78 Ad 4/2016 - 36

Procesní

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
xx xx xxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxzení, aniž by se zkoumaly důvody pro vyloučení (§ 14 odst. 5 správního řádu). Úřední osoba tudíž nemůže přezkoumávat své vlastní rozhodnutí na základě oxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxEM REPUBLIKY
Krajský soud v Ostravě
rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Jiřího Gottwalda a soudců JUDr. Jany Záviské a JUDr. Petra Indráčxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bratrské pokladně, zdravotní pojišťovny se sídlem Ostrava - Slezská Ostrava, Michálkovická 108, o žalobě ze dne 26. dubna 2016 proti rozhodnutí žalovxxx xx xxx xx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx
x xxc se vrací žalované k dalšímu řízení.
II. Žalovaná
je povinna
zaplatit žalobci náklady řízení
ve výši 6.146,- Kč
k rukám JUDr. Alexandra Királyho, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxmplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče.
[2] Žalobce v zastoupení advokátem podal u zdejšího soudu žalobu, ve které vytýčil následující žalobxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xe o odvolání rozhoduje odvolací správní orgán, což v dané věci je veřejná zdravotní pojišťovna, avšak rozhodnutí je vydáno náměstkem ředitele pro zdraxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxeno ust. § 36 odst. 3 správního řádu, neboť nebyla účastníku řízení dána možnost se před vydáním rozhodnutí k věci vyjádřit,
e) neztotožňuje se se závěxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xéčbu.
Navrhl zrušit napadené rozhodnutí a věc vrátit žalované k dalšímu řízení a rozhodnutí a žalovanou zavázat povinností uhradit žalobci náklady řxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
rozhodnutí vydané ředitelem pojišťovny
, Ing. L. K., nikoliv rozhodnutí vydané náměstkem ředitele pro zdravotnictví, MUDr. J. H. Žalovaná v odůvodněxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xalovaná
námitku žalobce, že o odvolání rozhodoval stejný orgán jako v právním stupni,
za nepravdivou.
Ostatně vzhledem ke skutečnosti, že v případx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxšené rozhodnutí ředitele pojišťovny, žalovaná neví, který jiný orgán pojišťovny by měl o věci žalobce rozhodnout, aby tento neměl pocit, že je na svých xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xyjádřila. V předmětné věci je rozhodováno o nároku na úhradu zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění. Tento nárok je velmi specifický a zxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx úprava počítá s určitými lhůtami, ve kterých je nutné takovou péči absolvovat, aby měla z medicínského hlediska vůbec nějaký význam. Vzhledem k tomu, žx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxužitelné, neboť žádný poskytovatel lázeňské léčební rehabilitační péče by nemohl takovou péči poskytovat, aniž by neporušoval povinnost postupovax
xxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxětné úhrady, takový požadavek však žalobce vůči žalované nikdy nevznesl. Navrhla žalobu zamítnout.
[4] Žalovaná v tomto soudním řízení napadeným rxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxdnění mimo jiné uvedla, že v návaznosti na rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 30.9.2013, sp. zn. 4Ads 134/2012-50, byl upraven v rámci RBP proxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxodování, kdy v prvním stupni rozhoduje revizní lékař pojišťovny, v druhém stupni pak ve smyslu § 89 odst. 1 SŘ náměstek ředitele pro zdravotnictví. Došxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxele pro zdravotnictví bylo možné podat další odvolání k řediteli pojišťovny. Z tohoto důvodu, byť bylo soudem formálně zrušeno rozhodnutí ředitele, sxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Z předložených lékařských zpráv vyplývá, že
relevantní
pro předmětnou žádost je lékařská zpráva obsažená přímo na formuláři návrhu na lázeňskou péxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxuvisející diagnózou, pro kterou je žádán lázeňský pobyt, tedy posttraumatickou stresovou poruchou. Správní orgán, coby zdravotní pojišťovna prováxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xohoto pohledu je zákon o veřejném zdravotním pojištění ve znění účinném x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxy lze v indikaci IX/2, tedy v indikaci, která byla uvedena na lázeňském návrhu, poskytnout lázeňskou péči v komplexní formě na doporučení psychiatra v pxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xodmínky však z žádného důkazu předloženého žalobcem nevyplývá. Správnímu orgánu není známa žádná hospitalizace žalobce na psychiatrickém odděleníx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxbě, když žalobce sám argumentuje ve svých podáních tím, že je student. Odvolací správní orgán proto zastává názor, že revizní lékař pojišťovny vyhodnoxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxlobce lze z předložených lékařských zpráv označit za víceméně chronický. Odvolací správní orgán konstatuje, že z celého dosavadního průběhu správníxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxázce ekonomické, kdy zdravotní pojišťovna může hradit pouze ty zdravotní služby, které jsou definovány zákonem. V tomto konkrétním případě byl přiznxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxi nemohla, jsou náklady na stravu a pobyt.
[5] Z obsahu správního spisu soud vzal za prokázané, že žalobci
- revizním lékařem žalované, konkrétně příxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxního lékaře podal stížnost ze dne 27. 3. 2012, o
které rozhodl náměstek ředitele žalované pro zdravotnictví MUDr. J.H.
usnesením ze dne 4. 5. 2012 sp. zxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxnce provedených zdravotních výkonů bylo
zjištěno, že žalobce nebyl hospitalizován a jeho zdravotní stav je stabilizován.
Na předmětnou diagnózu bxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x
xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odkaz na ust. § 33 zákona č. 48/1997
Sb. o veřejném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku
- v souladu s poučením xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxe v jeho případě je nezbytná součást léčebného
procesu doporučeného několika ošetřujícími lékaři. Minulá komplexní
lázeňská léčba jeho zdravotnx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxlikož se náměstek ředitele žalované pro zdravotnictví
nevypořádal se všemi důležitými anamnestickými daty, objektivním nálezem
praktického lékxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxch
zdravotních výkonů seznat tvrzenou stabilizaci jeho zdravotního stavu, jelikož
jde toliko o evidenci deklarující výdaje pojišťovny za pojištěxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyšetření a léčení a
užívání léčiv, že jeho zdravotní stav může být stěží stabilizován. O odvolání
rozhodla žalovaná zastoupená ředitelem Ing. L. K. xxx xxx xx xxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xx
xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxání podal u Krajského soudu žalobu dne 15.
8. 2012 a tento soud rozsudkem ze dne 12. ledna 2015 čj. 78Ad 43/2012-35
zrušil z důvodu nepřezkoumatelnostx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxor uvedený v rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2013 čj. 4 Ads 134/2012-50, že
rozhodnutí žalované ve věci zamítnutí žádosti o komplexxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxeného
rozhodnutí nesplňuje požadavky na něj kladené v ust. § 68 odst. 3 správního
řádu.
[6] K žádosti soudu žalovaná předložila Směrnici č. 1/2016 zx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxah pravomocí v organizační struktuře žalované, tedy určení subjektů, které rozhodují o žádostech o úhradu zdravotních služeb, a to tak, že o zamítnutí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxx xůvodnost žalobní námitky a). Nutno přisvědčit žalobci, že náměstek ředitele žalované pro zdravotnictví MUDr. J. H. přezkoumával své vlastní rozhodnxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xředpokladu očekávání objektivního posouzení věci je bezesporu i předpoklad nepodjatosti úřední osoby. Preventivně vyloučení jakýchkoliv pochybnxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxrá se účastnila řízení v téže věci na jiném stupni. Tzn. pouhá skutečnost, že konkrétní osoba se účastnila řízení v téže věci na jiném stupni, vylučuje tuxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxm ze dne 12. ledna 2015 čj. 78 Ad 43/2012-35 zrušil rozhodnutí ředitele žalované ze dne 19. 6. 2012 sp. zn. SŘV-ZNL/672/U53/O- 14/12 a věc vrátil žalovanx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxr. J. H. ze dne 4.5.2012 sp. zn. SŘV-ZNL/672/U-53/12. Na základě Směrnice č. 1/2016, dle které byla náměstkovi xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxolání proti svému usnesení ze dne 4. 5. 2012 rozhodl a vydal v tomto soudním řízení napadené rozhodnutí.
[8] Žalovaná postupem uvedeným v odstavci 7 toxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxné rozhodnutí o věci samé.
[9] Soud nepřisvědčil důvodnosti žalobního bodu b). Napadené rozhodnutí nevzbuzuje žádnou pochybnost o tom, že rozhodla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvního orgánu, v dané věci náměstek ředitele pro zdravotnictví, který o odvolání rozhoduje, není v rozporu se zákonem o veřejném zdravotním pojištění, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xx x x x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxedem na uvedené v odstavci 7 a 8 tohoto rozsudku by hodnocení důvodnosti těchto žalobních bodů bylo předčasné.
[11] Vzhledem k výše uvedenému soud přixxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx přičemž rozhodl bez nařízení jednání (§ 76 odst. 1 písm. c) s.ř.s.). Žalovaná znovu ve věci rozhodne, přičemž bude vycházet z právního názoru krajskéhx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxnal náhradu nákladů řízení, která mu vznikla v souvislosti s právním zastoupením (ust. § 60 odst. 1 s.ř.s.). Z obsahu spisu byly zjištěny dva úkony právxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxl. č. 177/1996 Sb. a § 7 bod 3 ve spojení s § 9 odst. 2 cit. vyhlášky), dále 2 krát paušální částka 300,- Kč dle ust. § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb., tj. cexxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxKč na celkovou částku 3.146,- Kč. Dále součástí nákladů řízení je i soudní poplatek z návrhu na zahájení řízení ve výši 3.000,- Kč. Žalovaná byla zavázanx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xabytí právní moci rozhodnutí uložil soud žalovanému povinnost zaplatit náhradu nákladů řízení ve lhůtě 60 dnů od právní moci rozsudku.
Poučení:
Proxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xx xxxxxxx ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské prxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.