2 As 12/2017 - 57

Přestupky - zákon č. 200/1990 Sb.

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (4)
Judikatura (4)
x xx xxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a soudkyň Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Miluše Doškové v právní věci žalobce: J. B., zastoupený Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem, se sídlem Na Zlatnici 301xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 9. 11. 2016, č. j. 30 A 113/2016 - 44,
takto:
I.
Kasační stížnost
se zamítáx
xxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx.
Odůvodnění:
I. Vymezení věci
[1] Dne 19. 2. 2015 v době nejméně od 12:35 do 23:45 v Plzni na ulici Bezručova stálo motorové vozidlo tov. zn. Škoda xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x
xxxx
xxxxxování max. 15 min.
“. Rozhodnutím ze dne 29. 5. 2015, sp. zn. SZ MMP/107345/15, č. j. MMP/108328/15 (dále jen „příkaz“) žalovaný uložil žalobci pokutu ve xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxcích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1000 Kč. Proti pxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxi u Krajského soudu v Plzni (dále jen „krajský soud“) domáhal, aby byla žalovanému uložena povinnost vydat rozhodnutí v řízení vedeném pod sp. zn. SZ MMPxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxs, nebylo však prokázáno, že byl podán osobou k tomu oprávněnou. Nebyla tedy splněna jedna ze dvou kumulativních podmínek, aby došlo ke zrušení příkazu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxí může zvolit zástupce, zastoupení je však třeba náležitě prokázat. Krajský soud se ztotožnil s názorem správních orgánů, že uvedl-li žalobce v plné moxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxdné řízení o správním deliktu provozovatele vozidla. Pro úplnost krajský soud konstatoval, že potížím by se bylo možné vyhnout tím, že by věc, ke které sx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xylo dle krajského soudu třeba posuzovat v kontextu celého řízení. Příkaz byl opatřen spisovou značkou SZ xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xěc vedená pod sp. zn. SZ MMP/035971/15 byla dne 27. 5. 2016 odložena. Na toto sdělení reagoval stěžovatel tak, že v odporu podaném dne 5. 6. 2015 bohužel omxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxo ze dne 26. 6. 2015, která je opatřena spisovou značkou SZ MMP/107345/15, byl žalobce vyzván k doplnění podání ze dne 19. 6. 2015 „
o řádnou plnou moc prokaxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xlné moci ze dne 26. 6. 2015 jako dostatečně srozumitelnou a určitou. Na okraj krajský soud konstatoval, že pokud výzva nebyla žalobci či jeho zástupci jaxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxxx x. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je třeba vykládat tak, že rozsah poučení se odvíjí od objektivních potřeb dotčené osoby, zejxxxx xx xxxxx xxx x x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxím v předmětných věcech soustavně zabývá, jak tomu bezesporu je v případě společnosti FLEET Control, s. r. o., tak může být rámcovější než poučení adresxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx) kasační stížnost podle § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), kterou broxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxpor tedy nebyl podán osobou k tomu oprávněnou. Zástupce stěžovatele žalovanému předložil plnou moc označenou spisovou značkou vztahující se k prvnímx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxatele být zastoupen po celé řízení, což vyplývá z textu plné moci: „
k zastupování
ve správním řízení ve věci podezření ze spáchání deliktu
“ a z odkazu na x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxzva k podání vysvětlení je postupem před zahájením řízení. Dle stěžovatele není důvod k tomu, aby úkony činěné před zahájením správního řízení byly vedxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v posuzované věci nemohlo být sporu o tom, které věci se zastoupení týkalo.
[5] Stěžovatel dále uvádí, že nebyl řádně vyzván k odstranění vady plné mocxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxt správního orgánu musí být vždy přiměřená osobě poučované, avšak zdůrazňuje, že v posuzovaném případě se nejedná o rozsah poučovací povinnosti, nýbrx x xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxsti na obsah výzvy dotázat. V posuzovaném případě se totiž nejednalo o nesrozumitelnost, nýbrž o to, že výzva umožňovala dvojí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (v rozhodné době totiž žalovaný požadoval předkládání plných mocí v originále či ověřené kopii). Stěžovatel tudíž žalovanému odeslal originál plné mxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xo však nelze klást k tíži stěžovatele.
[6] Žalovaný ve svém vyjádření uvedl, že řízení o kasační stížnosti je stiženo neodstranitelnou vadou řízení sxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxrhuje kasační stížnost odmítnout dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.
III. Posouzení kasační stížnosti Nejvyšším správním soudem
[7] Nejvyšší správxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxání, neboť byl účastníkem řízení, z něhož napadený rozsudek vzešel (§ 102 s. ř. s.). Kasační stížnost byla podána včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.) a stěžovatxx xx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxační stížnosti a zkoumal přitom, zda napadený rozsudek netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s.), přičexx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxdle § 150 odst. 3 správního řádu „[p]
roti příkazu může ten, jemuž se povinnost
ukládá, podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu. Podáním odpoxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx podává u správního orgánu, který příkaz vydal. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor,
se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím
“ (důraz přidáxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxerý příkaz vydal. Ten pak příkaz zruší a pokračuje ve správním řízení, jehož účelem je vydání rozhodnutí dle § 67 správního řádu. Po splnění podmínky bexxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x x0 odst. 3 správního řádu) je možné se proti tomu, že správní orgán příkaz nezrušil a rozhodnutí ve věci samé nevydal, bránit žalobou na ochranu proti nečxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxení. K obdobné procesní situaci, kdy žalovaným je správní orgán prvního stupně příslušný ve věcech správních deliktů dle zákona o silničním provozu, vxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxt zmocněnce. Zmocnění k zastoupení
se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník
současně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xástupce si zvolí a v jakém rozsahu mu udělí plnou moc (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 5. 2011, č. j. 1 As 27/2011 – 81, publ. pod č. 2452/xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxní účinky, musí být učiněn v souladu se zákonem (srov. rozsudek ze dne 16. 7. 2015, č. j. 7 As 86/2015 – 22).
[11] Dle § 33 odst. 2 správního řádu může být udxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx předpokladu úředního ověření podpisu na plné moci, pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem, která budou zahájena v určité době nebo bez omezení v xxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx vozidla v rozporu s § 10 nezajistí, aby při užití vozidla na pozemní
komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komuxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxže správní orgán nezahájil řízení o přestupku a věc odložil, protože nezjistil skutečnosti odůvodňující zahájení řízení proti určité osobě, nebo jesxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxmezený v § 125f zákona o silničním provozu je tak deliktem subsidiárním. Až v případě, že není možné s určitostí zjistit řidiče vozidla, který spáchal přxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích. Primárně tedy za spáchaný delikt odpovídá řidič vozidla. Až tehdy, nelze-li skutečného řidiče na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxědnosti může zbavit jen na základě zákonem předvídaných liberačních důvodů (rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 11. 2014, č. j. 1 As 131/201x x xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xxx xx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxa o silničním provozu tak již není přestupek, ale objektivní odpovědnost za skutek, který pouze vykazuje znaky přestupku [srov. § 125f odst. 2 písm. b) zxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 4. 2015, č. j. 1 As 9/2015 – 27). Jednotlivá řízení dle zákona o silničním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxho správního soudu se plná moc udělená pro řízení o přestupku, které je tak výslovně v plné moci označeno spisovou značkou, vztahuje pouze na řízení o přexxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xx xxxxxx x xx x xx xx x xx xxxxxxx x xxxx
xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxx xe dne 3. 3. 2015 udělené společnosti FLEET Control, s. r. o., uvádí, že stěžovatel zmocňuje
dle § 33 odst. 2 písm. b) ve smyslu § 34
správního řádu společxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx x
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
x. Z textu plné moci (jehož délka, popisnost, přesnost či naopak stručnost je na účastnících právního vztahu zastoupení) tedy jasně vyplývá, že se týká zxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x
xx xxxx
podezření ze spáchání deliktu
“ dostatečně určuje, že se má jednat o řízení ve věci spáchání předmětného správního deliktu, není důvodná. Pojem „delixxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxx xxxxx
x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxkladatelství Aleš Čeněk, 2013). Jedná se o pojem obecný, pod nějž lze zařadit jak správní delikty, tak i trestné činy či soukromoprávní delikty. V žádnéx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxšší správní soud tedy uzavírá, že v posuzovaném řízení nebylo zmocnění osoby, která za stěžovatele podala odpor a jinak v řízení jednala, řádně prokázáxxx
xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxího řádu. Tato norma stanoví, že v pochybnostech o rozsahu zastoupení platí, že zástupce je oprávněn vystupovat jménem zastoupeného v celém řízení. Toxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxci jednoho
správního řízení
.
Aplikuje se tedy tam, kde je zřejmé, že se zastoupení na dané řízení vztahuje, jsou však pochybnosti o tom, v jakém rozsahu xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xízení o deliktu provozovatele vozidla vztahuje. Na tuto otázku dané ustanovení nedopadá. Nelze jím totiž rozšiřovat zastoupení na další, formálně odxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx x xx xxxxxx x xxxx
xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx
xxání je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. Podání
se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno
“. Podle odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxení a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování xxxxx
x xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxdnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo
jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodnxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxx xázev nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě
jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat ozxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx
xx
xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx řádu „[n]
emá-li podání předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými
vadami, pomůže správní orgán podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejicx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxe účastníka řízení, je povinností správního orgánu tuto vadu odstranit výzvou dle § 37 odst. 3 správního řádu (rozsudky Nejvyššího správního soudu ze xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx x xxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xxxx
xxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xprávního řádu musí být určitá a srozumitelná (již zmiňovaný rozsudek 10 As 266/2014 – 32). Správní orgán je povinen především uvést, „
jaký nedostatek
xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx
x xxxxx
xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x x xxx xxxxní informační systém beck-online). Při posuzování obsahu výzvy je třeba vycházet z kontextu celého správního řízení (srov. rozsudek ze dne 7. 10. 2015x xx xx x xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx
xxrátit na orgán veřejné moci, který ji vydal, tím spíše jde-li o osobu znalou práva (rozsudek ze dne 29. 9. 2011, č. j. 4 As 27/2011 – 37).
[21] Z obsahu spráxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxrém pouze stručně uvedl: „
v nadepsané věci podáváme odpor
“. K podání byla přiložena nepodepsaná plná moc. Žalovaný dne 12. 6. 2015 společnosti FLEET Coxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxdem k tomu, že v této věci nebyl vydán příkaz, podání bez dalšího založil do spisu. Společnost FLEET Control, s. r. o., prostřednictvím svého jednatele Jxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx035971/15, a že uvedený odpor směřoval proti příkazu sp. zn. SZ MMP/107345/15. V reakci na toto podání žalovaný přípisem ze dne 26. 6. 2015, označeném spxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxdnat a činit úkony
“ (důraz přidán). Usnesením ze dne 26. 6. 2015, sp. zn. SZ MMP/107345/15, č. j. MMP/141989/15, žalovaný k doplnění řádné plné moci stanxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxxx plnou moc dokládající zastoupení své osoby v daném řízení o správním deliktu společností FLEET Control, s. r. o. Stěžovatel na výzvu reagoval tak, že žaxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxatek podání, tj. absenci plné moci prokazující zastoupení v posuzovaném řízení, i způsob, jakým ho lze odstranit. Krajskému soudu je třeba přisvědčitx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxního řízení. Neporozuměla-li přesto společnost FLEET Control, s. r. o., co má v řízení učinit, bylo její povinností vyplývající ze zásady
vigilantibux xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxení je patrné, že žalovaný se o odstranění nedostatku zmocnění společnosti FLEET Control, s. r. o., za stěžovatele v řízení jednat několikrát pokusil. xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxím deliktu vedeno, a uvedl, že její podání směřovala do přestupkové věci, která však byla odložena. Postup žalovaného tak byl zcela v souladu se zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxí věci při současné absenci slovního popisu předmětu řízení) a výzvě žalovaného zjevně nevěnovala náležitou pozornost. Nejvyšší správní soud rovněž xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dle zákona o silničním provozu, ve věci sp. zn. 1 As 9/2015 zvolila právě opačný postup. Ve správním řízení správnímu orgánu předložila plnou moc prokaxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxí pokuty za správní delikt provozovatele vozidla dle § 125f odst. 1 zákona o silničním provozu, podala odpor a provozovatele vozidla zastupovala v náslxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxdmětná plná moc se vztahovala pouze k řízení o přestupku. S ohledem na široký rejstřík procesních strategií společnosti FLEET Control, s. r. o., ve spráxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx zmocnění bylo uděleno pouze pro věc vedenou pod sp. zn. SZ MMP/035971/15, jim tedy nelze vyčítat.
[24] Krajskému soudu je tedy třeba přisvědčit, že poxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx x xxxxx xxxovaného vadu podání spočívající v neprokázání zastoupení v předmětném řízení, nebylo možné považovat odpor za podaný osobou k tomu oprávněnou.
[25x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxí o následcích neodstraněné xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxvaného ze dne 26. 6. 2015 však poučení obsahovala, nebylo tedy vůbec nutné se otázkou poučení blíže zabývat. Vyjádřil-li se krajský soud nad rámec nezbyxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxníky řízení zastupuje, nemá to žádný vliv na zákonnost napadeného rozsudku.
IV. Závěr a rozhodnutí o nákladech řízení
[26] Z výše uvedených důvodx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x
xx xxxx
xx xx xx xxxxxxx
xx7] Stěžovatel, který neměl v tomto soudním řízení úspěch, nemá právo na náhradu nákladů řízení. Úspěšný žalovaný netvrdil, že by mu nad rámec jeho běžné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx odst. 1 ve spojení s § 120 s. ř. s.).
Poučení:
Proti tomuto rozsudku nejsouopravné prostředky přípustné.
V Brně dne 22. března 2017
JUDr. Karel Šxxxx
xxxxxxxx xxxxxx