4 As 158/2018 - 52

Stavební zákon

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (8)
Judikatura (6)
x xx xxxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxly a soudců Mgr. Aleše Roztočila a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobce: J. Š., zast. Mgr. Bc. Lucií Koupilovou, advokátkou, se sídlem Sokolská třídx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxkátem, se sídlem Jakubská 121/1, Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 5. 2017, č. j. S SMO/196270/17/OD/Bře, v řízení o kasační stížnosxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx x xxxxxxxx x xxx
xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx
xxx
xxxxý z účastníků
nemá
právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.
Odůvodnění:
I. Dosavadní průběh řízení
[1] Rozhodnutím ze dne 22. 5. 201xx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxo obvodu Ostrava - Jih (dále jen „prvoinstanční orgán“) vydal stavební povolení na část stavby „Cyklistická stezka Proskovická, Blanická“ SO 111.1 Cyxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx stání na ulici Junácké, SO 201.1 Opěrná zeď v k. ú. Stará Bělá, SO 202 Opěrné zdi podél ulice Blanické, SO 301.2 Odvodnění komunikací v k. ú. Stará Bělá. V odxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xtavebního řízení v postavení majitele sousedního pozemku parcelní číslo X v katastrálním území Stará Bělá a stavební povolení mu tak bylo doručeno veřxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxl pozemek parcelní číslo 3828/1 v katastrálním území Stará Bělá, na kterém má být umístěna předmětná stavba, neboť jejím vlastníkem bylo podle katastrx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxného pozemku.
[2] Rozsudkem ze dne 23. 4. 2018, č. j. 22 A 125/2017 - 65, Krajský soud v Ostravě zamítl žalobu proti rozhodnutí žalovaného. V odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx konstatoval, že ke dni vydání stavebního povolení bylo podle katastru nemovitostí vlastníkem pozemku Statutární město Ostrava a žalobce nepředložix xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxenal, že Statutární město Ostrava nabylo vlastnické právo k pozemku na základě zákona č. 172/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx orgán doručil stavební povolení. Žalobce však podle krajského soudu nepopřel, že byl účastníkem řízení o stavebním povolení podle § 109 odst. 1 písm. ex xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxzky. Žalovaný tedy při doručování stavebního povolení žalobci postupoval v souladu s § 112 odst. 1 a § 115 odst. 5 stavebního zákona ve spojení s § 144 odxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxovi stavby, na které má být provedena změna. Tedy i v případě, že by byl žalobce vlastníkem pozemku, na kterém je stavba prováděna, a jeho účastenství by txx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxláškou.
II. Obsah kasační stížnosti a vyjádření žalovaného
[3] Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) včasnou kasační stxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, protože byl účastníkem řízení podle § 109 písm. c) stavebního zákona z titulu vlastnictví pozemku, na kterém má být provedena stavba cyklistické stexxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vede o něj spor u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 26 C 388/2015, což bylo prvoinstančnímu orgánu známo z úřední povinnosti. Vzhledem k uvedeným závěxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxvní úpravy platné v rozhodné době měly správní orgány povinnost doručovat do vlastních rukou jen stavebníkovi a vlastníku stavby, na které má být provexxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx žalobních bodů, které byl krajský soud povinen zohlednit. Pokud se krajský soud domníval, že podání není úplné či srozumitelné, měl postupovat podle § xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xi sjednal právní zastoupení až později, odepřel mu spravedlnost. Vzhledem k uvedeným námitkám stěžovatel navrhl, aby Nejvyšší správní soud zrušil roxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxsační stížnosti odkladný účinek, přičemž konkrétní důvody návrhu uvedl v podání ze dne 25. 5. 2018.
[4] Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti uvxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxí žádosti o stavební povolení bylo v katastru nemovitostí zapsáno Statutární město Ostrava jako vlastník uvedeného pozemku a z výpisu z katastru nemovxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xx xx xx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxčení, že J. Š., narozený dne X, byl ke dni svého úmrtí majitelem uvedeného pozemku. Stěžovatel se proti tomuto rozsudku odvolal ke Krajskému soudu v Ostrxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxe vést k závěru, že s ním správní orgány měly jednat jako s účastníkem řízení podle § 109 písm. c) stavebního zákona. Pokud by tak správní orgány učinily, jxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxastníkem řízení podle § 109 písm. e) stavebního zákona a musel si být vědom, že mu budou písemnosti doručovány veřejnou vyhláškou podle § 144 správního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x kdyby byl žalobce vlastníkem pozemku, na kterém je stavba prováděna, a jeho účastenství by vycházelo z § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, bylo by mx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxššího správního soudu ze dne 23. 10. 2003, č. j. 2 Azs 9/2003 - 40, a odmítl tvrzení, že stěžovatel uplatnil všechny žalobní body již v podání ze dne 26. 7. 20xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxší správní soud nerozhodoval o návrhu stěžovatele na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, a to z toho důvodu, že přiznáním odkladného účinku xx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxání odkladného účinku by tedy nemělo žádný smysl za situace, kdy se řízení tímto rozsudkem končí a rozsudek je vydán neprodleně po nezbytném poučení a po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), podle nichž byl vázán rozsahem a důvody, jež stěžovatelka uplatnila v kasační stížnosti. Pxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxí správní soud přisvědčil tvrzení, že stěžovatel v doplnění žaloby ze dne 15. 2. 2018 nevznesl nový žalobní bod, ale rozvedl argumentaci, kterou načrtl xxx x xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxvního soudu vyložil právní úvahy, které bezezbytku vyvrací včas vznesený žalobní bod, a to včetně veškeré argumentace, bez ohledu na okamžik jejího upxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxní stěžovatele proti prvoinstančnímu orgánu pro opožděnost, v posuzované věci byla podstatná toliko otázka, zda stěžovateli skutečně marně uplynulx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx stěžovatel účastník stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, odpovídalo by jeho postavení v rozhodné době účastenství podle § xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxostí s žadatelem o stavební povolení, tj. se Statutárním městem Ostrava, a nic takovému závěru ani nenasvědčuje. Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dnx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx
x
xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx
xxx
x xxxxx xxxčené
osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností se žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu.
Aby tedy mohl být stěžovatel xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxt správního orgánu v jednotlivém případě
dotýká (§ 2 odst. 3 správního řádu) a jednak musí být se žadatelem ve společenství práv nebo povinností.
Takoxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxastnictví podá žádost o zahájení správního řízení týkající se této věci,
jsou účastníky tohoto řízení i ostatní spoluvlastníci, kteří žádost o zahájxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxnností subjektů podobně jako je tomu v případě spoluvlastníků věci, např. v případě vztahů mezi účastníky
veřejnoprávní smlouvy ve smyslu ust. § 161 sxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxě oznámeno, ve smyslu § 84 odst. 1 správního řádu by byl oprávněn podat proti němu odvolání nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy bylo oznámeno poslednxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xrvoinstanční orgán postupoval při doručování v rozporu se zákonem, stěžovatel by byl ve smyslu naposledy uvedeného ustanovení oprávněn podat odvoláxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx poukazuje na rozsudek ze dne 5. 8. 2015, č. j. 2 As 237/2014 - 40, ve kterém vyslovil, že
[m]
ožnost doručovat veřejnou vyhláškou i známým
účastníkům staxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx posuzované věci
nezpochybňoval ani stěžovatel). Úprava doručování veřejnou vyhláškou ve stavebním řízení za účinnosti starého
stavebního zákonx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx principu vychází i nový stavební zákon
(srov. jeho § 113 odst. 3 a § 115 odst. 5; viz rovněž § 144 správního řádu), který vyžaduje, aby se oznámení
o zaháxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tedy např. vlastníkovi pozemku, na němž má být stavba
realizována).“
Z citovaného rozsudku je zřejmé, že prvoinstanční orgán by nebyl povinen doručoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxedem k dosud uvedeným závěrům je zřejmé, že stěžovatelem předestřená argumentace nemůže nikterak zpochybnit postup žalovaného. Toliko pro úplnost Nxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxnačil za vlastníka pozemku parcelní číslo 3828/1 v katastrálním území Stará Bělá statutární město Ostrava uvedené ve výpisu z katastru nemovitostí v sxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxu § 109 odst. 1 písm. c) s. ř. s.
IV. Závěr a náklady řízení
[13] S ohledem na všechny shora uvedené skutečnosti dospěl Nejvyšší správní soud k závěrux xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x 60 odst. 1 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nestanoví-li tento zákon jinak, má účastník, který měl ve věci plný úspěch, právo na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nákladů řízení mu nenáleží. Procesně úspěšný žalovaný sice uplatnil náklady právního zastoupení, ve smyslu rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx před soudem a argumentovat v jejich prospěch bez právní pomoci advokáta. Náklady vynaložené na zastoupení advokátem Nejvyšší správní soud nepovažovxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
Proti tomuto rozsudku nejsouopravné prostředky přípustné.
V Brně dne 19. června 2018
JUDr. Jiří Palla
předseda senátu