30 Ad 2/2017 - 73

Ostatní

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Judikatura (5)
xx xx xxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxocházky a soudců Mgr. Ing. Veroniky Baroňové a JUDr. Ing. Venduly Sochorové ve věci žalobkyně: J. Č.
zastoupena advokátkou JUDr. Ivankou Posádkovou
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x
x xxxxxx proti rozhodnutí rozhodčího orgánu žalované ze dne 11. 1. 2017, sp. zn. S-SP-
VZP-16-03030339-J83G
takto:
I. Rozhodnutí rozhodčího orgánu Všexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
II. Žalobkyni se z jedné poloviny náhrada nákladů řízení nepřiznává.
III. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení částku 1x xxx xx xx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xx xxx xxx xx xx17 se žalobkyně domáhala přezkumu shora označeného rozhodnutí rozhodčího orgánu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, kterým bylo zamítxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xx16, č. j. VZP-16-03651229-J83G, kterým byla žalobkyně ustanovena podle § 32 odst. 2 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, ve znění pozdějších xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění a povinnost platit penále z prodlení s platbami pojistného, přičemž bylo dále zjištěno, že se nezdržujx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxaná vybrala jako osobu nejvhodnější pro výkon funkce rodiče plátce – žalobkyni.
II. Obsah žaloby
2. Žalobkyně spatřuje nezákonnost napadeného rozxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xpatrovníka plnit, je těžce nemocná, pečuje o dceru, která rovněž potřebuje její péči. O opatrovanci již více než 5 let nemá žádné informace, není jí známxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx xxx xxxxx x xalobkyně. Žalobkyně s ohledem na svůj věk, zdravotní potíže a zabezpečování povinností vůči těžce invalidní dceři – M. Č. není vhodnou osobou pro plněnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
III. Vyjádření žalovaného
3. V písemném vyjádření k žalobě žalovaný uvedl, že při výběru osoby vhodné pro výkon funkce opatrovníka bylo přihlédnutx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxa osoba blízká, např. příbuzný nebo osoba, se kterou má účastník bližší vztah. Neshledá-li správní orgán v okruhu osob blízkých osobu vhodnou pro výkon xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxa účastníka řízení jako příbuzný v přímé linii. Při ustanovení opatrovníka musí správní orgán přihlédnout k důvodům bránícím řádnému výkonu funkce opxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxnímu stavu a jiným okolnostem života žalobkyně a nemohla je vyhodnotit jako důvody bránící řádnému výkonu funkce opatrovníka. Zákon neohraničuje rozxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x x2 odst. 4 správního řádu, z něhož vyplývá, že opatrovník je povinný funkci přijmout, pokud mu v tom nebrání závažné důvody. Jeho souhlas není podmínkou uxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx x replice ze dne 18. 7. 2017 k vyjádření žalovaného žalobkyně uvedla, že žalovaná nepostupovala v souladu se zásadou materiální pravdy, řádně nezjistilx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxu v kontaktu. Žalovaná věděla, že ustanovuje osobu ve věku vyšším jak 70 let, neznalou práva, neorientující se v problému. Bylo povinností správního orxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx na věk žalobkyně měla žalovaná předvídat, že seniorka může mít zdravotní komplikace či jiné důvody, proč nemůže funkci opatrovníka přijmout. Přesto nxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xiné okolnosti. Kdyby byla řádně vyzvána správním orgánem, vše by doložila. Žalovaná sice postupovala podle ust. § 32 odst. 4 správního řádu, ovšem pouzx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxění takovýchto důvodů měla bezodkladně dosavadního opatrovníka odvolat a ustanovit jiného vhodného opatrovníka. Žalobkyně je přesvědčena, že její xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxt.
V. Doplňující vyjádření žalované
5. V doplňujícím vyjádření ze dne 24. 1. 2018 žalovaná zopakovala část své dosavadní argumentace a podpořila ji xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že je třeba jej hledat především v okruhu osob blízkých osobě zastupovaného, resp. těch, jež jsou schopni skutečně reprezentovat zájmy účastníka. Žaxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxvním řízení je nezbytné mít opravdu závažný důvod, nestačí pouhé projevení nevůle. V této souvislosti dále žalovaná odkázala na usnesení rozšířeného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxm v Brně dne 31. 1. 2018 setrvali zástupci účastníků řízení na svých dosavadních procesních stanoviscích. Soud k důkazu provedl žalobkyní předložené dxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxx xx xxxx xx xxxxx xx xx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxikliniky N. n. O. a potvrzení o zdravotním stavu žalobkyně vystavené ošetřujícím lékařem MUDr. P. H. dne 24. 1. 2017. V posledně citované lékařské zprávx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxdobému nepříznivému zdravotnímu stavu není žalobkyně schopna se zhostit funkce opatrovníka, aniž by došlo k dlouhodobému zhoršení jejího zdravotníxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxx/2002 Sb. soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“)], osobou k tomu oprávněnou (§ 65 odst. 1 s.ř.s.) a jedná se o žalobu pxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jímž se mu zakládá povinnost, tedy rozhodnutím ve smyslu ust. § 65 s.ř.s. Nejedná se tedy o rozhodnutí, jímž by se upravovalo pouze vedení řízení před spxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xu byl v době rozhodování správního orgánu. Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí rozhodčího orgánu žalované v mezích uplatněných žalobních boxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx žalované vyplynulo, že dne 30. 9. 2016 bylo vydáno oznámení o zahájení správního řízení ve věci porušení povinnosti stanovené v § 15 a 18 zákona č. 592/1xxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxk v rámci citovaného správního řízení doručovat jmenovanému písemnosti, přičemž nebyla známa ani žádná jiná adresa pro doručování. Z uvedeného důvodx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxt. 2 písm. d) správního řádu ustanovila účastníkovi řízení p. M. Č. opatrovníka v osobě žalobkyně. Proti citovanému usnesení podala žalobkyně odvoláxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xej žalobkyně neviděla x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxl a prvostupňové správní rozhodnutí zároveň potvrdil. Žalovaný dovodil, že prioritní je ustanovit opatrovníka z okruhu osob blízkých osobě, jež se nexxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xřičemž souhlas s výkonem funkce opatrovníka není podmínkou pro jeho ustanovení.
10. Podle ust. § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu platí, že správní oxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxuhá správního řádu platí, že opatrovníkem správní orgán ustanoví toho, u koho je osoba, jíž se opatrovník ustanovuje, v péči, anebo jinou vhodnou osobxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxli opatrovník o ochranu práv nebo zájmů opatrovance, nebo lze-li mít důvodně za to, že opatrovník má takový zájem na výsledku řízení, který odůvodňuje oxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxo. 13. Mezi účastníky řízení není sporné, že p. M. Č. je osobou, jíž se prokazatelně nedaří doručovat. Spor mezi účastníky řízení spočívá v posouzení, zdx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xx x xxx xxxxxxx závažné důvody (viz ust. § 32 odst. 4 věta druhá správního řádu). Smyslem ustanovení opatrovníka přitom je, aby tento byl schopen řádně hájit zájmy opatxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx osobou ve smyslu ust. § 32 odst. 4 věta první správního řádu, neboť je matkou opatrovance, a tedy osobou blízkou, přičemž výběr opatrovníka z okruhu osob xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxx x59/2000 či ze dne 20. 8. 2015, sp. zn. III.ÚS 281/15). Soud však vzal z proběhlého dokazování provedeného u nařízeného jednání jednoznačně za prokázánxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxdně hájit zájmy opatrovance. Z lékařské zprávy vystavené dne 24. 1. 2017 (pozn. soudu necelé dva týdny po vydání žalobou napadeného rozhodnutí) ošetřuxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxané poruchy, jenž ji běžně omezuje v dosavadním životě, vykonávat funkci opatrovníka bez toho, aniž by došlo k dlouhodobému zhoršení jejího zdravotníxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xalobkyně přibližně 28 roků stará o těžce invalidní dceru. Z vyjádření ošetřujících lékařů dcery žalobkyně vyplývá, že p. M. Č. je osobou těžce zdravotnx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxce jak 70 roků) je jednoznačně xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxutí by obstály za situace, kdy by soudem zjištěné zdravotní a osobní poměry žalobkyně jí ve výkonu funkce opatrovníka nebránily. Soud však na základě prxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xalobou napadené rozhodnutí rozhodčího orgánu žalované z hlediska přezkumu jeho zákonnosti obstát. 14. Krajský soud tak na základě výše uvedených skuxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxt. 4 s.ř.s. krajský soud dále vyslovil, že se věc vrací žalované k dalšímu řízení, v němž je žalovaná vázána právním názorem vysloveným krajským soudem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx s odst. 7 s.ř.s., podle nichž platí, že nestanoví-li tento zákon jinak, má účastník, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před sxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxhodnout, že se náhrada nákladů účastníkům nebo státu zcela nebo zčásti nepřiznává. 16. Žalobkyně byla ve věci úspěšná, neboť soud žalobě vyhověl. Měla xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxlédl ke skutečnosti, že žalobkyně tvrdila a doložila
relevantní
skutečnosti bránící jí ve funkci opatrovníka až v řízení před soudem. Ve výroku pod boxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxoku pod bodem III. tvoří jednu polovinu veškerých nákladů tohoto řízení, které spočívají v zaplaceném soudním poplatku ve výši 3 000 Kč a dále v nákladecx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xáhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „advokátní tarif“).
17. V dané věci se jedná o odměnu advokáxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxu, podání repliky a účast u jednání před Krajským soudem v Brně. Podle ust. § 7, 9 odst. 4 advokátního tarifu činí sazba za jeden úkon právní služby ve věcexx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxy nárok také na paušální náhradu hotových výdajů ve výši 300 Kč. 18. Náklady řízení dále spočívají v náhradě jízdních výdajů zástupkyně žalobkyně. Jízdxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xohonnou hmotu. Podle § 1 písm. b) vyhlášky č. 463/2017 xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxobkyně uskutečnila cestu na trase Třebíč – Brno a zpět v délce celkem 130 km, a to automobilem Škoda Superb motorové registrační značky 4J05000. Výše zákxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxné spotřebě 5,64 l motorové nafty/100 km (jak vyplývá z doložené fotokopie VTP vozidla) a při výši průměrné cenné pohonné hmoty za 1 l/29,80 Kč u motorové xxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx
xxx xxxxx x xx xxxxx x písm. a) advokátního tarifu náleží advokátovi také náhrada za čas promeškaný v souvislosti s poskytnutím právní služby při úkonech prováděných v mísxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Třebíč – Brno a zpět promeškala čas v rozsahu 6 započatých půlhodin, přičemž náhrada činí ve smyslu ust. § 14 odst. 3 advokátního tarifu částku 600 Kč (6 x xxx xxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dani ve výši 3 137 Kč. Celkové náklady řízení za zastupování, včetně daně z přidané hodnoty a zaplaceného soudního poplatku, činí částku ve výši 21 075 Kčx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůta.
Poučení:
Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího sxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxý za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.
Brno 31. 1. 20xx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx