8 As 147/2017 - 41

Přestupky - zákon č. 200/1990 Sb.

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Judikatura (19)
x xx xxxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxly a soudců Mgr. Simony Hájkové a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobce J. B., zast. Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem, se sídlem Na Zlatnici 301/2x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx. 8. 2016, č. j. 60884/2016/ODSH/8, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích ze dne 1xx xx xxxxx xx xx xx x xxxxxx x xxx
xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxx
xxxxx x xxxxxxxxx
xxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxžnosti.
Odůvodnění:
I. Vymezení věci a závěry krajského soudu
[1] Dne 9. 2. 2016 vydal Městský úřad Ústí nad Orlicí rozhodnutí o přestupku, ktxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxh některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Přestupku se měl žalobce dopustit dne 9. 7. 2015 ve 14:40 hod. tím, že na sixxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxel v ruce mobilní telefonní přístroj, čímž porušil ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu. Za tento přestupek byla žalobci uložena poxxxx xx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxením u doručujícího orgánu dne 26. 2. 2016 dle § 24 odst. 1 správního řádu. Dne 14. 3. 2016 bylo podáno odvolání do vydaného rozhodnutí za účastníka řízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xx opětovném předložení k rozhodnutí dne 25. 8. 2016 zamítl odvolání podané K. V., dne 14. 3. 2016, jako nepřípustné. Konstatoval, že odvolání nebylo podáxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxdložena. Správní orgán v rozhodnutí odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 33/2016 - 38 ze dne 29.3.2016, z něhož při rozhodování vychxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán I. stupně postupoval dle závazných pokynů, které byly vydány v rámci správního řízení, když dne 16. 5. 2016 vyzval žalobce k doložení nové plné mocx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxa řízení, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxvidí důvod podepisovat novou plnou moc s jiným
datem“.
Téhož dne, tj. 25. 8. 2016 žalovaný rovněž zamítl odvolání žalobce jako opožděné, když písemné xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxx
[3] Proti vydanému rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 8. 2016, č. j. 60884/2016/ODSH/8, jímž bylo odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Ústí nad Orlxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxní tohoto rozhodnutí. Žalobce tvrdil, že rozhodnutí se zakládá na nesprávném právním posouzení charakteru výzvy, kterou obdržel k doložení plné moci xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxobce nevyhověl výzvě ve lhůtě stanovené, lhůtě 5 dnů, předložil nové zmocnění slečny V. před vydáním napadeného rozhodnutí. Žalovaný podané odvolání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxho stavu ke dni rozhodnutí, z tohoto důvodu považuje rozhodnutí za nezákonné, neboť nedostatek v podobě nedostatečného prokázání zmocnění a odvolání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. 11. 2005, č. j. 6 Ca 157/2004 - 29, dle něhož
„ten, kdo vystupoval ve správním řízení jako zástupce účastníka říxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxstupce účastníka učinil v řízení ještě před podpisem plné moci. I pokud by plná
moc osvědčující zastoupení žalobce při podání odvolání byla vystavena xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxodná zamítnuta napadeným rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích ze dne 13. 6. 2017, č. j. 36 A 3/2016 - 33, jenž nabyl právní moxx xxx xxx xx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxvní soud řešil opakovaně, přičemž odkázal na vícero rozhodnutí, v prvé řadě na rozsudek ze dne 23. 2. 2016, č. j. 8 As 6/2016 - 34. Krajský soud rekapitulovxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxil účel zastoupení „
spočívající v pomoci účastníku řízení v lepším hájení jeho práv a celkovém zefektivnění řízení
s tím, že tohoto účelu může být stěžx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxx Rovněž krajský soud v odůvodnění učinil odkaz na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2016, č. j. 1 As 33/2016 - 36, a zejména „
klíčový moment xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xezletilou osobu nelze platně zmocnit x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x 92 odst. 1 správního
řádu. Na tomto závěru nemůže ničeho změnit skutečnost, že zmocněnec nabude po udělení zmocnění zletilosti.
Stěžovateli bylo v rxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxcnění za platné. Stěžovatel tedy věděl,
že pokud chce být v řízení zastoupen, musí předložit novou plnou moc udělenou Z. K. poté, co nabyla zletilosti,
xx xxxx xxxxxx
x
xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxutí „
může správní orgán uznat úkony učiněné ve prospěch
účastníka jinou osobou než zástupcem za úkony učiněné zástupcem, jestliže o to účastník požádx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxvá plná moc žalobcem předložena, krajský soud uvedl, že úkon nezletilé osoby nelze zhojit a vytýkaný postup nebyl důvodným.
[8] A konečně krajský soux xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx x xx xxxxxxxx x xxxxx zejména v části, v níž se hovoří o
„odpovědnosti účastníka řízení, zda a jakého zástupce si případně
zvolí….. Nedostatek procesní způsobilosti není vxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxx xxxxxxx
x
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxeré využil již v minulosti, a uvedl, že obstrukčně a účelově zvolený postup zástupce žalobce nelze posuzovat jako hodný ochrany soudní moci. Postup sprxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx nezabýval konkrétním obsahem přestupkového jednání žalobce.
II. Obsah kasační stížnosti
[10] Žalobce brojil proti citovanému rozsudku krajsxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxbností stěžovatele o řádném posouzení uplatněných argumentů, kdy tvrdí, že
„mu bylo upřeno právo na
meritorní
posouzení věci správním orgánem
a
de fxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxx xmíněny dva přípisy žalobce, kdy v prvém z nich měl konstatovat, že
„nebude doplňovat
plnou moc po dosažení plnoletosti slečny V.“.
Uvedl, že
„podal pouxx x xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xxx xej zastupovala, že se chce dále obhajovat sám“.
[13] Citovanému rozsudku vytýkal stěžovatel odchýlení se od žalobních bodů, kdy zatímco žalovaný zxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxlý xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx otázkami k posouzení, v nichž polemizoval se závěry rozhodnutí obsaženými zejména v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 2. 2016, č. j. 8 As 6/xxxx x xxx x xxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx j. 8 As 174/2016 - 36, které krajský soud převzal do odůvodnění svého rozsudku. Nejvyšší správní soud podle stěžovatele
„pochybil, pokud judikuje,
že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxsobilosti, když tento právní názor je zpochybňován částí odborné
veřejnosti, advokátem žalobce a rovněž i některými senáty Nejvyššího správního soxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxzování data vystavení plné moci, není-li pochyb o tom, že účastník řízení má v úmyslu být zastoupen, představuje
„výraz přepjatého formalismu“.
Konsxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xa její platnost, neboť uzavření smlouvy o zastoupení, které je plnou mocí osvědčeno, je ryze soukromoprávní úkon a v této rovině nebyla platnost smlouvx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k tomu, že odvolání doplnil sám a nadále si již nepřál být zastoupen, považuje za jediný možný a logický. Výslovně uvedl, že do doby sepisu svého podání chxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxupení zhojil.
[15] Stěžovatel důrazně nesouhlasil se závěry krajského soudu, dle nichž úkony žalobce a jeho zástupce mělo být mařeno správní řízeníx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxt, že takový postup nebude
judikatura
akceptovat. Závěry krajského soudu se cítí být dotčen.
[16] Žalovaný se ke kasační stížnosti nevyjádřil.
IIxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxššímu správnímu soudu dne 25. 6. 2017, doplněné dne 11. 8. 2017, kdy shledal, že kasační stížnost byla podána včas, osobou k tomu oprávněnou, směřuje proxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xx xx xxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxní stížnosti posoudil soud v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů. Současně zkoumal, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, k nimž je povinen přxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx x xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
[20] Nejprve se soud zabýval namítanou nepřezkoumatelností napadeného rozsudku. Nepřezkoumatelnost xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxezkum rozhodnutí soudu je možný pouze za předpokladu, že napadené rozhodnutí splňuje kritéria přezkoumatelnosti, tedy že se jedná o rozhodnutí srozuxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
[21] Výše uvedená kritéria napadené rozhodnutí jednoznačně splňuje. Jedná se o srozumitelné rozhodnutí, z něhož jsou důvody rozhodnutí krajskéhx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxnutí. Jinými slovy, z odůvodnění rozhodnutí krajského soudu je seznatelné, které skutečnosti byly podkladem jeho rozhodnutí, proč považuje skutečnxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxí důkazů.
[22] Otázkou přezkoumatelnosti rozhodnutí správních soudů se Nejvyšší správní soud zabýval ve své judikatuře již dříve. Např. v rozsudku xx xxx xx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxnat, o jaké věci bylo rozhodnuto či jak bylo rozhodnuto, která zkoumají správní úkon
z jiných než žalobních důvodů (pokud by se nejednalo o případ zákonxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxící
z rozhodných skutkových okolností nebo jejichž důvody nejsou ve vztahu k výroku jednoznačné.“
[23] Nesouhlas stěžovatele s odůvodněním a závxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x 30, ze dne 29. 4. 2010, č. j. 8 As 11/2010 - 163, či ze dne 6. 12. 2016, č. j. 7 As 179/2016 - 37).
[24] Nejvyšší správní soud se dále zabýval stěžejním okruhem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxením, zda může osoba zmocněná před dosažením zletilosti činit za účastníka správního řízení jako zmocněnec procesní úkony bez předložení plné moci udxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxe soud nepřisvědčil.
[25] Jak správně uvedl v odůvodnění napadeného rozhodnutí krajský soud, Nejvyšší správní soud se těmito námitkami ve věcech prxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxž podala odpor nezletilá osoba, účastník byl v řízení před správními soudy obou stupňů či při podání kasační stížnosti zastoupen advokátem Mgr. Jaroslxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xx xne 23. 2. 2016, č. j. 8 As 6/2016 - 34, ze dne 21. 2. 2017, č. j. 8 As 174/2016 - 36, od nichž ani v této věci soud nemá důvod jakkoli se odchylovat a měnit závěry jixx xxxxxxxxxx
xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxníků správního řízení upravuje § 29 odst. 1 správního řádu. Podle tohoto ustanovení se procesní způsobilost odvíjí od svéprávnosti, jak ji upravuje obxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxobilost k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých téhož věku (§ 31 občanského zákoníku). Obdobně navazují prxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxx x xx xx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xx xxx xxxxý dosud používá pojmosloví zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění účinném do 31. 12. 2013, což ovšem překlenuje § 3029 odst. 1 zákona č. 89/xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx
xxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxůsobilostí tak, aby nedošlo ke zkrácení na právech nezletilých účastníků řízení. Ve vztahu k § 20 odst. 1 o. s. ř. tuto skutečnost zřetelně vyjádřil Ústxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxletilé dítě do řízení zapojit) a schopností jednat před soudem samostatně. Schopnost jednat
před soudem samostatně vyžaduje mnohem vyšší nároky na vxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxprávnímu jednání procesními předpisy, v praxi se tento vztah nepovažuje za zcela striktní a zpravidla je vyžadováno zastoupení nezletilého účastníkx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx Ústavní soud odkázal na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2005 sp. zn. 20 Cdo 2775/2004). Ústavní soud vyslovil souhlas s popsanou praxí: „
Ústavnx
xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxnání. (...) Nelze tedy bez dalšího předpokládat,
že pokud nezletilé dítě má hmotněprávní způsobilost k danému jednání, má také plnou procesní způsobxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xyto nemají plnou procesní způsobilost ve smyslu § 20 odst. 1 občanského soudního
řádu, přičemž opačný závěr lze přijmout pouze v konkrétních zcela výxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxx
xx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxku ze dne 29. 3. 2016, č. j. 1 As 33/2016 - 36 a dodal: „
že je namístě vztáhnout je kromě § 20
xxxxx x xx xx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx
xxxx x x xxxxxxxx xx xne 23. 2. 2016, č. j. 8 As 6/2016 - 34, z něhož vychází citované rozhodnutí ve věci sp. zn. 1 As 33/2016 již bylo konstatováno, že : „
Od procesní způsobilostx xx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx
x xx xx xx x xxxxx x xx xxxxx x xx xx x. může být obecným zmocněncem jen osoba plně svéprávná (§ 35 odst. 6 s. ř. s.
opět používá ještě terminologii zákona č. 40/1964 Sb., ve znění účinném do xxx xxx xxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xředpoklady musí splňovat obecný zmocněnec, je třeba tuto otázku posoudit analogicky
podle „nejbližších“ procesních předpisů (srov. rozsudek Nejvxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx
xx xx x xx xxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxladě plné moci ve správním řízení). Je-li i v případě posuzování procesní způsobilosti kvůli účinné ochraně
práv účastníků řízení zpravidla nutné trxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xby se bez výjimky jednalo o plně
svéprávné osoby. Účel institutu zastoupení spočívá v pomoci účastníkovi řízení, v lepším hájení jeho práv a celkově
v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx
xxxx xx xxx
xxx xx xxxxx xxx x xx xxxxxxx x xxxx xohoto účelu může být stěží dosaženo, pokud by zájmy
účastníků v řízení hájil nezletilý zmocněnec. Podmínka plné svéprávnosti se tedy vztahuje i na obexxx xxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxřel, že se žalobce v předmětném přestupkovém řízení mohl nechat zastoupit nezletilou
osobou, která nebyla plně svéprávná“…. Pokud § 33 správního řádx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx aby byl
zachován účel institutu zastoupení
“.
[30] V rozsudku ze dne 29. 3. 2016, č. j. 1 As 33/2016 - 36, Nejvyšší správní soud uvedené závěry převzal x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx x
xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxným úkonem, který pouze vymezuje rozsah
již uděleného zmocnění na základě dohody o zastupování. A jelikož nelze platně zmocnit nezletilou osobu
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxt. 1 spr. ř. Na tomto závěru nemůže ničeho změnit skutečnost, že
zmocněnec nabude po udělení zmocnění zletilosti. Je tomu proto, že na neplatně udělené xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x x xxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxané judikatury bez nutnosti odchýlení se, kdy zároveň konstatoval, že „
Nutno doplnit,
že jádro argumentace stěžovatele v kasační stížnosti spočívá xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxdější
judikatura
Nejvyššího správního soudu (srov. rozsudek ze dne 29. 3. 2016, č. j. 1 As 33/2016 - 36).
Nejvyšší správní soud považuje argumentaci oxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxx xx xxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxou na danou věc.
Výklad plně odpovídá smyslu a účelu právní úpravy. Za situace, kdy se skutkový i právní stav věci podstatně
neliší, nemá Nejvyšší spráxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx x015, č. j. 9 As 34/2015 - 25
a ze dne 26. 2. 2016, č. j. 5 Azs 221/2015 - 31, všechny zde citované rozsudky jsou dostupné
na www.nssoud.cz). Z těchto důvodů xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxele, že
„jeho argumenty nebyly řádně posouzeny či že mu bylo upřeno právo
na
meritorní
posouzení věci správním orgánem“
, soud neshledal rovněž důvodxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxvě zjištěný s tím, že nebylo potřeba provádět jakékoliv další dokazování.“
Jinými slovy soud stručně vysvětlil, že nepovažuje za nezbytné a potřebné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stav za náležitě zjištěný. Krajský soud tak dostál požadavkům vyplývajícím z usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 5. 2017x xx xx xx xx xxxxxxx x xxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx a jejího posouzení vzhledem k bezprostředně navazujícímu zrušení plné moci. Na základě citované judikatury lze jednoznačně uzavřít, že se stěžovatex xxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xe zhojení úkonů učiněných touto osobou v době její zletilosti. Pokud v jednom přípise stěžovatel udělil zmocnění shodné osobě v té době již zletilé a zárxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxé proti rozhodnutí ze dne 14. 3. 2016 posouzeno jako přípustné. Odkaz na citované rozhodnutí Městského soudu v Praze Nejvyšší správní soud nepovažuje zx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2005, č. j. 7 As 13/2005 - 62, v němž je uvedeno, že „
při posuzování, jestli písemná plná moc
nebo ústní prohlášenx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednat za účastníka řízení. V případě, že je možné
bez pochybností takové oprávnění dovodit z obsahu plné moci, popř. z okolností, za kterých byla písexxx xxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx
xxxxxxx
x
xxxx xxx xxxxxxxx xxxxyššího správního soudu ze dne 17. 10. 2014, č. j. 4 As 171/2014 - 27,
„plná moc je jednostranným prohlášením zmocnitele (účastníka správního řízení) přexxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxx x xx xxxx xxxi byla o tomto zastoupení uzavřena smlouva (ať již ústní či písemná). Obsahem průkazu
plné moci musí být konkrétní rozsah zmocnění, uvedení osoby, ktexx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xlastním
textu tak, aby bylo zřejmé, od kterého konkrétního okamžiku je zmocněnec oprávněn činit úkony
za zastoupeného“.
[36] V případě tvrzenéhx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xád spojuje příslušné účinky dle § 34 správního řádu.
[37] Nejvyšší správní soud chápe způsob posouzení jednání žalobce a jeho právního zástupce ze sxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxosti založené ve správním spise na č. l. 43, které svědčí o účelovém jednání vedeném snahou vyhnout se negativním následkům vydaných rozhodnutí, přičexx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxdného dne, č. j. 60885/2016/ODSH/8, jímž bylo odvolání žalobce jako opožděné zamítnuto a které nebylo žalobou a kasační stížností napadeno. Tvrzené oxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxovanou judikaturou, přičemž veškeré námitky přednesené v kasační stížnosti má za neuzpůsobilé vyvrátit strukturu odůvodňující závěry napadeného rxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xx
xxxx xýrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 1 větou první za použití § 120 s. ř. s. Soud žádnému z účastníků náhradu nákladů řízení o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxdní činnosti.
Poučení:
Proti tomuto rozsudku nejsouopravné prostředky přípustné.
V Brně dne 26. července 2018
JUDr. Jiří Palla
předseda senáxx