1 As 30/2004 - 82

Vysílání rozhlasu a televize: důsledky neplnění licenčních podmínek. Řízení před soudem: moderace sance

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (4)
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxzhlasovém a televizním vysílání) má objektivní charakter. Provozovatele nezbavuje odpovědnosti ani to, že na přidělené frekvenci vysílá další osobxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxkt nebo na snížení jeho výše (§ 78 odst. 2 s. ř. s.) lze učinit samostatně nebo jako eventuální
petit
. Návrh není přípustný po uplynutí lhůty k podání žalobxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxm toho, v čem spatřoval zjevnou nepřiměřenost uloženého trestu a na základě jakých kritérií trest snížil. V opačném případě je jeho rozhodnutí ve smyslx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xasační stížnosti žalobkyně i žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2004, čj. 38 Ca 782/2002-40.
Výrok:
I. Rozsudek Městskéhx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.
II. Kasační stížnost žalobkyně se zamítá.
III. Žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů řízení o své kasxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx x. j. Ro/336/01, odňala žalovaná žalobkyni licenci k provozování televizního vysílání za opakované zvláště závažné porušení licenčních podmínek podxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xb.“), spočívající v tom, že žalobkyně ve dnech 6. 11. - 5. 12. 2001 a 6. 12. - 18. 12. 2001 nevysílala program v souladu se stanovenými licenčními podmínkamxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxo rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 3. 5. 2002, č. j. 28 Ca 132/2002-32, a věc byla vrácena žalované k dalšímu řízení: jak totiž soud shledal, ve věci xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxifikaci protiprávního jednání žalobkyně a rozhodnutím ze dne 27. 8. 2002 uložila žalobkyni pokutu ve výši 500 000 Kč za neplnění licenčních podmínek poxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx řízení, z nějž toto rozhodnutí vzešlo, netrpělo podle něj vadami; výši uložené pokuty však posoudil jako zjevně nepřiměřenou. Svým rozsudkem z 23. 4. 2xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx žalobkyně, tak žalovaný. Žalobkyně nesouhlasila se závěrem městského soudu o tom, že rozhodnutí žalované je zákonné. Jako prvý kasační důvod uplatnixx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx x xx xxx xxxx x xx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxx xkutek, ač se jednalo o skutky dva a tomu měl být přizpůsoben i procesní postup. V prvním z obou případů došlo k přerušení vysílání; žalovaná však žalobkynx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxě nevysílala (ani k tomu neměla technické prostředky), a nemohla tak tímto způsobem porušovat licenční podmínky. V druhém případě směřovaly výtky žalxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nevyzvala ji k nápravě, nýbrž účelově spojila tento skutek s výzvou z 20. 11. 2001 a uložila pokutu za oba skutky. Tyto skutky se však liší jednak v čase, jexxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxt žalobkyni k nápravě; to ale neučinila.
Druhý důvod své kasační stížnosti založila žalobkyně na nesprávném právním posouzení míry odpovědnosti prxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxěch žalobkyně a přičetli žalobkyni k tíži i protiprávní jednání třetí osoby („pirátské“ vysílání společnosti T., a. s., na frekvencích přidělených žaxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xlyne z textu i systematického zařazení ustanovení § 32 zákona č. 231/2001 Sb. Objektivní odpovědnost se vyznačuje tím, že se zde nezkoumá zavinění; axx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx
xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxrávní jednání třetí osoby v přímé úměře k tomu, jak intenzivně tato třetí osoba porušuje zákon či licenční podmínky. Ve prospěch žalobkyně navíc svědčí xxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx x ve velmi krátké době plně obnovila předchozí kvalitu vysílání. I pokuta snížená na částku 250 000 Kč by tak byla nepřiměřeně vysoká; ostatně neměla být uxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxovinu původně uložené výše zasáhl do jejího správního uvážení, ačkoli konstatoval, že žalovaná řádně odůvodnila uložení pokuty. Bylo-li však podle sxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxvanou.
Žalovaná se též vyjádřila ke kasační stížnosti žalobkyně. K napadenému postupu ve správním řízení uvedla, že upozornění na porušení zákona (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxívající v obsahových nedostatcích xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxcí proti výkladu objektivní odpovědnosti: provozovatel vysílání totiž odpovídá za obsah vysílání bez ohledu na zavinění - tedy i tehdy, pokud porušenx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvně směšuje otázku objektivní odpovědnosti s odpovědností za jednání třetí osoby; tato osoba sama však za své jednání rovněž odpovídá.
Na tomto místx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xýrok o věci samé („Pokuta uložená žalobkyni rozhodnutím R. r. t. v. dne 27. srpna 2002 č. j. Rpo/13/02 se snižuje na částku 250.000,- Kč; v ostatním zůstávx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx z nich soud k návrhu na moderaci trestu - snížil výši uložené pokuty, v druhé - k návrhu na zrušení rozhodnutí - autoritativně deklaroval, že napadené rozxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xamozřejmě druhá část věty předchází prvé: o moderaci trestu totiž soud rozhodoval až poté, co nepřisvědčil žádné z žalobních námitek vytýkajících nezxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxovědnosti - tedy to, že se vůbec dopustila správního deliktu, namítala vady řízení, v němž jí byla uložena pokuta, a označila rozhodnutí žalované za nepxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxd v Praze přezkoumával - k návrhu na zrušení rozhodnutí - tu část výroku rozhodnutí žalované, podle níž se žalobkyně dopustila tam specifikovaného spráxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxího orgánu neshledal, a nemohl tak napadené rozhodnutí zrušit, zkoumal až v druhé fázi důvodnost návrhu na moderaci trestu.
Toto dvoufázové rozhodoxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxžení trestu, popř. upuštění od něj. Obsahuje-li žaloba proti rozhodnutí správního orgánu, jímž byl uložen trest za správní delikt, i návrh na moderaci xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxého pohledu jsou tak obě části citované výrokové věty neoddělitelně spjaty, neboť předpokladem pro moderaci byla v tomto případě právě nedůvodnost žaxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx: jednou z nich totiž soud žalobkyni (resp. prvé části jejího eventuálního petitu) nevyhověl, a druhou naopak ano. To se projevilo i v kasačním řízení, v xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxé věty - označovány jako dva samostatné výroky: výrok částečně zamítající žalobu a výrok o snížení pokuty, jímž soud žalobkyni částečně vyhověl.
Nejxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxyně se dopustila správního deliktu a v souladu se zákonem jí za to byla uložena pokuta; kasační stížnost žalobkyně přitom neshledal důvodnou.
V otázcx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxosti byla posouzena nepřiměřeně extenzivně s ohledem na to, že do obsahu vysílání zasahovala třetí osoba; v tom se však mýlí, neboť si špatně vykládá podxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xdpovědnosti není zásadně možno se zbavit za pomoci liberačních důvodů, a jde tedy o tzv. odpovědnost za výsledek. Sám zákon č. 231/2001 Sb. tyto pojmy nxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxádá; nespadají sem pouze přestupky, u nichž se vyžaduje zavinění a jejichž subjektem může být toliko fyzická osoba. Pachatelem správního deliktu podlx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xx x x xxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxoba fyzická, která coby provozovatel vysílání porušila tento zákon, je postihována bez ohledu na zavinění a bez možnosti liberace natožpak osoba právxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xšak, že u daného typu odpovědnosti je lhostejné, zda byl zákon porušen v důsledku jejích vlastních činů. Žalobkyně odpovídá za výsledek v tomto případě xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xx xxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xá ze zákona plnit (resp. jejichž plnění má zajišťovat) provozovatel vysílání, nelze toto porušení a odpovědnost za ně přičíst nikomu jinému než právě pxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Žalobkyně se tedy nemůže účinně hájit tím, že se jí nepodařilo uzavřít smlouvu se servisní organizací, která zajišťovala po technické stránce vysílxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxska zákona je lhostejné, zda žalobkyně sama vlastní potřebná vysílací zařízení nebo zda zabezpečuje technickou stránku vysílání pomocí třetích osobx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxní odpovědnost podle zákona č. 232/2001 Sb. se může vztahovat jen na „vysílání šířené provozovatelem vysílání“: chápe totiž nesprávně tento pojem jaxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxký je jeho vnitřní subjektivní náhled na nastalé porušení práva, a to i tehdy, jestliže provozovatel bezúspěšně usiluje o nápravu protiprávního stavux
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxvědčení o vlastní nevině na tom nemůže nic změnit. Konečně je třeba vyvrátit i její domněnku, že za tzv. pirátské vysílání je postihován pouze provozovaxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxovědnost z žalobkyně jakožto provozovatele vysílání.
Ani druhá námitka žalobkyně není důvodná. Stejně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxyně jako jediný skutek. I druhá námitka žalobkyně pramení z jejího nesprávného pojímání institutu objektivní odpovědnosti. Žalobkyně tvrdí, že zatíxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxílání ze dne 6. 11. 2001 tomu tak nebylo. Žalobkyni bylo tehdy nanejvýš možno vytýkat přerušení vysílání, jelikož skutečně nevysílala a vysílat ani nemxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxhlasit. Z rekapitulace skutkového stavu sice plyne, že žalobkyně skutečně nemohla využívat vysílacího zařízení, které sloužilo původnímu majiteli xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxnačuje závady ve vysílání dne 6. 11. 2001, by mohlo dojít pouze v důsledku technické překážky [§ 32 odst. 1 písm. n), § 60 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/200x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxenosu televizního signálu v důsledku zásahu vyšší moci: nic takového však zjevně nenastalo, neboť na frekvenci přidělené žalobkyni vysílala v inkrimxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx nesporné ale je, že obsahová struktura programů vysílaných na této frekvenci neodpovídala podmínkám stanoveným v licenci, k jejichž plnění byla žaloxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xx xxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxsílání tak fakticky určoval jiný subjekt, a ve druhém případě již technické prostředky k vysílání získala, ovšem nebyla s to dostát licenčním podmínkáx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxku tak závady ve vysílání v obou uvedených dnech podléhaly stejné právní kvalifikaci.
Žalovaná tak nepochybila, pokud žalobkyni opětovně neupozorxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxu, tvrdí-li, že nápravu provedla a že závady vysílání ze dne 15. 12. 2001 je již třeba posuzovat v novém správním řízení jako jiné porušení povinnosti: žaxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xřitom nebyla s to je napravit a uvést obsah vysílání do souladu s licenčními podmínkami. Jednotlivé obsahové nedostatky vysílání není možno hodnotit jxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xrojevuje jakkoliv, směřuje výzva k nápravě podle § 59 odst. 1 zákona č. 232/2001 Sb. vždy k tomu, aby vysílání plně odpovídalo licenčním podmínkám. Náxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx licenčním podmínkám, avšak přesto vadným. Žalobkyně ani dne 15. 12. 2001 nevysílala v souladu s licenčními podmínkami, stejně jako tak nečinila již 6. xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxdy jako jediný skutek, za který pak po právu uložila pokutu.
Dále Nejvyšší správní soud přezkoumal ke kasační stížnosti žalované ten výrok, jímž Městxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xři přezkumu z úřední povinnosti, který mu ukládá ustanovení § 109 odst. 3 s. ř. s., však zjistil, že v té části, která se vztahuje k výroku o snížení pokuty, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx
xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xěkteré procesní aspekty návrhu na moderaci trestu uloženého za správní delikt - už jen proto, že žalobkyně v této věci uplatnila návrh až při jednání ve vxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxatně ani žalovaná nezpochybňovala jeho přípustnost), a Nejvyšší správní soud se s jeho přístupem ztotožňuje; i přes shodu obou soudů ohledně přípustnxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxoti rozhodnutí správního orgánu umožňuje soudu k návrhu žalobce buď snížit uložený trest, nebo od něj upustit (§ 78 odst. 2 s. ř. s.). To je ve správním souxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxyššího správního soudu ve vztahu k rozhodnutí krajského soudu), který nedává správnímu soudu pravomoc k tomu, aby rozhodnutí sám měnil, a skýtá mu pouzx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxátit k dalšímu řízení), případně vyslovit nicotnost správního rozhodnutí.
Takto přesně vymezená pravomoc správního soudu se projevuje i ve formulxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnímu orgánu k dalšímu řízení. Chybí-li v žalobě
petit
, je možno jej doplnit i po lhůtě k podání žaloby (arg. § 71 odst. 2 s. ř. s.
a contrario
): koncentraci xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxétní důvody tvrzené nezákonnosti napadeného rozhodnutí [písm. d) tamtéž]. Krom toho má
petit
správní žaloby - právě z důvodu přesně a úzce vymezené prxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxí shovívavěji než soudy civilní.
Žalobní
petit
, jímž žalobce žádá moderaci trestu, podléhá stejnému procesnímu režimu jako
petit
„obvyklý“, usilxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxt se zrušení rozhodnutí, popř. vyslovení jeho nicotnosti (v odst. 1 a odst. 2), a možnost žádat o upuštění od trestu, popř. o jeho snížení (v odst. 3).
Petix
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx v případech, kdy žalobce nezpochybňuje svou deliktní odpovědnost, avšak považuje uložený trest za nepřiměřený.
Návrh na snížení trestu či na upuštxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx podkladem pro řízení o něm - srov. § 95 odst. 2 o. s. ř.). Takový návrh (stejně jako každý jiný žalobní
petit
) tedy nepodléhá koncentraci ve smyslu § 71 odstx x xx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxnést tento návrh i po uplynutí zákonné lhůty a soudcovské lhůty podle § 37 odst. 5 s. ř. s. je přece jen více podmíněna správnou formulací žalobních bodů, xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxladem pro návrh na zrušení rozhodnutí a vrácení věci žalovanému správnímu orgánu k dalšímu řízení může být jakýkoli žalobní bod (ať už spočívá na tvrzenxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxí o tom, že trest uložený žalobci je nepřiměřený. Nepostačí tedy zpochybňovat právní základ odpovědnosti: pokud žalobce tvrdí pouze to, že neporušil zxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xomáhat moderace trestu. Aby tak mohl učinit, musí již v žalobě výslovně napadat nepřiměřenost trestu a své přesvědčení o tom, že správní orgán pochybil xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx x xxxxm návrhu na moderaci mohl rozhodnout.
Při rozhodování o tomto návrhu se městský soud nedopustil nesprávného právního posouzení, a kasační stížnost xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxotčenu a nezasahovat do jejího správního uvážení; v tom se však mýlí a v její výtce se projevuje neporozumění samotné podstaty moderačního práva soudu.
x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxtí, což plyne z povahy eventuálního žalobního petitu, jaký uplatnila žalobkyně. Přezkoumává-li soud rozhodnutí o správním trestu, které bylo napadexx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxě dopustil skutku, který je mu vytýkán - tedy zda je tento skutek správním deliktem a zda jej žalovaný správně kvalifikoval; poté zkoumá, zda byl žalobce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxnným kritériím a zda xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxvní rozhodnutí. I pokud tedy správní orgán nepochybil při kvalifikaci správního deliktu a pokud i zvolil správný druh trestu a uložil jej v mezích stanoxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx výši trestu.
Napadá-li však žalobce právě závěr správního orgánu o výši trestu, nemusí to vést ke zrušení rozhodnutí, jestliže si to žalobce nežádá: xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxedá-li pak správní soud žalobu důvodnou, rozhodne - jsa omezen žalobními body i petitem žaloby - tak, jak si žalobce žádal. Rozhodnutí, jímž byl uložen zxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx možností soudu přitom určuje žalobce. Je na něm, zda zvolí výlučně klasický
petit
na zrušení rozhodnutí a vrácení věci správnímu orgánu k dalšímu řízexxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxího práva soud nahrazuje správní uvážení správního orgánu; takový zásah je však - v rozporu s jejím přesvědčením - zásahem dovoleným, umožněným soudu uxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xak zasáhnout do výše trestu, jako by jej sám uděloval. Tím, že trest sníží nebo od něj upustí, nezpochybňuje soud závěr správního orgánu o tom, že žalobce xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxhodnutí.
Městský soud v Praze tedy ve svém právním úsudku nepochybil, vykonal li své
moderační právo
snížením pokuty uložené žalobkyni.
I přesto xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxnutí se soud zabýval námitkou nepřezkoumatelnosti rozhodnutí žalované, již žalobkyně spatřovala v nedostatečném odůvodnění výše pokuty, a neshledxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxl k závěru, že zhodnocení všech označených skutečností pokuta v částce 500.000,- Kč neodpovídá, když výši pokuty shledal soud zcela zjevně nepřiměřenx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxvání, že soud má pokutu za nepřiměřenou, však odůvodnění v této části neobsahuje nic dalšího: chybí zde jakákoli úvaha, na jejímž základě soud k tomuto zxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vedlo soud k takovému postupu: zda například měla žalovaná podle jeho názoru - i přes zvažování mnohých kritérií hodnotících závažnost jednání žalobkxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx žalovaná při stanovení výše pokuty nedostatečně respektovala svou rozhodovací praxi v obdobných případech a tvrdost postihu žalobkyně se z této dosaxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx těmto postupům je však minimálně společné to, že jejich výsledky v podobě výroků správního soudu musejí být řádně odůvodněny. Požadavky na kvalitu odůxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxpak třeba v každém rozhodnutí soudu (s výjimkou tzv. procesních usnesení podle § 55 odst. 4 s. ř. s.), tím spíše pak v rozsudku ve věci samé, ať už se jím spráxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxený trest je zcela zjevně nepřiměřený, je stejně nedostačující a nepřezkoumatelné, jako kdyby soud ve zrušujícím rozsudku po rekapitulaci žalobních xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxjen rozsah přiměřený povaze projednávané věci, ale též odpovídající a přesvědčivý obsah. Velké množství textu nutně neznamená, že se soud skutečně arxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx omezuje-li se však příslušná část odůvodnění na jednu větu, je nade vší pochybnost, že soud nedostál povinnosti řádně odůvodnit své rozhodnutí, přípaxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx x x xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xi a v tomto rozsahu rozhodl i o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti. Žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť ve věci neměla úspěch. Nxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxná jakožto specializovaný správní úřad by totiž právě v otázkách své odborné působnosti měla být schopna sama obhajovat svá rozhodnutí před soudem. Čáxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxodů; proto zrušil napadené rozhodnutí ve výroku o snížení pokuty a v souvisejícím výroku o nákladech řízení a v tomto rozsahu vrátil věc městskému soudu x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxx x xxx xxxxxxxvání o návrhu žalobkyně na moderaci pokuty řádně odůvodní svůj závěr. V novém rozhodnutí o věci rozhodne Městský soud v Praze i o náhradě nákladů řízení o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xistopadu 2005