29 A 79/2015 - 61

Ostatní

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
xx x xxxxxxx x xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxví ke správnímu orgánu a oznámí zde své nové aktuální bydliště, dochází k zániku funkce opatrovníka v souladu s § 32 odst. 8 správního řádu přímo ze zákonax xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pobytu, je nutno ustanovit opatrovníka znovu.
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Krajský soud v Brně
rozhodl v senátě složeném z předsedxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxtanovou, advokátkou se sídlem 28. října 1001/3, Praha 1, proti žalované Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců ze dne 27. 4. 2015, č.j. MV-164287-3/SO-2014,
se ruší
a věc
se vrací
k dalšímu řízení žalovanému.
II. Žalovxxx
xx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx x xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxo rozsudku.
Odůvodnění:
I. Vymezení věci
[1] Žalobce byl od 22. 11. 2017 držitelem povolení k trvalému pobytu za účelem sloučení s občanem České rxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxé jen „správní orgán I. stupně“) zjistilo, že žalobce získal pobytové oprávnění na základě účelového prohlášení otcovství. Zahájilo tedy řízení o zruxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále jen „zákon o pobytu cizinců“).
[2] Po provedeném řízení Ministerstvo vnitra rozhodnutím ze dne 27. 2. 2012, č. j. OAM- 35020-16/MC -2010 podle §8xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxní, o kterém rozhodl žalovaný žalobou napadeným rozhodnutím tak, že odvolání zamítl jako opožděné.
II. Shrnutí argumentů obsažených v žalobě
[4x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xřed správním orgánem prvního stupně nebyl osobou neznámého pobytu a písemnosti tedy neměly být doručovány opatrovníkovi. Žalobce se poprvé s rozhodnxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxvažné procesními vady, ve lhůtě 15 dní podal odvolání, které bylo žalovanou zamítnuto jako opožděné.
xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx multikulturního vzdělávání, o.s., se sídlem Masarykovo nám. 24 v Jihlavě. Nadále bylo v řízení doručováno pouze tomuto opatrovníku. Rozhodnutí spráxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx být doručovány opatrovníku, ale přímo žalobci. Opatrovník byl navíc pasivní. V průběhu řízení před správním orgánem I. stupně se žalobce dne 8.11.201x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxatrovníkovi. Pokud měl správní orgán I. stupně za to, že žalobce byl do této doby osobou neznámého pobytu, minimálně ode dne 8.11.2010 toto nebylo pravdxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx žalobci doručit oznámení o zahájení správního řízení krátkou cestou. Správní orgán I. stupně měl dále od tohoto data nadále doručovat pouze samotnému xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxné, protože se nevypořádal se skutečností, že se žalobce v průběhu řízení před správním orgánem I. stupně k tomuto orgánu dostavil a oznámil změnu bydlixxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxost opatrovníka spočívala v podepisování doručenek a přebírání písemností. Žalobce již v odvolání namítal, že institut opatrovnictví nemá sloužit pxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx materiálem. S ohledem na absolutně pasivní přístup opatrovníka měl správní orgán I. stupně z moci úřední ustanovení opatrovníka zrušit, neboť mu tuto xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxenší zájem o hájení práv žalobce v tomto řízení, neboť opatrovníka ustanovil, aby „mohl účinně doručit oznámení o zahájení řízení,“ „řízení vést,“ a „úxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxí o ustanovení opatrovníka absentuje.
[9] Žalobce je přesvědčen o tom, že správní řízení před správním orgánem I. stupně bylo zatíženo závažnými procxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxřednictvím svého zmocněnce nahlédl do spisového materiálu a mohl se s rozhodnutím seznámit. I přes všechny shora uvedené argumenty žalobce bylo odvolxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxí bylo podáno více než 2 roky poté, co bylo rozhodnutí správního orgánu I. stupně vydáno, a proto se pro opožděnost zamítá.
[10] Žalobce nesouhlasí s argxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxvníků v jednotlivých správních řízeních nelze posuzovat plošně. V případě řízení vedeného proti žalobci byl opatrovník zcela nečinný.
[11] Na rozdíx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxtu na území České republiky, kterého se měla dopustit tím, že xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx že biologickým otcem dítěte je jiná osoba.
[12] Žalobce však v trestním řízení vedeném proti P. Z. nevystupoval ani jako obviněný, ani jako svědek. V trxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Jelikož žalobce v rámci vedeného správního řízení nevystupoval, nemohl správnímu orgánu objasnit jeho úhel pohledu na otcovství G. Z. vyplývající z jxxx xxxxxx x xx xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxho řízení žalobci nemohlo být doručeno krátkou cestou. Žalobce se dostavil na pracoviště Ministerstva vnitra, Praha-Bohdalec, nikoliv na rozhodčí pxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxčovat. Pracovnice, která vyřizovala žádost žalobce o zanesení nové adresy, neměla k dispozici informace o potížích s doručováním.
[14] Žalovaný trvx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx pokusilo oznámení o zahájení správního řízení žalobci doručit neúspěšně na adresu jím hlášeného místa pobytu B. 2559/28, J. Byla proto provedena pobyxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xyl žalobci ustanoven opatrovník, kterému bylo doručováno. V průběhu správního řízení žalobce nahlásil novou adresu Z. 765/11, P. – L. I na tuto adresu sx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxti má Ministerstvo vnitra s nevládními organizacemi zabývajícími se cizineckou problematikou. Tyto totiž splňují požadavky stanovené související xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx u nich rovněž očekávat větší zájem o osud cizinců.
[16] V žalobě je dále namítáno, že ustanovený opatrovník byl pasivní. Není však dostatečně konkretixxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxx2014-49, ze kterého vyplývá, že opatrovník se bez možnosti kontaktu s osobou, kterou zastupuje, nemůže ve věci vyjádřit.
[17] Případ žalobce je v tomtx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxíme- li, že pokud by vůbec nějak zpochybněn být mohl, mohlo by se tak stát pouze na základě informací pocházejících od žalobce, jimiž však opatrovník nedxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxchybnosti. Závěr o účelovosti prohlášení otcovství k nezl. G. Z., nar. X, především plyne z rozsudku Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 26. 3. 200xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx republiky, a to právě proto, že před matrikou Magistrátu města Karlovy Vary s žalobcem prohlásili, že je žalobce otcem nezletilé, ačkoliv věděla, že toxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxvství žalovaný poukázal na rozsudek Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x na účelové souhlasné prohlášení o určení otcovství. Dále žalovaný uvedl pozitivní a negativní kritéria, aplikoval je na případ žalobce a konstatovalx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxa, že na základě účelového prohlášení otcovství obdržela 20.000,- Kč (ačkoliv slíbeno měla 50.000,- Kč), žalobce se o dítě nikdy nestaral, evidentně axx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxávnění jeví jako logické východisko z jeho situace. V daném případě je důležitá časová souslednost jednání žalobce, neboť otcovství k nezletilé prohlxxxx xxx xxx xx xxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx mít nemohlo. Žalobce nebyl manželem matky nezletilé, a proto by dobrovolné prohlášení otcovství bylo logické jen tehdy, pokud by žalobce chtěl být do bxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxu podával proti rozhodnutí žalované, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání jako opožděné. Primárně tedy argumentuje procesním pochybením žalované. Jxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxolutně pasivní. S ohledem na tyto procesní vady má žalobce za to, že odvolání ve věci bylo podáno včas a žalovaný byl povinen toto odvolání věcně projednaxx
xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxucí a nedostatky systému, se kterým pracovníci této instituce pracují, by neměly být přičítány k tíži účastníka správního řízení. Žalobce si splnil svxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxého bydliště, tedy v Praze. Z Cizineckého informačního systému nepochybně vyplývalo, že ve věci žalobce byly v tuto dobu dvě písemnosti doručovány veřxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxti, že je s ním vedeno řízení o zrušení povolení k trvalému pobytu. Nedostatky vnitřní komunikace jednotlivých pracovišť Ministerstva vnitra nemohou xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtoval do Vietnamu a na území České republiky se vrátil až v měsíci dubnu 2011. Z tohoto důvodu mu nebylo doručeno vyrozumění o možnosti seznámit se s podklxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxost, že správní řízení po tomto datu bylo vedeno po dobu dalších 15 měsíců. Tvrzení žalované, že žalobce na hlášené adrese nebydlel, je smyšlené, vycházx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xvrzení žalované není opřeno o pobytovou kontrolu, žalobce může pouze zopakovat, že doručeno mu nebylo z důvodu jeho vycestování do Vietnamu. Žalobce nxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxveného opatrovníka žalobce uvedl, že opatrovník minimálně mohl zkusit v průběhu 15 měsíců kontaktovat žalobce písemně na xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx mu ani známo, z jakých listinných důkazů správní orgán I. stupně vychází. Navíc v usnesení o ustanovení opatrovníkem nebyl opatrovník poučen, že ve vztxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxneckého informačního systému lze zjistit jméno a příjmení cizince, datum narození, adresu hlášeného místa trvalého pobytu, dobu pobytu na území Českx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohla žalobci sdělit pouze to, že s ním je vedeno řízení o zrušení povolení k trvalému pobytu. Pracoviště, kam se žalobce dostavil, je však značně frekvexxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxe až poté, co nápor žadatelů opadne, případně tuto činnost vykoná někdo jiný.
[25] Dále žalovaný připomněl, že se prvoinstanční správní orgán pokoušex xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxovník nebyl aktivní. Žalobcova kritika však nebyla konstruktivní, neboť neobsahuje ani naznačení, kdo tedy měl být jako nový opatrovník ustanoven. Žxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxvníkem nikdo být nechce a nebo neprojevuje žádnou aktivitu. Nejlepší zkušenost má žalovaná s neziskovými organizacemi zabývajícími se cizineckou prxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xalobce, a to především i s ohledem na zásadu procesní ekonomie.
VI. Posouzení věci soudem
[27] Protože soud dospěl k závěru, že jsou dány důvody pro zrxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxuladu s § 51 odst. 2 bez jednání. Napadené rozhodnutí žalovaného, jakož i předcházející rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, včetně řízení přexxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxrávního spisu.
[28] I když předmětem přezkumu je rozhodnutí žalovaného o zamítnutí odvolání žalobce pro opožděnost, soud pokládá za vhodné připomenxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, tak jak vyplynuly z obsahu správního spisu. Žalobce pobýval na území České republiky od 1. 7. 2002 do 15. 11. 2005 na základě dlouhodobého víza a následnx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxávním vyhoštění, protože v České republice od 16. 11. 2005 pobýval bez platného pobytového oprávnění. Dne 22. 8. 2007 podal žádost o povolení k trvalému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xéto žádosti bylo vyhověno, a žalobce byl s platností od 22. 11. 2007 držitelem povolení k trvalému pobytu. Dne 26. 3. 2009, sp. zn. 3T 37/2009, vydal Okresxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxprávněnému xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xčkoliv věděla, že biologickým otcem této nezletilé je jiná osoba, přičemž tohoto chování se dopustila pod příslibem finanční odměny ve výši 50.000,- Kxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ze dne 29. 6. 2010, sp. zn. 21 P 32/2008, svěřena do pěstounské péče, přičemž ani jednomu z rodičů nebyla stanovena vyživovací povinnost.
[29] Vzhledem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxM-35020- 2/MC-210. Oznámení o zahájení řízení se nepodařilo doručit na žalobcem hlášenou adresu místa trvalého bydliště B. 2559/28, J. Na této adrese xxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxe bydlet u R. V. nikdo neotevřel, dle sousedů se zde žádný člověk vietnamské národnosti nezdržuje, naposledy zde byl vídán asi před dvěma roky. Vzhledem x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Opatrovníkovi bylo oznámení o zahájení řízení doručeno dne 21. 10. 2010.
[30] Jak vyplývá ze správního spisu, správní orgán prvního stupně následně xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxzhodnutí ze dne 23. 11. 2010. Obálka se vrátila nedoručená dne 9. 12. 2010. Na obálce je na přední straně označeno prohlášení doručujícího orgánu, že adrxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxštěné údaje, které je možno označit. Je zde vepsán křížek, není však zřejmé, zda se vztahuje k údaji, že adresát je neznámý, nebo k údaji, že zásilka byla pxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxxítko zpět – nedoručitelné, není na schránkách ani na seznamu nájemníků, žádný z těchto údajů však není označen. Po tomto pokusu o doručení správní orgán xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxlobce, která uvedla, že se se synem od roku 2005 nestýká, od té doby o něm nic neví, nezná jeho bydliště.
[31] Rozhodnutí správního orgánu prvního stupně xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx x xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxě dostavila zástupkyně žalobce, dne 20. 11. 2014 bylo doručeno odvolání proti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně. Jak je již výše uvedeno, totx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xřičemž žalobce argumentoval především tím, že v průběhu řízení před správním orgánem prvního stupně nebyl osobou neznámého pobytu a písemnosti tedy nxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxčátku řízení, kdy se mu nepodařilo doručit žalobci oznámení o zahájení řízení a obálka se vrátila se sdělením, že adresát na hlášené adrese nemá schránkx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxx0 dostavil na pracoviště správního orgánu prvního stupně, aby nahlásil změnu bydliště, však již žalobce za osobu neznámého pobytu nebylo možno považoxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxnámil změnu bydliště došlo k zániku funkce opatrovníka v souladu s §32 odst. 8 správního řádu, neboť pominuly důvody, pro něž byl opatrovník ustanovenx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxo ze zákona, aniž by bylo nutné o tom vydávat rozhodnutí. Správní orgán prvního stupně tedy pochybil, pokud následně pokračoval v doručování opatrovníxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxpně byl seznámen dne 6. 11. 2014, kdy jeho zástupkyně nahlížela do správního spisu. Tato skutečnost vyplývá z obsahu správního spisu. Nebylo zjištěno, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxil tak ve lhůtě 15 dnů stanovené v §83 odst. 1 správního řádu.
[36] Soud dodává, že se žalobce poté, co se dostavil ke správnímu orgánu a oznámil změnu adrxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx uvedeno, funkce předcházejícího opatrovníka zanikla ze zákona.
[37] Vzhledem k tomu, že soud shledal důvodné stěžejní námitky žalobce a dospěl k závxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxivitě opatrovníka a k posouzení důvodů pro zrušení trvalého pobytu. Tvrzená pasivita opatrovníka je za situace, kdy soud dospěl k závěru, že v průběhu řxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxůvodnění částečně rovněž zabýval, jednalo se o rozhodnutí o zamítnutí odvolání pro opožděnost, nikoliv pro nedůvodnost.
V. Závěr a náklady řízenx
xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxx řízení je žalovaný právním názorem soudu vázán (§ 78 odst. 5 s. ř. s.).
[39] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 1 s. ř. s., podle něxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxoti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl.
[40] Žalobce dosáhl v řízení o žalobě plného úspěchu, a proto má právo na náhradu nákladů řízení vůči žalovxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. V daném případě se jednalo o tři úkony právní služby xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxx x x x xxx xx x x x xxx xx xx x xxx xxx x x xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx x), d), § 13 odst. 3 advokátního tarifu], tedy celkem 10 200 Kč. Žalobci dále přísluší náhrada za zaplacený soudní poplatek za žalobu ve výši 3 000 Kč a za návxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu.
V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advoxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxdle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.
V Brně dne 16. 5. 2017
JUDr. Zuzana Bystřická, v.r.
předsedkyně senátu