30 A 113/2016 - 44

Pozemní komunikace

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
Judikatura (2)
xx x xxxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxky a soudců JUDr. Václava Roučky a Mgr. Jaroslava Škopka v právní věci žalobce: J.B., zastoupeného Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxého, datované dne 1. 7. 2016 a doručené soudu dne 7. 7. 2016,
takto:
I. Žaloba, aby žalovanému byla uložena povinnost vydat rozhodnutí v řízení
vexxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxzem ze dne 29. 5. 2015, sp. zn. SZ MMP/107345/15, čj. MMP/108328/15, Magistrát města Plzně uložil žalobci pokutu 1.800,- Kč za správní delikt provozovaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxxx podání je včasným a přípustným odporem, jímž se příkaz ruší a v řízení se proto musí pokračovat (§ 150 odst. 3 věta prvá a druhá správního řádu).
II. Řízxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxo zjištěno protiprávní jednání neznámého řidiče motorového vozidla tov. zn. Škoda Octavia, RZ …, jehož provozovatelem byl uvedeného dne žalobce. Řidxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx k) uvedeného zákona, neboť dne 19. 2. 2015 v době nejméně od 12:35 do 23:45 hod. v Plzni, na pozemní komunikaci Bezručovy ulice, s předmětným vozidlem stáx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx
xxx xxx xx xxxx xxx xxx xx.
SZ MMP/035971/15
, čj. MMP/038635/15, Magistrát města Plzně vyzval žalobce jako provozovatele motorového vozidla tov. zn. Škoda Octavia, RZ …, k uhrxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxit údaje o totožnosti řidiče vozidla v době spáchání přestupku. Dne 25. 3. 2015 pod sp. zn.
SZ
MMP/035971/15
, čj. MMP/060939/15, Magistrát města Plzně xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxpokládá, že předmětné vozidlo řídila jeho přítelkyně R.D. Dne 23. 4. 2015 pod sp. zn.
SZ MMP/035971/15
, čj. MMP/080415/15, Magistrát města Plzně předvxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxěď. Dne 27. 5. 2015 pod sp. zn.
SZ MMP/035971/15
, čj. MMP/106309/15, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxjící zahájení řízení proti určité osobě.
Příkazem ze dne 29. 5. 2015, sp. zn.
SZ MMP/107345/15
, čj. MMP/108328/15, Magistrát města Plzně uložil žaloxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxtrátu města Plzně, které je datováno dne 5. 6. 2015, se uvádí: „V nadepsané věci podáváme odpor.“. Nadepsanou věcí se zřejmě rozumí „
Sp. zn. SZ
MMP/0359xxxxx
xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxx xxx xxx
xx xxxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxistrát města Plzně sdělil společnosti FLEET Control, s.r.o., že od ní obdržel dne 5. 6. 2016 podání učiněné elektronicky. V příloze podání byla doručenx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxa dne 27. 5. 2015 odložena. Vzhledem k tomuto, kdy v této věci nebyl vydán příkaz, tak správní orgán podání společnosti FLEET Control, s.r.o., bez dalšíhx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxdené pod sp. zn. SZ MMP/107345/15. Dne 5. 6. 2015 jsme v nadepsané věci podávali odpor. Bohužel jsme omylem uvedli nesprávnou sp. zn., a sice SZ MMP/03597xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxranění nedostatků podání. Sdělujeme tedy, že odpor směřoval do příkazu výše uvedené sp. zn. Výše uvedenou sp. zn. se rozumí
SZ
MMP/107345/15
. Za podatxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxx xxx xxx
xx xxxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxně v souvislosti s podáním společnosti FLEET Control, s.r.o., ze dne 19. 6. 2015 vyzval k jeho doplnění o řádnou plnou moc prokazující oprávnění v dané věxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xx ve lhůtě stanovené v přiloženém usnesení. Správní orgán sdělil, že pokud nedojde ani po této výzvě k doložení řádné plné moci k zastupování, bude na učinxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxEET Control, s.r.o. V usnesení ze dne 26. 6. 2015, sp. zn.
SZ MMP/107345/15
, čj. MMP/141989/15, Magistrát města Plzně uvedl, že podle § 37 odst. 3 s odkazxx xx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xagistrátu města Plzně pod čj. MMP/135154/15 o řádnou plnou moc dokládající zastoupení své osoby v daném řízení o správním deliktu společností FLEET Coxxxxxx xxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xodání byla doručena jak žalobci, tak společnosti FLEET Control, s.r.o. Dne 29. 6. 2015 byla Magistrátu města Plzně předložena kopie plné moci datované xxx xx xx xxxxx
xxx xxx xx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxtníkem řízení“, podle § 88 odst. 1 správního řádu Krajskému úřadu Plzeňského kraje. Dne 5. 10. 2015 pod zn. DSH/12168/15 Krajský úřad Plzeňského xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xrajského úřadu bylo zasláno jak žalobci, tak společnosti FLEET Control, s.r.o.
Žádostí o uplatnění opatření proti nečinnosti, datovanou dne 15. 1. xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxtí ve věci sp zn. SZ MMP/107345/15. Usnesením ze dne 16. 2. 2016, čj. DSH/1765/16, Krajský úřad Plzeňského kraje žádosti žalobce o ochranu před nečinnosxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxání odporu vyvstaly mezi žalobcem a žalovaným otázky:
a)
zda bylo podání odporu včasné a
b)
zda bylo podání odporu učiněno oprávněnou osobou.
Ad
vxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xpisová značka. Žalovaný věc totiž původně vedl pod sp. zn. SZ MMP/035971/15. Touto spisovou značkou byla opatřena výzva k úhradě určené částky i výzva k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xa sp. zn. SZ MMP/107345/15.
Zástupce žalobce nedopatřením uvedl na odporu sp. zn. SZ MMP/035971/15, která byla žalovaným užívána před zahájením řízxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xednání vedeného pod sp. zn. SZ MMP/035971/15. Na základě sdělení žalovaného ze dne 12. 6. 2015, čj. MMP/124575/15, žalobce seznal, že odpor byl podán s vxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx že odpor směřoval do příkazu sp. zn. SZ MMP/107345/15 a žádal o jeho akceptování.
Krajský úřad Plzeňského kraje ve svém sdělení ze dne 5. 10. 2015, sp. zxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xx xxxxx x xx x xxxx xxx xx xxxělo vadou. Pokud byl žalovanému doručen odpor směřující k věci, v níž nebyl žádný příkaz vydán, měl žalovaný podle § 37 odst. 3 správního řádu vyzvat žalxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxní ze dne 12. 6. 2015, čj. MMP/124575/15, jako výzvu k odstranění vady podání a vadu odstranil. Žalovaný tak měl mít odpor za řádně podaný a pokračovat v říxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxec neuvedl. I v takovém případě by správní orgán účastníka řízení vyzval k odstranění vady podání. Nelze tedy zhoršovat postavení žalobce jen proto, že xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxěna a spisová značka doplněna, správní orgán by na podání hleděl jako na učiněné toho dne, kdy bylo původně podáno (a to i přes vadu, kterou trpělo). Správxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx x9. 6. 2015.
Žalovanému mělo být zřejmé, do jakého příkazu odpor žalobce směřuje. Příkaz byl jen logickým vyústěním úkonů před zahájením řízení, kterx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxechny správní orgány činí úkony před zahájením řízení o správním deliktu provozovatele vozidla pod totožnou spisovou značkou, pod kterou následně vexxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xe každý účastník si změny spisové značky ihned všimne. Žalovaný by měl ale plnit své povinnosti stanovené správním řádem a vyzývat účastníky k odstraněxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxžby žalovaného, jakož i je nepochybné, že žalovaný byl schopen ztotožnit podaný odpor s konkrétní věcí. Žalovanému muselo být zřejmé, že odpor se vztahxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxe. Ve věci tohoto projednávaného protiprávního jednání pak byl vydán pouze jeden příkaz. Žalovaný tedy nemohl mít pochyby, na základě odporu podaného xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxudu sp. zn. III. ÚS 188/04). Dle názoru žalobce bylo zasaženo do jeho ústavních práv, neboť postup správního orgánu, který nepřihlížel k odporu jen pro fxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxzení, které taktéž vedl žalovaný (nyní vedeno pod. sp. zn. SZ MMP/190743/15), došlo taktéž k pochybení při podání odporu a odpor byl uznán a v řízení pokrxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxnou osobou žalobce uvedl, že žalovaný ve výzvě k doplnění podání nijak nespecifikoval, jak má řádná plná moc dle jeho názoru vypadat nebo v čem spočívá vaxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxedeno, že plná moc je udělena k zastupování ve správním řízení ve věci podezření ze spáchání deliktu. Vzhledem k tomu, že řízení vedené pod sp. zn. SZ MMP/xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xyla k prokázání zmocnění dostačující.
Pokud žalovaný stále shledával doloženou plnou moc vadnou, měl žalobce opětovně vyzvat k odstranění vady podxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxnit, nikoliv uvést pouze to, že je zapotřebí doložit „řádnou“ plnou moc. Žalobce již dříve žalovanému doložil plnou moc se sp. zn. SZ MMP/035971/15, na kxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xlné moci.
Krajský úřad Plzeňského kraje se pak ve svém sdělení ze dne 5. 10. 2015, sp. zn. ZN/1824/DSH/15, odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xen k úkonům v řízení vedeném pod jednou spisovou značkou, nikoliv v následném řízení, kde se spisová značka změnila. Krajský úřad pak uvedl: „
Uvádí-li txxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxc xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xeliktu provozovatele vozidla
.“.
Žalobce se s tímto názorem krajského úřadu nemůže ztotožnit. Pohlédne-li žalobce na jím udělenou plnou moc optikox xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx že plná moc je udělena pro řízení o správním deliktu, může v souladu s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 4. 2015, čj. 1 As 9/2015-27, vyvstat oxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx k odstranění vady podání, přitom v takové výzvě musí jasně specifikovat, v čem spatřuje vadu plné moci a jak vadu odstranit. Takové výzva ale nebyla doruxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxení, tedy přiznat zástupci účastníka spíše větší rozsah jeho oprávnění zastupovat účastníka. Bylo-li žalovanému zřejmé, že je plná moc udělena pro říxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xako řádnou, neboť plnou mocí bylo jasně prokázáno, že žalobce chce být svým zástupcem v řízení o správním deliktu provozovatele vozidla zastoupen.
V xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xečinný, když příkaz nezrušil a nepokračoval v řízení.
IV. Vyjádření žalovaného správního orgánu
Magistrát města Plzně se k žalobě písemně vyjádřxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxaný v dané věci plně setrvává na svém názoru, že řízení, k němuž žalobce podal předmětnou žalobu, je ukončené pravomocným rozhodnutím (příkazem), protx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx být vydáno žádné další rozhodnutí. S ohledem na skutečnost, že žalobce v žalobě zopakoval svou argumentaci, na kterou již bylo reagováno Krajským úřadxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxem se Magistrát města Plzně plně ztotožňuje, odkazuje ve věcné rovině svou argumentaci k tomuto usnesení. Žalovaný navrhuje, aby soud žalobu zamítl.
xx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxovaného správního orgánu k žalobě.
VI. Posouzení věci krajským soudem
Podle § 150 odst. 3 věty prvé správního řádu proti příkazu může ten, jemuž se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xokračuje. Aby došlo ke zrušení příkazu a pokračování řízení, je z uvedeného ustanovení zřejmé, že odpor musí být podán v zákonné lhůtě a osobou k tomu oprxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xx xxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxaný, že však nebylo prokázáno, že byl podán osobou k tomu oprávněnou. Jedna z kumulativních podmínek tedy splněna byla, druhá nikoliv.
xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x § 10 nezajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená xxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxze pokud učinil nezbytné kroky ke zjištění pachatele přestupku a
a)
nezahájil řízení o přestupku a věc odložil, protože nezjistil skutečnosti odůvodxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
Přezkoumávaná věc se skládá ze dvou fází. Správní orgán nejprve činil nezbytné kroky ke zjištění pachatele přestupku (pod sp. zn.
SZ MMP/035971/15
) a pxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx
xx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxnem prvé fáze bylo odložení věci, prvním úkonem druhé fáze bylo vydání příkazu.
Při výše uvedeném postupu činil správní orgán i účastník řízení řadu úxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxelný, stát úkonem dostatečně srozumitelným.
K včasnosti odporu soud uvádí, že odpor proti příkazu lze podat ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu (§ xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx x. 2015. Podání datované dne 5. 6. 2015 bylo učiněno v zákonné lhůtě pro podání odporu. Je ovšem skutečností, že toto podání bylo vadné: brojilo proti věci xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdežto správní řízení o správním deliktu provozovatele vozidla podle § 125f zákona o silničním provozu bylo vedeno pod sp. zn. SZ MMP/107345/15. Součxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xěl správní orgán podle názoru soudu v podstatě dvě možnosti: buď podání i s touto zřejmou vadou akceptovat (a učinit o tom úřední záznam), anebo vyzvat poxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xšak pojal sdělení Magistrátu města Plzně o založení podání ke spisovému materiálu jako výzvu k odstranění vady a v reakci na tento úkon správního orgánu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxal k odstranění vady podání, má zdejší soud za to, že podáním datovaným dne 19. 6. 2015 byly odstraněna vada podání datovaného dne 5. 6. 2015, a to s účinky kx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxeba hledět jako na včas podaný.
Pro úplnost soud jen suše konstatuje, že žalovaný nereagoval na výtku žalobce, že v jiném řízení před žalovaným došlo txxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxr proti příkazu může podat ten, jemuž se povinnost ukládá (§ 150 odst. 3 věta prvá správního řádu). I k podání odporu si účastník řízení samozřejmě může zxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxtrát města Plzně dne 26. 6. 2015 pod sp. zn. SZ MMP/107345/15, čj. MMP/142298/15, vyzval k doplnění podání společnosti FLEET Control, s.r.o., ze dne 19. xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xádu k doplnění předmětného podání o řádnou plnou moc, a to ve lhůtě stanovené v přiloženém usnesení. Správní orgán sdělil, že pokud nedojde ani po této výxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxění podání byla doručena jak žalobci, tak společnosti FLEET Control, s.r.o.
Dne 29. 6. 2015 byla Magistrátu města Plzně předložena kopie plné moci daxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxného pod
spisovou značkou SZ
MMP/035971/15
“. K tomu se Krajský úřad Plzeňského kraje ve sdělení ze dne 5. 10. 2015, zn. DSH/12168/15, vyjádřil tak, že uxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xa „věc podezření ze spáchání deliktu“, vztahuje se tato plná moc právě a jen na fázi prověřování přestupku, nikoliv na případné následné řízení o správnxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxmítá-li žalobce, že výzva k doplnění podání nebyla konkrétní, pak je třeba vzít v úvahu celý kontext. Příkaz Magistrátu města Plzně ze dne 29. 5. 2015 je oxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vady podání, se jednoznačně uvádí, že věc vedená pod sp. zn. SZ MMP/035971/15 byla dne 27. 5. 2016 odložena, a že vzhledem k tomuto, kdy v této věci nebyl vyxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxoru tak, že v odporu podaném dne 5. 6. 2015 bohužel omylem uvedl nesprávnou spisovou značku, a sice SZ MMP/035971/15, a že uvedený odpor směřoval proti přxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxplnění podání ze dne 19. 6. 2015 „o řádnou plnou moc prokazující oprávnění v dané věci za účastníka řízení jednat a činit úkony“. Za těchto okolností, kdy xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxx x xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxho orgánu ze dne 26. 6. 2015 k doplnění podání za dostatečně srozumitelnou a určitou. Pokud podateli odporu tyto atributy předmětné výzvy chyběly, nic mx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxle něhož správní orgán v souvislosti se svým úkonem poskytne dotčené osobě přiměřené poučení o jejích právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povazx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xohl přistupovat k naplnění poučovací povinnosti vůči
dotčeným osobám svévolně, správní orgán je limitován zejména zásadou nestranného
přístupu vxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx x x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xotčená
osoba, resp. ta která kategorie dotčených osob, se svými právy a povinnostmi sama
obeznámena a do jaké míry s nimi potřebuje být seznámena prosxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxvána advokátem, resp. právnickou osobou, za niž v řízení
vystupuje podle § 30 osoba s právnickým vzděláním, než osobu, která advokátem zastupována
nxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx. Zdejší soud výše uvedené zásadě rozumí tak, že rámcovější může být poučení adresované někomu, kdo se právním poradenstvím v předmětných věcech zabývx xxxxxxxxx x xx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxkovi.
Potížím by se zřejmě bylo možno vyhnout i tím, že by věc, o níž se jedná, nebyla označována toliko spisovou značkou, nýbrž i určitým slovním vyjádxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx podaný, když omyl, který v něm byl uveden, byl následně opraven. Naproti tomu se soud v podstatě ztotožňuje s žalovaným správním orgánem (a Krajským úřaxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x.r.o., zastupovat žalobce i v řízení o správním deliktu provozovatele vozidla vedeném pod sp. zn. SZ MMP/107345/15. S ohledem na nesplnění druhé z kumuxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxtace nebyla žaloba shledána důvodnou, soud ji podle § 81 odst. 3 s. ř. s. zamítl.
Úspěšný žalovaný správní orgán náhradu nákladů řízení neuplatnil, a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxu týdnů po jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nexxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxberová