6 As 81/2013 - 51

Životní prostředí - ostatní

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Judikatura (1)
x xx xxxxxxx x xx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxáška a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobkyně: obec Němčovice, se sídlem Němčovice 37a, Břasy I, PSČ 338 24, zastoupené Mgr. Romanem Seidlerem, adxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxzení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného č. j. 14062/2009-14130 ze dne 16. června 2009, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městskéxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx stížnosti
se přiznává
odkladný účinek.
Odůvodnění:
I. Dosavadní průběh řízení
[1] Rozhodnutím ze dne 23. března 2009, č. j. SZIF/2009/0xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxním vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy (dále jen „nařízení“), neboť rozdíl mxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx6/2004 ze dne 21. dubna 2004.
[2] Rozhodnutím ze dne 16. června 2009, č. j. 14062/2009-14130, zamítlo Ministerstvo zemědělství odvolání žalobkyně x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx 2009 podanou u Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“). Městský soud usnesením ze dne 18. prosince 2009, č. j. 5 Ca 129/2009 - 37, přiznal žalobě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xdále jen „stěžovatelka“) domáhala u Nejvyššího správního soudu zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. března 2013, č. j. 5 Ca 129/2009 - 50. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx dne 29. května 2013, č. j. 6 As 81/2013 - 17, rozhodl tak, že se kasační stížnosti odkladný účinek nepřiznává, neboť stěžovatelka nedostatečně tvrdila a xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xsobám.
II. Žádost o přiznání odkladného účinku (ze dne 30. července 2013)
[5] Podáním ze dne 30. července 2013 se stěžovatelka opětovně domáhá přixxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xež jaká přiznáním odkladného účinku může vzniknout jiné osobě, neboť by došlo k značně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxazuje na špatnou finanční situaci obecního rozpočtu, do které se obec dostala zejména v důsledku úhrad škod způsobených povodněmi z roku 2012 a povodněxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxtelka sloučila předcházející úvěr ze dne 8. listopadu 2010, č. úvěrového účtu 103149449, vedeného u České spořitelny, a. s., s novým závazkem. Tento záxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxch měsíčních splátkách ve výši 21 600 Kč. Ke dni 20. července 2013 činí dlužná částka na úvěrovém účtu č. 334265439, vedeného u České spořitelny, a. s. 1 00x xxx xxx
xxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxx xxx xx xxi 30. června 2013 byl na kontokorentním účtu stěžovatelky č. 843454369/0800, vedeného u České spořitelny, a. s. konečný zůstatek ve výši 47 122 Kč, přičxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xotace
, resp. případného penále na základě v návětí uvedeného rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu, došlo by k ohrožení výkonu záklaxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxjených s pravidelnou měsíční úhradou ve výši 27 310 Kč měsíčně (s dodávkou elektřiny souvisí např. zajišťování veřejného osvětlení či fungování jednoxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xx měsíčně.
[9] Svá tvrzení podložila stěžovatelka fotokopiemi příslušných smluv, fotodokumentací, kopiemi výpisů z předmětných účtů a kopiemi fakxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxladného účinku vyjádřil tak, že od zahájení správního řízení o vrácení
dotace
je vypočítáváno penále ve výši 1 ‰ z dlužné částky denně, a to až do výše čásxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx
x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxho intervenčního fondu shledáno jako zákonné, budou pro žalobce finanční důsledky daleko závažnější, neboť případné odložení účinků žaloby nebude zxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xoud se rozhodl odkladný účinek kasační stížnosti přiznat.
[12] Podle § 73 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxch v daném ustanovení tj. (1.) výrazného nepoměru újmy způsobené stěžovateli v případě, že účinky napadeného rozhodnutí nebudou odloženy ve vztahu k úxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xoudu č. j. 1 As 27/2012 - 32 ze dne 29. února 2012, všechna zde citovaná rozhodnutí jsou dostupná na www.nssoud.cz). Stěžovatel musí konkretizovat, jakox xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx a reálná, nikoliv pouze hypotetická či bagatelní. V daném případě stěžovatelka povinnost tvrzení a povinnost důkazní splnila [viz bod 5 až 9 odůvodněnx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, která by vznikla jiným osobám přiznáním odkladného účinku kasační stížnosti, a posuzoval, jestli by to nebylo v rozporu s důležitým veřejným zájmem.
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxx stěžovatelka disponuje částkou přibližně o polovinu menší, jež je navíc určena k úhradě plnění souvisejících s výkonem některých základních funkcí oxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxhopnost stěžovatelky hradit závazky spojené s uzavřenou dohodou o pracovní činnosti či smlouvy o úvěru.
[16] Protikladem tohoto zájmu stěžovatelkx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxá existence a ani fungování žalovaného však není eventuálním oddálením vrácení požadované částky ohrožena. Přiznáním odkladného účinku kasační stíxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx navíc přezkoumání zákonnosti samotného titulu pro výkon rozhodnutí, tj. rozhodnutí žalovaného o vrácení neprávem vyplacené
dotace
(stěžovatelka x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xe skutková podstata, z níž správní orgán v napadeném rozhodnutí vycházel, nemá oporu ve spisech a že při jejím zjišťování byl porušen zákon v ustanoveníxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx výši 103 670,60 Kč za této procesní situace by pro stěžovatelku nepochybně znamenal nepoměrně větší újmu než oddálení výkonu rozhodnutí žalované.
[xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxledání zákonnosti napadených rozhodnutí stěžovatelce způsobilo důsledky ještě závažnější. K uvedenému Nejvyšší správní soud dodává, že stěžovatexxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxa třetím osobám. Naopak tvrzení žalovaného směřuje do budoucnosti a hypoteticky předjímá výši škody odvíjející se od výsledku sporu, o němž je však vedxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí správní soud o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti rozhoduje výlučně na základě návrhu podaného samotnou stěžovatelkou (srov. § 107 odst. x xx xx xxx xxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxobám. Naproti tomu žalovaný správní orgán jako orgán veřejné správy je v řízení o odkladném účinku povinen zajišťovat ochranu veřejného zájmu a práv třxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxkla stěžovatelce, popř. že přiznání odkladného účinku by bylo v rozporu s důležitým veřejným zájmem. Riziko případné povinnosti platit (narůstajícíx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxdování, zda podat či nepodat návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Nejvyššímu správnímu soudu posuzování této skutečnosti (v situaxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx s důležitým veřejným zájmem a nikoliv pouze se zájmem stěžovatele) nepřísluší (srov. znění § 73 ve spojení s § 107 s. ř. s.).
[19] Jelikož všechny zákonxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xejvyšší správní soud žádným způsobem nepředjímá své budoucí rozhodnutí o věci samé.
[20] Nejvyšší správní soud v usnesení ze dne 6. 12. 2005, č. j. 2 Afx xxxxxxx x xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx
xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxán a působit nejen ve vztahu k přezkoumávanému rozhodnutí krajského
soudu (či jeho části), ale i přímo ve vztahu ke správnímu rozhodnutí (či jeho částixx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxí Státního zemědělského intervenčního fondu ze dne 23. března 2009, č. j. SZIF/2009/0119005, ve spojení s rozhodnutím Ministerstva zemědělství č. j. xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxx xxxx
xxxx. Dagmar Nygrínová
předsedkyně senátu
Zpět na text

Související dokumenty