6 As 173/2017 - 68

Telekomunikace, spoje, pošta

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
Judikatura (1)
x xx xxxxxxxx x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxronických komunikacích, je pouze žadatel.
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší správní soud
rozhodl v senátu složeném z předsedx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Republic a.s., IČ 25788001, se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Praha 5, zastoupená Mgr. Martinem Dolečkem, advokátem, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Pxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx-50 818/2015-603/II. ze dne 30. října 2015, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 3 A 166/2015 - 73 ze dne 12x xxxxxx xxxxx
xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx
xxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
III.
Žalovanému
se nepřiznává
náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti.
Odůvodnění:
I. Vymezení případu
[1] Žalobkyně oznámxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx § 20 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích, kterou nelze považovat za správní řízení, a že se jí žalobkyně může účastnit a uplatňovat v ní připomínky jako dotčený subjekt. Žalobkynx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxný řadu podkladů pro svůj postup nezveřejnil, a vady znaleckého posudku. Příděl rádiových kmitočtů navíc může mít dle názoru žalobkyně charakter nepoxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání nazvané jako „
Porušování práv
společnosti Vodafone Czech Republic a.s. jakožto účastníka řízení o udělení nového přídělu rádiových kmitočtx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx od samého počátku probíhajícího řízení, tj. včetně přezkumu, zda důvody pro omezení počtu práv k využívání radiových kmitočtů nadále trvají (§ 20 odstx x x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx výsledek řízení o žádosti společnosti O2 Czech Republic a.s. o udělení přídělu rádiových kmitočtů (podané dne 21. srpna 2015) nemůže do jejích práv a poxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xterý odpověděla Rada žalovaného dne 30. října 2015 dopisem č. j. ČTÚ-50 818/2015-603/II., v němž uvedla, že jelikož nebyly o účastenství žalobkyně v říxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xovažovat za rozhodnutí dle části druhé správního řádu. Rozklad žalobkyně tak Rada žalovaného vyhodnotila jako podnět k zahájení přezkumného řízení vx xxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxsti o udělení přídělu rádiových kmitočtů. Účastníkem tohoto řízení je však pouze žadatel, neboť práv jiných osob se řízení přímo dotknout nemůže. Jelixxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxle jen „městský soud“) žalobu, jíž se žalobkyně domáhala zrušení rozhodnutí Rady žalovaného, v záhlaví označeným rozsudkem zamítl. Nejprve se zabývax xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxž žalovaný mohl zasáhnout do jejích práv a jeho úkon proto musí být způsobilý soudního přezkumu. Městský soud dále dospěl k závěru, že ani přezkum podle § xx xxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx tu okolnost, že uvedené postupy nejsou zahajovány způsobem podle § 44 a 46 správního řádu. Městský soud se neztotožnil ani s argumentací žalobkyně, žx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxení nového přídělu kmitočtů je dle názoru městského soudu stávající držitel jakožto žadatel o tento příděl, který nezískává žádná nová oprávnění, nýbxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxž „stěžovatelka“) včas kasační stížnost, jíž se domáhala zrušení tohoto rozhodnutí i rozhodnutí žalovaného a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízenx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxultace, v jejímž rámci žalovaný nezveřejnil všechny potřebné podklady a informace. Že se jednalo o důležité podklady a že byl postup žalovaného nezákoxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxončil. Ve stejný den, kdy vyzval společnost O2 Czech Republic a.s. k podání žádosti o udělení přídělu, však zveřejnil doplněk znaleckého posudku, kterx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx až postup žalovaného po podání žádosti o udělení přídělu rádiových kmitočtů, nepovažuje jej však za
relevantní
, neboť se domáhala postavení účastníkx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xřídělu rádiových kmitočtů k živnostenskému oprávnění či k licenci dle energetického zákona, svědčí dle názoru stěžovatelky o nepochopení povahy tohxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxiových kmitočtů. Ty představují omezenou komoditu, kterou lze využívat pouze v rozsahu uděleného oprávnění. Udělením přídělu jednomu subjektu je soxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxtahu.
[6] Za nesprávný považuje stěžovatelka i názor, že udělením přídělu nenabude společnost O2 Czech Republic a.s. žádná nová oprávnění. Formxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxstatnému zásahu do práv a právem chráněných zájmů stěžovatelky. Jednak totiž nebyly rádiové kmitočty nabídnuty ve výběrovém řízení, kterého by se mohxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxě nižší, než je skutečná hodnota přídělu, čímž tato společnost získala konkurenční výhodu na úkor ostatních poskytovatelů telekomunikačních služebx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uplatnit v rámci veřejné konzultace, neboť neměla v důsledku nezákonného postupu žalovaného k dispozici všechny
relevantní
podklady. Stěžovatelkx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxx xxud dostatečně nevypořádal s povahou přídělu rádiových kmitočtů, zatížil své rozhodnutí vadou spočívající v nedostatečně zjištěném skutkovém stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxosti týkající se znaleckého posudku účelově dezinterpretuje. Zdůraznil, že doplněk znaleckého posudku reagoval na připomínky vznesené v rámci veřexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx žalovaný odkázal na své vyjádření k žalobě a na argumentaci městského soudu a navrhl kasační stížnost zamítnout.
[9] Vyjádření žalovaného zaslax xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
III. Posouzení kasační stížnosti Nejvyšším správním soudem
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx není nepřezkoumatelný. Z kasační stížnosti nevyplývá, v jakém smyslu považuje stěžovatelka úvahy městského soudu ohledně povahy přídělu rádiových xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxu za nedůvodnou.
[12] Nejvyšší správní soud dále považuje za vhodné doplnit úvahy městského soudu ohledně povahy přezkoumávaných úkonů žalovanéhox xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xnění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“)].
[13] Žalovaný má pravdu v tom, že § 28 odst. 1 správního řádu vyžaduje – na rozdíl od předchozí právní úxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx, č. j. 2 As 8/2008 - 39, č. 1657/2008 Sb. NSS, konstatoval, že „
pochybnosti především nemohou být dány tam, kde
je otázka účastenství určité osoby řešenx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx opačném a dále vždy,
kdy je pro vyhodnocení předmětné otázky nutno provést jakékoli skutkové šetření, jde již o odstraňování nejistoty,
pokud jde o oxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxního řízení pro zákonnost jeho dalšího průběhu je
však nutno případy, kdy usnesení vydáváno nebude, vážit s maximální obezřetností a spíše zdrženlivxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxsení.
[14] Ze správního spisu vyplývá, že řízení podle § 20 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích vedené žalovaným o žádosti společnostx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x
xxxxx
xxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxuje. Žalovaný tedy nemohl při vymezení účastníků řízení spoléhat na zákonné vymezení účastenství, svou dosavadní praxi ani na judikaturu. Pro závěr, xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxtech
obsažený v § 27 odst. 2 správního řádu. Nelze proto tvrdit, že o účastenství stěžovatelky v řízení neexistovaly žádné pochybnosti. Městský soud xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xčastníkem předmětného řízení není.
[15] Dále je třeba předeslat, že převážná část kasačních námitek míjí předmět řízení. Ten totiž sama stěžovaxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxch xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxdle předchozích odstavců § 20 se k této otázce přímo nevztahují, a proto Nejvyšší správní soud – stejně jako městský soud – nepovažuje za nutné se k nim podxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxa řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu, který stanoví, že
účastníky
jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny na svýcx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x x x xxxxx x xxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxě dotýká
.
[17] Podle § 20 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích je žalovaný (slovy zákona „Úřad“)
povinen sledovat a v přiměřených intervaxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxu práv
k využívání rádiových kmitočtů stále trvají. Má-li Úřad za to, že důvody omezení počtu práv k využívání
rádiových kmitočtů pominuly nebo že vzhxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xočtu práv k využívání
rádiových kmitočtů v plánu využití rádiového spektra zruší a následně rozhodne o zrušení přídělu uděleného
v tomto kmitočtovéx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxe zůstávají v platnosti, pokud Úřad
z důvodů, pro které došlo ke zrušení omezení počtu práv, nerozhodne o odnětí oprávnění k využívání rádiových
kmitxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxi přídělu náhrada za odnětí přídělu. Při stanovení výše náhrady Úřad
zohlední aktuální zůstatkovou cenu přídělu a efektivní a účelně vynaložené náklxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxému ukládá v případě, že je v daném kmitočtovém pásmu udělen příděl rádiových kmitočtů, provést přezkum podle odstavce 3 ve lhůtě 18 měsíců před koncem pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxých kmitočtů dosavadním
držitelem přídělu, c) technické podmínky dalšího využívání rádiových kmitočtů, d) zájem dosavadního držitele
přídělu o pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xotom stanoví, že
v případě, že na základě výsledků
přezkumu bude mít Úřad za to, že je třeba i nadále zachovat omezení počtu práv, zajistí ocenění dotčenxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x 130, která zahrne výsledky přezkumu a ocenění přídělu, Úřad vyzve
dotčeného držitele přídělu k podání žádosti o udělení nového přídělu podle závěrů pxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxx
xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxch komunikacích tedy v případě, že je – v proceduře periodického přezkumu dle § 20 odst. 3 a 4 zákona o elektronických komunikacích, s využitím veřejné koxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxdiových kmitočtů. Dojde-li žalovaný k závěru, že omezení počtu práv k využívání konkrétního přídělu rádiových kmitočtů je i nadále důvodné, vede jeho xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxí držitel nemá o dotčený příděl zájem (nepodá na výzvu žalovaného žádost o udělení nového přídělu) nebo nevyhoví podmínkám vyplývajícím z přezkumu důvxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxm případě musí vyhlásit výběrové řízení (§ 20 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích). Jeho účastníky jsou ti, kdo se do něj přihlásí. To vede k závxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přídělu rádiových kmitočtů nemůže být právní sféra stěžovatelky (ani dalších hypotetických účastníků výběrového řízení, bylo-li by vyhlášeno) příxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxacích oprávněna se účastnit veřejné konzultace týkající se ocenění přídělu a závěrů přezkumu, stejné oprávnění ovšem svědčí řadě dalších subjektů, jxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxí o žádosti dosavadního držitele o udělení nového přídělu.
[21] Městský soud tedy stejně jako žalovaný dospěl ke správnému závěru, že stěžovatelka nxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení je vyústěním vlastních úvah žalovaného ohledně nutnosti zachování omezení práv k využívání rádiových kmitočtů, které zahrnovaly mimo jiné poxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx], jakož i výsledky veřejné konzultace vycházející z připomínek dotčených subjektů. Stěžovatelka tedy měla možnost ovlivnit úvahy a závěry žalovanéxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxých v rámci veřejné konzultace (což vyplývá z nálezové části doplňku a z vyjádření znalce k připomínkám, které je součástí správního spisu). Požadavek xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxek, což by znemožnilo další postup žalovaného při udělování přídělu rádiových kmitočtů. Podstatnou pro rozhodnutí této věci je nicméně skutečnost, žx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxení. Krom toho lze nad rámec důvodů tohoto rozhodnutí poznamenat, že stěžovatelce nebylo v zákonem nastaveném rámci nikterak bráněno vyjádřit názor nx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxce (za předpokladu, že dosavadní držitel přídělu podal žádost o udělení nového přídělu rádiových kmitočtů v souladu se závěry přezkumu žalovaného) ze xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxto řízení.
[22] Tvrzení o možném riziku porušení čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, zakazujícím státní podpory, stěžovatelka vzneslx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxikacích (na závěru, že stěžovatelka není účastníkem tohoto řízení, by nic nezměnilo ani to, pokud by se nedovolené státní podpory žalovaný skutečně doxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxtku součástí kasační stížnosti, platí o této námitce to, co již bylo uvedeno v odstavci [15] odůvodnění tohoto rozsudku, tedy že jde námitku, jež se týká xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxz odstavec [5] odůvodnění tohoto rozsudku).
IV. Závěr a náklady řízení
[23] Nejvyšší správní soud tedy uzavírá, že neshledal kasační stížnost dxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx
xxxx x xxxxxxxxx xxzení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Žalobkyně neměla úspěch ve věci, nemá proto prxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxzení se mu tudíž nepřiznává.
Poučení:
Proti tomuto rozsudku nejsouopravné prostředky přípustné.
V Brně dne 30. srpna 2017
JUDr. Tomáš Langášek
xxxxxxxx xxxxxx