2 As 267/2016 - 40

Přestupky - zákon č. 200/1990 Sb. - doručování

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
Judikatura (1)
x xx xxxxxxxx x xx
x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxa být neomezená; zásadní pro posouzení doručení je, zda se adresát s obsahem písemnosti seznámil.
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx, zastoupený JUDr. Jiřím Vaníčkem, advokátem, se sídlem Šaldova 466/34, Praha 8, proti žalovanému: Úřad městské části Praha 4, se sídlem Antala Staška xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxx, č. j. 10 A 20/2016 – 53,
takto:
I.
Kasační stížnost
se zamítá.
II.
Žalobce
nemá
právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.
III.
Žalxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxu města Mostu ze dne 29. 4. 2015, č. j. MmM/052203/2015/OSČ-Př/MK, uložena sankce zákazu řízení motorových vozidel v délce dvou měsíců ode dne nabytí prxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxnil povinnost odevzdat řidičský průkaz ve stanovené lhůtě, rozhodnutím ze dne 31. 8. 2015, č. j. SZ P4/077576/2015 (dále jen „příkaz“), uložil žalobci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xříkaz byl žalobci doručen dne 17. 9. 2015 uplynutím desetidenní lhůty k vyzvednutí uložené zásilky. Žalobce si zásilku dne 22. 9. 2015 u držitele poštovxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) domáhal toho, aby byla žalovanému uložena povinnost pokračovat v řízení o přestupku a vydat rozhodnuxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručen zástupci žalobce, městský soud uvedl, že žalovaný nemohl pouze na základě toho, že žalobce xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxonným by byl opačný postup žalovaného při doručování. S tím, že si žalobce pro předmětné řízení zvolil zmocněnce, byl žalovaný seznámen až dne 7. 10. 201xx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxobem je doručení tomu, koho adresát k přijetí písemnosti zmocnil písemnou plnou mocí.
[3] K námitce, že žalobce nebyl o právních důsledcích spojenýcx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxená doručenka je doručenkou značky DORUGOV® typové řady 155. Její součástí je poučení o právních důsledcích spojených s nepřevzetím zásilky zcela odpxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxisem. To, že by poučení bylo částečné, neúplné či vnitřně rozporné, či že by nebylo žádné, žalobce neprokázal. To, že zásilka byla skutečně doručována dx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xx xx xxxxxxx xx xrčité době osobně u provozovatele poštovních služeb vyzvedl. Dále městský soud uvedl, že přezkoumatelnost rozhodnutí nadřízeného správního orgánu x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x4] Ačkoli lze žalobci přisvědčit, že provozovatel poštovních služeb měl příkaz do jeho poštovní schránky vložit ideálně bezprostředně po uplynutí dexxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxy být pochyb o tom, že příkaz skutečně nabyl právní moci již 3. 10. 2015. Tento závěr městský soud opřel především o rozsudek Nejvyššího správního soudu sxx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxnky považovat za negativní jev, zákon s tím nespojuje důsledek neúčinnosti doručení. Pouhé zpoždění s tímto úkonem nemůže mít žádný vliv na okamžik, kdx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx v posuzovaném případě nejednalo o situaci, kdy by byla uložená písemnost po uplynutí úložní doby poštou vrácena jako nedoručitelná, a nebyla tedy nikdx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xásilky do domovní schránky umožnit adresátovi zásilky, aby se s písemností seznámil, přičemž tuto možnost je třeba vnímat jako určitou nadstavbu splnxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxzhodnutí, městský soud uvedl, že se s takovým hodnocením zákonné úpravy opožděného odporu neztotožňuje a úpravu považuje za souladnou s ústavním pořáxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx), ve znění pozdějších předpisů. O souladu této úpravy s ústavním pořádkem (v těch aspektech, na které poukazuje žalobce) nevyvstala dosud v judikatuřx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxrava ve správním trestání. Nadto by takováto úprava nijak nezvýšila ochranu práv účastníka řízení, neboť ten má i při absenci rozhodnutí k dispozici účxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x písm. a), b) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Stěžovatel předně namítá nepřezkoumaxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxvní části napadeného rozsudku. Dále městský soud zcela opomenul návrh důkazu
relevantní
částí správního spisu, ze které mělo vyplývat, že žalovaný vxxxx xx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxčování by byl nezákonný, městský soud neopřel o žádné ustanovení zákona. K nepřezkoumatelnosti napadeného rozsudku stěžovatel v závěru uvádí, že dosxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxx x xxxx xamé stěžovatel uvádí, že v souladu s § 34 odst. 2 správního řádu měl být příkaz doručen zmocněnci stěžovatele. Stěžovatel byl v řízení před správními orxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxu města Mostu doručena dne 23. 6. 2016, což potvrzuje i žalovaný a městský soud. Žalovaný na tyto správní orgány v příkazu odkazoval, je tedy evidentní, žx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxtrátu hlavního města Prahy, kde byla plná moc již založena. I kdyby byl správní spis postoupen ještě předtím, než do něj byla založena generální plná mocx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx městského soudu, že stěžovatel měl být sám procesně aktivní a plnou moc žalovanému doložit, je alibistický především vzhledem k tomu, že příkaz byl prvxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xikoli vědomě a účelově pasivní.
[8] Stěžovatel dále napadá postup při doručování příkazu. Nesouhlasí s rozsudkem Nejvyššího správního soudu sp. znx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxsobem, který stanoví zákon (čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod). Daný závěr je rovněž v rozporu s princxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxuhé správního řádu mělo tedy být vyloženo ve prospěch stěžovatele tak, že hned jedenáctý den musí být písemnost vložena do domovní schránky, přičemž nexxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxt, že si sám příkaz vyzvedl na pobočce provozovatele poštovních služeb. Opačný výklad by znamenal, že orgány veřejné moci nemusejí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxmu odporu se nepřihlíží. Stěžovatel rovněž poukazuje na to, že postup Magistrátu města Mostu při doručování stejnou obálkou (s modrým pruhem) byl zcelx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxžovatel dále brojí proti závěru městského soudu, že nebyl oprávněn se zabývat námitkou nepřezkoumatelnosti rozhodnutí správních orgánů, neboť tímtx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxle zakládá nebezpečný precedent. Stěžovatel rovněž uvádí, že napadený rozsudek trpí přepjatým formalismem. Z jeho postupu bylo zjevné, že se hodlal pxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx mechanická aplikace § 87 odst. 4 a 5 zákona o přestupcích je neslučitelná se základními zásadami, na nichž stojí správní řád, a kautelami spravedlivého xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxa aktivně se proti rozhodnutí bránit a pokud nic nenasvědčuje tomu, že by nedostatečným podáním sledoval procesně nepoctivé úmysly, tak nelze mít mechxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xoudu. K námitce, že příkaz měl být doručován zástupci, uvádí, že v době vydání příkazu nebylo žalovanému zastoupení prokázáno. Existenci zastoupení lxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxo. Žalovanému byla plná moc doručena teprve s odporem proti příkazu. Rovněž žalovaný nesouhlasí s tím, že by zastoupení vyplývalo ze spisového materiáxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx tak mohl těžko předjímat, zda stěžovatel chtěl být zastoupen i v nyní posuzovaném řízení. Nelze ani přisvědčit stěžovateli, že žalovaný byl v úzkém konxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx které vyplynulo, že žalobce řidičský průkaz již odevzdal. Žalovaný tedy nemohl příkaz doručit zástupci stěžovatele.
[11] Rozsudek Krajského soudx x xxxx xxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx před zahájením řízení. K námitkám, že žalovanému měl být znám postup Magistrátu města Mostu, žalovaný podotýká, že mu jsou známy pouze skutečnosti vypxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxtupu Magistrátu města Mostu při doručování, jeho pravomocné rozhodnutí nicméně posuzuje s ohledem na zásadu
presumpce
správnosti správních aktů. Žxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xalovaný má za to, že ze strany žalobce došlo k promeškání řádné lhůty pro podání odporu proti příkazu patrně z důvodu opomenutí
fikce
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxškání lhůty se však nelze domáhat pouze s odkazem na procesní aktivitu, resp. snahu proti příkazu brojit. V této souvislosti žalovaný připomíná, že bděxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx nesouvisí, neboť se týká nekompletního podání přijatého ještě před uplynutím stanovené lhůty k vyjádření v rámci řízení vedeného podle zákona č. 99/1xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxtě pro jeho podání, a navíc odpor proti příkazu není třeba odůvodňovat, nejedná se tedy o nijak složitý či náročný úkon.
[13] Žalovaný rovněž nesouhlaxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xhozena do domovní schránky hned jedenáctý den od uložení zásilky. Závažnost pochybení poskytovatele poštovních služeb při doručování nebyla natolix xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxosti. V nyní posuzovaném případě se stěžovatel s písemností seznámil, neboť si ji vyzvedl na pobočce poskytovatele poštovních služeb. Stěžovatel byl x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxtá, že by se z jeho strany jednalo o přepjatý formalismus. Odpor byl podán pátý den po uplynutí lhůty pro jeho podání. V situaci, kdy byl odpor doručován do xxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dané technickými potížemi při doručování.
III. Posouzení kasační stížnosti Nejvyšším správním soudem
[14] Nejvyšší správní soud se kasační stxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxníkem řízení, z něhož napadený rozsudek vzešel (§ 102 s. ř. s.). Kasační stížnost byla podána včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.) a stěžovatel je v souladu s § 105 xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxoumal přitom, zda napadený rozsudek netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s.), přičemž žádnou takovou vxxx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxatelnosti. Městský soud vylíčil konkrétní skutkové okolnosti, o něž své rozhodnutí opřel, uvedl úvahy, kterými se řídil při posouzení důvodnosti žalxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx soud nevypořádal s argumenty obsaženými v replice ze dne 10. 8. 2016, je třeba uvést, že městský soud neopomenul vypořádat žádnou z žalobních námitek (vxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxl na každou dílčí žalobní argumentaci, nýbrž postačí, pokud napadený rozsudek obsahuje takové odůvodnění, které z logiky věci vyvrací uplatněné námixxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxxx
xxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxoval veškerá podání stěžovatele a namísto toho žalobní námitky stručně shrnul a seskupil dle jejich obsahové souvislosti, je třeba považovat za přednxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xbsaženým ve správním spise. Dle konstantní judikatury zdejšího soudu nicméně pro seznámení s obsahem správního spisu není třeba provádět dokazováníx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xx xx xx (srov. např. rozsudky ze dne 29. 1. 2009, č. j. 9 Afs 8/2008 - 117, publ. pod č. 2383/2011 Sb. NSS, nebo ze dne 29. 6. 2011, č. j. 7 As 68/2011 - 75).
[18] Předmxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, že držitel řidičského průkazu je povinen odevzdxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxl soudem uložen trest nebo příslušným správním úřadem uložena sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Řidičský průkaxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx8 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu neplatný, neboť neosvědčuje řidičské oprávnění držitele (§ 103 odst. 1 zákona o silničním provozu). U držixxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxě existence svého řidičského oprávnění. Právě tomuto potenciálně škodlivému následku zákon předchází tím, že stanoví povinnost neplatný řidičský pxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxosti udržuje. Porušení povinnosti odevzdat řidičský průkaz je proto deliktem trvajícím, a to konkrétně přestupkem podle § 46 odst. 1 zákona o přestupcxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxx2016 – 29).
[19] Řízení o přestupku dle § 46 odst. 1 zákona o přestupcích je tedy odlišné od původního řízení o přestupku dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 3 záxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx5/OSČ-Př/MK, nabylo právní moci dne 30. 5. 2015. Dle § 73 správního řádu je pravomocné rozhodnutí konečné a závazné pro účastníky řízení a všechny spráxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxavných prostředků podle správního řádu nebo vydáním nového rozhodnutí ve věci, popř. podáním správní žaloby. Správní orgány musejí postupovat v soulxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxu soudu je tedy třeba přisvědčit, že v nyní posuzovaném řízení již nelze přezkoumávat zákonnost výše uvedeného rozhodnutí Magistrátu města Mostu č. j. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník
současně pouze jednoho zmocněnce
“. Zastoupení na základě plné moxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxv. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 5. 2011, č. j. 1 As 27/2011 – 81, publ. pod č. 2452/2012 Sb. NSS). Zvolit si zmocněnce je svobodným projevex xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxánu (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 7. 2015, č. j. 7 As 86/2015 – 22). Plná moc udělena stěžovatelovu zmocněnci nebyla v době vydání xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxhl tedy vědět o vůli stěžovatele být v předmětném řízení zastoupen.
[21] Vzhledem k tomu, že stěžovatel nebyl až do podání odporu v řízení zastoupen, žxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jako první úkon v řízení (§ 87 odst. 1 zákona o přestupcích). Námitka, že se žalovaný měl od Magistrátu města Mostu či Magistrátu hlavního města Prahy dozxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xtěžovatele nebyl (a ani pro to nebyl dán žádný důvod) žalovanému postoupen správní spis vedený v předchozím řízení, v němž byla údajně založena generálxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxí plné moci neprodleně informovat, nemá žádnou oporu v zákoně a správní orgány tak neměly k němu žádné oprávnění.
[22] Rozhodnutí správního orgánu se x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xři doručování adresát zastižen a písemnost nebylo možno doručit ani jiným způsobem přípustným podle § 20 správního řádu, písemnost se uloží (§ 23 odstx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxu písemnost ve xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx písemnost se po uplynutí 10 dnů vloží do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo; jinak se vrátí správnímu orgánu, který ji vyhotovil (§ 23 odst. 4 sprxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xx 23 odst. 5 správního řádu). Jestliže si adresát uloženou písemnost nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, písemnost se pxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxdenní lhůty, tj. dne 17. 9. 2015. K vhození do schránky stěžovatele nedošlo 18. 9. 2015 (ani ještě nejméně čtyři dny poté), neboť dne 22. 9. 2015 si stěžovaxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxpil ke splnění povinnosti zakotvené v § 23 odst. 4 správního řádu neprodleně. Podstatné ovšem je, že stěžovatel se s písemností pátý den po jejím doručexx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x xprávněné zájmy při zachování efektivního fungování veřejné správy (srov. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2014, č. j. 10 Ads 21/2014 – xxx xx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dojít i později než ihned po uplynutí úložní lhůty, byť prodleva by neměla být neomezená (rozsudek ze dne 30. 6. 2016, č. j. 10 As 77/2016 – 39, ze dne 27. 11. xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xev, zásadní pro posouzení doručení je, zda se adresát s obsahem písemnosti seznámí. Stěžovatel si písemnost sám vyzvedl a s obsahem písemnosti se seznáxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxeb spočívající v tom, že doručované rozhodnutí nebylo do poštovní schránky stěžovatele vhozeno okamžitě. Za této situace nelze předjímat závěr, že by xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xoštovních služeb povinnost dle § 23 odst. 4 správního řádu nesplnil, neměla by tato skutečnost vliv na uplatnění
fikce
doručení dle § 24 odst. 1 správxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předmětného ustanovení rozšířeným senátem Nejvyššího správního soudu, není důvod uplatnit pravidlo
in dubio pro libertate
, jak požadoval stěžovatxxx
xxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxdal. Včasným podáním odporu se příkaz ruší a správní orgán pokračuje v řízení. Dle odstavce 5 téhož ustanovení příkaz, proti kterému nebyl včas podán odxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx
x
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxeurčitosti) při uplatňování práv, resp. pravomocí, časové omezení stavu nejistoty v právních vztazích (což hraje
zejména důležitou roli z hlediska xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxx tisíci lety“
(nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97, dostupný tak jako ostatní zde uvedená rozhodnutí Ústavního soudu na http:/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxt porušuje zásady právního státu,
neboť významně zasahuje do principu právních jistot, který je jednou ze základních náležitostí současných
demokxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx v řadě svých rozhodnutí zabýval problematikou trestního příkazu a odporu proti němu dle § 314e trestního řádu, přičemž lhůtu (která je v trestním řízexx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxvené v procesních předpisech představují nejenom ústavně konformní meze práva na spravedlivý proces, nýbrž jsou jednou ze základních náležitostí dexxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xřiměřenost, zákaz svévole a zákaz ústavně neakceptovatelné nerovnosti). Povinností soudů i jiných orgánů veřejné moci je dbát na jejich dodržování. xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx zákonem stanovena, nemůže být po jejím uplynutí účinně vykonán, přičemž tuto zásadu lze prolomit jen zcela výjimečně a jen z důvodů zákonem předpokládxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nepodal odpor v zákonné lhůtě patnácti dnů od doručení příkazu, příkaz tedy nabyl účinky pravomocného rozhodnutí. V dané situaci je tak zcela irelevanxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxx xxxxxšší správní soud uvádí, že stěžovatel neuvedl žádné argumenty na podporu tvrzení o porušení ustanovení o řízení před správním orgánem. Dle ustálené juxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xěj nesmí nahrazovat jeho projev vůle a vyhledávat na jeho
místě vady napadeného správního aktu. Proto také, jak výše uvedeno, musí vymezení žalobního xxxx x x xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx tedy to, k čemu se má vyjádřit a k čemu má předložit protiargumenty.
xxx
xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxovým postupem by přestal být nestranným rozhodčím sporu, ale přebíral by funkci žalobcova
advokáta
“ (rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxx x xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xs 23/2013 - 53). Nejvyšší správní soud se proto námitkou týkající se vad správního řízení [§ 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s.] nemohl zabývat.
IV. Závěr a roxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxi, a proto ji podle § 110 odst. 1
in fine
s. ř. s. zamítl.
[31] Stěžovatel, který neměl v tomto soudním řízení úspěch, nemá právo na náhradu nákladů řízexxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xáhrada nákladů řízení o kasační stížnosti nepřiznává (§ 60 odst. 1 ve spojení s § 120 s. ř. s.).
Poučení:
Proti tomuto rozsudku nejsouopravné proxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx