4 As 155/2016 - 44

Stavební zákon

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
Judikatura (3)
x xx xxxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxly a soudců JUDr. Jana Vyklického a Mgr. Pavlíny Vrkočové, v právní věci žalobkyně: Městská část Praha - Čakovice, se sídlem nám. 25. března 121, Praha 9, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxěstí 2, Praha 1, za účasti: České štěrkopísky spol. s r. o., se sídlem Cukrovarská 34, Praha 9, zast. Mgr. Tomášem Uherkem, advokátem, se sídlem Jandova 2xxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x 24/2012 – 64,
takto:
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. 6. 2016, č. j. 5 A 24/2012 - 64,
se ruší
a věc
se vrací
tomuto soudu k dalšímu řízení.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxhodnutí Úřadu městské části Praha 18 (dále „stavební úřad“) ze dne 27. 5. 2011, č. j. MC18/124-9/2011/OVÚR/KI, kterým rozhodl o umístění stavby nazvanx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x nádvoří a technická infrastruktura na pozemcích parc. č. 760/6 – zastavěná plocha a nádvoří, 756/1 – ostatní plocha, 756/108 – ostatní plocha, 760/5 – zxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxrý rozhodnutí žalovaného zrušil. Dospěl totiž k závěru, že řízení před žalovaným bylo stiženo zásadní procesní vadou, jež spočívala v nesprávném postxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx004 Sb., správní řád (dále „správní řád“). Ve svém odvolání uvedla, z čeho dovozuje dotčení svých práv předmětnou stavbou a zároveň podala odvolání proxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, že žalobkyně nesplňuje ani jednu z podmínek účastenství v územním řízení a odvolání zamítl jako nepřípustné. Tento postup žalovaného vyhodnotil měsxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x správního řádu. Takto však nepostupoval a nerozhodl o účastenství žalobkyně samostatným usnesením, čímž, podle názoru městského soudu, připravil xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxhodl ve věci samé žalobou napadeným rozhodnutím,
kterým potvrdil územní rozhodnutí stavebního úřadu o xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xrgán povinen vydávat toliko v případech, kdy není třeba provádět jakékoliv právní hodnocení věci nad rámec prosté aplikace normy. K tomu odkázal na závxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxx x xxrzeném účastenství nebude vydáno usnesení (a věc bude vyřešena toliko neformálním sdělením), je třeba
omezit na zcela nesporné situace, a v hraničníxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxa zúčastněná na řízení napadla kasační stížností rozsudek městského soudu z důvodu podle § 103 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního (dále „s. ř. s.“xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxmního řízení. Osoba zúčastněná na řízení zároveň poukázala na závěry rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 7. 2015, č. j. 9 As 222/2014 – 147, pubxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x tom, zda určitá osoba je či není účastníkem řízení podle § 28 odst. 1 správního řádu. Podle osoby zúčastněné na řízení proto postupoval žalovaný v posuzxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxtví v rozhodnutí o zamítnutí odvolání. Dále se v kasační stížnosti osoba zúčastněná na řízení vyjádřila k otázce účastenství žalobkyně v územním řízenxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxěž z důvodu dle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Předně zdůraznil, že rozhodnutí stavebního úřadu předmětným rozhodnutím o odvolání nepotvrdil, jak nesprxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxhož zákona, které by mohl aplikovat pouze v případě, že by rozhodoval o včasném a přípustném odvolání. Zdůraznil rovněž, že žalobkyně oznámila své účasxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxí věty
nebrání dalšímu projednávání a rozhodnutí věci.“,
žalovaný dovozuje, že rozhodovat o účastenství je možné pouze v průběhu řízení. Po vydání roxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 7. 2011, č. j. 4 As 7/2011 – 150, v němž obdobný procesní postup, jaký použil žalovaný v posuzované věci, Nejxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxí stížnosti osoby zúčastněné xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí je odlišný od posuzované věci v tom, že účastenství dotčené osoby se řešilo až v době po právní moci rozhodnutí, tedy v době, kdy správní řízenx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxtí stavebního úřadu. Proto v posuzované věci byla reálná možnost pokračování správního řízení před odvolacím orgánem a ust. § 28 odst. 1 správního řádx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxchto rozhodnutí vedle sebe není vyloučena, protože důvody rozhodnutí o účastenství a rozhodnutí o odvolání se mohou lišit.
Ke kasační stížnosti žalxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxvolání. Z dikce citovaného ustanovení nevyplývá, že by mohlo být použito pouze v prvoinstančním správním řízení. Naopak ust. § 92 správního řádu, o něx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxděné nebo nepřípustné. Správní řád však za nepřípustné neoznačuje odvolání podané osobou, která se považuje za účastníka řízení a tímto účastníkem nexxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx x. 4 As 7/2011 – 150, žalobkyně zdůrazňuje, že tento rozsudek byl vydán ohledně jiného skutkového stavu, protože odvolání bylo podáno až po nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxxx x xxxx xx xxxxeno, že pokud je tvrzení o účastenství vzneseno v průběhu správního řízení, je třeba o něm rozhodnout procesním usnesením, a pokud se tak stane až po vydáxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxx xx xx xxx xxxxx xximěřeně použít i na správní řád z roku 2004. Přitom správní řád z roku 1967 neobsahoval ustanovení obdobné dnešnímu § 28 odst. 1 správního řádu z roku 200xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xsnesením, jak ukládá zákon.
Žalobkyně se též vyjadřuje k argumentaci obou stěžovatelů ohledně jejího účastenství ve správním řízení a závěrem navrxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxek řízení o kasační stížnost. Ověřil, že stěžovatelé jsou osobami oprávněnými k podání kasační stížnosti (§ 102 s. ř. s.). V kasační stížnosti, kterou xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxřená zaměstnankyně s vysokoškolským právnickým vzděláním vyžadovaným podle zvláštních zákonů pro výkon advokacie a osoba zúčastněná na řízení je x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxil kasační stížnost v souladu s § 109 odst. 3 a 4 s. ř. s., vázán jejím rozsahem a uplatněnými stížnostními důvody.
Kasační stížnost je důvodná.
Podxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxnímu rozhodnutí z pozice opomenutého účastníka správního řízení v prvním stupni, přičemž až v tomto odvolání dala správnímu orgánu najevo, že se považxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxsudek tohoto soudu ze dne 2. 7. 2015, č. j. 9 As 222/2014 – 147, publikovaný pod č. 3288/2015 Sb. NSS (rozhodnutí tohoto soudu jsou dostupná na www.nssoud.xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xylo rozhodnuto ve věci samé. Z úvah soudu v citovaném rozhodnutí též jednoznačně vyplývá, že rozhodným je v tomto ohledu již právě okamžik vydání rozhodxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x
xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxním orgánem v zásadě končí, neboť správní orgán je vydaným rozhodnutím vázán
a nemůže jej i při zjištění vad změnit jinak, než zákonem stanoveným způsoxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxo směru podstatná, neboť veškeré úkony v rámci řízení činí správní orgán za účelem
vydání rozhodnutí. To po jeho vydání nemůže změnit, kromě situací výxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxtí ve věci samé, opomenutý účastník se může bránit zejména podáním odvolání. Ohledně postupu odvolacího orgánu při posouzení takového odvolání opomexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxdu z roku 1967 dospěl k závěru, že „(…)
Pokud totiž odvolání (rozklad) podá ten, s nímž orgán I. stupně v řízení nejednal jako s účastníkem,
je odvolací orxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxí účastníka projedná a rozhodne podle § 59 (§ 61)
správního řádu ve věci samé (zpravidla rozhodnutí pro tuto vadu zruší). Dojde-li však k závěru, že odvoxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xe odvolací správní orgán buď na základě posouzení splnění podmínek pro účastenství odvolatele v řízení dospěje k závěru, že odvolání je nepřípustné, nxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxávního řádu možné označit za nepřípustné, je třeba podotknout, že podle § 81 odst. 1 správního řádu může odvolání proti rozhodnutí podat účastník řízexxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxpříklad rozsudek tohoto soudu ze dne 7. 4. 2011, č. j. 3 Ans 38/2010 – 122:
„[ú]prava odvolacího řízení není konstruována na principu procesních
odklonx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xamítnout a zároveň také přezkoumat, zda nejsou dány
předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení či pro vydání novéxx
xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxího soudu řešily jinou situaci, kdy účastenství bylo řešeno až po právní moci rozhodnutí správního orgánu, rozhodně nelze přisvědčit. Uvedená skutečxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxno, že okamžik nabytí právní moci rozhodnutí je pro jeho závěry irelevantní. Rozsudek ze dne 7. 4. 2011, č. j. 3 Ans 38/2010 – 122, se pak týkal právě situacxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxntovaná žalobkyní, podle níž má odvolací správní orgán i v řízení o odvolání rozhodnout o účastenství opomenutého účastníka usnesením podle § 28 odst. x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xprávní žaloba, stejně jako proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu ve věci samé. Takový přístup k řešení otázky účastenství v odvolacím správníx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxého rozhodnutí
de facto
dvě rozhodnutí odvolacího orgánu, napadnutelná samostatně správní žalobou.
V posuzované věci tedy žalovaný postupoval pxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxti účastníkem řízení podle zákona nebyl, rozhodl tak, že odvolání zamítl jako nepřípustné. Právní posouzení této otázky městským soudem v napadeném rxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxosti osoby zúčastněné na řízení a žalovaného jako důvodné a rozsudek městského soudu podle § 110 odst. 1 s. ř. s. zrušil a věc vrátil městskému soudu k dalxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxtné posouzení otázky, zda žalobkyně byla podle zákona účastníkem územního řízení, netvořilo rozhodovací důvody rozsudku městského soudu, proto se axx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxní o kasační stížnosti rozhodne městský soud v novém rozhodnutí (§ xxx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx senátu