6 A 82/2016 - 104

(x) - zrušeno rozsudkem 3 As 121/2017 - 51 ze dne 4. června 2018 Shromažďovací právo

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
x x xxxxxxx x xxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxtmánka a soudkyň JUDr. Dany Černé a JUDr. Naděždy Treschlové ve věci žalobců: a), všichni zastoupeni: Jan Kalvoda, advokát, se sídlem Bělohorská 238/8xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxvokátem se sídlem v Praze 1, Karlovo náměstí 24, 2. Policie České republiky, Policejní prezidium České republiky, Útvar pro ochranu ústavních činitelx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxsta Prahy ze dne 21.3.2016, sp.zn. S-MHMP 455487/2016ODA, č.j. MHMP- 472195/2016/O4/Ma, návrh na prohlášení nezákonnosti opatření obecné povahy Maxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxření obecné povahy Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 21.3.2016, sp.zn. S-MHMP 455487/2016ODA, č.j. MHMP- 473527/2016/O4/Ma, a o postupu policix xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxvních agend, ze dne 21.3.2016, sp.zn. S-MHMP 455487/2016ODA, č.j. MHMP- 472195/2016/O4/Ma, je nezákonné, se zamítá.
II. Žaloba, aby soud určil, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, se zamítá.
III. Žaloba, aby soud určil, že opatření obecné povahy Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 21.3.2016, sp.zn. S-MHMP 455487/2016ODA, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xpatření Policie České republiky, jímž bylo zamezeno konání shromáždění dne 29.3.2016 na Hradčanském náměstí v Praze 1, je nezákonné, se zamítá.
V. Žxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxni a) částka 2.000,- Kč, žalobci b) částka 6.000,- Kč, žalobkyni c) částka 6.000,- Kč a žalobci d) částka 6.000,- Kč.
Odůvodnění:
[1] Žalobci se podaxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komunikace, dvakrát opatření obecné povahy, kterým byla stanovena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění dopraxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxadčanském náměstí v Praze 1. Soud vyhodnotil podle návrhu rozsudku celou žalobu jako žalobu na ochranu před nezákonným zásahem podle ust. § 82 zákona čx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxo zrušení a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení. Podle názoru soudu tak formulace žalobního návrhu svědčí u všech napadených rozhodnutí, opatřenx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx jako samotný procesní institut ani u rozhodnutí, ani u opatření obecné povahy nezná, s.ř.s. upravuje pouze procesní situaci, kdy se napadené rozhodnuxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxonnosti určitých aktů (ať se jedná o rozhodnutí nebo opatření obecné povahy), mohou tak činit pouze žalobou podle ust. § 82 a násl. s.ř.s., jiné právní pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx. v době rozhodnutí soudu již netrvaly jeho účinky. Proto podle názoru soudu ani není možné již rozsudkem soudu taková rozhodnutí a opatření obecné povaxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a formulaci tzv. zásahové žaloby.
[2] V žalobě žalobci nejprve zrekapitulovali skutkový stav. Uvedli, že byli účastníky ohlášeného shromáždění, kxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx 29.3.2016 mezi 17 – 18:30 hodin na téže místo. Dále žalobci uvádějí, že jsou aktivně legitimováni k žalobě proti nezákonnému rozhodnutí podle ust. § 65 oxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxx x xxzemních komunikacích“
), kde není
taxativní
výčet účastníků řízení. Žalobci dále uvedli, že žalovaným je jednak magistrát, který napadené rozhodnuxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xásahu na místě samém. Z procesní opatrnosti pak označili za žalovaného jak policii, tak i ministerstvo vnitra, jehož pasivní legitimaci opírají o ust. x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxx x xxxxxxxx
xx
xxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxbci tvrdí, že byla zasažena jejich veřejná subjektivní práva, a to právo shromažďovací podle článku 11 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobxx xxxxx xxxx xxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx
xxxxxxxx nebo Listina základních
práv a svobod“
), dále právo na svobodu projevu podle článku 10 Úmluvy a právo na spravedlivý proces podle článku 6 Úmluvy a článxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxkého stavu. Dne 19.2.2016 bylo ohlášeno svolavatelkou veřejné shromáždění, které nebylo zakázáno, ani rozpuštěno v den konání. Dne 21.3.2016 bylo vyxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxli na skutečnost, že tato shromáždění nebyla ani zakázána, ani příslušný správní úřad nenavrhl změnu místa či času shromáždění. V průběhu dne 29.3.201x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxnu shromáždění mohla být poskytnuta veřejnosti informace; těmito žalobními body reagují na informaci uváděnou policejním prezidentem, že svolavatxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxnizace shromáždění vnesla policie, když částečně odblokovala uzavírky a umožnila přístup až k horní hraně Hradčanského náměstí směrem od Loretánskéxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xe zákon nezná institut změny místa shromáždění, takový úkon by byl ohlášení nového nebo jiného shromáždění, s ohledem na zákonnou pětidenní lhůtu před xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxezeních a uzavírkách nebyly do chvíle konání shromáždění (či chvíle těsně předcházející) známy, o čemž policie informovala na svých webových stránkáxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxsazeno příslušníky speciálních jednotek, které oznámili, že vlastník prostranství (magistrát) prohlásil prostranství za neveřejné formou dopravxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xagistrátu, což policisté přislíbili. Účastníci vyčkávali příjezdu zaměstnance magistrátu, posléze však policie přehradila bariérami Loretánskox xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxli odejít podél horní hrany Hradčanského náměstí, policie toto řešení neumožnila a zvýšila riziko konfliktu. Asi po 90 minutách se shromáždění pokojnx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxřením a postupu. Připomínají povahu základních práv a svobod (konkrétně právo shromažďovací), která mohou být omezena pouze tehdy, pokud je šetřena jxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxárství); v této souvislosti poukázali na judikaturu Ústavního soudu týkající se při výkonu státní správy užití principu proporcionality. Znovu poukxxxxx xx xxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx právní úprava shromažďovacího práva je speciální k právní úpravě silničního zákonodárství; omezení shromažďovacího práva lze při kolizi s jiným práxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisů (dále jen
„zákon o právu shromažďovacím“
). Dalším hlediskem při střetu dvou práv je hledisko proporcionality, které je podle judikatury Ústavníxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxt kritériem v případě, kdy si správní úřad důvod zásahu sám vyfabuluje, totéž se týká kritéria xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxe nevyskytuje jakýkoliv popis a kvalifikace bezpečnostních rizik, jejich akutnosti či reálnosti. Princip přiměřenosti pak rovněž toto hodnocení poxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x6] Žalobci dále nesouhlasí s posouzením uzavírky podle zákona o pozemních komunikacích, když ze systematického zařazení této úpravy (ust. § 24) lze uvxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xo, že příslušný silniční správní úřad není oprávněn posoudit bezpečnostní problematiku, k čemuž mu tento zákon nedává ani možnost. Žalobci namítají, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxle zákona č. 361/2000 Sb., silniční zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„silniční zákon“
), nikoliv podle zákona o pozemních komunikacích. Pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxgistrát dne 16.3.2016, ale Úřad městské části Praha 1 až dne 17.3.2016, doručení tak muselo nastat až po tomto datu na magistrát.
[7] Žalobci pak dále k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxní byla vydána k účelu, který vylučuje zákon, neboť k zamezení vstupu chodců došlo na místě ohlášeného shromáždění, proto účastníkem řízení měly být svxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx). Namítali, že příslušný správní úřad mohl využít svého práva a navrhnout svolavatelům shromáždění na jiném místě.
[9] Všichni tři žalovaní s podanxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxt“
) uvedl, že rozhodnutí o uzavírce se vydává v návrhovém řízení, v tomto případě žalovaný rozhodoval o žádosti policie ze dne 17.3.2016, žádost obsahoxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxi Praha 1, 6 a 8. Žádost byla projednána s vlastníkem komunikace, a byla provedena na komunikacích U Brusnice, Mariánské hradby, Dlabačov, Keplerova, Jxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxské lidové republiky. Rozhodnutí o povolení uzavírky obsahovalo všechny náležitosti podle zákona i příslušné vyhlášky. Rozhodnutím o uzavírce a opaxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxolicie) s žalobou nesouhlasil, navrhoval její zamítnutí a odkázal na odůvodnění vyjádření třetího žalovaného, s nímž se ztotožnil.
[11] Třetí žaloxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xčastnili chráněné osoby, policie tak byla povinna zajistit jejich bezpečnost. V návaznosti na tuto skutečnost vydal magistrát opatření obecné povahx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxlik osob. Do daného prostoru byl zakázán xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx Maxe vod der Stoela, kde se shromáždění uskutečnilo. Původní místo konání shromáždění svolaného xxxxxx bylo dne 29.3.2016 ve 13:45 hodin změněno do nexxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xonání shromáždění na původním místě. Žalovaný zdůraznil, že nedocházelo k nějakému plošnému nerespektování práva na svobodu shromažďování, v Praze xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx), které se pokusily dojít na původně oznámené místo pro konání shromáždění, tedy na Hradčanské náměstí, se shromáždilo v ulici Loretánské, toto shromxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxkého hradu došlo v přesně vymezený čas z důvodů nutnosti zajistit bezpečí chráněných osob. Policie v takovém případě musí vyhodnocovat rizika, která bx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxpublice byl vyhlášen I. stupeň ohrožení terorismem. Policie tak musela v určený den zajistit ochranu příslušných osob v rámci oznámených i spontánnícx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx x xx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxktů apod.), Hradčanské náměstí tak bylo nutné považovat za prostor, ze kterého by bylo možno ohrozit bezpečnosti určené osoby či osob. Vymezení ochranx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxánit vstup z ulice na náměstí, než celou šířku náměstí, kde hrozí riziko proražení zátarasů nebo kordonu policistů a proniknutí davu osob. V prostorách xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru dne 29.3.2016 od 00:00 do 24:00 hodin, vlastní uzavření bylo téhož dne provedeno od 6:00 od 23:30 hodin. Tato doba odpovídá zajištění příslušnx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tedy do prostoru Hradčanského náměstí oznámeno příslušné shromáždění, to se nemohlo na tomto místě realizovat, obdobné uzavírky policie zajišťuje i x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxli považovat za veřejné prostranství.
[13] V další části vyjádření ministerstvo uvádí, že právo na svobodu shromažďování je ústavně zaručené, není xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxoval, nebyly důvody pro jeho zákaz, v zákonné lhůtě tak nebylo možné k zákazu konání shromáždění přistoupit. Není podle názoru žalovaného však vyloučexx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxncipu proporcionality, tak tomu v daném případě došlo – zvažovány byly různé chráněné hodnoty, jako je bezpečnost osob a majetku, zajištění bezpečnosxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxí návštěvy, tak i odpůrci. Podle názoru ministerstva nelze shromažďovací právo interpretovat tak, že k jeho realizaci je nezbytné konat jej vždy a za všxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x shromáždění na Pohořelci. Zákon o právu shromažďovacím v rozhodném znění neznal institut změny místa shromáždění, na druhou stranu policie může na míxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxm tento zákon
implicite
obsahuje povinnost dodržovat jiné právní předpisy (např. v ust. § 6 odst. 5 písm. a), ust. § 10 odst. 1 písm. c) tohoto zákona). S oxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xoto shromáždění má obstrukční (blokační) charakter (ministerstvo poukázalo na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29.11.2013, čj. 2 As 60/20xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxal, pro který je shromáždění legitimní a potřebné ohlásit. Bylo-li prvně ohlášené shromáždění účelové v tom, že mělo za cíl plošně vyblokovat prostor txxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxvat za účelové v tom, že hlavním účelem ohlášení je získání žalobní legitimace pro napadení uvedených aktů, resp. účelové vedení soudního sporu. Minisxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxích komunikacích pak může dojít i k omezení různých veřejných práv, tento zákon nestanovuje ani demonstrativní výčet možných omezení. Výklad žalobcůx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx by bylo možno zmařit ohlášením shromáždění. K omezení obecného užívání pozemní komunikace pak nemusí dojít jen ve veřejném zájmu, ale v praxi se tak stáxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, jak je uvedeno v žalobních tvrzeních, odkazuje na otázku proporcionality, která v daném případě byla dostatečně zvažována, napadené správní akty maxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxci na svých procesních návrzích setrvali. Ve věci samé podali účastníci písemné závěrečné návrhy, v nichž rekapitulovali provedené řízení, setrvali xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx] Z obsahu předloženého správního spisu plynou tyto pro posouzení důvodnosti podané žaloby podstatné skutečnosti.
[17] Policie České republiky, Úxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxnikacích ve dnech 28.3.2016 – 30.3.2016 u příležitosti státní návštěvy prezidenta Čínské lidové republiky J.E. pana Si Ťin- Pching v ČR, spolu se zakrexxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxnikacích povolil úplnou uzavírku komunikace v Praze 1, 6 a 8 žadateli Policie České republiky, Útvar pro ochranu ústavních činitelů, ve zde uvedených uxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx 30.3.2016. Toto rozhodnutí xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxouzení žádosti dospěl k závěru, že akci nelze realizovat později ani v menším rozsahu, rozhodnutí bylo vydáno po projednání s TSK hl. m. Prahy a příslušnxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx6/O4/Ma vydal magistrát opatření obecné povahy, kterým podle ust. § 19a odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích, a ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xrovozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci zde vymezené, a to v termínu od 28.3.2016 dx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, že hrozí nebezpečí z prodlení, magistrát postupoval podle ust. § 77 odst. 4 zákona o silničním provozu bez předchozího řízení o návrhu.
[20] Dne 21.3xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xímž stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci zde vymexxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xozemních komunikacích.
[21] Městský soud v Praze rozhodl na základě skutkového a právního stavu, který tu byl v době zásahu, neboť žalobci se domáhajx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x silničním provozu:
„Místní a přechodnou
úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace stanoví
…c) na silnici IIx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxt.:
„Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může příslušný správní orgán
stanovit přechodnou úpravu provozu na dálnicích, silnicích, místních komunikacxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxjdéle však na dobu 60 dnů.“
.
[24] Podle ust. § 19a odst. 1, 2 zákona o pozemních komunikacích:
„(1) Silniční správní
úřad opatřením obecné povahy dočaxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx
xxxxytné z důvodu zajištění bezpečnosti státu, veřejného pořádku, bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu, stavebních prací nebo údržby nebo z důvxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx rovněž přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
podle zvláštního právního předpisu. (2) Dočasně zakázat nebo omezit stání nebo zastavexx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxostí podání obsahovat vymezení
rozsahu zákazu nebo omezení zastavení nebo stání, jeho předpokládanou délku a popis
skutečností prokazujících napxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxch a veřejně přístupných účelových komunikacích může být
částečně nebo úplně uzavřen, popřípadě může být nařízena objížďka. Nikdo nemá nárok na
náhxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxadě žádosti osoby, v jejímž zájmu
má dojít k uzavírce. Příslušný silniční správní úřad žádost projedná (a) s vlastníkem pozemní
komunikace, která má xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxřízena objížďka, (c) s provozovatelem dráhy,13) jde-li o pozemní komunikaci, na níž je
umístěna dráha, (d) s Policií České republiky, má-li objízdná xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxních úřadů, přísluší rozhodování silničnímu správnímu úřadu, v
jehož územním obvodu je nejdelší část uzavírky; ostatní silniční správní úřady jsou x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx možnou dobu, objížďka byla řádně
technicky zabezpečena a byla z hlediska provozu vyhovující a aby byl umožněn přístup k
sousedním nemovitostem. Silxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxdnutí
nemá odkladný účinek. (5) Příslušný silniční správní úřad rozhodnutí neprodleně oznámí (a)
Hasičskému záchrannému sboru České republiky, (xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxx xx xxxx xxprava provozována a jsou-li silničnímu správnímu úřadu tito dopravci známi, (d)
všem silničním správním úřadům, které povolují přepravy zvlášť těžxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx v ostatních případech Policii České republiky, (f)
provozovateli systému elektronického mýtného, jde-li o zpoplatněné pozemní komunikace. (6)
Vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provoz převedený na ni z uzavřené
pozemní komunikace. Případné úpravy objížďkových pozemních komunikací nutné z důvodu
objížďky a náhrada případnxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x
xxxxžďka musí být označena předepsaným způsobem. Označení zabezpečuje žadatel o
uzavírku a objížďku na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po dobu trvání uxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxním způsobem její vlastník nebo správce, je-li výkon správy pozemní
komunikace zajišťován prostřednictvím správce. V případě havárie inženýrské sxxx xxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxě nebo tohoto vedení a věc neprodleně oznámit
vlastníkovi pozemní komunikace nebo správci, je-li výkon správy pozemní komunikace
zajišťován prostxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxťován
prostřednictvím správce, oznámí uzavření a označení její části správnímu úřadu příslušnému
ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu nx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx o povolení uzavírky a o nařízení objížďky a náležitosti rozhodnutí v těchto
věcech.“.
[26] Podle ust. § 8 zákona o právu shromažďovacím, ve znění úxxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xebo v jinou dobu.“.
[27] Podle ust. § 43 zákona o policii:
„(1) Vyžaduje-li to splnění konkrétního úkolu policie,
je policista oprávněn přikázat kxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxstě, nebo (c) po nezbytnou dobu setrval na určeném místě, hrozí-li závažné ohrožení života
nebo zdraví. (2) K vyznačení nebo ohraničení určeného místx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx
[28] Podle článku 19 Listiny základních práv a svobod (vyhlášené pod č. 2/1993 Sb.):
„(1)
Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno. (2) Toto právo lze xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxch, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo
pro bezpečnost státu. Shromáždění však nesmí být podmíněno povolením orgánu veřejnx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx x x x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x09/1992 Sb.):
„1. Každý má právo
na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat
informace nebo myšlenky bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xilmovým společnostem. 2. Výkon těchto svobod, protože zahrnuje i povinnosti i odpovědnost,
může podléhat takovým formalitám, podmínkám, omezením xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxzpečnosti, předcházení nepokojům x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxannosti soudní moci.“.
[30] Soud nejprve musel vyřešit otázku, zda žaloba, tak jak byla podána, je schopná věcného projednání, resp. zda není namísxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxvým třem správním úkonům, které zasahují do ústavně zaručeného práva na shromažďování, dospěl k závěru, že zde není prostor pro odmítnutí žaloby, nebox xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxanou Listiny základních práv a svobod a jako takové tak nemůže být vyloučeno ze soudního přezkumu. Aby potom takový soudní přezkum byl dostatečně účinnxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxastníky řízení, přičemž podanou žalobou se nedomáhali zrušení těchto rozhodnutí či opatření obecné povahy podle ust. § 65 a násl. a § 101a a násl. soudxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxdu správního.
[31] Soud s ohledem na výše uvedené má za to, že takový postup je procesně možný. Je sice pravda, že z vymezení žalobní legitimace podle usxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxhodnutím, čímž by byla přímo vyloučena možnost podat žalobu proti prvému rozhodnutí (když opatření obecné povahy v tomto ustanovení zmíněno není, což xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxkové vymezení žalobní legitimace však přímo nebrání tomu, aby určité správní rozhodnutí mohlo být předmětem této žalobní legitimace, a to právě v těch xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xákona nejsou účastníky příslušného správního řízení (kterým je řízení podle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích), proto se proti tomuto rozhodxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x toho, že žalobní legitimace v případě tvrzeného dotčení či porušení základních práv a svobod, které jsou pod ochranou soudní moci a nemohou být z jejího xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxohla být účastníkem příslušného správního řízení a tím by nemohla být úspěšným žalobcem v řízení o žalobě proti rozhodnutí. V takovém případě podle názxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxx xomuto závěru a stanovisku namítnout, že žalovat v takovém případě lze až faktické úkony ozbrojeného sboru (jak se v tomto případě stalo pod bodem IV. žalxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xak možné přezkoumat i zákonnost omezení příslušného práva shora uvedeným rozhodnutím či opatřeními obecné povahy. V takovém případě soud připouští, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxístě samém ozbrojeným sborem nebo případně jinými úkony správních úřadů (např. domluvou příslušné úřední osoby apod.). Takový postup však podle názoxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx nedošlo, by tak žalobní právo při takovém závěru bylo upřeno, takže tvrzené omezení základního lidského práva a svobody by nepožívalo soudní ochrany. xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxnu před nezákonným zásahem i do shora uvedených opatření obecné povahy a rozhodnutí.
[34] Dále k námitkám žalovaných, že v případě prvých tří žalobníxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxtření obecné povahy (tedy postupu podle ust. § 65 a násl. soudního řádu správního, a § 101a a násl. soudního řádu správního) soud uvádí, že podle jeho náxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx strategii, jakou žalobu využijí. Jinými slovy řečeno, pokud soud připustil možnost žaloby na ochranu před nezákonným zásahem i proti příslušnému rozxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxrzeného porušení základních práv a svobod připustil k věcnému přezkumu žalobu na ochranu před nezákonným zásahem i v případě, kdy je žalováno jako nezáxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xalšímu řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že se žalobci domáhali prohlášení zásahu za nezákonný (byť v návrhu výroku rozsudku nesprávně použitým slovexxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxé využít ust. § 85 soudního řádu správního, který přípustnost žaloby omezuje na možnost domáhání se jinými právními prostředky, které však podle názoxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxení správního rozhodnutí, nikoliv opatření obecné povahy, kde je žalobní legitimace upínající se k příslušné osobě podstatně volnější) je pak nutné vxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxušný časový úsek. Proto i z praktického hlediska soudu připadá rozumnější žalobní právo (které nelze zákonem omezit, neboť se jedná o tvrzené omezení zxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxdy nesouhlasu s příslušným postupem státu (správních úřadů) věcně uplatnit.
[36] Dále soud k poměrně značně rozsáhlé argumentaci v průběhu řízení uxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxba byla podána v zákonné dvouměsíční lhůtě a v této lhůtě je možné rovněž vymezit jak vylíčení rozhodujících skutečností a návrh výroku rozsudku. Pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xnaček), a postup ozbrojeného sboru na místě samém, kterými tento ozbrojený sbor vynucoval dodržení povinností vyplývajících z právních účinků vyplýxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxmávat a tak i učinil. Pro úplnost soud uvádí, že z tohoto důvodu se nemůže zaměřovat na postup prvého žalovaného, který souvisí s jeho jednáním podle zákoxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxe a rozsahu soudního přezkumu v této věci soud přistoupil k věcnému přezkumu zákonnosti zásahu v mezích žalobních tvrzení, a po zvážení všech aspektů i zxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxém vylíčení děje – na dobu od 28.3. do 30.3.2016 bylo na Hradčanské náměstí v Praze ohlášeno shromáždění (ohlášené příslušnému správnímu úřadu dne 19.2xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxvřeno příslušnými dopravními značkami a policie účastníkům neumožnila vstup na toto místo.
[39] Žalobci v žalobě uvádějí, že toto místo nemohlo být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx své zákonné
kompetence
vymezit příslušnou dopravní značkou, a policie pak takto vymezené místo neměla uzavřít tím způsobem, že bránila svolaným účaxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxné uvést, že téměř žádné základní lidské právo a svobodu nelze chápat absolutně v tom smyslu, že by nebylo omezitelné. Určitá omezení v sobě nesou již samx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxkladních práv a svobod).
[41] Povahu a vysvětlení tohoto základního práva (svobody) podává blíže odborná literatura. Podle komentáře k Listině zákxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxávě proto, že se svojí povahou jedná více o svobodu než o právo a v Jellinekově
pojetí má tak nejblíže k negativnímu (avšak také k aktivnímu) statusu, bývx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx shromáždění nerušeně projevit svůj
názor, resp. seznámit se s názory ostatních a získat tak potřebné informace. Zákonodárce účel
tohoto práva defixxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x jiných
společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek (§ 1 odst. 2 zákona o
shromažďování)…Jakkoliv jsme dříve uvedli, že pro shromažďovaxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnce i prvky statusu pozitivního. To je dáno již samotnou
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xoto právo je vůči ní
vymahatelné. Uznání shromažďovacího práva veřejnou mocí se nicméně neprojevuje toliko
tím, že tato do něj nesmí svévolně zasahoxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x
xxxx xxxxzáno, mají jeho účastníci právo na určitou míru součinnosti a ochrany ze strany
veřejné moci, tedy na některé její pozitivní aktivity. V opačném přípaxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxběh jejich shromáždění nechránil proti
narušování ze strany názorových odpůrců (viz např. rozsudek ESLP Öllinger proti Rakousku).
Jak uvedl ESLP, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxím významu pro
osoby zastávající nepopulární názory nebo příslušníky menšin, neboť tyto osoby se snadněji
stávají oběťmi trestné činnosti" (rozsuxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx
xxxxxxtně rozvedena i v prováděcím zákoně…
Z judikatury ESLP ke shromažďovacímu právu zejména plyne, že toto právo a právo
tímto prostřednictvím vyjádřix xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxování a projevu, ať se státním orgánům některé názory a slova mohou zdát jakkoli
šokující a nepřijatelná, prokazují demokracii špatnou službu a často xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxsti. Evropský soud pro lidská práva také opakovaně uvedl, že bez
ohledu na svou autonomní roli a samostatnou oblast působnosti musí být čl. 11 Úmluvy
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxboda projevu představuje jeden z
nejdůležitějších základů demokratické společnosti a jednu z hlavních podmínek jejího rozvoje
a rozvoje každého jxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxé, ale i
na ty, které zraňují, šokují nebo znepokojují: tak tomu chtějí pluralita, tolerance a duch
otevřenosti, bez nichž není demokratické společnxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxx xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxi, která může znepokojovat nebo pohoršovat osoby, které
nesouhlasí s myšlenkami či požadavky, o jejichž propagaci usiluje (viz rozsudek Plattform
xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxmentář k článku 19 Listiny základních práv a svobod).
[42] Konkrétní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxm, že
umožnění konání shromáždění jako jedné z forem realizace svobody projevu musí být
pravidlem a možnosti zákazu je naopak třeba vykládat restrikxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx x x xxxých důvodů může předem shromáždění zakázat. Toto
"nastavení" je plně pochopitelné při uvědomění si podstaty oznamovacího principu a
možností spráxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxx x xxx xxx xxž ve fázi oznámení
konání shromáždění nevedla praxe správních úřadů k nastavení restriktivně pojatých "filtrů",
které by ve svém důsledku znemožňoxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
obcházet ani postupem podle zákona o pozemních komunikacích prostřednictvím institutu tzv.
zvláštního užívání (§ 25). Podle tohoto ustanovení totxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxní příslušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím
souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace, a může-li zvláštní užívání ovlivxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxních případech se souhlasem příslušného
orgánu Policie ČR. Zvláštním užíváním je výslovně také pořádání sportovních, kulturních,
náboženských, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx shromáždění, na
které dopadá čl. 19 Listiny a následně jej provádí zákon o shromažďování, tzn. shromáždění
primárně sloužících k realizaci svobodx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx x
xxxxxxžďování (coby
lex specialis
k zákonu o pozemních komunikacích) a tento typ
shromáždění nelze podmiňovat vydáním povolení ke zvláštnímu užívání komxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxit vydáním příslušného povolení lze.“.
[43] Při vymezení příslušného omezení tohoto základního práva, které Listina základních práv a svobod prxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx typů podmínek.
První podmínka je formální: omezení musí být obsaženo přímo v zákoně, tzn. nikoliv třeba v
právním předpise nižší právní síly. Druhá pxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxti
státu. Podobné limity omezení sdružovacího práva stanoví v citovaném čl. 11 odst. 2 Úmluva
a v čl. 22 odst. 2 MPOPP. Jelikož první a druhou podmínkou xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxku a bezpečnost státu. Tato omezení zákon o shromažďování příliš nerozvádí a jejich
naplnění je proto možno vidět v tom, aby oznámený účel shromáždění xxxxxx xx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xožichů) anebo k ohrožení bezpečnostních zájmů státu
(vniknutí do některého vojenského areálu). To také znamená, že by se shromáždění neměla
konat txxx xxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxadně konání
demonstrace na určitém místě může ohrozit bezpečnostní zájmy státu. Rovněž tyto důvody
omezení shromažďovacího práva je však třeba vykxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxu vlády (viz kupř. plánované umístění radaru v Brdech), nýbrž toliko taková, která by se
měla pořádat přímo v uzavřených vojenských prostorech.“.
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxger, Internationale Transporte und Planzüge proti Rakousku, C-112/00, Sb. rozh., I-5659)
„[z]ákladní práva jsou
nedílnou součástí obecných právxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxtků,
které skýtají mezinárodně právní instrumenty týkající se ochrany lidských práv, na jejichž
tvorbě členské státy spolupracovaly nebo k nimž přxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxněný zájem, který v zásadě odůvodňuje omezení povinností stanovených právem
Společenství, i pokud vyplývají z takové základní svobody zaručené Smlxxxxxx xxxx xx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xlenského státu, aby povolily omezení jedné ze základních
svobod zakotvených ve Smlouvě. V projednávané věci tudíž vyvstává otázka nezbytnosti uvésx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxzka příslušného rozsahu svobody
projevu a svobody shromažďovací, které jsou zaručeny čl. 10 a 11 Úmluvy, a volného pohybu
zboží v případě, kdy svobxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxb zboží představuje sice jednu ze základních zásad v systému Smlouvy, ale může být za
určitých podmínek předmětem omezení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxudního dvora. Zadruhé, jsou-li základní práva dotčená ve věci v původním
řízení výslovně uznána Úmluvou a tvoří základy demokratické společnosti, zx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxx xx x xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxněných cíli obecného zájmu,
pokud jsou tyto odchylky upravené zákonem, vycházejí z jednoho nebo několika s ohledem na
výše zmíněná ustanovení legitxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxému legitimnímu cíli. ... Práva na svobodu projevu a svobodu pokojného
shromažďování zaručená Úmluvou nejsou ani ... absolutními výsadami, ale musexx xxx xxxxx
x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx x
xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cílům obecného zájmu a nepředstavují,
vzhledem k cíli sledovanému těmito omezeními, nepřiměřený a neúnosný zásah, jímž by byla
ohrožena samotná poxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxpadu, zda byla
dodržena správná rovnováha mezi těmito zájmy. V projednávané věci tudíž vyvstává otázka
nezbytnosti uvést v soulad požadavky ochranx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxobody projevu a svobody shromažďovací, které jsou zaručeny čl. 10 a 11 Úmluvy,
V tomto ohledu mají příslušné orgány širokou posuzovací pravomoc. Je xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxrana základních práv. ... [n]ení sporu o tom,
že izolovaná akce, o kterou se v tomto případě jedná, nevyvolala všeobecný pocit nebezpečí,
který by měl xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxrá vedla k vydání výše
uvedeného rozsudku Komise v. Francie. Je třeba mít konečně za to, že za takových podmínek
jako v projednávaném případě příslušnx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxojně se shromažďovat a veřejně vyjadřovat své názory. Uložení přísnějších podmínek
týkajících se jak místa (např. na okraji dálnice vedoucí přes Brexxxxxx xxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx podstatné části jejího významu. Pokud
příslušné vnitrostátní orgány musí usilovat o to, aby co nejvíce omezily nevyhnutelné účinky,
které má manifxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxm této akce. Je sice
pravda, že akce xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxto nepříjemné
následky je v zásadě třeba strpět, je-li sledovaným cílem v podstatě veřejné a legitimní
vyjádření názoru.“.
[45] Výkon shromažďxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxakticky se jednalo o osoby, neboť jich bylo více), která je objektem příslušného bezpečnostního opatření, a proto byl na toto místo a jeho okolí aplikovxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx na toto místo oznámeno, a které nebylo příslušným správním úřadem zakázáno. Konkrétním postupem silničního správního úřadu a faktickými úkony policxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxové omezení z obecného hlediska je přípustné. Ačkoliv právo shromažďovací je základním právem a jako takové požívá příslušné právní ochrany, podle náxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx místě, kde bylo shromáždění ohlášeno (nebo obecněji kde se koná) je možné místně upravit příslušný provoz a policie i na tomto místě má oprávnění plynouxx x xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxne místem, kde by nebylo možné přistoupit k místní úpravě provozu na komunikacích či kde by nemohla v souladu se zákonem policie zasáhnout. Soud tak nesoxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxcím přednost před aplikací jiných právních norem, neboť nic takového ani z tohoto zákona, ani z obecných výkladových pravidel nelze dovodit. Zákon o prxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xednotlivých právních norem je tak nutné v obecné rovině vycházet z toho, že všechny tyto právní normy jsou téže právní síly a žádná ze své povahy nemá sama x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xplikací jiných právních norem (např. jako zde zákona o pozemních komunikacích, zákonem o policii), neboť se jedná o právní normy téže právní síly a žádnx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxo k jeho omezení v rozporu s článkem 19 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, čímž se dostáváme z roviny práva obecného do práva ústavního. Jak je patrnx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxrší a jako takové požívá příslušné vysoké právní ochrany, kterou mu v pozitivním právu přiznává Listina základních práv a svobod. Zároveň Listina záklxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxu zdraví a o bezpečnost státu. V tomto směru je nutné podle názoru soudu nahlížet na případné omezení shromažďovacího práva na určitém místě, jak se to stxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v tom smyslu, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxu soudu bohužel v takto konkrétně vymezeném sporu nedává dostatečně ani
judikatura
, ani teorie. Při hodnocení je tak nutné vyjít z obecných právních záxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxality.
[50] Tento test popsal Ústavní soud v mnoha svých nálezech, soud uvádí jeden z prvních, kterým byl nález ze dne 12.10.1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94. Oxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxípadě jejich
kolize
. V těchto situacích je nutné stanovit
podmínky, za splnění kterých má prioritu jedno základní právo či svoboda, a za splnění
kterxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xři posuzování možnosti omezení základního práva či svobody ve prospěch jiného
základního práva resp. svobody lze stanovit tyto podmínky, za jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxu omezovaného základního práva resp. svobody (čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a
svobod). Vzájemné poměřování ve vzájemné kolizi stojících zákxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
základní právo, umožňuje dosáhnout sledovaný cíl (ochranu jiného základního práva). V
daném případě lze přisvědčit zákonodárci, že institut anonxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxd je kritérium potřebnosti,
spočívající v porovnávání legislativního prostředku, omezujícího základní právo resp.
svobodu, s jinými opatřenímix xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xení
jednoznačná: stát kromě legislativní konstrukce, umožňující anonymitu svědka, může k jeho
ochraně použít i jiné prostředky (např. využití anoxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxí závažnosti obou v kolizi stojících základních práv. V
posuzovaném případě jedním z nich je právo na řádný proces, zabezpečující právo na osobní
svoxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdních práv (po splnění podmínky
vhodnosti a potřebnosti) spočívá ve zvažování empirických, systémových, kontextových i
hodnotových argumentů. Exxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxový argument
znamená zvažování smyslu a zařazení dotčeného základního práva či svobody v systému
základních práv a svobod (právo na řádný proces je v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xmezení jednoho základního práva v důsledku upřednostnění jiného (v
daném případě možnost zneužití institutu anonymního svědka v trestním procesu)x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxvnávání závažnosti v kolizi stojících základních práv je rovněž zvažování
využití právních institutů, minimalizujících argumenty podložený zásax xx xxxxxxx x xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxováním tohoto negativního důsledku zakotvením dalších
procesních podmínek rozhodování o něm. Lze tudíž konstatovat, že, v případě závěru o
opodstxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxžností minimalizace zásahu
do jednoho z nich. Tento závěr lze odvodit i z ustanovení čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv
a svobod, a sice v tom smyslux xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xejich omezení v důsledku jejich vzájemné
kolize
.“.
[51] Před provedením testu proporcionality v této věci je vhodné znovu uvést skutkový děj – dne 2xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxto konkrétní místo i na tento čas bylo s předstihem dne 19.2.2016 ohlášeno příslušnému správnímu úřadu konání shromáždění, tento správní úřad vzal tutx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxno ozbrojeným sborem (policií), který veřejnost na místo nevpustil s tím, že místo je uzavřeno příslušnými dopravními značkami.
[52] Žalovaná polixxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxomáždění mohly vykonat své právo na jiném místě – v parku Maxe von der Stoela, dále pak spontánní shromáždění v Loretánské ulici, na Pohořelci – v blízkosxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxávštěva čínského prezidenta od 11 do 13 hodin, slavnostní večeře od 19:30 do 22 hodin, které se účastnily další chráněné osoby), jednalo se o dobu krátce xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx uzavření prostoru bylo provedeno v tento den od 6:00 hodin, odvoláno bylo ve 23:30 hodin. Zajištění bezpečnosti nelze rozumět pouze samotnou fyzickou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx průběžně bez ohledu na to, zda xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxžné garantovat bezpečnost tohoto prostoru.
[53] Prvním krokem testu proporcionality je test vhodnosti, tedy zda institut, omezující určité záklaxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx
delegace
státní návštěvy čínského prezidenta a ústavní a jiní činitelé České republiky. Podle názoru soudu tohoto cíle bylo tímto institutem dosažexx x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxňujícími dosáhnout stejného cíle, avšak nedotýkajícími se základních práv a svobod. Podle názoru soudu ochrana bezpečnosti a zdraví chráněných osob xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxná prostranství, jinak je realizace takové ochrany nemožná. I tento druhý krok byl podle názoru soudu splněn.
[55] Třetím krokem je potom kritérium pxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xrgumentů. V daném případě soud dospěl k závěru, že i v tomto případě tato část testu proporcionality byla splněna. V obecné rovině je nutné uvést, že ochrxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxání. Pokud určitá osoba naplňuje kritéria určitého bezpečnostního rizika (jímž podle názoru soudu jsou tzv. chráněné osoby, navíc v tomto konkrétním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxst jeho a osob v jeho okolí), musí jí být státní mocí v rozumné míře poskytnuta taková reálná a efektivní ochrana, aby k útoku na její život či zdraví nedošlxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xezpečnost této osoby, a to v dostatečné době předtím, než tam tato osoba bude pobývat. V této rovině je hodnota lidského zdraví a života naprosto primárnx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxionality hodnotit, zda zvolené omezení základního práva bylo nezbytné tak, aby právo na shromažďování nebylo zbytečně omezeno více, než je bezprostřxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxeálem Pražského hradu, kde se nacházelo a v nejbližší době mělo nacházet velké množství chráněných osob s vysokým bezpečnostním rizikem, tyto osoby se xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xradu, je na něm pak umístěna jedna z přístupových cest na Pražský hrad. Tento prostor je ohraničen poměrně souvislou zástavbou, která tak může tvořit přxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxé uzavření tohoto náměstí (např. v prostoru bezprostředního přístupu do Pražského hradu) soud považuje v reálných podmínkách za nerealizovatelné, nxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdně nějaké provokaci či dokonce útoku proti osobám zde přítomným) by ozbrojené síly neměly možnost bez použití radikálních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxstě, v takové situaci vedl k těžce zvládnutelnému chaosu s reálným potenciálním rizikem způsobení škod na zdraví všech osob na místě se nacházejících (x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxezení omezení vstupu na tento prostor podle názoru soudu nebyl nijak neodpovídající příslušné situace. K zamezení vstupu došlo v ranních hodinách tohx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx příslušnému programu státní návštěvy, a tím i důvodu pro toto opatření, tedy účasti chráněných osob v daném místě. Jak je patrné z vyjádření žalovanýchx xxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx náměstí uzavřen příslušný den od 5 do asi 23:30 hodin, jedná se o časové vymezení, které příslušnému oficiálnímu programu odpovídá. Soud se v otázce příxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxžný, neboť by tím byla zmařena již provedená bezpečnostní prohlídka, a ta by se musela uskutečnit znovu. Trvání takové prohlídky si vyžádá určitý čas, kxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxpěl k závěru, že rovněž časový harmonogram uzavření těchto prostor nebyl větší, než přiměřený příslušnému časovému programu.
[58] Ze shora uvedenýxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxu, pro který byl učiněn.
[59] Nutno mít v této souvislosti rovněž na paměti, že Česká republika nese podle současného mezinárodního práva plnou zodpoxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xodle Úmluvy o zvláštních misích, jíž je Česká republika vázána, je primární povinností každého přijímajícího státu učinit „
všechna vhodná opatření, xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxx1987 Sb.). Ve stejném duchu pak hovoří Úmluva o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatickýxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxx x x x
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx mezinárodního
práva všechna vhodná opatření k zabránění jiným útokům proti osobnosti, svobodě nebo
důstojnosti osob požívajících mezinárodní ocxxxxxxx
xxxxx xxx x x xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx
xxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxpadený postup státu byl podle názoru soudu v souladu s právem, tudíž se nejednalo o nezákonný zásah, přičemž žalobní argumentace, která jej zpochybňovxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx x 87 odst. 3 s.ř.s.).
[63] Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 1 s.ř.s., podle kterého má účastník, který měl ve věci úspěch, práxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxx xxxxx x vrácení soudního poplatku je odůvodnění ust. § 10 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, neboť žalobci čxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx.000,- Kč), jednou za žalobu za zásah (2.000,- Kč), a dvakrát za žalobu proti opatření obecné povahy (dvakrát po 5.000,- Kč), neboť tak svou žalobu v návrxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxu na nezákonný zásah, neboť opatření obecné povahy již netrvá a žalobci se domáhali obsahově určení, že toto opatření obecné povahy bylo nezákonné, což xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxné povahy považoval za žalobu na nezákonný zásah, kde činí soudní poplatek 2.000,- Kč za každé opatření (zásah). Žalobci tak podle názoru soudu na soudnxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x.000,- Kč, který jim soud tímto rozhodnutím vrací. U žalobkyně a) soud procesním rozhodnutím rozhodl o částečném osvobození od soudního poplatku, kdy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx částku přeplatku ve výši jedné třetiny tohoto přeplatku, tedy 2.000,- Kč.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvox xxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.
Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.
Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 xxxxx x xx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.
V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxžadováno pro výkon advokacie.
Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR