou napadeným rozhodnutím.
b) Právní závěry krajského soudu
28. Žalobce, zastoupexx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxkazuje na část
vyjádření se předsedy spolku Bc. P. V. ze dne 17. 8. 2017 k podkladům rozhodnutí v rámci
odvolacího řízení, začínající na straně druhé, 1xx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxx závodu vypuštěna. Respektive, že ji investor stavby vypustil záměrně,
aby se vyhnul posouzení záměru podle zákona EIA.
29. K uvedené námitce krajskx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx
k tomu dlužno mít tuto námitku za bezpředmětnou pro výsledek zjišťovacího řízení. To, co
žalobce namítá, je tak čistě spekulativní povahy. Krom toho xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xrganizovat jim podnikatelskou činnost jako výrobu, hodnotit její
ekonomické dopady, finanční otázky, funkčnost apod., s výjimkou regulace prostřxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxx x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tedy že by chtěl přistoupit k realizaci
lakovny v daném prostoru, tak že by k tomu potřeboval přivolení příslušných orgánů veřejné
správy. Obava z nějxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxsedy spolku
Bc. V., tak i místopředsedy spolku JUDr. J. N.. Oba mohou za spolek vystupovat samostatně.
Obě podání sice vycházejí ze stejného základu, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xajištěno kapacitně lakování v lakovně schválené EIA, nebylo vůbec odpovězeno a
jak výše uvedeno, nebylo projednáno.“
31. K tomu třeba nejprve uvéstx xx xxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx x xxxx
xxxávněn v řízení před soudem podle zvláštního zákona, tedy podle zákona č. 99/1963 Sb.,
občanského soudního řádu, přičemž v téže věci může za právnickou xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx nakladatelstvím BOVA POLYGON, Praha, na straně
235, výraz „
v téže věci současně“
znamená, že xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx
x xxx x xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxvnickou osobu pokud možno nepřekrývala a neodporovala si navzájem, resp. aby se
takové situace vyloučily, neboť správní orgán nemůže hrát roli
arbitxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxoval
souladně s uvedeným zákonným ustanovením. Bylo-li podáno odvolání proti prvoinstančnímu
správnímu rozhodnutí prostřednictvím místopředsxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xe skutečnosti o nějaký podkladový pracovní materiál k dané věci, když
obě vyjádření si jsou obsahově hodně podobná), přičemž žalobu podal rovněž místxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxně ani nelze očekávat, že samostatná
podání různých členů spolku v téže věci budou vyřizována samostatně, když by fakticky
představovala stále jen jxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxdí
nevypořádání se s otázkou lakovny, bylo na ni krajským soudem odpovězeno výše, a to právě
v kontextu vyjádření se k podkladům rozhodnutí o odvolánx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxěr umístěn do
plochy sloužící k umístění staveb pro výrobu, skladování a manipulaci s materiály, jejichž
nároky na přepravu nevyvolají přetížení míxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx, včetně příslušného orgánu územního plánování, tedy Městského úřadu Dvůr
Králové nad Labem, který ve svém stanovisku ze dne 20. 3. 2017, č. j. MUDK-VÚxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx průmysl (VL)“, která slouží k umístění staveb pro
výrobu, skladování a manipulaci s materiály, jejichž nároky na přepravu nevyvolávají přetížení mxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxmně plánovací dokumentace bude ovšem zkoumáno až
v územním řízení, tedy jde o námitku předčasnou a obecnou. Dosavadní výsledky (viz Hluková
studie a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx
xxxxxxx
xx Náklady řízení
35. Žalobce nebyl úspěšný ve věci, nemá tudíž právo na náhradu nákladů řízení (viz § 60 odst. 1
s.ř.s.) a žalovaný se práva na náhradu náxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xx xxxxxxx x xouvislosti s plněním povinností, které jí soud uložil. Žádné takové náklady
osobě zúčastněné na řízení nevznikly. Krom toho osoba zúčastněná na řízexx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xdst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžoxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžaxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xa účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.
Hradec Králové 22. května 2018
JUDr. Jan Rutsch v. r.
xxxxxxxx xxxxxx