29 A 18/2016 - 25

Přestupky - zákon č. 200/1990 Sb.

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
Judikatura (9)
xx x xxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxické a soudců Mgr. Petra Pospíšila a JUDr. Faisala Husseiniho, Ph.D., v právní věci žalobce: P. P.
zastoupený advokátem Mgr. Jaroslavem Topolem
sídlxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxného ze dne 10. 12. 2015, č. j. KUJI 80597/2015, ODSH
1360/2015 Hor
takto:
I. Žaloba
se zamítá.
II. Žalobce
nemá
právo na náhradu nákladů řízení.
xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xalobce a potvrdil rozhodnutí ze dne 21. 10. 2015, č. j. MMJ/OD/5729/2015-12 JID:170607/2015/MMJ, jímž Magistrát města Jihlavy shledal, že žalobce poxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx správního deliktu provozovatele vozidla podle § 125f odst. 1 téhož zákona. Skutkovou podstatu uvedeného správního deliktu žalobce naplnil tím, že jaxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxci Benešova u domu č. p. 46 v Jihlavě v rozporu s § 10 zákona o silničním provozu nezajistil, aby při užití předmětného vozidla byly dodržovány povinnostx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxém místě nerespektovala dopravní značku B 29 „
Zákaz stání Po-Pá 7-14h
“, čímž porušila § 4 písm. c) zákona o silničním provozu a dopustila se tak přestupxx xxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxlní výši 1 000 Kč.
II. Shrnutí argumentů obsažených v žalobě
2. Ve včas podané žalobě žalobce v prvé řadě namítl, že správní orgán zahájil řízení o spráxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxe – L. Y. Správní orgán předvolal označeného řidiče k podání vysvětlení a poté, co se písemnost vrátila zpět, již nepokračoval ve zjišťování pachatele a xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xchoten poskytnout součinnost. Pro zahájení řízení o přestupku nebylo vůbec podstatné, zda si označený řidič přebírá písemnosti. Postup správního orxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxkona. Odkaz na skutečnost, že L. Y. nemá v České republice povolen žádný druh pobytu, pak byl irelevantní. Zpráva Ministerstva vnitra z března 2015 navíx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx na judikaturu správních soudů namítl, že vydání rozhodnutí magistrátu nepředcházelo nařízení ústního jednání, na němž by bylo provedeno dokazování xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxti žalobce jako účastníka řízení. Magistrát sice dne 15. 7. 2015 vyhotovil vyrozumění o tom, že se bude konat dokazování mimo ústní jednání, a o možnosti xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxávní orgán k uložení sankce ve výši 2 000 Kč, tj. v polovině zákonného rozmezí 1 500 Kč – 2 500 Kč. Nebyla uvedena žádná konkrétní přitěžující okolnost, kvůxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxho orgánu, která nemůže být žalobci přičítána k tíži. Ostatně přitěžující okolností by nebylo, ani kdyby žalobce řidiče neoznačil. Dle magistrátu tak xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxba zdůraznit, že žalobce se správního deliktu fakticky nedopustil, jednalo se o objektivní odpovědnost. Správní orgán též udělenou sankci nijak neodxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xrčitých hodinách stání povoleno. Správní orgán nijak neprokázal, že by řidič vozidla stál na daném místě po desáté hodině a dopouštěl se tak přestupku. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx přestupku, ty ale nejsou opatřeny datem a časem pořízení. Z kamerového záznamu pak není patrné, že jde o předmětné vozidlo a danou ulici. Není zřejmé, jaxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxx xxx xxx x xxxxxovém záznamu nelze mít za jednoznačný, může jej přidat kdokoliv, kdo vlastní software na úpravu videa.
6. Správní orgán byl povinen skutkový stav důkxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxktu provozovatele vozidla.
7. Z výše uvedených důvodů žalobce navrhl, aby soud rozhodnutí žalovaného, jakož i magistrátu, zrušil a věc vrátil žalovaxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxěřit, správní orgán proto věc odložil a zahájil řízení o správním deliktu provozovatele vozidla. Dále upozornil, že L. Y. se opakovaně vyskytuje jako řxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxy dle § 49 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a rozhodnutí bylo vydáno na základě provedených důkazů. O provádění důkazů mimo ústní jednání byl žxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxkovanému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxfikovatelné. Žalovaný navrhl, aby soud žalobu zamítl.
IV. Posouzení věci soudem
9. Soud, v souladu s § 51 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád spxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxetně řízení předcházejících jejich vydání, a shledal, že
žaloba není
důvodná
.
10. Ze správního spisu zjistil soud následující podstatné skutečnosxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x2. 2. 2015 v 10:30 hodin zjistila zaparkované černé vozidlo BMW, registrační značky X, v ulici Benešova 46 v Jihlavě. Řidič zaparkoval vozidlo a odešel pxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx na dané vozidlo parkovací blok pro nepřítomného řidiče s výzvou k dostavení se na služebnu městské policie a posléze pořídila fotodokumentaci.
11. Tyxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx CD. 12. Ve správním spise jsou dále založeny tři barevné nedatované fotografie zachycující místo, kde bylo předmětné vozidlo odstaveno. Na jedné z těcxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx
xxxxx xxxxx
x xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxné, že dané vozidlo je odstaveno za touto značkou, tedy v úseku její platnosti. Dle přiloženého výpisu z karty předmětného vozidla byl jeho aktuálním prxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxvozu k úhradě částky 500 Kč, přičemž byl poučen o možnosti podat vysvětlení a sdělit osobu řidiče vozidla. Na tuto výzvu žalobce nikterak nereagoval. Mxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x předmětný čas L. Y., nar. X, P., P. 15. Žalobce rovněž předložil plnou moc pro obecného zmocněnce společnost FLEET Control, s. r. o. 14. Předvoláním ze dnx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx na uvedené adrese neznámý. Ve spisu je dále založen přípis ze dne 20. 3. 2015, jímž Ministerstvo vnitra k dotazu magistrátu sdělilo, že L. Y., státní přísxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxsa P.–S., M. š. 2476/27. Jmenovaný v roce 2011 podal v České republice žádost o udělení mezinárodní ochrany, která nebyla přiznána. Poslední známá adrexx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx. Dne 30. 6. 2015 bylo podezření o přestupku spočívajícího v odstavení vozidla žalobce v rozporu s právními předpisy odloženo, neboť nebyly zjištěny skxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxovatele vozidla pokutu ve výši 2 000 Kč a povinnost uhradit náklady řízení. Proti tomuto příkazu podal žalobce dne 8. 7. 2015 odpor.
17. xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 7. 2015 s přesným určením místa, dále o možnosti vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí a konečně o tom, kdo je oprávněnou úřední osobou. Podle zázxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxního spisu žalobce nevyužil ani možnosti seznámit se s obsahem spisu. Posléze magistrát vydal dne 21. 10. 2015 rozhodnutí o spáchání správního deliktu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxozovatele vozidla, aniž by učinil nezbytné kroky ke zjištění pachatele přestupku, soud důvodnou neshledal. 19. Žalobce po jisté prodlevě (po více než xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xoručit předvolání k podání vysvětlení, ovšem marně. Žalobce uvádí, že toto předvolání bylo doručeno fikcí, s tímto názorem se však nelze ztotožnit, nexxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxhlo být zanecháno oznámení podle § 23 odst. 4 správního řádu, a nemohlo dojít ani k doručení fikcí ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu. 20. Přisvědčit nelxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxházelo v úvahu. Opatrovníka podle § 32 správního řádu by bylo lze ustanovit především ztotožněnému účastníku správního řízení, u něhož nastal některx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxec mohlo být zahájeno řízení o přestupku. Přestupková věc byla odložena z důvodu nezjištění totožnosti pachatele. Ustanovení opatrovníka řidiči vozxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxí a ztotožnění řidiče vozidla.
21. Namístě pak není ani výtka, že správní orgán mohl v takové situaci opětovně předvolat žalobce k podání vysvětlení. Žxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xsobě řidiče, měl je všechny neprodleně uvést správnímu orgánu prvního stupně. Nebylo povinností správního orgánu opakovaně vyzývat žalobce, jestli xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxán vést řízení o přestupku s udaným řidičem, anebo nepravdivě, pak měl správní orgán zahájit vůči žalobci řízení o deliktu dle § 125c odst. 2 zákona o silnxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxivé, nebo nepravdivé.
23. Skutečnost, že magistrát vycházel ze zprávy Ministerstva vnitra z března 2015, přičemž žalobce označil osobu řidiče až v kvxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxení byla i předmětná zpráva ministerstva. Soud v tomto postupu neshledal žádné zásadní pochybení. V této souvislosti naopak odkazuje na rozsudek Nejvxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx konstatoval: „
[…] veškeré námitky týkající se označení L. Y.
jako řidiče jím provozovaného vozidla považuje Nejvyšší správní soud za bezpředmětné. x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxesní taktiku, opakovaně uplatňovanou společností FLEET Control, s. r. o., u různých
provozovatelů vozidel (srov. např. rozsudek NSS ze dne 4. 5. 2017x xx xx x xx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxí součástí procesní strategie a jednalo se tak o disimulativní úkon ze strany žalobce a zjevné zneužití práva nepožívající soudní ochrany. 24. Závěrem xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx že by bylo „
proti smyslu
úpravy správního deliktu provozovatele vozidla vyžadovat po správních orgánech rozsáhlé kroky směřující k určení
totožnoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx o silničním provozu zjevně nevede, resp. nemůže vést k nalezení
a usvědčení pachatele přestupku. […] Pokud provozovatel vozidla k výzvě správního oxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxe § 60 odst. 1 věty za středníkem zákona o přestupcích (srov. citovaný rozsudek 3 As 7/2014-
21), nebo dochází-li k řetězení označených osob (označený xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxavení řízení
o přestupku projedná správní delikt.
25. Zdejší soud shledal, že magistrát učinil dostatečné kroky ke zjištění totožnosti pachatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxm místě odstavit. Magistrát se pokusil předvolat udanou osobu k podání vysvětlení, přičemž na uvedenou adresu se jí ovšem nepodařilo doručit předvoláxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xedisponovala povolením k pobytu na území České republiky. Za této situace nezbylo magistrátu nic jiného, než podezření ze spáchání přestupku odložitx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxozovatele vozidla by bylo v rozporu s jeho smyslem, aby správní orgán prováděl rozsáhlé prověřování, např. opakovaně se dotazoval žalobce, či ukládal xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxhledem k tomu, že žalobce označil za řidiče osobu nekontaktní, má soud v souladu s citovaným rozhodnutím Nejvyššího správního soudu za to, že byla splněxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxo provedeno dokazování za účasti žalobce. Magistrát nebyl povinen nařídit v přezkoumávané věci ústní jednání, k čemuž je možné poukázat na již citovanx xxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx
x xxxxxxch o správních deliktech, není-li to nezbytné ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků.
“ V citovaném rozsudku se dále uvádí, že „
soulad řízenx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxního řízení
z pohledu záruk stanovených čl. 6 Evropské úmluvy nemají za následek rozpor s Evropskou úmluvou, má-li
obviněný možnost napadnout správxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx, stížnost č. 8544/79,
odst. 56). Nedostatek ústního jednání ve správním řízení tedy z pohledu Evropské úmluvy zhojil § 51 s. ř. s.,
podle kterého soud xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx proto nebylo upřeno právo na ústní jednání. Nad
rámec vypořádání této námitky kasační soud upozorňuje, že v rozhodnutí o přijatelnosti ze dne 17. 5. 20xxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxdost o nařízení jednání ve věci žaloby proti rozhodnutí o dopravním
přestupku; zdůraznil přitom, že správní spis obsahoval dostatečné podklady pro vxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxém vyjádření v rámci správního řízení a následně i ve správní žalobě.
“ Vzhledem k obsahu správního spisu a podkladům rozhodnutí je nutné dospět k názorux xx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx nutno zdůraznit, že uvedeným závěrům konvenuje i obsah rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 1. 2016, č. j. 9 As 139/2015-30, jakož i rozsudku Krxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x
xxxxx xředvolán k přítomnosti na provedeném
dokazování
“, čímž byla porušena zásada bezprostřednosti. Ani s touto námitkou se soud neztotožnil. Sám žalobcx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jak žalobce nepřesně uvedl v žalobě; č. l. 26 správního spisu) je v bodě 2 uvedeno, že dokazování se bude konat dne 23. 7. 2015 v 8:00 hodin v budově magistráxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí. V bodě 3 je ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu poučení x xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx vyrozuměl o provádění dokazování mimo ústní jednání. V tomto ohledu je ostatně žalobcova námitka o nedostatku
předvolání
k účasti na tomto úkonu lichxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxezpečí z prodlení). Z obsahu zaslaného vyrozumění je pak zcela zřejmé, že tímto přípisem byla žalobci současně poskytnuta možnost účastnit se uvedenéxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxdnotit též skutečnost, že prameny důkazů (listiny, fotografie a kamerový záznam), kterými bylo dokazováno, zůstaly ve správním spise založeny, a žalxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sankce. Dle § 125f odst. 3 zákona o silničním provozu v rozhodném znění se za správní delikt podle odstavce 1 uloží pokuta. Pro určení výše pokuty se použxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxím případě šlo o přestupek dle § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu, za nějž se uloží pokuta od 1 500 Kč do 2 500 Kč [§ 125c odst. 4 písm. f) téhož záxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xxx x xxxxxx, že uložená pokuta ve výši 2 000 Kč postrádala odůvodnění. Tak tomu ovšem není.
31. Zde je nutno v prvé řadě uvést, že ukládání pokut za správní delikty se xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxných hranicích, resp. volit některé z více možných řešení, které zákon dovoluje. Podrobit volné správní uvážení soudnímu přezkoumání lze však dle § 78 xxxxx x xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxů zákazu libovůle, principu rovnosti, zákazu diskriminace, příkazu zachovávat lidskou důstojnost, principu proporcionality apod.), a nebo správnx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxh orgánů je přitom zřejmá poctivá snaha o individualizaci pokuty a o její řádné zdůvodnění. V důvodech rozhodnutí vyložily, jaká kritéria byla vzata v úxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxení, protože správní orgány svého diskrečního práva užily podle zákonného příkazu a také z mezí zákonem vytyčených nijak nevybočily. 33. Magistrát ulxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxeriální otázkou závažnosti protiprávního jednání spáchaného řidičem vozidla a odpovědnosti žalobce za ně. Pokud pak uložení pokuty ve výši odpovídaxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxedán vinným již podruhé) coby přitěžující okolností, nelze této úvaze ničeho vytknout. Uloženou pokutu tedy nelze považovat za neodůvodněnou, ale anx xx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxal by soud v souladu se zásadou
de minimis
non
curat praetor
, a nepřistoupil by ke zrušení rozhodnutí správního orgánu, neboť za situace, kdy o samotném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxičemž s přihlédnutím ke všem okolnostem věci, zejména k reálně předpokládatelnému nepodstatnému dopadu na majetkové poměry účastníka řízení (žalobxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xotkl majetkové a právní sféry účastníka řízení zcela nepatrně a zcela nepatrným by tak bylo i dotčení veřejných subjektivních práv tohoto účastníka (sxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxkázal, že by řidič vozidla stál na daném místě po desáté hodině a dopouštěl se tak přestupku. Ani s touto námitkou se soud neztotožnil. 36. Zde je nutno v prxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxiž i pořízené fotografie a kamerový záznam na CD. Je pravdou, že úřední záznam sám o sobě nemůže sloužit jako jediný podklad pro postih podezřelého ze spáxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxným žalobcem citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 1. 2009, č. j. 1 As 96/2008-115, č. 1856/2009 Sb. NSS). V projednávané věci přitom oxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx platnosti dopravní značky B 29 „
Zákaz
stání Po-Pá 7-14h
“ ve čtvrtek 12. 2. 2015 minimálně od 10:30 hod. do 11:45 hod. v ulici Benešova u domu č. p. 46 v Jihlxxxx
xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x
xxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxamu, úředního záznamu městské policie i výzvy pro řidiče zanechané na vozidle je správným časovým údajem „
10:30 hod.
“. Toto pochybení spočívající v chxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxých rozhodnutí. Ostatně ani nebylo předmětem žalobcovy pozornosti vyjádřené v žalobních bodech. 38. Registrační značka vozidla je i na kamerovém zázxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx záznamu za použití speciálního softwaru dodatečně doplnit, je ryze spekulativní a ničím nepodložená. Jedná se o záznam městských kamer, soud nevidí rxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xána žádná zákonná povinnost aplikace speciálně kalibrovaného měřidla. Šlo o standardní časový údaj, který by se i v případě jisté nepřesnosti od přesnxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx na daném místě být až v 15 hodin).
39. Vzhledem k tomu, že jde o správní trestání, zabýval se soud rovněž tím, zda nebyla v mezidobí přijata nová právní úprxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Sb. NSS). Po prostudování změn v
relevantní
právní úpravě lze konstatovat, že tomu tak není, jak skutková podstata předmětného správního deliktu, tax xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxly najevo ani žádné vady, k nimž musí soud přihlížet z úřední povinnosti, zamítl žalobu jako nedůvodnou podle § 78 odst. 7 s. ř. s.
41. O náhradě nákladů řxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Žalobce ve věci úspěch neměl (žaloba byla jako nedůxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxvo na náhradu nákladů řízení příslušelo, náklady řízení nad rámec jeho běžné administrativní činnosti nevznikly.
Poučení:
Proti tomuto rozsudku lxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxsedkyně senátu