59 A 13/2015 - 59

Přestupky - zákon č. 200/1990 Sb.

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (5)
Judikatura (7)
xx x xxxxxxx x xx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxmouci, rozhodl samosoudkyní JUDr. Zuzanou Šnejdrlovou, Ph.D., v právní věci
žalobkyně:
K. V.
, narozena X
bytem X.
zastoupena: Mgr. Jaroslavem Topxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx
x žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 5. 2015, č. j. KUOK 42514/2015, ve věci
přestupku,
takto:
I.
Žaloba
se zamítá
.
II.
Žádný z účasxxxxx
xxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnutí, kterým bylo zamítnuto její odvolání a potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu Zábřeh, Odboru správního, oddělení dopravy (dále jen „správní orgáx xx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxe Š. H.
§ 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xx xxxx
x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxvaně užila k jízdě chodníku vedoucího kolem venkovního posezení restaurace Pyramida u fotbalového hřiště v obci Zábřeh. Tímto jednáním žalobkyně porxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxtupcích“) a § 125c odst. 4 písm. f) zákona o silničním provozu, s přihlédnutím k § 19 odst. 1, 3 zákona o přestupcích, uložena pokuta ve výši 500 Kč a povinnoxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxá protiprávnost svého jednání. Žalobkyně namítá, že: 1) svým jednáním nemohla spáchat přestupek, neboť na pozemku p. č. 1981/1, kterého k jízdě na motoxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xle druhu jako ostatní plochy, způsob využití jako ostatní komunikace. Pokud by po této komunikaci byl průjezd motorovými vozidly zakázán, musela by na xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxestupku nebyla osobou plně svéprávnou. Vzhledem k tomu, že správní řád přiznává plnou procesní způsobilost osobám v tom rozsahu, v jakém jim zákon přixxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a nikoliv s jeho zákonným zástupcem ve smyslu ustanovení § 32 odst. 1 správního řádu. Žalobkyně tak byla krácena na svých právech, neboť žalobkyni v řízexx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxyně.
3. Žalovaný se vyjádřil k podané žalobě tak, že trvá na svém rozhodnutí a navrhuje zamítnutí žaloby. K žalobním námitkám uvádí, že tyto nebyly v říxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx v době přestupku mladistvá, jejíž práva zajišťuje ustanovení § 74 odst. 2 zákona o přestupcích, které ukládá správnímu orgánu povinnost vyrozumět o úsxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxinnosti správní orgán I. stupně dostál. Samotná skutečnost, že žalobkyně byla v době projednávání přestupku mladistvá, nečiní zmocnění k zastupovánx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxtastr nemovitostí považuje žalovaný za liché, neboť účastník provozu na pozemních komunikacích je povinen se řídit pravidly provozu na pozemních komxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxd v rozsudku ze dne 31. 7. 2008, č. j. 2 As 48/2008-58.
4. V replice k vyjádření žalovaného žalobkyně uvedla, že je irelevantní tvrzení žalovaného, že se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xámitky a návrhy důkazů, a dále odkázala na usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 1. 2014, č. j. 5 As 126/2011-68. Důkazní břexxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xrvopisem potvrzuje Š. H.
prokázat, že se žalobkyně dopustila protiprávního jednání. Žalobkyně nezpochybňuje zjištěný skutkový stav, tedy nekrátixx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx protiprávní, neboť jde o komunikaci. Co se týká plné moci, žalobkyně uvedla, že trvá na svých žalobních tvrzeních, neboť orgán sociálně právní ochrany xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 7. 2014, č. j. 9 As 162/2014-31, na nějž poukazuje žalovaný, považuje žalobkyně za nepřiléhavý, neboť se týxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxho soudu ze dne 31. 7. 2008, č. j. 2 As 48/2008-58, uvedla, že je nezbytné xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxdena jako „účelová komunikace“. K replice žalobkyně doložila sdělení správního orgánu I. stupně, odboru technické správy, týkajícího se určení komuxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxačený rozsudek krajského soudu byl však zrušen rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 8. 2017, č. j. 9 As 237/2016-36, který nabyl právní moci dnx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxm názorem Nejvyššího správního soudu vyjádřeným ve zrušujícím rozsudku.
6. Krajský soud přezkoumal v mezích žalobních bodů [§ 75 odst. 2 zákona č. 15xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxého a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 odst. 1 s.ř.s.).
7. Důvodem kasace původního rozsudku krajského soudu byl xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxodnutí krajského soudu), a sice, že žalobce v žalobě může namítat nové skutečnosti, tedy že skutkové novoty jsou v žalobě přípustné. Nejvyšší správní sxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xvědčily o tom, že se o chodník fakticky jednalo, a dále že správním orgánům nevznikla pochybnost ani o tom, že se jedná o chodník po právní stránce. Vzhledxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxnamená to však, že by tuto skutečnost nemusely mít postavenu najisto a že ji žalobkyně nemohla v žalobě rozporovat. Nejvyšší správní soud tak uzavřel, žx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx jí měl řádně zabývat.
8. Ze správního spisu soud zjistil, že dne 6. 6. 2014 ve 22.10 hodin hlídka městské policie Zábřeh přijala telefonické oznámení s xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxdníku mezi stadionem a stoly venkovního posezení stojí odstavený motocykl a u něj žalobkyně, která na dotaz strážníka přiznala, že na motocyklu po chodxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx neznámý host restaurace po třetím projetí žalobkyni klíče, které předal strážníkovi,
Shodu s prvopisem potvrzuje Š. H.
jenž je posléze žalobkyni vxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Správní orgán I. stupně nejprve žalobkyni vyzval k podání vysvětlení na den 20. 10. 2014, předvolání jí zaslal do vlastních rukou, žalobkyně se bez omlxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxctvím svého zmocněnce Ing. M. J. podala odvolání, na základě něhož bylo rozhodnutí o pořádkové pokutě zrušeno a řízení zastaveno. Dne 29. 1. 2015 oznámix xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxuměn rovněž orgán sociálně-právní ochrany dětí a zákonný zástupce žalobkyně. Vzhledem k tomu, že se žalobkyně bez náležité omluvy k jednání nedostavixxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxnnou ze shora vymezeného přestupku. Rozhodnutí bylo dne 17. 2. 2015 doručeno zmocněnci žalobkyně, dne 10. 2. 2015 orgánu sociálně-právní ochrany dětí x xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxčené správnímu orgánu dne 2. 3. 2015, které i přes výzvu správního orgánu nebylo doplněno.
Rozhodnutím žalovaného ze dne 7. 5. 2015, doručeným zmocněnxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxvedl další důkazy:
- výpis z katastru nemovitostí pozemku p. č. 1981/1, k. ú. Zábřeh na Moravě, z něhož bylo
zjištěno, že se jedná o ostatní plochu se způxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxslaný Ing. J. Š., investičním technikem Odboru technické
správy Městského úřadu Zábřeh M. J., obecnému zmocněnci žalobkyně, z něhož bylo
zjištěno, xx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxice
Postřelmovské po bránu do areálu fotbalového stadionu zařazena jako účelová
komunikace v majetku města Zábřehu. Zbylá část parcely není v paspoxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxtěno, že do jednoho pozemku byly sceleny
pozemky p. č. 1981/1, 1981/2, 1981/3, 1979/28 v k. ú. Zábřeh na Moravě;
- mapa scelovaných pozemků, z níž bylo zxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxdně kategorií komunikací ve smyslu zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dle něhož je p. č. 1981/1 k. ú. Zábřeh
účelová komunikace v majetkx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xást parc. č. 1981/1 v k. ú. Zábřeh
na Moravě, která bylo dříve vedena jako p. č. 1979/28, je v pasportu komunikací vedena
jako místní komunikace IV. třídxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxx vlastnického práva a práva odpovídajícího věcnému břemeni podle kupní
smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 15. 5. 2006 včetně příslušné
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xx xx xxxxeh na Moravě, neomezené právo odpovídající
věcnému xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx
xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xx xx xxxxxx x xx xx xxxxxx
xx xxxavě spočívající v právu chůze a jízdy, vlastníkem této budovy dle této smlouvy byl
Václav Janeba, dle aktuálního listu vlastnictví je jím i nadále.
9x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti.
10. Podle odst. 2 pozemní komunikace se dělí na tyto kxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxzení pozemní komunikace do kategorie dálnice, silnice nebo místní komunikace a jejich tříd rozhoduje příslušný silniční správní úřad na základě jejíxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxunikace IV. třídy, kterou je komunikace nepřístupná provozu silničních motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz.
13. Podle ustanxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxími komunikacemi IV. třídy jsou samostatné chodníky, stezky pro pěší, cyklistické stezky, cesty v chatových oblastech, podchody, lávky, schody, pěšxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xejich správci.
15. Podle odst. 2 rozsah a způsob vedení pasportu dálnic a silnic stanoví vlastník.
16. Jak již krajský soud uvedl výše, žalobkyně přexxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xřemene chůze a jízdy na předmětném pozemku a dále z faktu, že tento pozemek je dle katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha, způsob využití ostatnx xxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxurace Pyramida, tedy budovy č. p. 2130 v k. ú. Zábřeh na Moravě.
18. Krajský soud se tak dále zabýval tím, do jaké kategorie pozemní komunikace ve smyslu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxhází na pozemku p. č. 1981/1 v k. ú. Zábřeh na Moravě, který je ve vlastnictví města Zábřeh, do něhož byly v roce 2010 sceleny
Shodu s prvopisem potvrzuje xx xx
xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. p. 2130 uvnitř areálu do doby scelení pozemků byl veden pod p.č. 1979/28.
20. Pokud jde o druh předmětného pozemku p. č. 1981/1, tento je v katastru nemxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xdělení pracovníka Magistrátu města Zábřeh, které soudu předložila žalobkyně, je část tohoto pozemku, a to od ulice Postřelmovská po bránu do areálu foxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx neboť jak je mezi účastníky nesporné, žalobkyně se jednání dopustila na komunikaci vedoucí kolem venkovního posezení restaurace Pyramida u fotbalovxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx je ve sdělení dále uvedeno, zbylá část parcely není v pasportu komunikací vedena. Předmětná část komunikace (původní p. č. 1979/28) tedy není komunikaxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxením § 5 vyhlášky vede město Zábřeh, jako vlastník komunikace, zjistil, že část parc. č. 1981/1 v k. ú. Zábřeh na Moravě, která bylo dříve vedena jako p. čx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxí § 3 odst. 4 vyhlášky je místní komunikací IV. třídy právě i samostatný chodník. Z povahy a prostorového uspořádání místa, kde k posuzovanému jednání dxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx neměly po provedeném dokazování nejmenší pochybnost o tom, že žalobkyně užila k jízdě chodníku, neboť tomuto závěru odpovídaly veškeré podklady ve spxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxdnání, který zachycuje svědecké výpovědi dvou návštěvnic venkovního posezení restaurace Pyramida, má krajský soud za prokázané, že komunikace, ktexxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xznána vinnou.
26. Pokud jde o žalobkyní namítané zřízené věcné břemeno k tomuto pozemku, v soudním řízení bylo prokázáno, že předmětné věcné břemeno xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xrávo z předmětného věcného břemene nesvědčí.
27. Žalobní námitka č. 1) je tak nedůvodná.
28. Krajský soud shledal nedůvodnou i námitku č. 2) žalobkyxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xdst. 1 zákona o přestupcích). Spáchat přestupek tak může jakákoliv fyzická
Shodu s prvopisem potvrzuje Š. H.
osoba, která dosáhla věku patnácti letx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx x. 2010, č. j. 5 As 65/2009-39,
přičítá-li zákon plnou odpovědnost mladistvému za své jednání, je nutno
vycházet
a priori
i z toho, že tato osoba je i plně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxestupku. Připouští-li zákon projednání přestupku v blokovém řízení i s mladistvým
pachatelem, nutně musí presumovat i způsobilost a odpovědnost mlxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx xx xxony osob ve věku při dolní hranici mladistvých v blokovém řízení neodpovídají svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti těchto osob a že mladixxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxně, která měla v době spáchání přestupku 16 a půl roku, byla plně způsobilá k samostatnému jednání v přestupkovém řízení a k udělení plné moci Ing. M. J.. I xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx věkem, je nesporné, že zákonná zástupkyně žalobkyně byla současně s orgánem sociálně-právní ochrany dětí v souladu s ustanovením § 74 odst. 2 zákona o pxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xůstala v řízení zcela pasivní. Soudu tak není z námitky žalobkyně zřejmé, jaká její práva měla být postupem správního orgánu zkrácena.
29. Na základě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xne 13. 11. 2017 se konalo přesto, že v průběhu jednání byla do jednací síně doručena omluva žalobkyně, zaslaná soudu minutu před zahájením jednání, nebox xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxí řádně předvolán, avšak bez omluvy se k němu nedostavil.
31. náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 1 s. ř. s., když plně procesně úspěšxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx rozhodnutí
nejsou
přípustné opravné prostředky. To neplatí, je-li jako důvod kasační stížnosti namítáno, že se soud neřídil závazným právním názorxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxx xx xxxxx xodat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.
Olomouc 13. listopadu 2017
JUDr. Zuzanx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx
xxxxxxxxxxxx