6 As 81/2013 - 17

Životní prostředí - ostatní

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Judikatura (1)
x xx xxxxxxx x xx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxe Langáška a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobkyně: obec Němčovice, se sídlem Němčovice 37a, Břasy I, PSČ 338 24, zastoupené Mgr. Romanem Seixxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx x5, týkající se řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného č. j. 14062/2009-14130 ze dne 16. června 2009, v řízení o kasační stížnosti žalované proti roxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx
Kasační stížnosti
se nepřiznává
odkladný účinek.
Odůvodnění:
[1] Státní zemědělský intervenční fond rozhodnutím č. j. SZIF/2009/01190xx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy (dále jen „nařízení“), neboť rozdíl mezi deklarovanou plochou x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xx04.
[2] Ministerstvo zemědělství zamítlo dne 16. 6. 2009 pod č. j. 14062/2009-14130 odvolání žalobkyně a rozhodnutí Státního zemědělského intervexxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxaví uvedeným rozsudkem.
[3] Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) se kasační stížností u Nejvyššího správního soudu domáhá zrušení rozsudku městskxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxvodňuje tím, že vzhledem ke skutečnosti, že kasační stížnost nemá odkladný účinek, výkon rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu ze dnx xxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xásahu do jejího rozpočtu. Případný odkladný účinek by se nedotkl nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a nebyl by ani v rozporu s veřejným záxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxně je odkladný účinek spojován s tzv. řádnými opravnými prostředky, např. odvoláním, kde účinky rozhodnutí správního orgánu nastávají až v okamžiku rxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xředmětem úvahy rozhodujícího orgánu (srov. přiměřeně usnesení Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 581/06 ze dne 11. 10. 2006, http://nalus.usoud.cz: x
xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxošlo k nevratným krokům, po nichž by se jeho rozhodování stalo
jen akademickým cvičením a ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod by byla txxxxx xxxxxxxx
xxx
xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxů (dále jen „s. ř. s.“), musel žalobce, resp. stěžovatel, při žádosti o přiznání odkladného účinku prokazovat tzv. nenahraditelnou újmu, která by mu vzxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxn č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Toto je třeba mít na paměti při odkazování na rozsudky Nejvyxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xdkladném účinku kasační stížnosti splnění zákonných podmínek, tj. (1.) výrazného nepoměru újmy způsobené stěžovateli v případě, že účinky napadenéxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxžitým veřejným zájmem.
[8] Jak již Nejvyšší správní soud dříve judikoval, kasační stížnost zásadně odkladný účinek nemá. K tomu, aby Nejvyšší správxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, než jaká přiznáním odkladného účinku může vzniknout jiným osobám. Povinnost tvrdit a prokázat vznik újmy tak má stěžovatel (viz např. usnesení Nejvyxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxí svého návrhu musí konkretizovat, jakou újmu by pro něj znamenal výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí a z jakých konkrétních okolností to vyvozuxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx větší újmy ve formě nutnosti vrácení předmětné
dotace
odůvodňovala pouze tím, že by došlo ke značně nepříznivému zásahu do jejího rozpočtu. Stěžovatxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, popř. měla vliv na výkon určitých činností stěžovatelky či v čem konkrétně by pro stěžovatelku byla uvedená újma ve výrazném nepoměru ve vztahu k újmě, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxuje, že stěžovatelka neunesla břemeno dostatečného tvrzení. Nejvyšší správní soud proto uzavírá, že nebylo prokázáno, že by byla naplněna základní pxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu může vzniknout jiným osobám). Nebylo již tedy třeba zkoumat podmínky další, s nimiž by tato musela být naplněna kumulativně. Nejvyšší správní soud prxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty