32 Ad 15/2016 - 85

Zaměstnanost

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (4)
Judikatura (1)
xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxyní JUDr. Ivonou Šubrtovou ve věci žalobce:
Ing. D. B . ,
nar. ..., bytem S. 2533, D. K. n. L., zast. Mgr. Martinem Hamplem, advokátem se sídlem Palackého 74xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx x xxxxxx x xxxobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 6. 2016, č. j.: MPSV-2016/93894-421/1,
takto:
I. Žaloba se zamítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pobočky v Hradci Králové, (dále také jen „úřad práce“), č. j. TUC-289/2016-P ze dne 11. 4. 2016 a toto rozhodnutí potvrdil. Předmětným rozhodnutím byl žxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x x x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxe uchazečů o zaměstnání ode dne 9. 12. 2015 z důvodu maření součinnosti s úřadem práce spočívajícího v tom, že se žalobce nedostavil na úřad práce ve stanoxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxu napadeném rozhodnutí zrekapituloval průběh správního řízení, v němž bylo zjištěno, že žalobce byl zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání na záklxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxvinen dostavit se na úřad práce k zprostředkování zaměstnání dne 9. 12. 2015. Dne 9. 12. 2015 v 15:36 hodin byl z adresy ... doručen úřadu práce e-mail, ve kxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxl ze zdravotních důvodů, opět v předmětný den.
Úřad práce si ve věci obstaral potvrzení psychiatrické ambulance MUDr. R. ze dne 20. 11. 2015, ze kteréhx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xx kterého zjistil, že žalobce byl dne 13. 11. 2015 plánovaně ošetřen v její ambulanci a zdravotní stav mu dovoloval plnit povinnosti uchazeče o zaměstnánxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxoval plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, a nakonec lékařskou zprávu psychiatrické ambulance RIAPS MUDr. D. ze dne 1. 3. 2016, ze které zjistil, že lxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxe s žalobcem zahájil dne 14. 3. 2016 správní řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání pro xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxžné důvody pro nesplnění povinnosti stanovené úřadem práce zohlednit pouze v případě, že tyto důvody brání dle lékařského posudku plnit povinnosti soxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx 12. 2015, žalobce nedoložil. Protože žalobce ani v průběhu správního řízení žádný takový lékařský posudek nedoložil, vydal úřad práce dne 11. 4. 2016 rxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxadené rozhodnutí úřadu práce a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné, neboť žalobce byl informován o termínu jednání na úřadu práce, byl poučen o svýxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxd prokáže, že mu v dostavení se na stanovený termín bránil vážný důvod. Úřad práce proto na danou situaci správně aplikoval § 30 odst. 2 písm. f), odst. 3 záxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxnost s úřadem práce, spočívající v naplnění důvodu dle § 31 písm. c) zákona o zaměstnanosti, že se uchazeč nedostaví na úřad práce ve stanoveném termínu bxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prokázány žádným lékařským posudkem.
Rozhodnutí žalovaného napadl žalobce prostřednictvím svého zástupce včas podanou žalobou, v níž namítal, žx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxntními dokumenty doložil, že se na kontaktní pracoviště nedostavoval pro svůj nepříznivý zdravotní stav, avšak oba správní orgány jím předkládané důxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xx xx xxxx x xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxchické problémy a zdravotní stav pacienta brání v osobní komunikaci s kontaktním pracovištěm Dvůr Králové nad Labem“, a že žalobce je sice schopen plnix xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxňují osobní komunikaci, a poukazu k odbornému vyšetření ze dne 2. 3. 2016, vystaveného MUDr. J. Š., kde je rovněž doporučována změna místa úřadu práce ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxdření k podkladům pro rozhodnutí s tím, že podal žádost ČAK o ustanovení právního zástupce, neboť měl za to, že se bez právní pomoci již nadále v této věci nxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xázoru žalobce nesplnil podmínky pro ustanovení advokáta.
Žalobce navrhl, aby bylo napadené rozhodnutí žalovaného ve spojení s předcházejícím rozxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx k žalobě zopakoval předmět řízení a skutkový stav. K žalobním námitkám uvedl, že se s částí z nich vypořádal již v napadeném rozhodnutí, na jehož odůvodnxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x x x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xal žalobci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xnemožňuje žádosti vyhovět, tedy bylo zjištěno, že se žalobce na termín 9. 12. 2015 nedostavil, aniž by mu v tom bránily zdravotní důvody, naopak úřad práxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xšemi doklady, které žalobce uplatnil, žalobce však v průběhu správního řízení nepředložil žádnou lékařskou zprávu, která by svědčila o tom, že by mu v dxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxžnění právní pomoci žalovaný uvedl, že správní řád nevychází z povinného zastoupení účastníků, konkrétně pro vyjádření se k podkladům pro rozhodnutíx x xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xám a jím vznášené námitky byly obdobného charakteru, jako ty, které později vznášel prostřednictvím svého zástupce, takže ani z tohoto pohledu nebylo xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxrmínu dne 9. 12. 2015 na kontaktní pracoviště úřadu práce ve Dvoře Králové nad Labem bránily zdravotní důvody, které by byly prokázány lékařským posudkxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxný navrhl, aby soud žalobu jako nedůvodnou zamítl a žalobci nepřiznal náhradu nákladů řízení.
V replice k vyjádření žalovaného žalobce nad rámec svýxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xřadu práce ve Dvoře Králové nad Labem, byl způsoben výhradně jednáním těchto pracovníků, kteří se vůči žalobci opakovaně ve velmi krátkém časovém horixxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxentky úřadu práce ve vztahu ke způsobu hrazení plateb za energie žalobcem, postup úřadu práce ve vyřizování jeho žádosti o dávku mimořádné okamžité pomxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxy podal žádost o změnu kontaktního pracoviště, jíž však ředitel Krajské pobočky Úřadu práce v Hradci Králové Mgr. M. H. podmínil ukončením všech probíhxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxtě nedošlo.
Žalobce dále uváděl výhrady k lékařské zprávě MUDr. K., kterou považoval za neúplnou a zkreslenou, vyhotovenou na základě 20 minutového xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxky dne 9. 12. 2015 omluven, jak vyplývá z e-mailové komunikace z tohoto dne.
Při jednání dne 4. 8. 2017 žalobce dále doplnil, že v současné době (od 27. 7. xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx xx xx xe léčí od 1. 3. 2016, kdy byl na prvním vstupním vyšetření, ale objednán byl již v lednu. V listopadu roku 2015 byl na vyšetření u své dřívější lékařky MUDr. xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xteré jeho vydání předcházelo podle § 75 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu (§ 75 odst. 1 s. ř. s.). O žalobě rozhodl po projednání věci samé při jednání dne 4. 8. 2017.
Zástupce žalobce v celém rozsahu odkázal na podanou žxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xůkazu vyžádal písemné vyjádření kontaktního pracoviště Úřadu práce v Jaroměři ohledně plnění povinností žalobce jako uchazeče o zaměstnání, dále naxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x současné době (od 27. 7. 2016) je veden v evidenci kontaktního pracoviště Úřadu práce v Jaroměři a nemá s tímto pracovištěm žádné problémy, o čemž doložix xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxx xx xx xx xxxx xx xx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxření, ale objednán byl již v lednu. V listopadu roku 2015 byl na vyšetření u své dřívější lékařky MUDr. K., na další kontrolu se měl dostavit v lednu roku 20xxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§ 52 odst. 1 s. ř. s.).
Z předloženého správního spisu soud ověřil následující rozhodné skutečnosti:
1) Dne 14. 3. 2016 bylo žalobci doručeno oznáxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx práce podle § 30 odst. 2 písm. f), odst. 3 a § 31 písm. a) zákona o zaměstnanosti, a tímto dnem bylo správní řízení zahájeno.
2) Úřad práce ČR, krajská poboxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx odst. 3 a § 31 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání.
3) Odvolací orgán (žalovaný) žalobou napaxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxzhodnutích.
Zejména se jedná o pokyny pro uchazeče o zaměstnání, z nichž plyne, že žalobce byl dne 4. 8. 2014 poučen o povinnosti jednat na úřadu práce vx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxle jde o záznamy o jednání s uchazečem, kde je u záznamu ze dne 19. 10. 2015 uveden termín další návštěvy na 9. 12. 2015 a vedle podpis žalobce.
Z e-mailové xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxonuje potvrzením psychiatrické ambulance MUDr. R. o zdravotním stavu žalobce ze dne 20. 11. 2015, a že je nezbytné zasílat pravidelně potvrzení, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxt k výkonu povolání – výrazné omezení zraku, psychická dekompenzace. V e-mailové zprávě ze dne 14. 12. 2015 žalobce sděluje, že je stále v péči psychiatrx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx) a zdravotní stav mu dovoloval plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání. Z dopisu úřadu práce doručeného žalobci dne 4. 2. 2016 plyne, že žalobci byl stanxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx 2. 2016 plyne, že žalobce v 10:57 sděluje svůj postup ke změně kontaktního pracoviště, v 11:35 je poučen o povinnosti dostavit se na kontaktní pracovištx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxem potvrzení MUDr. K. Z korespondence ze dne 22. a
23. 2. 2016 plyne, že žalobci bylo na jeho žádost zasláno potvrzení MUDr. K.
Obsahem spisu je dále oznxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xoručené žalobci dne 14. 3. 2016, a listiny dokládající snahu žalobce o změnu kontaktního pracoviště, jeho procesní postup vůči referentce vyřizující xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxx žádosti.
Obsahem spisu jsou konečně rovněž potvrzení MUDr. D. Prvním je potvrzení ze dne 10. 3. 2016, doručené kontaktnímu pracovišti dne 11. 3. 2016x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx jsou lékařská zpráva z tohoto ošetření, jedna doručená kontaktnímu pracovišti taktéž dne 11. 3. 2016, druhá dne 6. 4. 2016. Obě zprávy jsou datovány dnex xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxce ve zdravotní prospěch žalobce – s jedinou výjimkou, a sice že ve druhé zprávě je před doporučení doplněno, že
„psychické problémy a zdravotní stav pacxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxlivě i v jejich souhrnu (§ 77 odst. 2 s. ř. s.) a po provedeném přezkumném řízení v návaznosti na příslušná zákonná ustanovení dospěl k závěru, že žaloba
nxxx xxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxtní pracoviště ve stanovený termín dne 9. 12. 2015 a zda byl tento důvod prokázán lékařským posudkem. Z tohoto důvodu soud zamítl návrhy žalobce na provexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxboť se v dané věci jedná o posouzení plnění povinností žalobce vůči jinému kontaktnímu pracovišti Úřadu práce v jiném období, a ze stejného důvodu zamítx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxení s žalobcem. Ke zprávám MUDr. D. se soud vyjádří ještě v rámci právního hodnocení věci.
Při posouzení věci soud vycházel z následujících rozhodnýcx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxence uchazečů o zaměstnání rozhodnutím vyřadí, jestliže bez vážného důvodu maří součinnost s krajskou pobočkou Úřadu práce (§ 31). Podle odst. 3 se vyřxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxle odstavce 1 písm. a), nebo kdy uchazeč o zaměstnání nesplnil povinnost vyplývající z odstavce 1 písm. b).
Podle § 31 písm. c) zákona o zaměstnanosti uxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xážných důvodů [§ 5 písm. c)].
Podle § 5 písm. c) bod 6 zákona o zaměstnanosti se pro účely tohoto zákona rozumí vážnými důvody důvody spočívající v zdravxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxostředkování zaměstnání.
Krajský soud po výše uvedené přehledné rekapitulaci shledal správným postup správních orgánů obou stupňů a ztotožnil se x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xaměstnání, tedy zejména o povinnosti jednat na úřadu práce ve stanovených termínech a v případě nedostavení se na původně stanovený termín o povinnostx xxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xa úřad práce k zprostředkování zaměstnání dne 9. 12. 2015, avšak dne 9. 12. 2015 v 15:36 hodin se žalobce ze zdravotních důvodů omluvil. Vzhledem k tomu, žx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x evidence uchazečů o zaměstnání. Žalobce v průběhu správního řízení, avšak ani před jeho zahájením, neprokázal lékařským posudkem, že by mu dne 9. 12. 2xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxjně tak posouzení věci žalovaným je věcně správné.
Se závěry žalovaného a podrobným odůvodněním napadeného rozhodnutí se soud plně ztotožňuje a dovxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního orgánu řádně odůvodněno, je z něho zřejmé, proč
žalovaný nepovažoval právní argumentaci účastníka řízení za důvodnou a proč jeho
odvolacx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, je
přípustné, aby si krajský soud správné závěry se souhlasnou poznámkou osvojil“.
Krajský soud však považuje za nezbytné zrekapitulovat a uvést nxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxpný na www.nssoud.cz) a jeho závěry, že jedině v aktivním a kooperativním vztahu uchazeče o zaměstnání a státu, reprezentovaného úřadem práce, lze dosxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xtanovených úřadem práce ve stanovených termínech. Pokud uchazeč o zaměstnání nerespektuje a není schopen splnit ani tuto základní povinnost uloženox xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxx o zaměstnanosti, a nedoloží žádný vážný důvod ve smyslu § 5 písm. c) zákona o zaměstnanosti, pak je pochopitelné, že v souladu s 30 odst. 2 písm. e) ve spojexx x x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxladnější, než stěžovatel v citované věci, a sice pouze povinnost dostavit se k jednání na kontaktní pracoviště. Úřad práce navíc vůči žalobci projevil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxx xxxkytl žalobci další termín dne 17. 2. 2016, do něhož mu poskytl dostatečně dlouhou dobu k prokázání tvrzených vážných zdravotních důvodů lékařským posuxxxxx xx xxxxx xx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnnost uchazeče o zaměstnání, ale zároveň projevil negativní přístup ke smírnému postupu úřadu práce v dané věci.
Pokud se týká merita věci, je třeba uxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx jednoznačnou zdravotní způsobilost žalobce dostavit se dne 9. 12. 2015 na kontaktní pracoviště. Vzhledem k tomu, že žalobci se v průběhu správního řízxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxčů o zaměstnání, a odvolání žalobce proti tomuto rozhodnutí bylo žalovaným správně zamítnuto.
Pokud se žalobce opakovaně odvolává na lékařské zpráxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxx xx xx xni 1. 3. 2016. Tyto zprávy dále vykazují výše popsané nesrovnalosti, pro které z těchto zpráv nelze spolehlivě vycházet. Byla-li změna lékařské zprávy xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx1 Sb., o zdravotních službách.
Žalobní námitky jsou víceméně totožné s námitkami odvolacími a žalovaný na ně odpověděl v žalobou napadeném rozhodnuxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvádí, že žalobce je osobou plně svéprávnou, dostatečně věcně se samostatně hájící, nebyly tedy naplněny podmínky § 32 správního řádu pro ustanovení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxbní komunikace s kontaktním pracovištěm ve Dvoře Králové nad Labem z důvodu postupu úřadu práce ve vyřizování jeho žádostí a z důvodu neposkytování dosxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xe strany úřadu práce činěny konkrétní kroky ke zprostředkování zaměstnání tak, jak je v podrobnostech popisuje žalovaný v napadeném rozhodnutí, rovnxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx s postupem referentky úřadu práce ve vztahu ke způsobu hrazení plateb za energie, že namítal její podjatost, která nadřízeným orgánem shledána nebylax xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxíhajících správních řízení s žalobcem u kontaktního pracoviště ve Dvoře Králové nad Labem a přenesením všech agend. Tyto podmínky splněny nebyly a k přxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxné nabídce úřadu práce. Z hlediska této námitky tedy ani nebylo možné uvažovat o tom, zda nebyl naplněn vážný důvod dle bodu 7. písm. c) § 5 zákona o zaměstnxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxdu práce žalobci ze dne 9. 12. 2015 v 16:25 není na místě. Z této zprávy plyne pouze tolik, že úřad práce žalobci sděluje, že má zprávu o jeho zdravotním stavx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxx x xxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxdu práce v měsíčním intervalu, když výslovně uvádí, že potvrzení je třeba úřadu práce doručit, lhostejno jakým způsobem. Žalobce nejen, že z obsahu tétx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxnosti prokázání svého zdravotního stavu, což pak ani nadále nečinil a tato skutečnost rovněž vedla k zahájení správního řízení o jeho vyřazení z evidenxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxáno v souladu se zákonem, a proto žalobu jako nedůvodnou zamítl (§ 78 odst. 7 s. ř. s.).
Výrok o náhradě nákladů řízení soud odůvodňuje ustanovením § 60 xxxxx x xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxžnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxut.
Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxsti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokošxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxová v.r.
samosoudkyně
Za správnost vyhotovení:
L. P.