10 As 148/2016 - 45

Stavební zákon

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (8)
Judikatura (7)
xx xx xxxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxanové a soudců Ladislava Derky a Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: J. M., zastoupeného JUDr. Janem Arnoštem, advokátem se sídlem Na poříčí 1071/17, Prxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xx sídlem Havlíčkova 173, Uherské Hradiště, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 3. 2014, čj. KUZL 17467/2014, sp. zn. KUSP 12858/2014 ÚP-No, v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxtá
.
II.
Žádný z účastníků
nemá
právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.
III.
Osoba zúčastněná na řízení
nemá
právo na náhradu nákladů říxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxo úřadu Zlínského kraje ze dne 26. 3. 2014, kterým bylo jako opožděné odmítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí č. R 84/2009, zn. SO/31969/09/7486/2xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxm D., M., U. H., povolil změnu užívání stavby „
Kavárna v 1. NP domu č. p. X, ul. X
“, na pozemku st. parc. č. X v katastrálním území X, spočívající v prodlouženx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx bylo podáno opožděně. Žalobci v řízení u stavebního úřadu náleželo postavení účastníka řízení, ale stavební úřad se žalobcem takto nejednal a neoznámxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxlo namístě toto rozhodnutí zrušit, případně je prohlásit nicotným.
[2] Krajský soud v Brně žalobu zamítl. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že S. V. stavxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxvního řádu pak stavební úřad považoval K. M.. Těmto účastníkům řízení bylo rozhodnutí doručeno dne 15. 5. 2009, žádný z nich se proti němu neodvolal. Dnx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxl pro opožděnost. V odůvodnění konstatoval, že dle údajů z katastru nemovitostí se žalobce stal ke dni 13. 10. 2008 na základě darovací smlouvy vlastníkxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k § 84 odst. 1 správního řádu již uplynula jak subjektivní, tak i objektivní lhůta pro podání odvolání. Rozhodnutí stavebního úřadu bylo poslednímu účxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, že skutkové okolnosti věci nejsou sporné, spornou je správnost použití § 84 odst. 1 správního řádu žalovaným. Žalobce byl v řízení o změně užívání staxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxho soudu ze dne 9. 1. 2008, čj. 1 As 45/2007-48, uvedené ustanovení je nutno vztáhnout i na případy, kdy potenciální účastník o probíhajícím správním řízxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxlizované a rozšířené vydání, Praha, BOVA POLYGON, 2012, str. 735).
[4] Zákonem stanovená objektivní jednoroční lhůta od oznámení rozhodnutí poslexxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxnotlivce před právní jistotou ostatních dotčených osob a naopak. Jak vyplynulo ze správního spisu, tuto objektivní jednoroční lhůtu žalobce nestihlx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xž dne 21. 2. 2014. Závěr žalovaného o opožděnosti daného odvolání je tudíž opodstatněný. Krajský soud dále uvedl, že podle poslední věty § 84 odst. 1 spráxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxstníkem řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu (který by teoreticky mohl mít postavení účastníka dle odstavce 1), neboť stavební zákon účastenství v řxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxiálně byl účastníkem dle § 27 odst. 2 správního řádu, ostatně za účastníka dle tohoto odstavce stavební úřad považoval i žalobcovu předchůdkyni.
[5] xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxzal na § 92 odst. 1 správního řádu, podle kterého opožděné odvolání odvolací správní orgán
zamítne
; přitom tak učiní, aniž by se zabýval otázkou zákonnoxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xx08, č. j. 2 As 53/2007-111). Jak dále plyne z citovaného ustanovení, uvedenými otázkami se odvolací orgán zabývá až posléze. Hodnocení, zda nejsou dány xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro opožděnost, ale je rozhodné až pro následný postup xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx xx xx dne 4. 8. 2006, č. j. 8 As 1/2005-165). V této souvislosti soud považoval za správnou též úvahu žalovaného o uplynutí lhůt pro přezkoumání rozhodnutí staxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxroční lhůta dle § 84 odst. 1 správního řádu se odvíjí
ode dne,
kdy bylo rozhodnutí oznámeno poslednímu z účastníků
(kterým ho správní orgán oznamoval)x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxa z toho, které z těchto osob správní orgán rozhodnutí fakticky doručil jako poslední. Odvolací orgán tedy při posuzování opožděnosti odvolání nezkouxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxska zcela zbytečný. Žalovaný nepochybil, pokud se v žalobou napadeném rozhodnutí výslovně nevyjádřil k nicotnosti rozhodnutí stavebního úřadu. Soux xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxti rozsudku krajského soudu podal žalobce (dále též "stěžovatel") včas kasační stížnost z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., ve které navrxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxní lhůta se neuplatní pro účastníky uvedené v § 27 odst. 1 správního řádu. Za tohoto účastníka se považoval, a to s ohledem na § 84 odst. 3 správního řádu, nexxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxuhů územního řízení a účastníkem územního řízení je dle § 85 odst. 2 písm. a) tohoto zákona vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný zámxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx stanoven účastníkem řízení, přičemž rozhodnutím soudu o změně užívání stavby mu byla uložena povinnost takové užívání strpět. Proto mu svědčí postavxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxvaný se ke kasační stížnosti vyjádřil a navrhl ji zamítnout. Ztotožnil se se závěry krajského soudu a odkázal na odůvodnění svého rozhodnutí.
III. Prxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxí. Zjistil, že kasační stížnost byla podána včas, osobou oprávněnou, proti rozhodnutí, vůči němuž je kasační stížnost ve smyslu § 102 s. ř. s. přípustnxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x x xx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx důvodů. Neshledal přitom vady podle § 109 odst. 4 s. ř. s., k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti.
[10] Kasační stížnost není důvodná.
[11] xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxkoumal napadené rozhodnutí výhradně z hlediska včasnosti uplatněného řádného opravného prostředku.
[12] Odvolání bylo přezkoumáno v režimu spráxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxd rozhodnutí není doručeno osobě, která byla materiálně účastníkem řízení, platí dle § 84 odst. 1 správního řádu, že osoba, která byla účastníkem, ale rxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxx dne, kdy bylo rozhodnutí oznámeno poslednímu z účastníků; zmeškání úkonu nelze prominout. Ustanovení tohoto odstavce neplatí pro účastníky uvedené x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem
musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu;
b) v řízení z moci úřední doxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx odst. 2
Účastníky jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny
ve svých právech nebo povinnostech.
Podle odst. 3
Účastxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxm má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit
právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají; v tom případě mají postavxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xčastníky vedlejší (viz § 27 odst. 2) a účastníky řízení podle zvláštního zákona (viz § 27 odst. 3 správního řádu). Stěžovatel zastává názor, že v souladu x x xx xxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xdst. 1 s. ř. s. s ohledem na § 27 odst. 3 věty za středníkem s. ř. s. NSS se s tímto závěrem neztotožnil. Jak plyne z § 1 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona, uvxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxx x xx xxxxx xxxxně věci stavebního řádu (řízení o změně užívání stavby specifikované v Části čtvrté „Stavebním řádu“, Hlavě I „Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxní účastníků obsažené v § 85 stavebního zákona (např. obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pro řízení o změně užívání stavby neplaxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxx. 3 správního řádu a stěžovatel nemohl mít v předmětném řízení dle tohoto ustanovení postavení účastníka dle odst. 1 § 27 správního řádu.
[15] Napadexx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xsobou, na kterou se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat předmětné rozhodnutí správního orgánu, kterým byla prodloužena xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx správního řádu). Stěžovatel nepochybně byl dotčenou osobou, jíž se činnost správního orgánu v tomto případě dotýkala (§ 2 odst. 3 správního řádu). Aby xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxinností“. Nejvyšší správní soud např. v rozsudku ze dne 2. 7. 2014, č. j. 6 As 133/2013-83, uvedl, že aby bylo možné stěžovatele považovat za účastníka říxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x
xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxního orgánu
v jednotlivém případě dotýká (§ 2 odst. 3 správního řádu) a jednak musí být se žadatelem ve společenství práv
nebo povinností. Takovým spoxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxtví podá žádost o zahájení správního řízení
týkající se této věci, jsou účastníky tohoto řízení i ostatní spoluvlastníci, kteří žádost o zahájení řízxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx subjektů podobně jako je tomu v případě spoluvlastníků věci, např. v případě vztahů
mezi účastníky veřejnoprávní smlouvy ve smyslu ust. § 161 správníxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx v důsledku soukromoprávní smlouvy, z níž smluvním stranám vyplývají vzájemná práva
a povinnosti. Vztah vzniklý např. ze xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Pro něj je určující právě absolutní
povaha práva, které mají všichni spoluvlastníci k věci, a z toho plynoucí těsné propojení práv a povinností všech
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx
xx xxxxxxxx
xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxromoprávní smlouvu, by měl být také účastníkem správního
řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, s čímž nelze souhlasit.“
[16] NSx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxbyl žadatelem ani oznamovatelem, na základě jehož oznámení by bylo zahájeno řízení o změně užívání stavby; mezi ním a žadatelem nevzniklo společenstvx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxtelem K. M.).
[17] Stěžovatel mohl být přímo dotčen na svém vlastnickém právu, které může být rozhodnutím o změně užívání stavby ovlivněno, neboť napxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
[18] Správní orgán stěžovateli rozhodnutí neoznámil a nejednal s ním. Tyto vady mohl napadnout odvoláním ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy se o vydání rozxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x účastníků, kterým je správní orgán oznámil. Pro začátek běhu jednoroční objektivní lhůty je rozhodné, kdy bylo rozhodnutí oznámeno poslednímu z účasxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx x x xx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxané dnem 19. 2. 2014, bylo stavebnímu úřadu doručeno dne 21. 2. 2014. Je zřejmé, že odvolání bylo podáno po uplynutí jednoroční objektivní lhůty a tedy opxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx x., věty poslední.
[21] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl NSS podle § 60 odst. 1 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s. ve prospěch úspěšnéxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxý z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
[22] Výrok o náhradě nákladů řízení osoby zúčastněné na řízení se opírá o § 60 odst. 5 s. ř. s. V dané vxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxch dalších nákladů řízení (ostatně osoba zúčastněná na řízení takové důvody ani netvrdila).
Poučení:
Proti tomuto rozsudku nejsouopravné prostřexxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xx xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx