3 Azs 25/2017 - 33

Pobyt cizinců

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (6)
Judikatura (2)
x xxx xxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci žalobkyně: V. D., zast. Mgr. Alenou Holubkovou, advokátkou se sídlem Revolxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xřezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 4. 2014, č. j. MV- 21479-10/SO/sen-2013, o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Pxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x x xxxxxxx x xxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x x xxxxxxx x xxx
xx xxxxxxx
x xxx
xx xxxcí
tomuto soudu k dalšímu řízení.
Odůvodnění:
[1] Podanou kasační stížností se žalovaný domáhá zrušení shora označeného rozsudku Městskéhx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx odvolání žalobkyně proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky ze dne 22. 9. 2011, č. j. OAM-5286-4DP-2011, kterým byla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxvěru, že správní orgán prvního stupně pochybil, doručoval-li prvostupňové rozhodnutí veřejnou vyhláškou a nikoliv prostřednictvím opatrovníka, kxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxnačil tuto skutečnost za hlavní důvod zrušení přezkoumávaného rozhodnutí.
[3] Nad rámec uvedeného městský soud dovodil, že z předloženého správníxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxobému pobytu. K této úvaze jej vedla skutečnost, že prvostupňové rozhodnutí bylo vydáno pod číslem jednacím OAM-5286-4/DP-2011, zatímco veřejná vyhxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xízení o žádosti č. j. OAM-5286-5/DP-2011. Prvostupňovým rozhodnutím bylo nicméně rozhodnuto o zamítnutí žádosti žalobkyně s tím, že povolení k pobytx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
[4] Proti rozsuxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xx xx xx xxx tedy nesprávného posouzení právní xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxčovat žalobkyni prvostupňové rozhodnutí prostřednictvím veřejné vyhlášky. Správní orgán prvního stupně doručoval nejdříve na adresu hlášeného poxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Stěžovatel se neztotožňuje s názorem městského soudu, že správní orgán prvního stupně byl povinen ustxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxým není v rámci řízení uložena povinnost či odňato právo. V takovém případě je doručováno veřejnou vyhláškou. Řízení o žádosti o povolení k dlouhodobémx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xrávo; předmětem tohoto řízení je právě rozhodnutí o možném přiznání práva pobytu na území České republiky cizinci po stanovenou dobu.
[5] Stěžovatex xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxstě hlášeného pobytu, čímž porušila svou povinnost podle § 98 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některýxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxnnosti ustanovit žalobkyni opatrovníka proto správní orgán prvního stupně postupoval dle názoru stěžovatele správně, doručoval-li prvostupňové rxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxškou a číslech jednacích představují zjevné písařské chyby, které však nezpochybňují, že bylo skutečně doručováno prvostupňové rozhodnutí. Ze spisxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xe z veřejné vyhlášky patrné, že doručovaný dokument je ze dne 22. 9. 2011, kdy bylo vydáno toliko prvostupňové, nikoliv žádné jiné rozhodnutí. S ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx x xxsahu kasační stížnosti nevyjádřila.
[8] Nejvyšší správní soud nejdříve hodnotil formální náležitosti kasační stížnosti a konstatoval, že byla poxxxx xxxx xx xxx xxxxxx x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx x x xxx xx xx xx
x xxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxx je řádně zastoupen (§ 105 odst. 2 s. ř. s.).
[9] Při přezkoumání napadeného rozsudku postupoval zdejší soud podle § 109 odst. 4 s. ř. s., dle něhož je váxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxedek nezákonné rozhodnutí o věci samé, anebo je-li napadené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxdná.
[11] Podstatou projednávané věci je posouzení otázky, zda správní orgán prvního stupně postupoval správně, doručoval-li prvostupňové rozhoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxhodné skutečnosti:
[12] Žalobkyně podala dne 24. 11. 2010 žádost o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu (předchozí povolení k xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxxx xx xx xxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxní před správním orgánem prvního stupně žalobkyně změnu adresy místa pobytu nenahlásila. Dne 7. 3. 2011 si na této adrese převzala písemnost – vyrozuměxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxtí ze dne 22. 9. 2011, č. j. OAM-5286-4/DP-2011), nicméně zásilka se mu vrátila z důvodu, že její adresát byl z daného místa odstěhován. Správní orgán prvxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx
x
xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxbytu nebo sídla a osobám,
jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví
zákon, se doxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
x
xxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat.“
[15] Podle § 32 odst. 3 správního řádu
[n]
ejde-li o účastníka, kterému má být v řízení uložexx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxáškou.“
[16] Citovaná ustanovení správního řádu se v řízení o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu uplatní na základě § 168 (
a xxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx jejich doručování veřejnou vyhláškou. Jak vyplývá z § 25 odst. 1 tohoto zákona, takový postup celkem obvyklý a pro jeho využití musí být splněna alespoň xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx informovala o své nové adrese, jednalo se v posuzované věci o případ, kdy správní orgán doručoval rozhodnutí osobě neznámého pobytu (neboť při pokusu o xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxa).
[18] Je však zjevné, že ustanovení § 25 odst. 1 správního řádu je nutno vykládat ve vzájemné souvislosti s § 32 odst. 3 tohoto zákona, jenž stanovíx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx. 2 opatrovníka, ale doručuje veřejnou vyhláškou (v případech vypočtených v § xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx osobě neznámého pobytu [resp. osobám neznámého sídla nebo osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy – srov. shxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxx osobě uložena povinnost nebo odňato právo.
[19] Pro posouzení důvodnosti kasační stížnosti je tak stěžejní zodpovědět otázku, zda řízení o žádosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxti nelze dle názoru rozhodujícího senátu uvažovat již ze samotné povahy tohoto řízení, které je zahajováno na žádost, a jehož výsledkem je udělení nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxobkyně o prodloužení doby platnosti povolení k pobytu vyhověno, bylo jí v důsledku jeho vydání odňato právo k dlouhodobému pobytu, které již existovalxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
[20] Nutno především zdůraznit, že povolení k dlouhodobému pobytu se uděluje na dobu určitou s možností případného opakovaného prodloužení (viz § xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxbytu uděleno (resp. v případě uplatnění tzv.
fikce
trvání platnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o podané žádosti – srov. § 47 odst. 4 zákona o pobxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxný vliv. Lze sice připustit, že zamítnutí žádosti cizince o udělení povolení k dlouhodobému pobytu, který na území České republiky doposud pobýval na zxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxvat žádným pobytovým oprávněním, tato skutečnost nicméně neznamená, že by cizinec právo pobytu pozbyl přímo v důsledku tohoto rozhodnutí (nebo jinak xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xtázce uzavírá, že řízení o žádosti o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu je řízením, jehož výsledkem může být toliko přiznání nexx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxvostupňové rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Zdejší soud proto shledal napadený rozsudek nezákonným z důvodu nesprávného posouzení právní otázky souxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxm soudem nevykazuje vady, ke kterým by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 4 část věty za středníkem s. ř. s.); v tomto ohledu shledal, že řxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxm, že se zabýval otázkou, zda bylo veřejnou vyhláškou doručováno právě prvostupňové rozhodnutí. xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxm z projevů dispoziční zásady, na které je správní soudnictví postaveno. Za výjimku z této zásady nelze považovat ani městským soudem odkazované ustanxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxvající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí.
[24] Jak konstatoval i rozšířený senát Nejvyššího správního soudu ve svém usnesení xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxtupná na www.nssoud.cz),
[u]
stanovení § 76 odst. 1 s. ř. s. stanoví podmínky, za nichž soud není povinen nařídit jednání, a to proto,
že by to bylo nadbxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xusí být zrušeno. Neznamená to ovšem, že soud je k této
úvaze oprávněn bez ohledu na žalobní námitky. Ustanovení § 76 odst. 1 s. ř. s. totiž není výjimkou z xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx
x
xxx
xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xady řízení, byť by nebyly žalobcem výslovně namítány, pokud tyto vady
brání přezkoumání rozhodnutí v rozsahu žalobních bodů.“
[25] V projednávanx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxdnutí, nýbrž namítala, že správní orgán prvního stupně vůbec neměl prostřednictvím veřejné vyhlášky doručovat, jelikož byl povinen ustanovit žalobxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xeřejnou vyhláškou, nebylo namístě zabývat se nad rámec žalobních bodů otázkou, zda bylo touto veřejnou vyhláškou skutečně doručováno prvostupňové rxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx že hodnocení předmětné otázky nebylo nezbytné pro posouzení důvodnosti žalobních bodů. Takový postup představuje vadu řízení, jež mohla mít za náslexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxe 10. 11. 2016, č. j. 3 Ads 211/2015 – 35].
[26] Zcela mylný je pak závěr městského soudu o nepřezkoumatelnosti rozhodnutí žalovaného. Žalobkyně se i dlx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xe dne 5. 4. 2012 a zejména pak i samotnou žalobu, v níž žalobkyně tuto skutečnost namítala), přičemž její právní zástupce se navíc následně s prvostupňovxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xoud za to, že veřejnou vyhláškou nebylo žalobkyni rozhodnutí správního orgánu prvního stupně řádně doručeno, nic mu nebránilo v tom, aby na základě aplxxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx závazný právní názor, dle něhož prvostupňové rozhodnutí bylo žalobkyni řádně doručeno veřejnou vyhláškou).
[27] Další, a to poměrně zásadní pochyxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx O této skutečnosti informovala městský soud nová zástupkyně žalobkyně přípisem „Oznámení o převzetí zastoupení“ ze dne 12. 8. 2015, k němuž přiložila xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxx xx xx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxm z jednání na nosiči dat na č. l. 42 soudního spisu), kterému také doručoval napadený rozsudek (viz doručenka připojená k č. l. 50 soudního spisu). Městsxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxučasně k vadě doručování, neboť městský soud doručoval napadený rozsudek advokátu, který v době doručování již nebyl zástupcem žalobkyně. Napadený rxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx doručil zdejší soud nové zástupkyni žalobkyně kopii napadeného rozsudku spolu s kasační stížností k případnému vyjádření, nicméně zástupkyně žalobxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost je důvodná, a proto napadený rozsudek v souladu s § 110 odst. 1 větou první s. ř. s. zrušil a věc vrátil měsxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xude městský soud nadále jednat se současnou advokátkou žalobkyně a při posouzení věci bude vycházet ze závěru, že prvostupňové rozhodnutí bylo žalobkxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxi (§ 110 odst. 3 věta první s. ř. s.).
Poučení:
Proti tomuto rozsudku nejsouopravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).
V Brně dne 10. srpna xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx