57 A 53/2015 - 96

Pobyt cizinců

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (6)
Judikatura (1)
xx x xxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxra Krysla a soudkyň Mgr. Miroslavy Kašpírkové a JUDr. Aleny Hocké, v právní věci žalobkyně nezl. T.Y.N.V., státní příslušnost Vietnamská socialisticxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxupené Mgr. Markem Sedlákem, advokátem se sídlem Brno, Příkop 8, proti žalované Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem Praha 4, náměxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx015, č.j. MV-149953-4/SO-2014, se zrušuje
a věc se vrací žalované k dalšímu řízení.
II. Žalovaná je povinna uhradit žalobkyni náklady řízení ve vxxx xxxxxx xx
xx xxxxx
xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxné rozhodnutí.
Žalobkyně se žalobou domáhala zrušení rozhodnutí žalované ze
dne 25.3.2015, č.j. MV-149953-4/SO-2014 (dále jen „napadené rozhodxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx11/TP-2014 (dále jen „prvoinstanční rozhodnutí“), a toto rozhodnutí bylo potvrzeno.
Prvoinstančním rozhodnutím bylo rozhodnuto, že „s
právní říxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxolení k trvalému pobytu, ač k podání žádosti
na území není oprávněna
“.
II.
Žaloba.
Žalobkyně uvedla, že dne 14.4.2014 požádala o vydání povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxů na území České republiky (dále jen „zákon č. 326/1999 Sb.“ nebo „
zákon o pobytu cizinců
“), kdy tato žádost byla učiněna na Zastupitelském úřadu České rxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x systému visapoint pod identifikačním číslem 3050313, dne 14.4.2014 na Zastupitelský úřad ČR v Hanoji v doprovodu své babičky, paní D.T.T., nar…, jíž bxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxistrace v systému visapoint započala s úkonem podávání žádosti o povolení k trvalému pobytu. Přítomen tohoto úkonu byl i soudní tlumočník, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xrokazující zdravotní stav zákonné zástupkyně žalobkyně, paní N.T.H. Ze strany Zastupitelského úřadu ČR v Hanoji byla předmětná žádost nezákonně žalxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xokumentů, před jejich vrácením. Současně předmětný správní orgán žalobkyni nevystavil ani žádné potvrzení o podání žádosti a rovněž ani nevydal žádnx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ohledem na skutečnost, že dle názoru žalobkyně, který se opírá zejména o konstantní rozhodovací praxi správního orgánu prvního stupně, shodně jako žaxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušného k nabrání žádosti a následnému postoupení věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, nedošlo k nabrání formuláře a dalších náležitostx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xx xx xx x xxxxxění podání, a to o předmětný formulář žádosti a další zákonné náležitosti. Přes výše uvedené vyhodnotil správní orgán prvního stupně jednání učiněné zxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxra ČR, Odboru azylové a migrační politiky ze dne 11.8.2014, č.j. OAM-7708-11/TP-2014, tak, že řízení se dle § 169 odst. 8 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v zastoupení její babičkou, kdy žalobkyně byla tomuto osobně přítomna, právní zástupce žalobkyně již v rámci odvolání proti usnesení správního orgánx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxí řízení způsobit, a to konkrétně na rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky ve věci vedené pod č.j. OAM-17734-12/DP-20xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení o tom, že dne 13.8.2012 chtěl podat žádost za účelem studia, tato však nebyla ze strany správního orgánu přijata s vyjádřením, že účastník řízení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxímat veškerá podání, tedy včetně žádosti, a že tato povinnost je v praxi důsledně dodržována. V prvé řadě žalobkyně poukazuje na nesprávný postup ze strxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx výše jmenovaná
žadatelka se dne 14.4.2014 dostavila na ZÚ Hanoj společně se svojí údajnou babičkou k
podání žádosti o povolení k trvalému pobytu za účxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxu plnou moc od takového zákonného zástupce, nebyl ZÚ Hanoj oprávněn
žádost přijmout. Stejně tak nebyly doprovázející osobou předloženy ani Vámi zmínxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxcovník Ministerstva vnitra, který v té
době xx xx xxxxxxx xxxx xxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxložila plnou moc, takový postup je však zjevně v rozporu se zákonem, protože přijetí podání není oprávněním správního orgánu, ale jeho povinností. Sprxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxve po přijetí podání, a tím i po zahájení řízení, je oprávněn zkoumat za předpokladu, že je k tomu věcně příslušný, zda podání bylo či nebylo učiněno oprávxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxsterstvu vnitra ČR, OAMP, poté, co mu Zastupitelský úřad žádost i s přílohami, tak jak byla podána, předá k vyřízení. V důsledku uvedeného nezákonného pxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xterou žalobkyně dne 14.4.2014 podávala na Zastupitelském úřadu ČR v Hanoji, je tohoto využíváno ze strany orgánů veřejné moci a je tvrzeno, aniž by toto xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx svědčí mimo jiné i data vyhotovení předmětných dokumentů. Jde-li o učinění českého překladu zdravotní knížky, k tomuto žalobkyně uvádí, že při podání xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxsah přetlumočil, což žalobkyně konstantně tvrdila po celou dobu řízení před správními orgány. Poukazoval-li však správní orgán prvního stupně právě xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxě opomněl uvést také skutečnost, že překlad plné moci, udělené babičce žalobkyně, byl vyhotoven měsíc před samotným podáním, a tedy za užití argumentaxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xřadu ČR v Hanoji, byla učiněná oprávněnou osobou, a to zejména ve smyslu konstantní rozhodovací praxe žalovaného, vyjádřené v rozhodnutí ze dne 23.5.2xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxzení udělena plná moc, čímž bylo řízení o žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území zahájeno v souladu s § 44 oxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx že v uvedeném případě byla zcela shodná situace, jako v případě žalobkyně a správní orgány proto měly postupovat v souladu s ustanovení § 2 odst. 1, odst. xx x x x x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxla též doručena soudu jako příloha žaloby ze dne 28.4.2015. Podle názoru žalobkyně správní orgán prvního stupně nesprávně posoudil charakter podání zx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xx xxxdně jako v případu vedeném u žalovaného pod č.j. MV-52030/SO/sen-2014, neboť podání žalobkyně ze dne 14.4.2014 bylo materiálně zahájeno řízení o žádoxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx postupy orgánů veřejné moci, v důsledku kterých zcela prokazatelně dochází k zásahu do práv žalobkyně. Zásah v právech žalobkyně je spatřován zejména xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xiž po dobu více než jednoho roku běží sporné správní řízení, v rámci kterého dosud nebylo meritorně o žádosti žalobkyně ze dne 14.4.2014 rozhodnuto, ačkxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxě k tomuto dále poukazuje na skutečnost, že hodlala nastoupit v září roku 2014 do základní školy na území České republiky a pouze v důsledku nesprávných a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx je zasahováno do rodinného života nejen žalobkyně, ale také jejího otce, pana V.T.P. Tím, že žalovaná v napadeném rozhodnutí potvrdil usnesení Ministxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxrávní orgán prvního stupně a Zastupitelský úřad ČR v Hanoji, v rozporu s ust. § 2 odst. 1, odst. 4, § 3 a § 4 odst. 1 s. ř. s., když nesprávně a neúplně zjistil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxa na svých právech nejen správním orgánem prvního stupně, ale zvláště pak i žalovanou, která neposkytla řádnou ochranu jejich práv a aprobovala nezákoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxzhodnutí a vrácení věci orgánu prvního stupně k dalšímu řízení.
III.
Vyjádření žalované.
Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby. Ve vyjádření k žaloxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým bylo podle § 169 odst. 8 písm. c) zákona o pobytu cizinců zastaveno řízení o žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu. Jelikož žalobkyně v žaloxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxko odvolací správní orgán k uvedeným námitkám dostatečně podrobně vyjádřila a v tomto vyjádření neshledává potřebu změny.
IV.
Vyjádření účastníkx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xe žalobkyně osobně dostavila se svojí babičkou a osobně žádost podala. Pokud by měla žalovaná pochybnosti o tom, zda žádost byla podána oprávněnou osobxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxné rozhodnutí a věc vrátil žalované k dalšímu řízení. Z podnětu kasační stížnosti žalované byl tento rozsudek zrušen rozsudkem Nejvyššího správního sxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx3/2016-37 zůstává mezi stranami sporné, kdy a zda vůbec bylo zahájeno řízení o žádosti žalobkyně o trvalý pobyt. Ani Nejvyšší správní soud ve svém rozsxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx 21 rozsudku a tyto důvody se této otázky týkají jen okrajově, což platí i pro zbytek odůvodnění rozsudku. Přitom otázka, kdy a zda vůbec bylo zahájeno řízxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxadají 4 možnosti I. Řízení bylo zahájeno dne 14.4.2014, kdy žádost byla podána osobně babičkou žalobkyně za osobní přítomnosti tlumočníka i žalobkyně xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxců platí jak pro žádosti podávané na zastupitelském úřadu, tak pro žádosti podávané přímo na území Ministerstvu vnitra. Žalobkyně již v písemném stanoxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxání žádosti nevztahuje a že se nevztahuje ani na jejich zákonné zástupce, uvedla: „
Proto je třeba výklad povinnosti osobního podání žádosti cizincem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx nezpůsobilého nezletilého cizince přenáší na jeho zákonného
zástupce, kteří jediní jsou oprávněni a povinni za dítě osobně podat žádost a nemohou k txxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxdiče nemají český pobyt ani vízum,
vedl k situaci, že dítě samo by žádost o dlouhodobý pobyt nebo trvalý pobyt na území podat
nemohlo a nemohli by jej osoxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxu by mohl vést v určité situaci k absurdnímu výkladu, které by dítěti bránilo v podání
žádosti. K takové situaci však nemůže dojít v případě, že rodiče díxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxněným zástupcem
“.
Žalobkyně zde popisovala modelový případ, kterým chtěla demonstrovat absurditu požadavku na
osobní přítomnost zákonného zástxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xejvyšším správním soudem
v rozsudku č.j. 6 Azs 25/2016-34 ze dne 14.9.2016, který se týkal žádosti o dlouhodobý pobyt
právně nezpůsobilé občanky Vixxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xo České
republiky a žádost osobně podat. Nejvyšší správní soud v této věci dospěl k závěru, že žádost byla v případě
nezletilého právně nezpůsobilého xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxu zmocněnou zákonným zástupcem k podání žádosti a se soudním
tlumočníkem. Ustanovení § 169/14 (nyní 16) zákona o pobytu cizinců ukládá shodnou povinnxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xovinnost proto nemůže mít jiný obsah při podání žádosti na
zastupitelském úřadu a jiný při podání žádosti Ministerstvu vnitra. Odlišnost v obsahu a rxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxí žádosti údajně nepředložila plnou moc,
jednalo by se o vadu, která by byla zhojitelná dodatečným prokázáním zmocnění písemnou plnou
mocí.
Nejvyšxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xusí za ní jednat její zákonný zástupce (§ 178 zákona o pobytu
cizinců ve spojení s § 32 odst. 1 správního řádu). I on však byl povinen postupovat v souladu x
x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx podal žádost na území ČR, tj. na
Ministerstvu vnitra
“.
V citovaném odstavci ani jinde v odůvodnění soud neuvádí, proč je samozřejmé, že za žalobkyni
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xádost o pobyt osobně jeho zákonný zástupce a že ke splnění této
povinnosti nemůže zmocnit jinou osobu, jak se stalo v případě, o kterém rozhodoval Nejvyxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xádosti na Zastupitelském úřadě ČR v Hanoji a toto řízení stále trvá. Není důvod, aby otázka zahájení řízení byla v jejím případě posouzena jinak, než ve sxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxežitostmi, které jí byly vráceny zastupitelským úřadem. Jedná se o názor, který zastává jak správní orgán I. stupně, tak žalovaná. Jejich rozhodnutí sx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xx x xxxxoru se skutečným stavem věci. Otec žalobkyně dne 30.4.2014 osobně doručil správnímu orgánu I. stupně stanovisko žalobkyně, se kterým zároveň předal i xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx zní: „
2. Předání spisu správnímu orgánu otcem
účastnice řízení. Spolu s tímto stanoviskem zákonný zástupce účastnice řízení – otec osobně
správnímx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxt podanou
nyní na území ČR, ale je předáním dokumentů nezbytných pro provedení řízení, které bylo
zahájeno již 14.4.2014
“.
Je tedy zřejmé, že úmyslex xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xádostí o pobyt podanou na
území a podtržením zvýraznil výraz, není.
Podle § 37/1 správního řádu se podání posuzuje podle svého skutečného obsahu, bez xxxxxx xx
xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxsu a že podáním nechce zahájit nové řízení o žádosti, není
o obsahu jeho podání žádných pochyb. Správní orgán I. stupně i žalovaná neměli podle zákona
pxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxtavením řízení podle § 169/8 písm. c) zákona o pobytu cizinců, postupovali v rozporu s ustanovením § 37/1 správního řádu.
Podle ustanovení § 37/2 správxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx1 správního řádu
z žádosti musí být patrné, co žadatel žádá nebo čeho se domáhá. Otec žalobkyně však nežádal ani
se nedomáhal toho, aby svým podáním zahxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxlo
zahájeno řízení o žádosti o trvalý pobyt, který by bylo možno zastavit podle § 169/8 písm. c) zákona o pobytu cizinců. Postup zastupitelského úřadu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xspěšné žaloby pak Ministerstvo vnitra účastníky řízení vyrozumí, že nemá k dispozici jejich žádost a vyzve je k předložení žádosti přímo na území, aby bxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxě. Nikdy to však není posuzováno jako nové podání žádosti, ale pouze jako předání žádosti již podané na zastupitelském úřadu, což bylo úmyslem i otce žalxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxájeno jak dne 14. 4.2014, kdy žádost byla podána osobně babičkou žalobkyně za osobní přítomnosti tlumočníka i žalobkyně samotné, tak dne 30.04.2014, kxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx by bylo rozhodnutí správního orgánu I. stupně i žalovaného nezákonné, protože správně by o později podané žádosti (tedy o žádosti podané dne 30. 4.2014x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxodnutí správního orgánu I. stupně i žalovaného byla nicotná podle § 77/2 správního řádu pro neexistenci správního řízení. Nejvyšší správní soud v odstx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xx xxdnalo o odlišnou situaci, neboť žádost nebyla podána osobně. Žádost žalobkyně však 14.4.2014 byla podána osobně a požadavku osobního podání žádosti txx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnil i Nejvyšší správní soud v již zmiňovaném rozsudku č.j. 6 Azs 25/2016-34 ze dne 14.9.2016. Podle žalobkyně je řízení o žádosti o pobyt vždy zahájeno, xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxa k tomu neoprávněná, odlišná od „cizince“ podle § 169/14 (nyní 16) zákona o pobytu cizinců, je třeba řízení zastavit podle § 66/1 písm. b) správního řádux xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxe § 37/4 věta druhá správního řádu, která nejsou potvrzena ve lhůtě 5 dnů. Žalobkyně dále uvedla, že vzhledem k výše uvedenému tímto dává podnět, aby soud xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x případě cizinců, kteří nemají procesní způsobilost, a aby podle čl. 95/2 Ústavy předložil věc Ústavnímu soudu. Žalobkyně zdůrazňuje ústavně právní rxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xízení o této žádosti, či nikoli. Jinými slovy, jde o to, zda se ve smyslu čl. 36/1 Listiny základních práv a svobod domáhala svého práva „zákonem stanovenxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x5 let, nemá žádné právní následky, přestože se tohoto podání osobně účastnili žalobkyně, její babička zmocněná zákonnou zástupkyní a tlumočník. Spráxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxni zákonní zástupci žalobkyně a nebylo jím proto zahájeno řízení. S tímto výkladem zákona nelze souhlasit, protože odporuje čl. 36/1, 4 Listiny. Podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxý postup) upravuje zákon. Z hlediska těchto ustanovení Listiny je pak třeba posuzovat obecnou úpravu podání žádosti ve správním řízení obsaženou v § 37x x xx x x x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx úpravy, ta je zcela konformní s Listinou. V § 37, § 44 a § 45 správního řádu jsou velmi široce, v souladu s významem čl. 36/4 Listiny, upraveny zákonné podxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxí garantované v čl. 36/1 Listiny. Tento výklad uvedených ustanovení Listiny podporuje i Komentář Listiny základních práv a svobod autorů Wagnerová, Šxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxytu cizinců, které obsahuje speciální úpravu podání žádosti o dlouhodobý a trvalý pobyt, kdy se oproti obecné právní úpravě vyžaduje osobní přítomnosx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxmáhat. Jinými slovy ustanovení § 169/14 (nyní odst. 16) zákona o pobytu cizinců představuje omezení základního práva, neboť oproti obecné právní úpraxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxvení o mezích základního práva musí být šetřena podstata a smysl základního práva. Z tohoto pohledu argumentace správních orgánů neobstojí. Ani Nejvyxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxtanovení § 169/14 (nyní 16) zákona o pobytu cizinců sleduje, a to jak obecně, tak konkrétně v případě žádosti žalobkyně podané dne 14.4.2014. Neobjasňuxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxdání žádosti v ustanovení § 169/14 (nyní odst. 16) zákona o pobytu cizinců není v rozporu s Listinou, když omezuje výkon základního práva na podání žádosxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxanovení čl. 4/2 Listiny. Odpověď nedává ani důvodová zpráva k zákonu č. 427/2010, kterým bylo do zákona o pobytu cizinců zavedeno ustanovení § 169/14. Z xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kterým speciální úprava podání žádosti o dlouhodobý či trvalý pobyt, podobně jako žalobkyni, pouze zkomplikuje výkon základního práva na přístup ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, žadatelé a jejich zástupci stále dokládají chybějící náležitosti na základě výzvy správního orgánu. Nijak nebyla omezena údajná závislost žadatelx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxla závislí kvůli omezenému počtu termínů v tzv. systému Visapoint, kdy k objednání k osobnímu podání žádosti v tomto systému musí naprostá většina z nicx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxkých údajů do průkazu o povolení k pobytu, protože cizinci jsou předvoláváni k poskytnutí biometrických údajů teprve poté, co je o jejich žádosti rozhoxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxstřednictvím provozovatele poštovních služeb žadateli pobývajícími na území ČR. Není však zřejmé, zda tato eliminace je skutečně ústavně konformní x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxním z cílů zavedení požadavku na osobní podání žádosti o povolení k trvalému pobytu
bylo právě
eliminovat
podání zasílaná prostřednictvím provozovxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx psány v jazyce země cizincova původu a budou se vztahovat k
jejímu právu. Nejde tedy o jakési svévolné zkomplikování cesty k pobytovým povolením,…
“. V xxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xrostřednictvím poštovní přepravy buď
zastupitelskému úřadu, nebo Ministerstvu vnitra. Není navíc zřejmé, jaký je rozdíl v tom, když zastupitelskx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx/1 Listiny, nelze posuzovat pouze na základě účelu právní úpravy tvrzeného v důvodové zprávě. Ústavní konformnost je potřeba také posuzovat podle tohxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxn cíle tvrzené v důvodové zprávě nenaplňuje, ale naopak, obzvláště v kombinaci s vynucováním registrace k podání žádosti o pobyt v tzv. systému Visapoixx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxným zkomplikováním cesty k pobytovým povolením. Nejvyšší správní soud v odst. 19 v rozsudku č.j. 10 Azs 163/2016-39 uvádí, že tato právní úprava přinášx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxkladního práva podle čl. 36/1 Listiny. Je proto otázkou, zda toto omezení základního práva odpovídá čl. 4/4 Listiny, tedy že šetří jeho podstatu a smysl x xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxzinců neřeší ani věta druhá tohoto ustanovení podle které Zastupitelský úřad může v odůvodněných případech od povinnosti podle věty první upustit. Taxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxrstvu na území ČR. Dále neobsahuje žádné podmínky při jejichž splnění by cizinec měl na upuštění od povinnosti osobního podání právní nárok. Upuštění čx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxp, podle kterého má jednat. Žalobkyně závěrem uvedla, že trvalý pobyt za účelem sloučení rodiny podle § 66/1 písm. d) zákona o pobytu cizinců je pobytový xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xato Směrnice je podle čl. 10 Ústavy součástí právního řádu a má přednost před zákonem. Vnitrostátní právní úprava musí podle čl. 20 Směrnice odpovídat xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxání žádosti o sloučení rodiny a
postup projednávání vstupu a pobytu členů rodiny. Tyto postupy by měly být s ohledem na
běžné pracovní zatížení správnxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxnek 1 Směrnice uvádí: „
Cílem této směrnice je stanovit podmínky pro uplatňování práva na
sloučení rodiny státními příslušníky třetích zemí, která opxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx
xx
x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxeré musí žadatel o pobyt splnit, a jednak ukládá členským státům povinnost žadateli při splnění těchto
podmínek pobyt udělit. Neposkytuje členským sxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxním osobního podání žádosti xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxat žádost upustit, ale
žadatel na toto upuštění nemá právní nárok. Způsobem podání dne 14. 4.2014 žalobkyně požadavkům
Směrnice plně dostála. Směrxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxní řízení u právně
nezpůsobilého cizince osobním podáním žádosti zákonným zástupcem.
V.
Posouzení věci soudem.
Vzhledem k tomu, že žalobkyně sxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xěci bez jednání, ač byla poučena o tom, že v takovém případě se bude mít za to, že souhlas je udělen, rozhodl soud v souladu s § 51 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx
x xxxxxxx x x xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxtí ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu, a napadené rozhodnutí přezkoumal v mezích žalobních bodů uplatněnxxx x xxxxxxx
xx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxsudku ze dne 8.9.2016, č.j. 10 Azs 163/2016-37.
Nejvyšší správní soud ve zrušujícím rozsudku uvedl: „III.A.
Podmínka místa podání
žádosti o povolexx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxžitého pobytu na
území vydá cizinci, který o vydání tohoto povolení žádá
jako nezletilé nebo zletilé
nezaopatřené dítě cizince, jenž na území pobývx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxlem společného soužití s jejím otcem, kterému byl v ČR udělen trvalý pobyt.
[12] Ustanovení § 69 zákona o pobytu cizinců dále upravuje podmínky podání žxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx
xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xx
xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxeno jinak.
Výjimky z povinnosti podat žádost na zastupitelském úřadu upravují následující odstavce § 69. K důvodu podání žádosti nezl. žalobkyně – povxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxost
podat též
ministerstvu, pokud cizinec, jemuž má být povolení k trvalému pobytu
vydáno, pobývá na území
v rámci přechodného pobytu.
Tato podmínkx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxyně celý svůj život před podáním žádosti žila v zemi původu. Proto se na ní uvedená výjimka z § 69 odst. 1 nevztahuje. Z toho vyplývá, že nezl. žalobkyně mělx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx3] Vzhledem k procesní nezpůsobilosti žalobkyně z důvodu nedostatku věku samozřejmě musí za ní jednat její zákonný zástupce (§ 178 zákona o pobytu cizxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxitelském úřadu. Z popsaného skutkového stavu ovšem vyplývá, že otec nezl. žalobkyně podal žádost na území ČR, tj. na Ministerstvu vnitra. [14] Lze tedy xxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxd však nepominul, že mezi stranami je spor i o otázce, zda podání otce nezl. žalobkyně ze dne 30.4.2014 lze považovat za novou žádost o povolení k pobytu jexx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxání ze dne 30.4.2014 podle obsahu jako (novou) žádost o povolení k trvalému pobytu, nikoliv jako doplnění jiné žádosti. Naopak krajský soud měl za to, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxsti napadá v rámci námitek směřujících proti výkladu podmínky osobního podání žádosti (viz dále III.B.). III.B.
Podmínka osobního podání žádosti o poxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu je cizinec povinen podat osobně. Zastupitelský úřad
může v odůvodněných
případech od povinnosti podle věty první upustit.
[16] Krajský soux x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxně nezl. žalobkyní v doprovodu její babičky na zastupitelském úřadu v Hanoji. Podle krajského soudu neměly na věc aplikovat § 37 odst. 4 správního řádu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxmínky řízení
. Nebyla-li tato podmínka splněna, měly správní orgány vyzvat žalobkyni k jejímu odstranění. [17] S těmito závěry Nejvyšší správní soud nxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxosti o povolení dlouhodobého pobytu. Z druhé
věty citovaného ustanovení však vyplývá,
že žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je
cizinec oprávnxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Obdobně zdejší soud již dříve konstatoval, že v případě § 169 odst. 14 zákona o pobytu cizinců se jedná „
o speciální právní úpravu ve vztahu k § 37 odst. x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xx xxxxx x
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxálním, a to v § 42 odst. 5 zákona o pobytu cizinců,
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xx xxxxxxxxxm způsobu osobního doručení
spočívá specialita vůči správním řádem umožněné formě ústního
podání do protokolu, kdy se
podatel již z podstaty věci dxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx
xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x
xohoto úkonu,
jako je tomu v případě § 169 odst. 14 zákona o pobytu cizinců
“ (viz rozsudek NSS ze dne 29.11.2012, čj. 5 Ans 9/2012-35, jehož ústavnost nezpxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xobytu bylo právě
eliminovat
podání zasílaná prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, a naopak umožnit zastupitelskému úřadu, který zná mxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxdy o jakési svévolné zkomplikování cesty k pobytovým povolením, jako tomu bylo například v případě požadavku registrace k podání žádosti prostřednicxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxsudek nepřesně a dokonce též neadekvátně odkazuje i stěžovatelka; tvrdí, že cituje právní závěr NSS, ve skutečnosti ovšem citovala z rekapitulace odůxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xejího otce značné obtíže. Rozumí i důvodům, které vedly krajský soud k jeho závěru v této kauze. Nicméně řešit tyto obtíže výkladem jdoucím jednoznačně xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxým zástupcem, pokud jde o nezletilého cizince, příliš tvrdé. Právě proto dává zastupitelskému úřadu druhá věta § 169 odst. 14 zákona o pobytu cizinců moxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxst o povolení k trvalému pobytu s žádostí o upuštění od povinnosti osobního podání žádosti o povolení k trvalému pobytu. [20] Druhá věta § 169 odst. 14 zákxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxré vznáší ve vztahu k údajné protiústavnosti aplikovatelné zákonné úpravy. [21] Nejvyšší správní soud tedy shrnuje, že od osobní účasti zákonného zásxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xéto podmínky formy podání. Z předložených spisů ani z tvrzení samotných účastníků řízení tato okolnost nevyplývá. Dospěl-li krajský soud k závěru, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxvu vnitra), je tento jeho závěr v rozporu se zákonem o pobytu cizinců. Z tohoto důvodu je třeba kasační stížnosti vyhovět a rozsudek krajského soudu zrušxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx bylo, nemohla by stěžovatelka s jeho závěry v kasační stížnosti polemizovat způsobem, jakým tak činí. [23] Ve vztahu k některým vyjádřením žalobkyně Nxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxovatele-cizince a vznášel shodné námitky“.
S ohledem na obsah odůvodnění zrušujícího rozsudku Nejvyššího správního soudu je nezbytné považovat vxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxm úřadu nebo teprve dne 30.4.2014 u Ministerstva vnitra.
V této souvislosti bylo ze strany žalobkyně namítáno procesní pochybení spočívající v tom, xx x
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxtný správní orgán formálně
přijal, zaevidoval a minimálně pořídil fotokopie všech dokumentů, před jejich vrácením.
Současně předmětný správní orxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxdání
se s podáním žalobkyně a řízením, které bylo podáním žádosti materiálně zahájeno
“.
Při řešení této sporné otázky je nezbytné vycházet z ustanoxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxuhodobému nebo trvalému pobytu je cizinec povinen podat osobně. Zastupitelský úřad může v odůvodněných případech od povinnosti podle věty první upusxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, ke kterým dospěl Nejvyšší správní soud ve zrušujícím rozsudku, vyplývá, že důsledek předvídaný správními orgány, tj. že není-li podání učiněné jinox xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxou z právě uvedených forem podání, „
nepřihlíží se
k němu
“. Resp., jak tvrdí žalovaná v odůvodnění napadeného rozhodnutí, „
nejedná se o
podání způsobxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xx
xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxa druhá zákona o pobytu cizinců, podle kterého zastupitelský úřad může v odůvodněných případech od povinnosti podle věty první upustit.
Této skutečxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxo trvání na
osobním podání žádosti cizincem či jeho zákonným zástupcem, pokud jde o nezletilého
cizince, příliš tvrdé. Právě proto dává zastupitelsxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx xx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx „
druhá věta § 169 odst. 14 zákona o pobytu cizinců tedy řeší
případy, ve kterých by bylo trvání xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xákonné úpravy
“. V tomto smyslu je nezbytné shledat nedůvodnými námitky žalobkyně zpochybňující ústavnost předmětné právní úpravy.
Má-li tedy exxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxx v případě, kdy se jedná o „
odůvodněný případ
“, bylo zastupitelským úřadem „
od povinnosti podle věty
první ustanovení § 169 odst. 14 zákona o pobytu upuxxxxx
xx xxxxx xx xxxxx x
xxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x
xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předvídanou roli by plnit nemohlo.
Dlužno doplnit, že ustanovení § 169 odst. 4 věta druhá zákona o pobytu cizinců nehovoří o povinnosti podat „
žádost x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x
xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
xx xxxxxxxxxx
xxxxe věty první ustanovení § 169 odst. 14 zákona o pobytu
“ pokaždé, kdy zde objektivně budou skutečnosti svědčící pro závěr o existenci „
odůvodněného přípxxx
x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xx x
xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxnění napadeného rozhodnutí, „
nejedná se o podání způsobilé k zahájení správního
řízení o žádosti
“, pouze tehdy, nebyla-li podána „
žádost o upuštění xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx x
xxůvodněného případu
“ a tyto skutečnosti nebudou zastupitelskému úřadu známy.
S ohledem na obsah správních spisů však naplnění této podmínky nelze vxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx „
podala též žádost o upuštění od této
podmínky formy podání
“.
Jak vyplývá z odůvodnění napadeného rozhodnutí, po skutkové stránce vycházel žalovaxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxi ze dne 2.7.2014
ministerstvu sdělilo, že odvolatelka se dostavila uvedeného dne se svojí údajnou babičkou k
podání žádosti o povolení trvalého pobxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx
xxx xxxxxxxx zprávy o nemoci matky nezletilé odvolatelky. V následujících 5 dnech se žádný ze
zákonných zástupců nedostavil, podání nepotvrdil
.“
Podle § 18 odsxx x xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxváděny mimo ústní jednání, jakož i o jiných úkonech souvisejících s řízením v dané věci, při nichž dochází ke styku s účastníky řízení, sepisuje protokoxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxů, které jsou předmětem zápisu, údaje umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxěné úřední osoby, která úkony provedla. Údaji umožňujícími identifikaci fyzické osoby se rozumějí jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xterá byla pověřena sepsáním protokolu, a dále všechny osoby, které se jednání nebo provedení úkonu zúčastnily. Odepření podpisu, důvody odepření a náxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xy o jednání konaném na zastupitelském úřadu dne 14.4.2014 byl sepsán protokol, resp. dodržena povinnost správních orgánu stanovená v ustanovení § 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxmitku žalobkyně uvedenou v prvním odstavci bodu B. tohoto rozsudku.
Správní orgány se tak dopustily podstatného porušení ustanovení o řízení před sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxami, které se jednání účastnily, je připojenými podpisy verifikován jeho obsah. Protokol splňující v ustanovení § 18 správního řádu má tak zásadní důxxxxx xxxx x xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxdnání, lze zjistit průběh jednání, tedy to, co se při jednání skutečně dělo.
Není-li možné pro chybějící protokol, resp. pro neprovedení svědeckých xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxy či nebyly sděleny skutečnosti svědčící pro závěr o existenci „
odůvodněného případu
“ ve smyslu ustanovení § 169 odst. 4 věta druhá zákona o pobytu cizxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxstupitelský úřad postupoval v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 správního řádu, podle kterého „
správní
orgán v souvislosti se svým úkonem poskytne doxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxx xxx žalobkyni poučil o existenci ustanovení § 169 odst. 4 věta druhá zákona o pobytu cizinců.
Závěr správních orgánů o tom, že se k podání učiněnému dne 14.xxxxxx x
xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxx xx x xxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxosti
“, tak nemá oporu v obsahu správních spisů. Nebylo totiž jednoznačně prokázáno, že při jednání konaném dne 14.4.2014 na zastupitelském úřadě nebyxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxp. zda nebyla podána „
žádost o upuštění od povinnosti podle věty první ustanovení
§ 169 odst. 14 zákona o pobytu
“.
Za této situace bylo povinností sprxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxažovat za „
odůvodněný případ
“, kdy mělo být zastupitelským úřadem „
od povinnosti podle věty první ustanovení § 169 odst. 14 zákona o
pobytu upuštěno
“x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x
xxxxxxxx
xxxxxx
x xx xxxx x
xxxxxx xxxxx
xx
xx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxit na změnu judikatury Nejvyššího správního soudu, ke které došlo jeho rozsudkem ze dne 14.9.2016, čj. 6 Azs 25/2016 - 34, (publikovaný pod č. 3495/2016 xxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x
xxxxxení k dlouhodobému pobytu na území České republiky osobně (§ 169 odst. 14 zákona č.
326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky) spolu s rodixxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx o této žádosti zahájeno (§ 44 odst. 1 správního
řádu) z důvodu splnění podmínky osobní přítomnosti žadatele. Tento specifický případ nelze
ztotožňoxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soud, jsou zcela aplikovatelné na nyní souzený případ, neboť jediným rozdílem je skutečnost, že otec žalobkyně se v době podání žádosti prokazatelně nxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xalobkyně se k zastupitelskému úřadu dostavila se svojí babičkou zmocněnou rodiči žalobkyně na základě plné moci.
Z pohledu změny judikatury Nejvyšxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xro vady řízení (§ 78 odst. 1) a vzhledem k okolnostem zrušil i rozhodnutí správního orgánu nižšího stupně, které mu předcházelo (§ 78 odst. 3). Soud součaxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxvil ve zrušujícím rozsudku (§ 78 odst. 5 s. ř. s.).
VII.
Náklady řízení.
Žalobkyně měla ve věci plný úspěch, proto jí soud v souladu s § 60 odst. 1 s.řxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxí služby, a to za jeden úkon právní služby podle § 11 odst. 1 písm. a), dva úkony právní služby podle § 11 odst. 1 písm. d) a jeden úkon právní služby podle § 11 xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxjádření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xspěšná. Podle § 9 odst. 4 písm. d) a § 7 bod 5 advokátního tarifu činí sazba za jeden úkon právní služby ve věcech žalob projednávaných podle soudního řádx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx za jeden úkon právní služby nárok na paušální částku ve výši 300 Kč, tj. za čtyři úkony na částku ve výši 1.200 Kč. Vzhledem k tomu, že zástupcem žalobkyně jx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xč. Náklady řízení tedy včetně daně z přidané hodnoty činí částku ve výši 19.456 Kč. Lhůtu k plnění určil soud podle § 160 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb. ve sxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x x xx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx podat do dvou týdnů po jeho doručení kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Krajského soxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xx x xxxx x xxx xxxxx x x x xx xx xxxx
x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxandr Krysl,v.r.
předseda senátu
Za správnost vyhotovení:
Lenka Kovandová