2 As 7/2005 - 86

Řízení před soudem: vypořádání žalobních bodů. Správní delikty: důsledky přechodu pravomoci mezi správními orgány

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (9)
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx který nově přešla pravomoc o určitých věcech rozhodovat (zde: Státní energetická inspekce v agendě cenové), zatímco orgány k tomu dříve příslušné (zdx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxovůle a neodůvodněně nerovného zacházení (čl. 1 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) při současné povinnosti zákonného rozhodování. Tohoto zákaxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxx. Františkem Korandou, advokátem v Plzni, proti žalované Státní energetické inspekci, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Pxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx x xx xxxxxx x xxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx x xx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxto soudu k dalšímu řízení.
Odůvodnění:
I.
Včas podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného rozsuxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve zxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxd), ve znění účinném ke dni vydání rozhodnutí (dále jen „správní řád“), zamítnuto odvolání a potvrzeno rozhodnutí Státní energetické inspekce, územnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xodle § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění účinném ke dni vydání tohoto rozhodnutí správního orgánu první instance i ke dni vydáxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxí cen podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) a § 15 odst. 1 písm. c) zákona o cenách.
II.
Stěžovatel ve své kasační stížnosti uvedl, že podle jeho názoru Měsxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxoudili, že některé z nákladů, zahrnutých jako dílčí náklady při výrobě a distribuci tepla, jehož cena podléhá věcnému usměrňování, byly ekonomicky nexxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxí. Stěžovatel takovéto posouzení považoval xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxromoprávních vztahů. Podle jeho názoru je nepřípustné, aby právnické osobě soukromého práva většinově vlastněné soukromými (fyzickými) osobami stxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx podle jeho přesvědčení ani skutečnost, že dodávání tepla je veřejnou službou a že cena tepla je státem regulována a že stanovení její výše stěžovatelem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxého účelu, tj. k regulaci ceny tepla.
Ke skutkovým okolnostem případu a k hodnocení skutkových závěrů a právního názoru Městského soudu v Praze stěžovxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v Praze, žalovaný a správní orgán první instance shledali topiče a elektrotechnika pro zajištění provozu kotelny nadbytečnými, a proto posoudili mzdxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xrovozním řádu kotelny stanovil minimální rozsah provádění občasné obsluhy kotelny na 3x 30 minut denně a prostřednictvím obchodní společnosti S. R. sx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xprávněně mzdové náklady na druhého topiče a elektrotechnika jako nadbytečné a ekonomicky neoprávněné - podle soudu sice správnímu orgánu nepříslušexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxhrnuté do ceny tepla byly vynaloženy důvodně, anebo nikoli. Stěžovatel je však toho názoru, že posuzování účelnosti vynaložených mzdových nákladů na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxěžovatel podle svých slov provozuje plynovou kotelnu k výrobě tepla a na základě svého vyhodnocení potřeb provozu kotelny dospěl k závěru, že k jeho zajxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxbodné vůle a je mimo jiné odůvodněno odpovědností stěžovatele za zajištění bezporuchového chodu plynové kotelny. Otázka zajištění bezpečného provoxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxsonálním obsazení obsluhy kotelny, které má přednost před hlediskem ekonomickým, kdy navíc mzdové náklady ve srovnání s náklady na topivo (zemní plynx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obsluhy kotelny na 3x 30 minut denně, je podle stěžovatele třeba poukázat na to, že doba obsluhy uvedená v provozním řádu je dobou minimální, při ideálníx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx obsluhy kotelny se může lišit (a v praxi se liší) od doby uvedené v provozním řádu.
Městský soud v Praze podle stěžovatele při posuzování oprávněnosti mxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxx v týdnu (nemusí ovšem být nutně stále přítomna na pracovišti, nýbrž je zajišťována technickými prostředky, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxdčení požadovat po svém zaměstnanci (topiči), aby tento vykonával práci nepřetržitě, bez ohledu na zákonnou pracovní dobu a dobu odpočinku; obdobně tx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tedy ekonomicky oprávněné.
Při posuzování ekonomické oprávněnosti zaměstnávání elektrotechnika nelze podle stěžovatele vycházet pouze ze znění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxé společnosti. Předmětem servisní smlouvy je provádění preventivních měsíčních prohlídek a zajištění trvalé pohotovosti pro případ poruchy. To všax xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxena především na poruchy rozvodů tepla, nikoli na běžné elektrotechnické práce, jejichž potřeba se běžně vyskytuje při provozu kotelny i za jejího bezxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxl k tomu, že pro tvorbu věcně usměrňované ceny tepla nejsou dána jednoznačná kritéria pro zahrnutí nákladů na jeho výrobu do ceny tepla. Cenové předpisy xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxonstrativním výčtem, s použitím výrazu „obvykle“ (stěžovatel v této souvislosti poukázal na posudek znalce ing. J. B., CSc.), takže není vyloučeno, žx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdy“. Stěžovatel dále poukázal na to, že posouzení správnosti ceny tepla tak do značné míry závisí na subjektivním názoru příslušného správního orgánu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, Finanční ředitelství v Plzni, při kontrole počátkem roku 1997 porušení cenového předpisu neshledal, zatímco žalovaný ano, třebaže metodika tvorby xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxdy výroby tepla, nikoli však na náklady na jeho rozvod, třebaže cena tepla zahrnuje obě z těchto složek nákladů a třebaže stěžovatel má příslušnou licenxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxrávnému závěru o ekonomické oprávněnosti či neoprávněnosti nákladů zahrnutých do ceny tepla.
Stěžovatel uvedl, že jako objektivní kritérium pro poxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxický regulační úřad [stěžovatel nejspíše míní nikoli tento úřad, nýbrž Ministerstvo financí, neboť Energetický regulační úřad začal jako cenový regxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxh a o změně některých zákonů (energetický zákon), dále jen „energetický zákon“, ustanovením jehož § 10 odst. 1 bodu 2. mu byla tato
kompetence
v oblastx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxo rok 2001 byly podmínky kalkulace regulované ceny tepelné energie stanoveny výměrem Ministerstva financí č. 01/2001, který byl vydán 5. 12. 2000 - pozxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx náklady, které jsou do její výše zahrnuty, nelze považovat za ekonomicky neoprávněné. Pokud Městský soud v Praze tyto náklady takto posoudil, posoudix xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xahrnoval zcela neodůvodněné náklady, které by s výrobou a distribucí tepla vůbec nesouvisely (nákup luxusních automobilů, nemovitostí nesloužícícx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxy, které se na výrobě tepla bezprostředně podílejí.
III.
Žalovaný ke kasační stížnosti v první řadě poznamenal, že stížní námitky se v podstatě shoduxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxvaného v konfrontaci s Místním provozním řádem sídlištní kotelny H., protože v bodu h) tohoto řádu si sám stěžovatel stanovil pro provoz kotelny za potřxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxlo jedno pracovní místo dublováno po celý rok dvěma pracovníky pro případ, že jeden z nich čerpá dovolenou na zotavenou či je v pracovní neschopnosti.
Nxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxeby elektrotechnických činností, s ohledem na výkon kotelny (2,2 MW) a s ohledem na její osazení automatizovanými plynovými kotli. Podle žalobce si můxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxdy součástí kalkulace věcně usměrňované ceny tepelné energie pro domácnosti.
K námitce stěžovatele, že žalovaný se při cenové kontrole zaměřil pouzx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxbě nikoli. Ohledně samotného merita námitky žalovaný uvedl, že správní orgán při kontrole musel vycházet z podkladů poskytnutých samotným stěžovatexxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxy položky 521.001 „Mzdové náklady - kotelna“ a „521.002 Mzdové náklady ostatní“ (další činnosti, které jsou předmětem činnosti stěžovatele). Pokud txx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xalovaný také odmítl jako chybný takový výklad cenových předpisů stěžovatelem, že pokud stěžovatel nepřekročil v kontrolovaném období maximální příxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxsti II výměru Ministerstva financí č. 01/2000 podle žalobce dokládá, že dodržení maximálního nárůstu věcně usměrňované ceny tepelné energie neznamexx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxní stížnost je podle § xxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx x xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xe Městský soud v Praze v řízení před ním vedeném nesprávně posoudil následující právní otázky:
1) Zda může orgán provádějící cenovou kontrolu v případx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxu a rozvodem tepelné energie, jestliže stěžovatelem účtovaná cena tepelné energie v kontrolovaném období nepřesáhla maximální přípustnou cenu stanxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxspět u nákladů na druhého topiče a na elektrotechnika k závěru, že se jedná o náklady ekonomicky neoprávněné, když při předchozí cenové kontrole provádxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxna kladně a otázka ad 2) rovněž kladně, zda při cenové kontrole v případě kontroly věcně usměrňované ceny tepelné energie bylo nutno u stěžovatele prověxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxrobu tepla, tak jeho rozvod.
4) Za předpokladu, že otázka ad 1) bude zodpovězena kladně a otázka ad 2) rovněž kladně, zda v případě stěžovatele byly mzdoxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxého - zabýval tím, zda stížní námitku (resp. všechny její dílčí části) uplatnil stěžovatel s ohledem na ustanovení § 104 odst. 4 s. ř. s. přípustně.
Podxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx přezkoumáno, ač tak učinit mohl. Podle § 103 odst. 1, 2 s. ř. s. je kasační stížnost přípustná jen z důvodů tam taxativně vymezených, jež jsou svojí povahxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x písm. d) s. ř. s. žaloba proti rozhodnutí správního orgánu musí obsahovat mj. žalobní body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvoxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x žalobě konkrétní (tj. ve vztahu k žalobci a k projednávané věci individualizovaná) skutková tvrzení doprovázená (v témže smyslu) konkrétní právní arxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2005, č. j. 2 Azs 92/2005 - 58, publikován na www.nssoud.cz). Žalobce je tedy povinen vylíčit, jakých koxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxí či přímo rozhodnutím samotným, a rovněž je povinen ozřejmit svůj právní náhled na to, proč se má jednat o nezákonnosti.
Ustanovení § 104 odst. 4
in finx
xx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxezkoumáváno, ač tak učinit mohl; takové námitky jsou nepřípustné (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 9. 2004, č. j. 1 Azs 34/2004 - 49, zvxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x
xx xxxx
xx xx xxx xxxxx xxxxxuje na ustanovení § 103 s. ř. s., tak v případě kasačních stížností proti rozhodnutím krajských soudů o žalobách proti rozhodnutí správního orgánu zřetxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, a vede k jednoznačnému závěru, že v řízení o kasační stížnosti jsou zásadně nepřípustné jiné důvody než ty, které se opírají o skutkové a právní dxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xelze směšovat s uplatňováním skutečností před soudem, tedy s přednášením tvrzení o jednotlivostech či dílčích skutkových aspektech skutkových důvoxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx soud jedná ve správním soudnictví v plné jurisdikci, upraven v § 109 odst. 4 s. ř. s.; viz k tomu již zmíněný rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx o takové konkrétní právní či skutkové důvody, jež byly v řízení před krajským soudem přípustně uplatněny (viz § 71 odst. 2 věta třetí s. ř. s.), a tedy alexxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xozšíření žaloby) upřesněny či podrobněji rozvedeny, aniž by tím byly rozšiřovány; to platí jen za předpokladu, že uvedené právní či skutkové důvody stxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxvaný pod č. 685/2005 Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu).
Stěžovatel v žalobě podané k Městskému soudu v Praze dne 13. 1. 2003 na jejích str. x x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxlady identifikovatelné jako mzdové náklady na druhého topiče a elektrotechnika v letech 1999 a 2000, byly žalovaným nesprávně posouzeny jako ekonomixxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xxx x xx xxxxx x xx xx xxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx viz též usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 5. 2003, č. j. 5 A 4/2002 - 49, zveřejněné pod č. 175/2004 Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního sxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xe
• žalovaný nemůže stěžovateli předepisovat počet a strukturu jeho zaměstnanců a stanovovat výši mzdových nákladů na teplo,
• zaměstnanci stěžovaxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nimi i správní činnosti spojené s výrobou a rozvodem tepla,
• žalovaný při hodnocení ekonomické oprávněnosti nákladů stěžovatele používá neobvyklé xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxeku - elektrotechnik“), a proto nemůže stanovovat, kteří zaměstnanci stěžovatele jsou nadbyteční,
• žalovaný se řídil nesprávnými úvahami o ekonomxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xrovozní řád sídlištní H., pracovní řád stěžovatele a směrnici o provádění servisní činnosti u stěžovatele a pokud nepřihlédl k faktické realizaci výrxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxzního hlediska trvale pod kontrolou s jistotou okamžité reakce na nestandardní stavy,
• žalovaný hodnotil výrobu tepla u stěžovatele subjektivistixxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx, Csc., ze dne 30. 9. 2002. Dále stěžovatel upozornil, že žalovaný jen stěží mohl správně posoudit oprávněnost nákladů stěžovatele při výrobě a rozvodu xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx postupem správních orgánů, tj. i žalovaného, došlo k porušení principu minimalizace zásahu státních orgánů do právní a majetkové sféry právnických oxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx vztahu k obdobným nákladovým položkám - pozn. Nejvyššího správního soudu).
Z výše uvedené rekapitulace obsahu žaloby a dalších vyjádření stěžovatexx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxázky ekonomické oprávněnosti nákladů stěžovatele na druhého topiče a na elektrotechnika při výrobě a rozvodu tepelné energie v roce 2000 (zabývat se pxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxní instance jednoznačně vyplývá, pokuta ve výši 400 000 Kč byla uložena výhradně s přihlédnutím k porušení povinností stěžovatele na úseku cen v roce 20xxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxena, neboť argumentace stěžovatele zde byla více než nekonkrétní. V těchto ohledech Nejvyšší správní soud plně souhlasí s klasifikací žalobního bodu xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xasační stížnosti stěžovatele a jak je sumarizoval pod body 1) až 4) v čl. IV. tohoto rozsudku, byly ale stěžovatelem v rámci řízení před Městským soudem v xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx na mzdy druhého topiče a elektrotechnika lze pro účely stanovení věcně usměrňované ceny tepelné energie v případě stěžovatele považovat za ekonomickx xxxxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxžovatele, že žalovaný nemůže stěžovateli předepisovat počet a strukturu jeho zaměstnanců a stanovovat výši mzdových nákladů na teplo]. V podstatě všxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v nejvyšší stručnosti a ne vždy výslovně, nýbrž jen implicitně - tuto stručnost odůvodnění však lze s výjimkou dále uvedenou ještě akceptovat jako přezxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxy stížní námitky v rozsahu výše specifikovaném stěžovatel uplatnil přípustně, v souladu s § 104 odst. 4
in fine
s. ř. s.
VI.
Rozsahem a důvody je Nejvyxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x x x xx xx xx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx správní soud povinen učinit z úřední povinnosti, bylo ovšem shledáno, že kasační stížností napadený rozsudek je nepřezkoumatelný pro nedostatek důvxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, co předtím jiné orgány závady (rozuměj: závady obdobné povahy za obdobné situace - pozn. Nejvyššího správního soudu) neshledaly. Touto argumentací xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byla v daném případě velmi kusá, neboť se sice jednalo jen o jeden z vícero argumentů stěžovatele, ovšem o argument vcelku zásadní povahy, který stěžovaxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx. zn. III. ÚS 84/94, zveřejněný pod č. 34 ve svazku č. 3 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu; nález Ústavního ze dne 26. 6. 1997, sp. zn. III. ÚS 94/97, zxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx5 ve svazku č. 35 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu; rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 2. 1993, sp. zn. 6 A 48/92, zveřejněné v Soudní judixxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxx x 52; rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 4. 2004, č. j. 4 Azs 27/2004 - 74; rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 10. 2004, č. j. 7 As 60/20xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx 2 Afs 24/2005 - 44, zveřejněný pod č. 689/2005 Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu; všechny zmíněné rozsudky Nejvyššího správního soudu zvexxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx
xxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxve tehdy, bylo-li by výsledkem řízení před Městským soudem v Praze rozhodnutí přezkoumatelné z hlediska všech účastníky relevantně vznesených námitxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxž se Městský soud v Praze meritorně vůbec nezabýval a na niž ve svém rozsudku neodpověděl, ač tak, jak shora vyloženo, učinil měl.
VIII.
Městský soud v Pxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx topiče a elektrotechnika jako ekonomicky neoprávněné, jestliže předtím jiný k tomu příslušný kontrolní orgán uvedené náklady za obdobných podmínek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxní uvedených nákladů a v případě, že tak stěžovatel učiní, bude si muset dále ověřit, zda se vůbec tato tvrzení po skutkové stránce zakládají na pravdě - k xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xtěžovatele o rozdílném posuzování obdobných situací správními orgány jsou
relevantní
(např. proto, že bude zjištěno, že ve skutečnosti nešlo o situxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrávnímu rozboru, bude-li shledána existence takových relevantních odlišností, které budou dostatečným důvodem pro odlišné posuzování.
Pakliže axx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxné právní úpravy regulace cen tepelné energie rozdílně z hlediska jejich ekonomické oprávněnosti, zaměří se Městský soud v Praze na posouzení otázky, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxůle a neodůvodněně nerovného zacházení (viz čl. 1 věta první Listiny základních práv a svobod) vyplývá princip zásadní vázanosti správního orgánu vlxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx 4. 2005, č. j. 2 Ans 1/2005 57, publikovaný pod č. 605/2005 Sb. Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu). Tento princip lze považovat za jeden z vxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xráva v § 2 odst. 4
in fine
nového správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů), v němž se praví, že správní orgán dbxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xento princip součástí českého práva, a to právě s ohledem na výše zmíněné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx být libovůlí a neodůvodněně nerovným zacházením. Odchýlit se od určité správní praxe, jež se případně vytvořila, totiž správní orgán může, avšak zásaxxx xxxxx
xxx xxxxxx
x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx že samotný přesun kontrolních a sankčních pravomocí z jednoho správního orgánu na druhý, jak k tomu došlo přesunem kontrolních a sankčních pravomocí v xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxergetického zákona) na Státní energetickou inspekci (viz § 3 odst. 3 a odst. 4 zákona o cenách, ve znění účinném od 1. 1. 2001, tj. od účinnosti energeticxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x x xxxx xx xxxxo dojít pouze tehdy, došlo-li by současně s přesunem kompetencí k takovým implicitním či výslovným změnám v
relevantní
hmotněprávní či procesní úpraxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx se před správním orgánem může dovolávat obdobného zacházení jako v předchozích srovnatelných případech jen tehdy, byl-li tento předchozí postup sprxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xraxi (i když nebyla relevantně napadena či jinými mechanismy uvedena do souladu se zákonem), nýbrž se může domáhat toliko toho, aby správní orgán dodržxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxlovaný byl vázán předchozí správní praxí, přičemž se jí v projednávané věci stěžovatele nedržel a zároveň nebyl dán ani
relevantní
důvod pro odchýlenx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxho soudu v Praze a vrátí-li mu věc k dalšímu řízení, je tento soud vázán právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem ve zrušovacím rozhodnutí (x xxx xxxxx x xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx. 2 s. ř. s.).
Poučení:
Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 25. dubna 2006