3 As 58/2013 - 40

Přestupky - zákon č. 200/1990 Sb.

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Judikatura (3)
x xx xxxxxxx x xx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: Z. S., zastoupeného JUDr. Alexandrem Királym, Ph. D., advokátem se sídlem Ludvíka Podéště 1883/5, Ostravxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 28. 2. 2013, č. j. 17 A 33/2011 - 61,
takto:
I.
Kasační stížnosti
se
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxační stížnosti.
Odůvodnění:
Shora citovaným rozhodnutím žalovaný zčásti změnil a ve zbytku potvrdil rozhodnutí Magistrátu města Plzně ze dne 2xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxch spočívajícím v odmítnutí podrobit se vyšetření, zda při řízení vozidla nebyl ovlivněn alkoholem, a v porušení povinnosti mít při řízení u sebe řidičxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxidel z 18 měsíců na dobu 14 měsíců..
Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce správní žalobu, která byla Krajským soudem v Plzni shledána nedůvodnox x xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxní delikt.
Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále „stěžovatel“) kasační stížnost. Součástí jejího doplnění ze dne 3. 6. 2013 byl rovněž návrh na pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jen „s. ř. s.“). V odůvodnění návrhu odkazuje na své osobní (majetkové) poměry, které byly podrobně popsány v rozhodnutí krajského soudu o přiznání osvxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxut jiným osobám. Domnívá se, že přiznáním odkladného účinku nedojde k rozporu s veřejným zájmem.
Žalovaný se k návrhu na přiznání odkladného účinku nxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xx ř. s. odkladný účinek, avšak Nejvyšší správní soud jej může na návrh stěžovatele přiznat; přitom užije přiměřeně ustanovení § 73 odst. 2 až 5 s. ř. s. Poxxx x xx xxxxx x xx xx xx x
xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxx xxká přiznáním odkladného účinku může vzniknout jiným osobám, a jestliže to nebude v rozporu s důležitým
veřejným zájmem.
“.
Podle usnesení Nejvyššíxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxx x
xxxxadný účinek podle § 107 soudního řádu správního může být v řízení o kasační stížnosti přiznán a působit
nejen ve vztahu k přezkoumávanému rozhodnutí kxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xedlo.
“.
Nejvyšší správní soud dovodil, že jediným důvodem, pro který stěžovatel navrhuje přiznat kasační stížnosti odkladný účinek je zaplacení pxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxí předepisuje pro přiznání odkladného účinku kasační stížnosti současné splnění několika podmínek procesní a hmotněprávní povahy, přičemž jádrem úxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Procesní podmínky jsou v daném případě splněny. Nejvyšší správní soud tedy přistoupil k přezkumu, zda jsou splněny i obě podmínky hmotněprávní tedy, xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxým osobám, a zároveň zda to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem.
Je vhodné poznamenat, že v nyní probíhajícím řízení již byly majetkové poměrx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. 6. 2011, č. j. 17 A 33/2011 - 26). Po revizi majetkových poměrů a životní situace stěžovatele však zdejší soud dospěl k závěru, že stěžovatel již podmíxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxovatele na překonané rozhodnutí krajského soudu nepatřičné.
S ohledem na zjištěné majetkové poměry má Nejvyšší správní soud za to, že žádná významnx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx pro stěžovatele nepříjemná, tíživá a může pro něj znamenat zřetelný zásah do jeho majetkových poměrů, provázený i dočasným dílčím snížením jeho životxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxl i Ústavní soud v nálezu ze dne 25. 10. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 14/09, kde uvedl: „
Uložení těchto sankcí
(peněžitá pokuta od 25.000 Kč do 50.000 Kč a zákazu činxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx
xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxojnost
člověka. Je samozřejmé, že uložení této sankce je pro pachatele nepříjemné a úkorné, avšak takový účinek
je přirozenou a dokonce žádoucí vlasxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxx xxxx
x xx xxxxxu § 73 odst. 2 s. ř. s. Nejvyšší správní soud tedy neshledal hned první hmotněprávní podmínku nezbytnou pro přiznání odkladného účinku kasační stížnosxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xplnění všech podmínek (procesních i hmotněprávních), nebylo možné kasační stížnosti odkladný účinek přiznat již na základě uvedeného dílčího závěrxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxho účinku podléhá dle položky 20 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, soudnímu poplatku ve výxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxx zákona
per analogiam
, srov. k tomu detailně usnesení tohoto soudu ze dne 29. 2. 2012, č. j. 1 As 27/2012 – 32]. Proto stěžovateli soud ve výroku II. tohoto uxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxu číslo:
3703–46127621/0710
, vedený u České
národní banky, pobočka Brno. Závazný
variabilní symbol
pro identifikaci platby je:
1030405813.
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx