52 A 72/2017 - 51

(x) - zrušeno rozsudkem 10 Azs 128/2018 - 33 ze dne 13. listopadu 2019 Pobyt cizinců

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (5)
Judikatura (1)
xx x xxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxém z předsedy JUDr. Jana Dvořáka a soudců JUDr. Aleše Korejtka a JUDr. Petry Venclové, Ph.D., ve věci
žalobkyně:
A. S.
zastoupená advokátem Mgr. Ludvíxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 7. 2017, č.j. MV-71863-4/SO-2017,
takto:
I. Rozhodnutí Komise xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx
x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xízení.
II. Žalovaný je povinen do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku zaplatit žalobkyni k rukám jejího právního zástupce náhradu nákladů řízení ve vxxx xx xxx xxx
xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zamítnuto odvolání a bylo potvrzeno rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky ze dne 19. 4. 2017, č.j. OAM-2240-13-PP- 2017x xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxále jen „zákon o pobytu cizinců“), zamítnuta žádost žalobkyně o vydání povolení k přechodnému pobytu na území České republiky, a to z důvodu, že žalobkyxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podání žádosti byla a je nesamostatnost při obstarávání běžných záležitostí a tedy závislost na pomoci jiných osob, když jedinou osobou ochotnou a schxxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xepřestěhovali za žalobkyní, ale žalobkyně přijela za nimi
.“ Ve správním řízení správní orgán I. stupně výzvou ze dne 22. 2. 2017 žalobkyni vyzval k odstxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx x
xučně zvýrazněný text byl ve výzvě uveden tučně a podtrženě.
Další text již byl povětšinou běžným písmem. V dalším textu výzvy bylo popsáno, kdo se pokláxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xaní L. B., (obě mají jiné příjmení, tudíž příbuzenský vztah není zřejmý).
Žalobkyně se tedy zaměřila na doložení této skutečnosti, nikoliv na to, zda jx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxx
xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx a
pro své xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxností (s ohledem na její věk a zdravotní stav) nenávratný krok. Pro
jiné osoby ani pro důležitý veřejný zájem nebude mít přiznání odkladného účinku žádxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxlobkyně pobytová kontrola, která žalobkyni utvrdila v tom, že vada žádosti spočívá pouze v doložení listiny prokazující příbuzenský vztah k občanu EUx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx
xx Žalobkyně při odstraňování vad žádosti netušila, že nedostatek její žádosti mohl být spatřován také v tom, že neprokázala svou závislost na výživě nebx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx stupně nemá za prokázané. Výzva k odstranění vad tedy byla příliš „
vágní a neurčitá
“ a nerespektovala osobní poměry dotčené osoby, tedy žalobkyně. Žalxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxvu vyhotovenou dne 3. 5. 2017 praktickým lékařem MUDr. P. V., který ji vyhodnotil jako zcela nesoběstačnou, závislou na péči druhé osoby s řadou chorob vxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxzal na žalované rozhodnutí, navrhl, aby soud žalobu zamítl. 5. Krajský soud přezkoumal žalované rozhodnutí v řízení vedeném podle ust. § 65 a násl. zákoxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxo spisu vyplývá a mezi účastníky není sporné, že žalobkyně podala žádost o povolení k přechodnému pobytu podle ust. § 87b zákona o pobytu cizinců, a to jakx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxila doklad o tom, že je rodinným příslušníkem EU ve smyslu ust. § 15a zákona o pobytu cizinců, vyzval správní orgán I. stupně výzvou ze dne 22. 2. 2017 žalobxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxerou, zetěm a vnučkou bydleli, přičemž zjistil (což žalobkyně ani v žalobě nepopřela), že žalobkyně bere pouze léky na vysoký tlak, špatně chodí, ale jixxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx na místo příjmení J., příjmení S.. Následně správní orgán I. stupně vyzval žalobkyni k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí, žalobkyně se k podxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxu, že uvedený podklad (oddací list) „
nikterak neprokazuje, že by žadatelka
mohla být považována za rodinného příslušníka dle § 15a zákona 326/1999 Sb
xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odkázala na § xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xydání rozhodnutí, kterým se povoluje přechodný pobyt podle § 87b zákona o pobytu cizinců.
7. Podle § 15a odst. 1 písm. d) zákona o pobytu cizinců se rodixxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx svých základních potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem EU nebo jeho manželem nebo byl na této výživě nebo jiné nutné péči závxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxy doložila žalobkyně lékařskou zprávu praktického lékaře MUDr. P. V. ze dne 3. 5. 2017, která konstatuje, že žalobkyně potřebuje dohled jiné osoby, vše xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxího charakteru. Žalobkyně tak prostřednictvím svého zástupce v odvolání tvrdila, že žalobkyně je rodinným příslušníkem občana EU a zmíněné povolení xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x žalovaném rozhodnutí uvedl, že nemohl přihlédnout k tomuto podkladu, neboť správní řízení o žádostech je vázáno koncentrační zásadou, stanovenou v § xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx občana EU i z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislá na výživě nebo nutné péči poskytované občanem EU (tj. dcerou). Z tohoto důvodu s odkazxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxčnost, a uvedl, že žalobkyni nic nebránilo v tom, předložit takovou lékařskou zprávu již v průběhu řízení před správním orgánem I. stupně. 8. V daném příxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vadu spatřuje v nedostatečně formované výzvě k odstranění vad její žádosti, zároveň žalobkyně nezpochybnila závěr žalovaného o tom, že ten v odvolacíx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xtotožnil s názorem žalovaného ve vztahu ke správně aplikované koncentrační zásady. Stěžejní otázkou ale je, zda uvedená výzva k odstranění vad měla prxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxiku vady řízení, která by měla za následek nezákonnost žalovaného rozhodnutí. Ve vztahu k postupu správního orgánu I. stupně krajský soud nedospěl k záxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxínek pro vydání rozhodnutí o povolení k přechodnému pobytu na území ČR, žalobkyně byla správně vyzvána výzvou k odstranění vad podle správního řádu k dxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxežité poučení, a to dokonce o platné právní úpravě, když v jejím textu bylo výslovně uvedeno, kdo se pokládá za rodinného příslušníka občana xx xx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xen příbuzenský vztah s dcerou, tak v daném případě nebyl správní orgán I. stupně ve zmíněné výzvě povinen podrobně žalobkyni poučovat o tom, jak má pochoxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx x xxx xxxxx x písm. b) zákona o pobytu cizinců. Je samozřejmé, že doložení této podmínky nemohla žalobkyně splnit jen doložením toho, že je matkou L. B. Rovněž nelze vxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxho bydliště žalobkyně a její dcery a nemohl sám za žalobkyni domýšlet důvody pro splnění této podmínky (a sám sobě si je doložit, např. lékařskou zprávouxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxvají zcela závažné skutečnosti svědčící o tom, zda žalobkyně byla vůbec schopná pochopit obsah zmíněné výzvy v řízení před správním orgánem I. stupně. xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxvislého na péči druhé osoby, s řadou chorob nejen interního charakteru (polymorbidní pacient), podmíněné již jenom věkem (91 let), přičemž žalobkyně xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx je žalobkyně dokonce „
prakticky
slepá
“. V takovém případě je třeba si položit otázku, zda vůbec vzhledem ke zmíněnému zdravotnímu stavu byla žalobkyxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxké zprávy vůbec nenasvědčuje. Proto v tomto případě bylo na místě, aby žalovaný zvážil tuto skutečnost s tím, že žalobkyni mohl být ustanoven opatrovníx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxeré mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé, a proto soud pro tuto vadu žalované rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízenx xx xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxx x x x xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve věci. Proto přiznal úspěšné žalobkyni právo na náhradu nákladů řízení vůči žalovanému, a to ve výši jednak zaplacených soudních poplatků (3 000 Kč za xxxxxx x x xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x x 3 000 Kč a 2 x 300 Kč). Celkem se tedy jedná o náklady řízení ve výši 6 800 Kč (§ 3, 7, 9, 1, 13 vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění).
Poučení:
Proti tomutx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xprávního soudu, se sídlem Moravské náměstí xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxe se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej sxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxli stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.
Pardubice 5. dubna 2018
JUDr. Jan Dvořák v. r.
přxxxxxx xxxxxx