III. ÚS 4160/16 - 1

K provádění důkazů a jejich hodnocení v řízení před obecnými soudy

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (6)
Judikatura (12)
xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí, které jsou nepřesvědčivé nebo neúplné, a jsou-li proto hodnocení důkazů a k tomu soudy přijaté skutkové závěry založeny na zcela neúplném (nedosxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxublika
NÁLEZ
Ústavního soudu
Jménem republiky
 
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jiřího Zemánka a soudců Jaroslava Fenyka (soudxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxrava - Slezská Ostrava, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. října 2016, č. j. 7 Ads 172/2016-26, za účasti Nejvyššího správního soudu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxem Nejvyššího správního soudu ze dne ze dne 11. října 2016, č. j. 7 Ads 172/2016-26, bylo porušeno základní právo stěžovatelky na řádný proces zaručené v xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxodnění:
I.
Rekapitulace průběhu řízení
Stěžovatelka se ve včas podané ústavní stížnosti ze dne 17. 12. 2016 domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx práv a svobod (dále jen "Listina") a čl. 90 Ústavy České republiky (dále jen "Ústava").
Rozhodnutím ze dne 10. 2. 2014, č. j. 705 128 4988/4988/48091-xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx x. j. 705 128 4988, kterým byla zamítnuta žádost stěžovatelky, jíž se domáhala přiznání invalidního důchodu od 16. 7. 2001. Žalobu stěžovatelky proti uvxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx rozsudek krajského soudu"), který však byl ke kasační stížnosti stěžovatelky rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 11. 2014, č. j. 7 Ads 240/xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxvažoval posudek Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen "posudková komise") v Ostravě ze dne 14. 8. 2014, který si krajský soud xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí správní soud ve svém prvním rozsudku, kterým zrušil první rozsudek krajského soudu, svůj závěr o nepřesvědčivosti a neúplnosti posudku posudkové koxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxí zcela jiných rozhodujících příčin dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu u stěžovatelky s dopadem na její invaliditu (psoriatická arthitida-xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xostižení - invalidita třetího stupně od 20. 1. 2011). Dospěla tak k překvapujícím závěrům, podle kterých najednou není duševní onemocnění považováno xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxnů ze dne 31. 8. 2014 je rovněž uváděna diagnóza onemocnění stěžovatelky, která je psychického rázu.
2) Nedostatečně se vyjádřila k datu vzniku invalixxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxx xx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxlka ani plně ani částečně invalidní, přičemž posudková komise ani výslovně nehodnotila, resp. nezaujala odborné stanovisko k námitkám stěžovatelkyx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx právním názorem prvního rozsudku Nejvyššího správního soudu, vyžádal od posudkové komise v Ostravě doplňující posudek, který byl podán dne 9. 4. 2015x x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxčin dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu stěžovatelky [shora bod č. 1)] a tento posudek se ani dostatečně nevypořádal s otázkou vzniku invalidixx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxých Budějovicích, která ve svém posudku uvedla, že k datu vydání žalobou napadeného rozhodnutí ČSSZ, tj. ke dni 10. 2. 2014, byla rozhodující příčinou dxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx depresivní poruchou až těžké intenzity, která se zhoršuje v případě, že je vystavena zátěži, na kterou nestačí. S ohledem na to, že první psychiatrický xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vzniku invalidity III. stupně posudkovou komisí stanoveno na 20. 1. 2011, přičemž do té doby nebyla podle závěrů posudkové komise plně ani částečně invxxxxxxx
xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxu a astma bronchialie pod kontrolou s lehkou
restriktivní
poruchou ventilace při kyfoskolióze je stavem dlouhodobě stabilizovaným a 2) chronický VAx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxrazným způsobem neomezují aktivní hybnost stěžovatelky a nemají podstatný vliv na pracovní schopnost.
S ohledem na námitky stěžovatelky, že její inxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxský soud vyžádal od posudkové komise v Českých Budějovicích doplňující posudek. V doplňujícím posudku ze dne 6. 10. 2015 posudková komise opět usoudilxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x té době se zdravotní stav stěžovatelky zhoršil natolik, že přestala být schopna výkonu práce. Před tím však v psychologickém vyšetření ze dne 31. 11. 19xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxlitou, přičemž podle psychiatrického vyšetření z května 1981 byla stěžovatelka jako slaboduchá schopna mentálně nenáročných prací, resp. schopna pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxšího doplňujícího posudku, ve kterém se měla posudková komise vyjádřit k námitkám stěžovatelky ze dne 1. 2. 2016 (list č. 113 spisu krajského soudu sp. zxx xx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxění, kterými od narození trpí - asthma bronchiale, skolióza páteře a onemocnění psychického rázu - jde v jejím případě o takové postižení, které ji v konxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xne 5. 4. 2016 posudková komise v Českých Budějovicích konstatovala, že neshledala důvody pro změnu již přijatého posudkového závěru. Ke zdravotní dokxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxové komise nezakládá invaliditu stěžovatelky ani zdravotní dokumentace z ortopedie. Předložené nálezy psychiatra a psychologa nejsou podle závěrů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxo posudku posudkové komise v Českých Budějovicích ze dne 30. 6. 2015 a doplňujících posudků téže posudkové komise ze dne 6. 10. 2015 a ze dne 5. 4. 2016 dospxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxznání invalidního důchodu od 16. 7. 2001, nezbylo krajskému soudu, než opětovně žalobu jako nedůvodnou zamítnout rozsudkem ze dne 14. 7. 2016, sp. zn. 1x xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxjvyšší správní soud v záhlaví uvedeným rozsudkem zamítl (dále jen "napadený rozsudek Nejvyššího správního soudu"). V napadeném rozsudku dospěl Nejvxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xtěžovatelkou, vysvětlila důvod vzniku invalidity III. stupně k 20. 1. 2011 a tyto posudkové závěry jednoznačně a konkrétně zdůvodnila. Krajský soud pxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxnosti
Stěžovatelka ve své ústavní stížností uvádí, že opakovaně v řízení před správními soudy namítala, že lékařské zprávy, které měly posudkové komxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xebyla schopna lékařské vyšetření a odbornou pomoc sama zajistit. Navíc její zdravotnická dokumentace, ze které vycházely posudkové komise, nebyla axx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxby a na základě dostupné kompletní zdravotnické dokumentace rozhodnout. Podle stěžovatelky ani poté, co bylo po zrušujícím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jejím návrhu, aby v řízení před krajským soudem byl vyslechnut předseda posudkové komise v Českých Budějovicích, aby se vyjádřil k podkladům, které taxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx upřeno právo na spravedlivý proces a na soudní ochranu, neboť soudy v její věci provedly pouze formalistické hodnocení důkazů, aniž by se zabývaly samoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxdnotil psychické onemocnění stěžovatelky oproti stavu, jak jej popisují lékaři posudkové komise. Stěžovatelka je přesvědčena, že onemocnění, kterxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že stěžovatelka v dospělosti navštívila psychiatra teprve v roce 2010, ještě nevysvětluje, zda onemocnění, kterým trpí, neexistovalo před touto prxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxi
Ústavní soud vyzval Nejvyšší správní soud jako účastníka řízení a Českou správu sociálního zabezpečení jako vedlejší účastnici řízení k vyjádření xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxho názoru nebylo porušeno právo stěžovatelky na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny, či právo na to, aby byla její věc projednána veřejně, bez zxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxž domáhala. Stěžovatelka v ústavní stížnosti nespecifikuje, kterými konkrétními okolnostmi došlo k porušení uvedených článků Listiny, v ústavní stxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xamítnutí kasační stížnosti formalisticky. Připomíná, že v pořadí první rozsudek krajského soudu v této věci byl Nejvyšším správním soudem zrušen práxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxtění o skutkovém stavu podstatně doplněna, krajský soud si obstaral doplňující posudek posudkové komise v Ostravě a srovnávací posudek posudkové komxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxzení rozhodujících zdravotních příčin tohoto stavu. Nejvyšší správní soud shledal úplným a přesvědčivým posouzení rozhodujícího zdravotního postxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z roku 1981, ze kterého vyplývalo přípustné pracovní zařazení stěžovatelky úměrné jejím duševním schopnostem s tím, že ke zhoršení psychického stavu xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxik, že zdravotní stav stěžovatelky vyžadoval hospitalizaci, byť stěžovatelka tuto hospitalizaci odmítla. Rozsudek krajského soudu proto obstál, i xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx práv stěžovatelky. Navrhuje tak odmítnutí resp. zamítnutí ústavní stížnosti.
Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxský soud ve svém druhém rozsudku dostatečně vypořádal se všemi zjištěnými skutečnostmi, především s těmi, které stěžovatelka namítala. V tomto postuxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxé Listiny, že by stěžovatelka byla krácená na svých právech. Vedlejší účastník proto navrhuje, aby Ústavní soud ústavní stížnost stěžovatelky odmítlx
xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxadeno ústavní stížností - podala stěžovatelka kasační stížnost, následně zamítnutou napadeným rozsudkem Nejvyššího správního soudu. Krajský soud xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxho důchodu od data 16. 7. 2001 a tvrdila, že se od té doby její zdravotní stav nezměnil. Protože na tuto otázku nedal uspokojivou odpověď posudek posudkovx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxse v Českých Budějovicích. Tato posudková komise kromě prvního posudku ze dne 30. 6. 2015 vypracovala doplňující posudek ze dne 5. 4. 2016 za účelem zhodxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx 1. 2011 doposud. Krajský soud tento posudek vzal za dostatečně objektivní, přesvědčivý a úplný. V podrobnostech krajský soud odkazuje na svůj v pořadí xxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxm lékařským posudkem a že v tomto řízení nedošlo k porušení základních práv stěžovatelky. Na zjištěný skutkový stav byly přijaty právní závěry, s nimiž xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxí ústavní stížnosti. Krajský soud proto navrhuje, aby Ústavní soud ústavní stížnost jako zjevně neopodstatněnou odmítnul.
S ohledem na obsah Ústavnxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx skutečnosti, na které by bylo nutné reagovat.
IV.
Obecná východiska
Ústavní soud především připomíná, že jeho úkolem je ochrana ústavnosti (čl. 83 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, postup v občanském soudním řízení, zjišťování a hodnocení skutkového stavu, i výklad jiných než ústavních předpisů, jakož i jejich aplikace při řešxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxudů nejsou v extrémním nesouladu s vykonanými skutkovými zjištěními, dále otázka, zda právní názory obecných soudů jsou ústavně konformní, nebo zda nxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxí soud může dále posoudit, zda napadená rozhodnutí byla náležitě a srozumitelně odůvodněna a zda zjevně nejsou výsledkem libovůle ze strany soudu.
Ohxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xoudům obecným - není zásadně oprávněn do tohoto procesu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxovedených obecnými soudy či správními orgány, resp. posuzování skutkového stavu jako správně zjištěného, není-li ve věci shledán extrémní nesouladx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xoudy očividně a neodůvodněně vybočily ze zákonných standardů dokazování, nebo jestliže hodnocení důkazů a k tomu přijaté skutkové závěry jsou výrazex xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxpř. nálezy Ústavního soudu ve věcech sp. zn. III. ÚS 84/94 (N 34/3 SbNU 257), sp. zn. III. ÚS 166/95 (N 79/4 SbNU 255), sp. zn. II. ÚS 182/02 (N 130/31 SbNU xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxdnutí zde citovaná].
Ústavní soud zdůrazňuje, že důkazem je i znalecký posudek, který proto podléhá hodnocení dle § 120 a § 132 zákona č. 99/1963 Sb., oxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 26. 10. 2011, sp. zn. 25 Cdo 4223/2009). Ústavní soud v nálezu sp. zn. I. ÚS 4457/12 (ve vztahu ke znaleckým posudkům v trestním řízení v oblasti hodnocenx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxvání v medicínských sporech mu přísluší významné místo. Nelze však pustit ze zřetele, že ze stěžejních zásad dokazování v právu moderního státu vyplývx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx ani on
a priori
nepožívá větší důkazní síly a musí být podrobován všestranné prověrce nejen právní korektnosti, ale i věcné správnosti. Hodnotit je třxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxhodnost teoretických východisek, jimiž znalec odůvodňuje své závěry, spolehlivost metod použitých znalcem a způsob vyvozování jeho závěrů. Ponechxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxho hodnocení důkazů soudem podle svého vnitřního přesvědčení, privilegovat znalecký důkaz a přenášet odpovědnost za skutkovou (popř. i právní) spráxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xoli soudní moci a ve svém důsledku ochranu vůči státu při plnění jeho povinnosti chránit zdraví jedince.
V této souvislosti lze poukázat i na závěry judxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx je posouzení zdravotního stavu a souvisejícího zbytkového pracovního potenciálu věcí odborně medicínskou, k níž nemá správní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxudního ve věcech důchodového pojištění zdravotní stav a pracovní schopnost fyzických osob posuzuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, které za tíx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2004, č. j. 5 Ads 34/2003-82, publikovaný pod č. 526/2005 Sb. NSS). Posudek posudkové komise je xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx důraz na jeho jednoznačnost, určitost, úplnost a přesvědčivost (první rozsudek Nejvyššího správního soudu).
Jak vyplývá z judikatury Nejvyššího sxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx skutečnostmi, především pak s těmi, které namítá účastník soudního řízení uplatňující nárok na důchod podmíněný dlouhodobým nepříznivým zdravotníx xxxxxxx xxxxx x x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx x xni nemůže mít odborné lékařské znalosti, na nichž posouzení invalidity (ať plné či částečné) závisí především (rozsudek Nejvyššího správního soudu zx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxpřesvědčivé nebo neúplné, a jsou-li proto hodnocení důkazů a k tomu soudy přijaté skutkové závěry založeny na zcela neúplném (nedostatečném) dokazovxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx věci došlo, jak je uvedeno následovně.
V.
Vlastní posouzení ústavní stížnosti
Po zvážení argumentace obsažené v ústavní stížnosti a vyjádření účaxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xx/2014 a České správy sociálního zabezpečení sp. zn. 705 128 4988 a předloženého spisu Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 Ads 172/2016, dospěl Ústavnx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxdějovicích vážné pochybnosti, které lze shrnout následovně.
K opakované námitce stěžovatelky, že její invalidita existuje již od roku 2001, posudkxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xtěžovatelka je invalidní až od 20. 1. 2011. Určení uvedeného data posudková komise odůvodnila tím, že až 18. 1. 2011 si její psychický stav vyžádal hospixxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxadě lékařské dokumentace, ze které zjistila, že v minulosti byla stěžovatelka vyšetřena psychologicky v roce 1978 a psychiatricky v roce 1981, se závěxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxlka psychologické ambulantní vyšetření, a dne 18. 11. 2010 psychiatrické vyšetření, u kterého je uvedeno, že jde o první xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxvatelka přestala být schopna výkonu práce až ke dni 18. 1. 2011, kdy jí z hlediska jejího psychického stavu byla doporučena hospitalizace.
Ústavní soux x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxky se ve své podstatě opírá zejména o datum psychiatrického vyšetření dne 18. 1. 2011, při němž byla stěžovatelce doporučena hospitalizace. Jak však koxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xkutečném datu vzniku onemocnění majícího za následek vznik invalidity. Takto stanovené datum je totiž dáno tím, kdy došlo k vyhledání lékařské pomoci xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxrojevovala zájem a z důvodu svého onemocnění nebyla schopna si zajistit odpovídající péči a teprve až její manžel, kterého poznala v roce 2010, ji v tomtx xxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxy stěžovatelky z důvodu jejího duševního onemocnění - nijak nereaguje na námitky stěžovatelky, že pro duševní potíže byla již v roce 1998 hospitalizovxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxsi zhodnocení této námitky žádal (list č. 99 spisu), jakékoliv vyjádření k uvedené námitce neobsahuje ani následný doplňující posudek ze dne 5. 4. 2016x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xe v té době stav stěžovatelky natolik zhoršil, že přestala být schopna výkonu práce, zatímco ve znaleckém posudku MUDr. Jarmily Martinů ze dne 31. 8. 201xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxo, že při ambulantní kontrole dne 18. 1. 2011 nebylo popsáno zhoršení psychického stavu.
Na přesvědčivosti závěrů posudků posudkové komise v Českých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xnemocnění, které má mít rozhodující dopad na invaliditu stěžovatelky, a tedy i na okamžik jejího vzniku. Stěžovatelka trpí současně několika onemocnxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxnchiale a duševní onemocnění. Posléze tímto rozhodujícím onemocněním měla být podle posudkové komise v Ostravě psoriatická arthritida a následně poxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xnemocnění stěžovatelky - tj. že psoriasis vulgaris s psoriatickou arthritidou a astma bronchiale, jsou dlouhodobě stabilizované, a že chronický verxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxzují aktivní hybnost stěžovatelky a nemají podstatný vliv na její pracovní schopnost - pochybnosti o přesvědčivosti závěru, o rozhodujícím vlivu pouxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xsou, podle názoru Ústavního soudu, posudky posudkové komise v Českých Budějovicích - ze kterých závěry druhého rozsudku krajského soudu vycházejí - nxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxces.
Napadený rozsudek Nejvyššího správního soudu je proto v rozporu s čl. 36 odst. 1 Listiny, jestliže v něm Nejvyšší správní soud ve vztahu k druhému rxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxdčivého posouzení rozhodujícího zdravotního postižení v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu stěžovatelky jednoznačně vyplývá, že stěžovatexxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xoud ústavní stížnosti vyhověl a podle § 82 odst. 3 písm. a) zákona o Ústavním soudu napadený rozsudek Nejvyššího správního soudu zrušil, neboť jím bylo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jiných rozhodnutí než rozsudku Nejvyššího správního soudu nepožadovala. Zrušením napadeného rozsudku Nejvyššího správního soudu se stěžovatelce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xávěry byly založeny na dostatečném dokazování, a proto, je-li posouzení data vzniku invalidity stěžovatelky v posudcích posudkové komise opakovaně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx Ústavního soudu se nelze odvolat.
V Brně dne 6. března 2018
Jiří Zemánek v. r.
předseda senátu