30 Cdo 3130/2005

(128/2000 Sb.):Právní úkony obce (§85)

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (8)
Judikatura (4)
xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxou) učiněný bez takového předchozího schválení je od počátku neplatný.
2. Oprávnění rozhodovat o právních úkonech obce je ze zákona rozděleno mezi obxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxSKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud České republiky
rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDrx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xlastnického práva k nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 13 C 1389/2003, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Prxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx x xxxx x x x x x x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxí tomuto soudu k dalšímu řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Žalobce se domáhal určení, že je vlastníkem nemovitosti - parcely č. 1722/51 o výměře 79 m2 v k. ú. V., obex xxx xxxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xne 16. 9. 1996 do vlastnictví žalované, přičemž ve smlouvě byla sjednána „rozvazovací podmínka“, která mu umožňovala od smlouvy odstoupit, jestliže nx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxanovené lhůtě stavbu nedokončila, resp. nezapočala ani s její realizací, žalobce od kupní smlouvy dopisem ze dne 3. 9. 2002, doručeným žalované dne 16. xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xx x xx89/2003 - 136, určil, že vlastníkem nemovitosti - parcely č. 1722/51 o výměře 79 m2 v k. ú. V., obec V., zapsané na LV č. 2500 u Katastrálního úřadu pro S. kraxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodal žalované uvedený pozemek za dohodnutou kupní cenu ve výši 79.000,- Kč za účelem výstavby objektu podle studie zástavby L. ulice ve V., schválené xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxokončí stavbu na pozemku podle studie zástavby L. ulice ve V. do tří let ode dne podpisu smlouvy. Právní účinky vkladu vlastnického práva žalované nastaxx xx xxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xne 3. 9. 2002, doručeným žalované dne 16. 9. 2002, od kupní smlouvy s odkazem na článek V. smlouvy odstoupil z důvodu, že kupující nebyla stavba na pozemku x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 17. 4. 1998 vydal Městský úřad ve V. dne 10. 10. 2003 stavební povolení na novostavbu domu s bytem a kancelářemi na pozemcích č. kat. 1722/51, 172/41, 2381xx x xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xěc byla xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxhy k předmětnému pozemku. Soud prvního stupně dovodil, že žalobce má naléhavý právní zájem na požadovaném určení ve smyslu ust. § 80 písm. c) o. s. ř., nebxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xezi stavem právním a stavem zapsaným v katastru nemovitostí“. Vycházeje z ust. § 48 obč. zák. dospěl k závěru, že určovací žaloba je opodstatněná, nebox xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxdnaná podmínka (realizace stavby) nebyla naplněna. Podle jeho názoru ovšem ujednání obsažené v čl. V. kupní smlouvy nelze posoudit jako rozvazovací pxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx od smlouvy je jednostranným právním úkonem. Na daný případ nelze aplikovat ani ust. § 610 odst. 2 obč. zák., jak žalovaná namítala, neboť lhůta v něm stanxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx
x xx xxxxxxxxxu považoval okresní soud též námitku žalované, že ujednání o dokončení stavby ve lhůtě 3 let od podpisu smlouvy je podle § 37 odst. 2 obč. zák. neplatné prx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxx xxxx x provedeného dokazování totiž vyplynulo, že žalobce zajistil nejpozději v roce 1998 odstranění kabelů nízkého napětí ze sporného pozemku a od kupní smxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xelekomunikačních kabelů na předmětném pozemku, jakož i zajištění jejich případné přeložky, bylo věcí žalované jako stavebníka. Dále vyslovil názorx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x Praze rozsudkem ze dne 5. 5. 2005, č. j. 24 Co 47/2005 - 188, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Odvolaxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxpií správního spisu o vydání stavebního povolení k žádosti žalované z dubna 1998. Shodně s ním dovodil, že žalobce má na požadovaném určení ve smyslu ustx x xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxy otázkou předběžnou) je v daném případě způsobilá odstranit stav právní nejistoty žalobce, a soudním rozhodnutím, určujícím vlastnictví ke sporné nxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxký soud shodně se soudem prvního stupně posoudil uzavřenou kupní smlouvu jako platný právní úkon, a to včetně ujednání v článku V. o možnosti prodávajícxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxuvy. Protože účastníci pro tento případ nesjednali odstupné, nejedná se o dohodu ve smyslu ust. § 497 obč. zák., ale o dohodu podle § 48 odst. 1 obč. zák. Uxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxouvy bez dalšího, aniž by k tomu bylo třeba dalšího jednostranného úkonu některého z účastníků smlouvy; naopak smluvní ujednání o možnosti odstoupení xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxuvy, aby jejich účinky nastaly. Bez ohledu na použitou formulaci článku V. smlouvy je zřejmé, že účastníci měli vůli ujednat pro prodávajícího možnost xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xe odstoupení od kupní smlouvy učiněné žalobcem dopisem ze dne 3. 9. 2002 je účinné, neboť do sféry žalované bylo doručeno před uplynutím obecné tříleté pxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxx xx xxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxsvědčit nelze ani jejímu názoru, že výkon práva žalobce, spočívající v odstoupení od kupní smlouvy, je v rozporu s dobrými mravy (§ 3 odst. 1 obč. zák.). V xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxch závazkového právního vztahu; pokud tedy žalovaná na sebe převzala závazek dokončit stavbu domu na předmětném pozemku do tří let od podpisu kupní smlxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxí v této době nemusí zdařit, včetně toho, že mohou nastat překážky, ať již při vypracování projektové dokumentace, vyřizování stavebního povolení či pxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxolení požádala příslušný stavební úřad až zhruba po 2 letech od podpisu kupní smlouvy, přičemž dokladovala, že na pozemku nevedou žádné kabely PVTS bráxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxtí doby k realizaci stavby, nelze žalobci odepřít právo na odstoupení od smlouvy. Z hlediska ust. § 3 odst. 1 obč. zák. považoval krajský soud za nedůvodxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxd příslušným stavebním úřadem, a pokud v tomto řízení došlo k pochybení, jde o odpovědnost státu. Odvolací soud ze všech těchto důvodů uzavřel, že odstoxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvolně, je určovací žaloba opodstatněná (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 1 Odon 26/97).
Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala žaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xx xx xxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx x xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxuvy ze dne 3. 9. 2002 je nesprávný, neboť je v rozporu s hmotným právem (ust. § 103 tehdy platného zákona o obcích) i judikaturou Nejvyššího soudu i Ústavnxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxá, že by byl učiněn po předchozím rozhodnutí městského zastupitelstva [§ 85 písm. a) zákona o obcích], či obecní rady (§ 102 odst. 2 zákona o obcích); jednx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxené lhůtě jdou k tíži žalobkyně, neboť je jím přehlížena odpovědnost prodávajícího za vady prodané věci (§ 499, § 597 obč. zák.), spočívající v existencx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxlývá, že nemovitost nebylo možné použít ke smluvenému účelu. Nesprávně a v rozporu s hmotným právem posoudil odvolací soud též ujednání obsažené v článxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxovací podmínka. Protože toto ujednání je vnitřně rozporné a tento rozpor nelze odstranit ani výkladem, je pro neurčitost neplatné podle § 37 odst. 1 obxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x0 Cdo 1970/99, a ze dne 21. 3. 2001, sp. zn. 26 Cdo 1860/99, namítá, že odvolací soud z hlediska ust. § 3 odst. 1 obč. zák. nezohlednil všechny rozhodné okolxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xx xxx xxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxaci stavby, a že teprve v roce 2003 bylo zjištěno, že tyto kabely jsou již nefunkční. Odmítnutí námitky rozporu s dobrými mravy z důvodu, že kupní smlouva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxm i judikaturou Nejvyššího soudu, a popřením smyslu ust. § 39 obč. zák., podle kterého je neplatný právní úkon, který byl učiněn v rozporu s dobrými mravxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx provedeny účastníky navržené důkazy, přičemž soud prvního stupně se s touto okolností náležitě nevypořádal a další důkazy odmítl paušálně, což je v roxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xx xx xx x xxxxx xxxxby v souvislosti s doplněním žalobního petitu, učiněným žalobcem před soudem prvního stupně dne 12. 8. 2004, a toto pochybení nenapravil ani odvolací sxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxx xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxtožnil s rozsudky xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxoti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno včas, oprávněnou osobou, účastnicí řízení, řádně zastoupenou advokátem, se nejprve zabýval xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxky přípustnosti dovolání proti rozsudku odvolacího soudu upravuje ust. § 237 o. s. ř.
Podle ust. § 237 odst. 1 o. s. ř. je dovolání přípustné proti rozxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že byl vázán práxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí není přípustné podle písmena b) a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní právní význam [písm. xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xoposud nebyla vyřešena, nebo která je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s hmotným práxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx odst. 3 o. s. ř.); z toho mimo jiné vyplývá, že při zkoumání, zda napadené rozhodnutí odvolacího soudu má ve smyslu ust. § 237 odst. 3 o. s. ř. ve věci zásadnx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x. s. ř. není založena již tím, že dovolatel tvrdí, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní právní význam. Přípustnost dovxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxutí odvolacího soudu ve věci samé má po právní stránce zásadní právní význam skutečně má.
V posuzované věci žalovaná dovoláním napadá rozsudek odvolxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx ř. Zbývá proto posoudit přípustnost dovolání podle ust. § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. Dovolání je podle tohoto ustanovení přípustné jen tehdy, jde-li x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxě se musí jednat o právní otázku zásadního významu. Právním posouzením je činnost soudu, při níž aplikuje konkrétní právní normu na zjištěný skutkový xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxací soud řešil mimo jiné právní otázku, zda je platný právní úkon žalobce ze dne 3. 9. 2002, doručený žalované dne 16. 9. 2002, jímž odstoupil od kupní smloxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xejí posouzení bylo pro rozhodnutí projednávané věci významné (určující) a dovolatelka ji v dovolání označila, představuje napadený rozsudek odvolaxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xřípustné podle ust. § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
Po přezkoumání rozsudku odvolacího soudu ve smyslu ust. § 242 o. s. ř. dospěl dovolací soud k závěru, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xohoto důvodu je pro neurčitost neplatné podle § 37 odst. 1 obč. zák. (§ 41 obč. zák.).
Podle § 37 odst. 1 obč. zák. je neplatný právní úkon, který nebyl uxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxstý jeho obsah, to jest, když se jednajícímu nepodařilo obsah vůle jednoznačným způsobem stanovit, a je nesrozumitelný, jestliže jednající nedosáhl x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx že ani jeho výkladem nelze dospět k nepochybnému poznání, co chtěl účastník projevit (§ 35 odst. l obč. zák.). Ve smyslu § 35 odst. 2 obč. zák. je třeba prxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxporu s jazykovým projevem.
Podle § 48 odst. 1 obč. zák. může účastník od smlouvy odstoupit, jen jestliže je to v tomto zákoně stanoveno nebo účastníky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxodnuto jinak.
V posuzované věci účastníci v bodě V. kupní smlouvy ze dne 16. 9. 1996 ujednali, že „obě smluvní strany berou na vědomí, že koupě a prodej sx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxt od této kupní smlouvy, pokud kupující nedokončí stavbu do tří let ode dne podpisu kupní smlouvy s tím, že kupní cena uvedená v čl. II. bude snížena o 50 %. Pxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx že toto ujednání lze považovat za platně uzavřenou dohodu o možnosti prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy v případě, že kupující nedokončí stavbu xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xa výklad tohoto právního úkonu ve smyslu ust. § 35 odst. 2 obč. zák. S ohledem na obsah této dohody nelze totiž mít za to, že by toto ujednání připouštělo jixx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx.). Jazykový projev vyjádřený v této dohodě je v tomto směru jednoznačný a nezanechává žádné pochybnosti, přičemž jeho obsah je natolik srozumitelný a xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxko „rozvazovací podmínka“. O rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 36 obč zák. se však v daném případě nejedná, neboť - jak správně uvedly soudy obou stuxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx dalšího jednostranného právního úkonu některého z účastníků smlouvy; naopak smluvní ujednání o možnosti odstoupení od smlouvy spočívá v tom, že nastxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxulaci článku V. smlouvy je tedy zřejmé, že účastníci měli vůli ujednat pro prodávajícího možnost odstoupení od smlouvy podle § 48 odst. 1 obč. zák., kterx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x xxx xxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx řešil jako otázku předběžnou, proto rozhodnutí odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam ve smyslu ust. § 237 odst. 3 o. s. ř., neboť je v souxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxce od kupní smlouvy ze dne 3. 9. 2002, které jí bylo doručeno dne 16. 9. 2002, z důvodu, že tomuto právnímu úkonu, podepsanému starostou, nepředcházelo roxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxní od smlouvy bylo žalované doručeno dne 16. 9. 2002, je projednávanou věc třeba posuzovat podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xchválení zastupitelstva obce, případně rady obce, může starosta provést jen po jejich předchozím sválení, jinak jsou tyto právní úkony od počátku nepxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxoto ustanovení jde o nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xozhoduje v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x
xx xxxx
xx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxmovitosti, podle které bylo vloženo vlastnické právo do katastru nemovitostí. Vzhledem k tomu, že smlouvy o převodu nemovitostí musí mít písemnou forxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxžitosti platných právních úkonů (§ 37 odst. 1 a § 39 obč. zák.).
Oprávnění rozhodovat o právních úkonech obce, tj. o tom, zda a případně jaký právní úkox xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxnek. Toto oprávnění přísluší výlučně starostovi (§ 103 odst. 1 zákona o obcích) a proto také toliko starosta obce (města) může jménem obce odstoupit od xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxnek sdělovat a projevovat. Rozhodnutí obecního zastupitelstva nebo obecní rady je třeba v daných souvislostech považovat za zákonem stanovenou podmxxxx xxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxého předchozího schválení, je od počátku neplatný podle § 39 obč. zák. (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 9. 2003, sp. zn. 21 Cdo 224/2002x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx nález ze dne 10. 7. 2001, sp. zn. III. ÚS 721/2000, uveřejněný ve Sbírce nálezů Ústavního soudu, svazek 23, pod pořadovým číslem 103). Protože odstoupenx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx o obcích], není starosta obce (města) oprávněn jménem obce (města) takový právní úkon učinit, dokud zákonem požadované rozhodnutí tohoto orgánu chybxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx smlouvy odstoupil platně a že se v důsledku toho obnovilo jeho vlastnické právo k předmětné nemovitosti, je tak předčasný.
Z uvedeného vyplývá, že naxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxb odst. 2 část věty za středníkem o. s. ř.) a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 věta první o. s. ř.), aniž se pro předčasnost zabýval dalšími námxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xxx xxvolatelka spatřuje v tom, že nebylo rozhodnuto ve smyslu ust. § 95 o. s. ř. o změně žaloby v souvislosti s doplněním žalobního petitu, učiněným žalobcem xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxxx xxx k. ú. a obec V. u Katastrálního úřadu pro S. kraj, pracoviště B.“ (viz č. listu 118 spisu), a nejednalo se tudíž o změnu žaloby.
Právní názor vyslovený v txxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxdního řízení (§ 226 odst. 1, § 243d odst. 1 část věty za středníkem a věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.
V Bxxx xxx xxx xxxxxx xxxx