9 As 36/2018 - 37

Ostatní

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
Judikatura (14)
Předpisy EU a SDEU (2)
x xx xxxxxxx x xx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxném od 1. 2. 2016) nejpozději do 90 dnů od okamžiku shromáždění všech podkladů v takovém rozsahu, který umožní učinit právní závěr o výsledku sporu. O počxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxní soud
rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci žalobce: T. N.x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xěci ochrany proti nečinnosti správního orgánu, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 1. 2018, č. j. 1x x xxxxxxx x xxx
xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx
x
xxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxobci na nákladech řízení o kasační stížnosti částku ve výši
4 114
, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám Mgr. Miroslava Němce, advokáta sx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x záhlaví označeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byla podle § 81 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu spráxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xezdůvodného obohacení z pojistné smlouvy, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku, a výrokem II. byla stěžovateli uložena povinnost nahradit žaloxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxateli běžet 90denní lhůta pro vydání rozhodnutí (nálezu), to ve smyslu § 15 odst. 1, část první věty před středníkem, zákona č. 229/2002 Sb., o finančním xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xstavní rozměr (nález Ústavního soudu ze dne 13. 1. 2003, sp. zn. III. ÚS 696/02). Nečinnost správního orgánu musí být zkoumána i materiálně, tedy s přihlxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxdek Evropského soudu xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxřebitelům rychlé a efektivní řešení sporů mimosoudní cestou.
[4] Dospěl k obecnému závěru, že lhůta pro vydání nálezu začíná běžet od okamžiku vyrozuxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxí ústního vysvětlení. V okamžiku, kdy stěžovatel obdrží veškerou
relevantní
dokumentaci, je o tom povinen účastníky vyrozumět, a to v přiměřené lhůtx xx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxatel vázán činit úkony bez zbytečných průtahů (§ 6 odst. 1 správního řádu). Svůj závěr zdůvodnil principem právní jistoty pro účastníky řízení, a to pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrlamentu a Rady ze dne 21. května 2013/11/EU, o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/Ex xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx byl (vedle jiného) novelizován § 15 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi a odkázal na článek 1 a článek 8 písm. d) a e) této směrnice.
[5] Oproti jiným sprxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xroti výkladu stěžovatele, že by lhůta pro vydání nálezu začala s odkazem na § 36 odst. 3 správního řádu běžet až od uplynutí lhůty uložené účastníkům řízxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx výklad by rovněž nebyl v souladu s požadavkem rychlého a efektivního řešení sporu, vedl by totiž k neopodstatněnému prodlužování řízení. Stěžovatel jx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxí lhůtu k vyjádření s tím, že případné doplnění informací nemění nic na povinnosti vydat rozhodnutí v dané lhůtě. Přetíženost a omezené personální kapaxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxho vysvětlení, stěžovatel účastníky řízení [tj. navrhovatele (žalobce) a odpůrkyni, Českou pojišťovnu a.s. (dále jen
instituce“)] vyrozuměl o shrxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x průběhu správního řízení a dospěl k závěru, že až do okamžiku doručení výzvy k opatření proti nečinnosti dne 4. 5. 2017, nebyl stěžovatel nečinný. Až v texxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xdkladu, nejpozději však do 2. 8. 2017. K přípustnosti žaloby soud nejprve konstatoval, že i v řízení před stěžovatelem mají účastníci k dispozici prostxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxého je možné prostředek využít; tímto orgánem xx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxatření proti nečinnosti) dne 2. 8. 2017, tedy v poslední den, kdy měl stěžovatel rozhodnout. Městský soud k tomu uvedl, že za bezvýsledné vyčerpání prosxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx lhůty pro vydání rozhodnutí ve smyslu § 80 odst. 3, věty druhé, správního řádu, pokud je již ke dni podání této žádosti z konkrétních okolností případu zjxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx podal žalobu dříve, než nadřízenému správnímu orgánu uběhla zákonná lhůta pro přijetí opatření, neboť tehdy soud vyčká, jak nadřízený správní orgán s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxnosti již dne 10. 8. 2017, avšak stěžovatel na výzvu nereagoval. Městský soud tak shledal, že žaloba byla přípustná.
II. Obsah kasační stížnosti
[7] xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xx xx
xxx xxxxxvatel je mimosoudním orgánem řešení spotřebitelských sporů. Jeho primárním cílem je dosáhnout smírného řešení sporu. Řízení lze zahájit jen na návrh xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xpotřebitel nemusí být právně zastoupen (právní pomoc mu poskytuje přímo stěžovatel). Dále uvedl, že je v současné době vystaven koordinovanému postuxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x v soudních řízeních na ochranu proti nečinnosti je mu ukládána povinnost vydat rozhodnutí a nahradit úspěšným žalobcům náklady řízení. Situaci neproxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xx x xxxxxx projednání byly splněny podmínky.
[10] Ohledně důvodnosti žaloby namítá chybný výklad zákonných ustanovení týkajících se počátku běhu lhůty k vydáxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxtele začíná lhůta pro vydání nálezu běžet až od uplynutí lhůty uložené účastníkům řízení pro vyjádření se ke shromážděným podkladům. Nevyplyne-li potx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxem na § 36 odst. 3 správního řádu. Vyjádření se k podkladům je právem účastníků řízení a zahrnuje též předkládání dalších podkladů. Až po vyjádření účastxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na článek 8 písm. e) směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů. Dále uvádí, že povinnost vyrozumět účastníky řízení o shromáždění podklxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxdu dosaženo prostřednictvím § 36 odst. 3 správního řádu; toto ustanovení odpovídá též úpravě článku 9 odst. 1 písm. a) směrnice o alternativním řešení sxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxžet od vyrozumění účastníků o obdržení dokumentace s relevantními informacemi, neboť se nemusí jednat o okamžik, kdy má stěžovatel k dispozici veškerx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxlem účastníkům řízení k vyjádření se k podkladům rozhodnutí). Skončila dne 14. 12. 2017.
[12] Vedle toho stěžovatel namítá, že městský soud spojuje poxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx straně druhé se však dovolává okamžiku faktického shromáždění všech podkladů nutných pro rozhodnutí. Z rozsudku městského soudu proto nevyplývá jedxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xěstský soud se nezabýval přiměřeností délky řízení materiálně, a to s ohledem na složitost věci, chování účastníků a při zohlednění toho, co je pro účasxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxěžovatel neprovádí procesní úkony vůči účastníkům, neznamená, že je nečinný, neboť v tomto období podklady vyhodnocuje a věc právně posuzuje.
[14] I xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx nepřípustná. Žalobce totiž bezvýsledně nevyčerpal prostředky ochrany ve správním řízení (§ 79 odst. 1 s. ř. s.). Žádost o uplatnění opatření proti nečxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxm žádost), což je v rozporu s § 80 odst. 3, věty druhé, správního řádu; odkaz na rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. 12. 2016, č. j. 9 A 132/2016 - 69 nexx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx již ke dni podání této žádosti bylo z konkrétních okolností případu zjevné, že správní orgán je a bude nečinný, nemá oporu ve zjištěném skutkovém stavu (xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxkud měl městský soud na mysli, že stěžovatel nereagoval způsobem předvídaným v § 80 odst. 6 správního řádu, resp. neodůvodnil, z čeho bylo možné usuzovax xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnem pro vydání rozhodnutí (80 odst. 1 s. ř. s.).
III. Vyjádření žalobce ke kasační stížnosti
[15] Žalobce se vyjádřil k právnímu posouzení počátku běxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxojuje počátek běhu lhůty pro vydání rozhodnutí na jedné straně s okamžikem vyrozumění účastníků řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxodnutí. Vnitřní rozpornost odůvodnění městského soudu však není způsobilá ovlivnit zákonnost rozhodnutí městského soudu a nemá vliv ani na splnění pxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxění všech podkladů nutných pro rozhodnutí. Takový okamžik je objektivně určitelný. Spojení počátku běhu lhůty s jakýmkoli dalším úkonem vede toliko k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxje správní orgán až poté, co shromáždil podklady nutné pro rozhodnutí. Shromáždění podkladů je tak předpokladem této výzvy a k vyjádření může být účastxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx vydání rozhodnutí. V posuzovaném případě tak počátek běhu lhůty pro vydání rozhodnutí začal nejpozději dne 23. 11. 2016, což plyne z protokolu o ústním xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxbce dále konstatuje, že námitky proti zmíněnému protokolu nemohly mít vliv na shromáždění podkladů nutných pro rozhodnutí, ani na možnost stěžovatelx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxdání rozhodnutí) ztotožnil s právním názorem městského soudu. Nepřipuštění žaloby pro bezvýsledné nevyčerpání všech prostředků ochrany ve správníx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xx xxx xxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xrotokolu o ústním vysvětlení byla jen formálním úkonem. Na výzvu k opatření proti nečinnosti ze dne 2. 8. 2017 stěžovatel fakticky nereagoval, navíc taxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxiným cílem je dobrat se rozhodnutí ve věci v zákonných lhůtách. Žalobce není motivován snahou obohatit se na úkor státního rozpočtu.
IV. Posouzení Nejxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxs, jde o rozhodnutí, proti němuž je kasační stížnost přípustná, a stěžovatel má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxatněných důvodů, ověřil, zda netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s.), a dospěl k závěru, že kasační stížxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxdal, že „
rozhodovací pravomoc
arbitra
vyplývající z § 1 odst. 1
zákona o finančním arbitrovi je pravomocí správního orgánu rozhodovat v individuálnxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xozhodovací činnosti
arbitra
ve věcech spadajících
do jeho působnosti vymezené § 1 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi proto spadá do režimu části pxxx
x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxím soudnictví, neboť předmětem řízení je nečinnost správního orgánu, nikoli věc od níž se nečinnost odvíjí (usnesení zvláštního senátu pro rozhodováxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxního veřejného práva procesního (Hendrych, D. a kol.
Správní právo. Obecná část.
8. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 546).
IV.1. Obsah správního xxxxx
xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxovatele odstranil vady návrhu na zahájení řízení. K návrhu se následně vyjádřila instituce, a to (po prodloužení lhůty) dne 11. 10. 2016 (doručením podxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xne 23. 11. 2016 a o kterém byl sepsán protokol. Podle návrhu protokolu stěžovatel při ústním vysvětlení shrnul stav řízení. Úvodem uvedl, že
„postupně oxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxětu sporu
“, dále poučil žalobce o jeho právech a povinnostech a seznámil jej s navrhovaným smírem a předběžným právním posouzením sporu. Ústnímu vysvěxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx 12. 2016 stěžovatel zaslal žalobci k jeho žádosti spis, aby do 15 dnů zvážil další postup v řízení. Žalobce dne 28. 12. 2016 požádal o prodloužení lhůty ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxm vysvětlení a připojil vyjádření, které se týkalo právních i skutkových otázek posuzovaného sporu. Toto vyjádření žalobce dne 2. 3. 2017 ještě doplnixx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx řízení, úvodem uvedl, že
„postupně opatřil a shromáždil důkazy potřebné pro vydání nálezu ve věci a vyzval
Navrhovatele
[tj. žalobce]
, aby podal ústnx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxhovaného smíru a jakým způsobem byl spor předběžně právně posouzen. V průvodním dopise stěžovatel nadto uvedl, že lhůta 15 dnů ke zvážení dalšího postuxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se jednání neúčastnila).
[24] Dne 4. 5. 2017 žalobce stěžovateli zaslal výzvu k opatření proti nečinnosti podle § 80 správního řádu a vyzval jej k odstxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxisem ze dne 23. 8. 2017 žalobce i instituci k seznámení se s podklady pro vydání nálezu a k případnému vyjádření, k čemuž stanovil lhůtu do 15. 9. 2017. Ve výxxx xxxxxxx xx x
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxlnění dokazování, vydá bez zbytečného odkladu nález; výzva byla žalobci i instituci doručena dne 23. 8. 2017.
[25] Poté, co městský soud rozhodl o žaloxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xx xxxx xxxezem, č. j. FA/SR/ZP/770/2016 - 4. Proti tomuto nálezu podali námitky žalobce i instituce (oba dne 15. 2. 2018).
IV.2. K námitce počátku běhu lhůty pro vxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nálezem, nejdéle však do 90 dnů od shromáždění všech podkladů nutných pro rozhodnutí; nelze-li ve zvlášť složitých případech, vzhledem k povaze věci rxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x její délce.
[27] Výklad a aplikace citovaného ustanovení je podstatou soudního sporu. Stěžovatel klade otázku, do kdy nejpozději je povinen ve věci rxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxudu by mohlo reálně změnit nákladový výrok rozsudku městského soudu). Kasační soud však rozhoduje na základě skutkového stavu zjištěného ke dni rozhoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
.
[28] Soud se neztotožnil s obecným závěrem městského soudu, podle něhož lhůta pro vydání nálezu začíná běžet od okamžiku vyrozumění účastníků o obdrxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxzhodnutí, přičemž o tomto okamžiku je finanční arbitr povinen účastníky řízení bezodkladně vyrozumět. Počátek běhu lhůty je tudíž spojen s okamžikem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxem (podobně jako jiná správní nebo soudní řízení) lze rozčlenit do dvou fází. V první fázi dochází ke shromažďování podkladů, ve druhé fázi k jejich vyhoxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xro její řešení vychází soud z toho, že účelem druhé fáze řízení je
meritorní
skončení sporu před finančním arbitrem. V první fázi řízení finanční arbitx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxím autoritativního rozhodnutí (nálezu). Pokud tedy finanční arbitr usiluje o nalezení smírného řešení sporu (k čemuž je podle § 1 odst. 3 zákona o finanxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxí všech podkladů nutných pro rozhodnutí rozhodl v řízení nálezem. Lhůtu stanovenou v § 15 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi je tak nutné pokládat za nxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxným způsobem.
[31] Uvedenému závěru svědčí též právní úprava směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů. Zákonný text v § 15 odst. 1 zákoxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxvé zprávy, část třetí, bod 19, zákona č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a něktxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxvního řešení sporů obdržel úplný spis stížnosti (pro srovnání shodně též např. ve verzi anglické –
the outcome of the ADR procedure is made available
wixxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxx xx xx xxxxédure de REL est communiquée dans un délai de 90 jours
calendaires a compter de la date de réception du dossier complet de plainte par l'entité de REL
). Shxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo řešení sporů by měl ukončit postup řešení sporů on-line či off-line bezodkladně ve lhůtě 90 kalendářních dnů ode dne, kdy obdrží úplný spis ke stížnostxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxi lze obsah textu seznat z verze anglické –
[a] properly
functioning ADR entity should conclude online and offline dispute resolution proceedings expxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxx xelevant documentation pertaining to that complaint, and ending on the date on which the outcome
of the ADR procedure is made available
–, resp. francoxxxxx x
xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxai de 90 jours
calendaires débutant a la date de réception du dossier complet de plainte — contenant tous les documents utiles
en rapport avec cette plaxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxr povinen shromáždit veškeré podklady nezbytné pro zjištění relevantního skutkového stavu. V okamžiku jejich shromáždění první fáze řízení končí a zxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxt: stejně jako může v první fázi řízení docházet k (předběžnému) právnímu posouzení věci, mohou se v průběhu druhé fáze objevit nebo být navrženy podklaxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, si musí finanční arbitr sám posoudit, neboť jedině tehdy může přistoupit k jejich vyhodnocení a právnímu posouzení sporu.
[33] Okamžik shromážděnx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxisů. Určením takového okamžiku se NSS zabýval např. v judikatuře týkající se počátku běhu subjektivní prekluzivní lhůty k uložení pokuty podle § 8 odstx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxbrž s „
okamžikem vědomosti o skutkových okolnostech v takovém rozsahu, který umožní
předběžné právní zhodnocení, že došlo k porušení zákona jako takxxxxx
x xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxvěr Nejvyšší správní soud zopakoval i při aplikaci § 61 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (ve znění účinxxx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxdle § 17 odst. 4 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách (ve znění účinném do 31. 5. 2008), v usnesení ze dne 18. 9. 2012, č. j. 7 Afs 14/2011 - 115, konstatoval, že „
[sxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx
xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxcí a důkazních
prostředků, z nichž lze na spáchání deliktu usoudit. Není rozhodující, zda v tento den již byl zpracován
kontrolní protokol, ani zda tyxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx
x xxx
xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxu prekluzivní lhůty je třeba
spojit s přezkoumatelnou objektivní skutečností; touto skutečností ale nemůže být vyhotovení (tím méně
na to navazujíxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xvahou. Objektivní a následně zjistitelnou skutečností je však
okamžik finalizace onoho souhrnu skutkových poznatků, který je potřebný k tomu, aby z xxxx xxxx xxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxení provést, pak je nutno mít za to, že se o deliktu správní orgán „dozvěděl“,
třebaže - a tu je ovšem třeba stěžovateli přisvědčit - zpracování, hodnocexxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxně
i čas. Toto úsilí ale musí být vyvíjeno a tento čas musí být včítán do prekluzivní lhůty již běžící. Právní výklad,
který by odsouval počátek běhu tétx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxávní postavení delikventa. Nelze jej proto
přijmout
.“
xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xezávisí na jeho vůli. Tento okamžik není spojen s posouzením spočívajícím v předběžném vyhodnocení věci, ale s možností takové předběžné vyhodnocení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxdeném rozsahu dostanou do dispozice finančního
arbitra
, je třeba mít za to, že je shromáždil (obdržel úplný spis). Zpracování, analyzování, hodnocenx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xprava navíc předvídá ve zvláště složitých případech možnost prodloužení této lhůty.
[35] V tomto smyslu je třeba korigovat odůvodnění městského souxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxo povinnost plyne finančnímu arbitrovi přímo z článku 8 písm. d) směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů, podle něhož subjekt alternaxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxré se týkají stížnosti Finanční arbitr je tak ihned poté, co shromáždí všechny podklady nutné pro rozhodnutí, o tom účastníky řízení povinen vyrozumětx
xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxlských sporů do českého právního řádu byla totiž opomenuta. Lze tak usuzovat již z rozdílové tabulky návrhu předpisu ČR s legislativou EU, která tvoří pxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxtupná z veřejné knihovny legislativního procesu na https://apps.odok.cz/home, podle níž měl být citovaný článek transponován do § 20o zákona č. 634xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxk tuto povinnost nestanoví zákon o finančním arbitrovi ani jiný právní předpis (správní řád nevyjímaje – k tomu blíže odstavec [38]).
[37] Povinnost xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x počátkem druhé fáze řízení. Takové řešení by totiž odporovalo textu citovaných právních předpisů ohledně počátku běhu lhůty (tj., § 15 odst. 1 zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxelských sporů, který počátek běhu lhůty spojuje s obdržením úplného spisu stížnosti). Zároveň by se protivilo zásadě rychlosti řízení, neboť by nutně xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxla od nejpozdějšího doručení vyrozumění; stěží si lze totiž představit, že by běžela ve vztahu ke každému z účastníků zvlášť, neboť se nejedná o lhůtu prx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xprávním (popř. soudním) řízení. Je tak maximálně respektována zásada rychlosti řízení i princip právní jistoty účastníků.
[38] Nad rámec již učiněnxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxit se (tj. učinit výhrady či procesní návrhy) ke shromážděným podkladům před vydáním rozhodnutí. K výzvě podle tohoto ustanovení tak může dojít logickx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xměrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů. Je tomu tak proto, že § 36 odst. 3 správního řádu se netýká úpravy první fáze řízení (shromažďoxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxnost soud dodává, že článek 9 odst. 1 písm. a) směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů postuluje obecný požadavek na řízení před finančxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xešení spotřebitelských sporů (přímo) nesouvisí.
[39] V posuzovaném případě tedy druhá fáze řízení začala běžet nejpozději ke dni předcházejícímu pxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xemohlo být ani podání ústního vysvětlení dne 23. 11. 2016. Podání ústního vysvětlení sice zákon o finančním arbitrovi obecně koncipuje jako způsob, jaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx x1. 2016 (a to z obou jeho návrhů) plyne, že se ústní vysvětlení týkalo toliko předběžného právního posouzení věci a hledání smírného řešení sporu. Finanxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxh) konstatoval, že „
opatřil a shromáždil důkazy potřebné
pro vydání nálezu ve věci
“. Lhůta pro vydání rozhodnutí tedy skončila nejpozději dne 20. 2. 2xxxx
xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xěstský soud ve své úvaze důsledný, musel by dojít k závěru, že lhůta k rozhodnutí sporu začala běžet až dne 23. 8. 2017, neboť až k tomuto okamžiku byli vyroxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnila a ze správního spisu neplyne, že by o shromáždění podkladů nutných pro rozhodnutí byla v období do 23. 8. 2017 vyrozuměna. Uvedené ovšem též znamenáx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxžovatel povinen ihned poté, co podklady shromáždil. Tak tomu jistě není, byla-li instituce vyrozuměna až po téměř osmi měsících od této chvíle. Lhůta uxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxrétní okolnosti případu a v závislosti na účelu jednotlivé právní normy (obdobně rozsudek NSS ze dne 20. 11. 2008, č. j. 6 As 1/2008 - 48 nebo rozsudek NSS xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxozumět účastníky v nejkratším časovém úseku, ihned, nanejvýše v řádu dnů. Nesplnění povinnosti vyrozumět účastníky řízení o shromáždění nezbytných xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxeriálními kritérii a konstatoval, že lhůta k vydání rozhodnutí, která by počala běžet dne 23. 11. 2016 (od okamžiku vyrozumění účastníků řízení o obdržxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxxx xx xx xx xxxx (nikoli již v období pozdějším) byla nečinnost stěžovatele odůvodněna chováním žalobce. Žalobce si při podání ústního vysvětlení vyžádal spisovou dxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mu byl stěžovatelem zaslán, uplatnil námitky, přičemž upravený protokol explicitně neschválil. Městský soud tedy svůj závěr odůvodnil, a to způsobexx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxdnutím ke konkrétním okolnostem jednotlivého případu, zejména s ohledem na složitost věci, chování účastníků a zohlednění toho, co je v sázce. V projexxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxzději dne 22. 11. 2016; nejpozději od tohoto dne mu počala běžet lhůta k vydání rozhodnutí. Materiální posouzení nečinnosti stěžovatele se tedy týká drxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxím žalobce. Žádost o doplnění protokolu o ústním vysvětlení (nadto v situaci, kdy žádost byla s ohledem na následné doplnění protokolu důvodná) nemůže xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxuzení zjištěného skutkového stavu, hledání smírného řešení sporu a případně též rozhodnutí ve věci učinil v zákonné lhůtě. Souhlasil-li s tím, aby se žxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxx7 a lhůta pro vydání rozhodnutí uplynula dne 20. 2. 2017). Pokud se stěžovatel dovolává toho, že absence procesních úkonů vůči účastníkům, neznamená, žx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxsuje devadesátidenní lhůtu. Jednalo-li by se o zvlášť složitou věc, mohl by lhůtu sám prodloužit (§ 15 odst. 1, věta první za středníkem, zákona o finančxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxacity stěžovatele, natož aby s ohledem na jejich nedostatek sjednával nápravu.
IV.3. K námitce nepřípustnosti žaloby
[43] Žaloba na ochranu protx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxo orgánu stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti správního orgánu (§ 79 odst. 1 s. ř. s.). Tento nedostatek není možné zhojit v řízení před soudem.
[44] Sxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxmínka, podle níž žalobce musí nejprve
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vyjadřuje zásadu subsidiarity ve vztahu mezi veřejnou správou a činností
správních soudů. Jejím účelem je předejít soudnímu řízení v případech, kdy xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx x x 68 písm. a), § 79 odst. 1 a § 85 s. ř. s. Před použitím některého z typů žalob je tedy nutné nejprve
vždy vyčerpat opravné prostředky nebo jiné procesní prxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxx x xxxxx xx xxmto základě a s přihlédnutím k zásadě procesní ekonomie a ke gramatickému výkladu § 79 odst. 1 s. ř. s. rozšířený senát rozsudkem ze dne 25. 5. 2016, č. j. 5 xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxx x xxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xoud v případě, že žalobce požádal o uplatnění opatření proti nečinnosti podle § 80 odst. 3, věty druhé, správního řádu až po podání žaloby, povinen vyčkxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxů ochrany proti nečinnosti v řízení před správním orgánem musí být totiž splněna již k okamžiku podání žaloby: „
pouze ten,
kdo před podáním žaloby (v přxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxý správní orgán vydal usnesení o nevyhovění žádosti
podle § 80 odst. 6 věty druhé správního řádu, popř. ve třicetidenní lhůtě o žádosti nerozhodl), vyčxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxě lhůta k vydání rozhodnutí stěžovateli skončila dne 20. 2. 2017. Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti podle § 80 odst. 3, věty třetí, správního xxxx xxx xxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx8 odst. 1, věta druhá, správního řádu ve spojení s § 16 odst. 2 zákona o finančním arbitrovi). Žalobu na ochranu proti nečinnosti správního orgánu náslexxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxý má k dispozici ve správním řízení. Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti byla podána až po uplynutí lhůty k vydání rozhodnutí stěžovatele (§ 80 xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx, že žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti podal žalobce opakovaně dne 2. 8. 2017; opakovaná žádost není totiž pro posouzení podmínky bezvýsledxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
x
xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdem, tak námitky stěžovatele týkající se nesplnění procesních podmínek pro věcné projednání žaloby odpadají. Pro úplnost však lze přisvědčit stěžovxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxx x xxnčí dne 2. 8. 2017, měla být žaloba odmítnuta jako nepřípustná. Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti podle § 80 odst. 3, věty třetí, správního řáxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxal dne 10. 8. 2017. Žaloba tedy byla podána ještě před uplynutím třicetidenní lhůty k rozhodnutí nadřízeného správního orgánu (finančního
arbitra
), txx xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxského soudu, dle kterého byl stěžovatel nečinný, neboť marně uplynula 90denní lhůta stanovená pro vydání rozhodnutí v § 15 zákona o finančním arbitrovxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxší správní soud v souladu s § 110 odst. 1, věty druhé, s. ř. s. podanou kasační stížnost zamítl. O věci rozhodl bez jednání postupem podle § 109 odst. 2, větx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xx xxxxx xx xxxu první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterých, nestanoví-li tento zákon jinak, má účastník, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu náxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxto nemá právo na náhradu nákladů řízení.
[51] Žalobce byl v soudním řízení zcela úspěšný, proto mu soud přiznal náhradu nákladů řízení v plné výši. Zástxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxx. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění účinném pro posuzovxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxleží zástupci žalobce mimosmluvní odměna ve výši 3 100 Kč [§ 9 odst. 4 písm. d) ve spojení s § 7 bodem 5. advokátního tarifu]. Náhrada nákladů řízení se zvyšxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xx4 Kč.
Poučení:
Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 31. května 2018
JUDr. Barbara Pořízková
předsedkyně senáxx