10 A 93/2015 - 88

Životní prostředí - ostatní

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Judikatura (1)
xx x xxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx JUDr. Věry Balejové a soudkyň Mgr. Kateřiny Bednaříkové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci žalobců a) obce Přísečná, se sídlem Přísečná, Přísečná č. px xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxm se sídlem Tábor, Příběnická 1908, proti žalovanému Ministerstvu životního prostředí, se sídlem Praha 10, Vršovická 65, za účasti osoby zúčastněné nx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx5/24, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 3. 2015, č. j. 27/510/15 1244/ENV/15,
takto
:
I.
Rozhodnutí Ministerstva životního prostřxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xrušují
a věc
se vrací
žalovanému k dalšímu řízení.
II.
Žalovaný
je povinen
zaplatit žalobcům na náhradě nákladů řízení částku 27 731 Kč do třiceti dnx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx řízení.
Odůvodnění:
Rozhodnutím ze dne 31. 3. 2015, č. j. 27/510/15 1244/ENV/15 (dále jen „napadené rozhodnutí“), vydaným podle § 90 odst. 5 zákonx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen „orgán ochrany ovzduší“) ze dne 12. 11. 2014, č. j. KUJCK 66003/2014/xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxch předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), povolen provoz stacionárního zdroje znečišťování ovzduší „CARTHAMUS, a. s. – Energoblok Domoradicxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxkteristika povolovaného zdroje a podmínky jeho povolení.
Proti rozhodnutí žalovaného podali žalobci včasnou žalobu ke Krajskému soudu v Českých Bxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xvádí, že byl v důsledku napadeného rozhodnutí zkrácen v právu na samosprávu, a žalobce c) uvádí, že byl zkrácen též na právu na ochranu zdraví a na příznivx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxřejným zájmem a neodpovídá okolnostem daného případu. Žalobci odkazují na § 12 odst. 4 písm. f) zákona o ochraně ovzduší, podle kterého rozhodnutí o povxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxm nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění. Doprava paliva a odvoz popelovin ze zdroje jsou podle žalobců jexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxje a objem odvážených popelovin ze zdroje jednoznačně vliv na úroveň znečištění ovzduší.
Žalobci poukazují na předchozí postup žalovaného, který sxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xe dne 4. 6. 2013, č. j. KUJCK 30278/2013/OZZL, kterým byl povolen osobě zúčastněné na řízení provoz energobloku do 31. 12. 2014 s podmínkou, že musí být přx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x x x2 odst. 4 písm. f) zákona o ochraně ovzduší neřeší. Žalobci poukazují též na jiná předchozí rozhodnutí žalovaného, v nichž konstatoval, že orgán ochranx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxpravy paliva.
Žalobci poukazují na argumentační obrat žalovaného, který nyní v napadeném rozhodnutí uvádí, že podmínka dopravy paliva do energoblxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx Podle žalovaného není nutné tuto podmínku znovu přebírat do povolení provozu stacionárního zdroje. Žalobci mají za to, že žalovaný porušil zásadu, abx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxažují žalobci za nedostatečnou, neboť odvoz popelovin ze zdroje řeší nejednoznačně pouhým odkazem na uzavřené kontejnery.
Žalobci namítají porušxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxx 59333/2014 OZZL, o tom, že není účastníkem řízení, nebylo doručeno přímo jemu, ale jeho zástupci - advokátovi, který jej však v řízení nezastupoval.
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxjednal. Žalobci tak neměli možnost nahlížet do spisu, ani se vyjádřit k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 správního řádu. Po jejich vyloučení z říxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xosouzení zdroje znečišťování ovzduší ze dne 10. 10. 2014. Žalobci se stali účastníky řízení až na základě svého odvolání proti usnesením, kterými byli xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve věci povolení provozu stacionárního zdroje, ovšem v prvostupňovém řízení jim bylo znemožněno činit úkony a uplatňovat svá procesní práva (nahlížexx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxí a z povahy xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxěrný, účelový a šikanózní postup orgánu ochrany ovzduší, který již z předchozího řízení věděl, že žalobce b) byl uznán odvolacím orgánem za účastníka řxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxodů a je v rozporu s § 68 odst. 3 správního řádu. Tuto námitku vypořádal žalovaný s tím, že pokud v době vydání prvostupňového rozhodnutí byli žalobci vylxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxé. Podle žalobců je tento názor nezákonný a je v rozporu s právem na spravedlivý proces.
Žalobci též rozporují, že správní orgány neakceptovaly připoxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tím, že pro tento postup neshledal správní orgán důvody, je podle žalobců nedostačující. Stanovená doba provozu do 31. 12. 2016 je podle žalobců v rozpoxx x x xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xozhodnutí.
Žalobci poukazují na to, že v době vydání prvostupňového rozhodnutí bylo zrušeno rozhodnutí a věc byla vrácena k dalšímu řízení ve věci poxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxlečnost KOMAXO BIOENERGO, s. r. o. I přes tuto skutečnost orgán ochrany ovzduší ve svém rozhodnutí uvedl, že provoz třídění, drcení a sušení dřevní štěpxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xodle žalobců je však toto tvrzení rozporné se zákonem, neboť nelze vydat povolení na provoz spalovací zdroje znečišťování ovzduší, aniž by byly stanovxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx byly známy parametry přípravy štěpky a jejího dovozu. Tyto činnosti mají jednoznačně vliv na úroveň znečištění ovzduší. Žalobci opakovaně odkazují nx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxedí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzováxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xe změna způsobu dopravy paliva a jiné realizované změny provozu oproti původnímu záměru posuzovanému v procesu EIA jsou významnou změnou oproti tomutx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxu energobloku měla být podle § 10 odst. 4 zákona o posuzování vlivů zveřejněna. Žalovaný označil toto pochybení orgánu ochrany ovzduší za takové, které xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx svá práva a zájmy v řízení. Orgán ochrany ovzduší byl povinen brát v úvahu obsah stanoviska o posuzování vlivů. Bez stanoviska nelze vydat rozhodnutí v žxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxostatky ve zkušebním provozu podle vyjádření ze dne 13. 8. 2014 se týkají i předmětu tohoto řízení, např. technologie chlazení provozu zdroje (viz provxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx/2015 OZZL. V něm je konstatováno, že záměr „Úpravy tepelného zdroje v Českém Krumlově – Domoradicích na spalování biomasy“ má významný negativní vliv xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxní je zcela odlišné od toho, které bylo projednáno ve zjišťovacím řízení se závěrem v roce 2009. Mimo jiné je změněna doprava paliva po vlečce na dopravu nxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxo zájmu, když uvedl, že je zde dán naléhavý veřejný zájem na výrobě a dodávce tepla a teplé vody obyvatelům Českého Krumlova. Podle žalobců zde značně přexxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxch. Podle žalobců je hlavním zájmem provozovatele a převažujícím obsahem vydaných povolení (kvantifikováno podle tržeb provozovatele) výroba dotoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxvíc tuto sušárnu provozuje jiná osoba KOMAXO BIOENERGO, s. r. o. Žalovaný uvedl, že samotný provoz energobloku podle podané žádosti není zdrojem zápacxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxmá oporu ve spisovém materiálu. Žalovaný zcela opomíjí měření koncentrace pachových látek společností EMPLA ze dne 12. 3. 2014, které prokázalo velmi xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxgobloku, a toto měření je součástí procesu EIA. Žalobci poukazují též na rozptylovou studii, v níž se konstatuje přípustná koncentrace fugitivních paxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxnky pro dopravu paliva do energobloku vyplývají z podmínky č. 23 a č. 25 stavebního povolení ze dne 3. 6. 2009, č. j. MUCK 13308/2009, a odpovídají závěru zxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x bodě č. 8 prvostupňového rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší.
K námitce žalobců, že jim bylo upřeno postavení účastníků v řízení v prvním stupni, žaloxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxdeného rozhodnutí dne 31. 3. 2015.
Žalovaný se dále stručně vyjádřil i k ostatním žalobním bodům a navrhl žalobu zamítnout pro její nedůvodnost.
Žaxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx výhradně k řízení v prvním stupni a že porušení těchto práv nemohlo být zhojeno v odvolacím řízení. Žalobci doplnili, že orgán ochrany ovzduší v prvostuxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx žalobci doplnili, že nebylo možné ignorovat požadavek inspekce na xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxatice zápachu žalobci konstatovali, že emisní limity mohly být stanoveny v prvostupňovém rozhodnutí, i když konkrétní emisní limity nejsou stanovenx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxduší.
Dne 27. 10. 2016 podala osoba zúčastněná na řízení vyjádření k žalobě. K postavení žalobců jako účastníků řízení uvedla, že poté, co jim bylo přixxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxno nové rozhodnutí podle § 101 písm. a) správního řádu. Žalobci podle § 28 odst. 2 správního řádu nepostupovali a ve stanovené lhůtě žádné úkony, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxci mohli své připomínky v řízení doplnit v rámci postupu doplnění zmeškaného úkonu podle § 28 odst. 2 správního řádu. Pak by se s těmito námitkami byl orgxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxbců na stanovení podmínek pro přípravu štěpky je neopodstatněný, neboť tato technologie není součástí energobloku provozovaného osobou zúčastněnox xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxní provozu podle zákona o ochraně ovzduší. Osoba zúčastněná na řízení trvá na tom, že provoz linek třídičky, drtičky a sušičky štěpky třetí osobou a doprxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxnutí o povolení provozu. Otázka dopravy paliva navíc byla již pravomocně vyřešena ve stavebním řízení.
Pokud jde o namítaný zápach, tak osoba zúčastxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxpachu je sušárna štěpky. Tu však neprovozuje osoba zúčastněná na řízení a není ani předmětem tohoto řízení. K námitce porušení § 10 zákona o posuzování vxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xx x xx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx vyplynuly pro nyní projednávanou věc následující podstatné skutečnosti: Ve správním spise je založena žádost osoby zúčastněné na řízení o vydání povxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxise je založen protokol o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce č. AM 921402 ze dne 26. 5. 2014. Měření bylo provedeno na objednávku osoby zxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxující údaje a vyhodnocení provozu ze dne 10. 10. 2014 zpracované Ing. Z. K. a Ing. J. D.
Podáním ze dne 1. 10. 2014 se do řízení jako účastník přihlásil žalxxxx xxx xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxolání.
Dne 13. 10. 2014 bylo do spisu doloženo vyjádření České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu České Budějovice ze dne 8. 10. xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozu vydat na dobu určitou do 31. 12. 2015. Dne 7. 11. 2013 byl do spisu doložen protokol o kontrolním zjištění ze dne 4. 11. 2013 o výsledku kontroly, ktxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx x xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxisní limity CO, NO
x,
SO2 a TZL.
Podáním ze dne 16. 10. 2014 se do řízení přihlásil jako účastník řízení žalobce a) s tím, že současně podal k žádosti vyjxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx ochrany ovzduší vydáno usnesení o tom, že žalobce a) není účastníkem řízení. Dne 6. 11. 2014 žalobce a) opakovaně nahlížel do spisu.
Dne 21. 10. 2014 se xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx 10. 2014 vydal orgán ochrany ovzduší usnesení o tom, že žalobce c) a jeho manželka nejsou účastníky řízení. Proti tomuto usnesení podali žalobce c) a jehx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxezené připomínky. Dne 29. 10. 2014 byly předloženy dva výtisky přepracovaného provozního řádu. Konečná verze provozního řádu ve dvou výtiscích byla oxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx
xxx xxx xxx xxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxdle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší povolil provoz stacionárního zdroje znečišťování ovzduší „CARTHAMUS, a. s. – Energoblok Domoradice“ xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxí. V rozhodnutí je formulováno devět podmínek. V odůvodnění rozhodnutí se orgán ochrany ovzduší vypořádal s připomínkami inspekce v jeho vyjádření, pxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xvzduší sám neshledal důvody pro zkrácení doby vydání povolení oproti době uvedené v žádosti. Orgán ochrany ovzduší v rozhodnutí shrnul procesní vývoj xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx odvolání proti usnesení o nepřiznaném účastenství. Orgán ochrany ovzduší konstatoval, že provozem energobloku je ovzduší nepochybně ovlivňováno, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ochrany ovzduší uvedl, že emisní limity byly stanoveny v souladu s rozptylovou studií. Obsah provozního řádu byl upraven podle pokynů orgánu ochrany oxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxému vjemu. Spalovat lze pouze za optimálních podmínek a vždy za použití technologií ke snižování emisí. Provozovatel je povinen v areálu dodržovat posxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxní limity v posuzovaném území překračovány. Pokud jde o změny, které budou předmětem posouzení podle zákona o posuzování vlivů, tak orgán ochrany ovzdxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xozhodnutí je provozní řád energobloku.
xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxem řízení tak, že je účastníkem řízení ve věci povolení provozu spalovacího zdroje energobloku do 31. 12. 2016. Toto rozhodnutí bylo žalobci b) doručenx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xx14.
Sdělením ze dne 4. 12. 2014 informoval orgán ochrany ovzduší podle § 75 odst. 3 správního řádu veřejnou vyhláškou, že na rozhodnutí ze dne 12. 11. 2xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxka řízení žalobci b). Toto sdělení bylo adresně doručeno osobě zúčastněné na řízení a žalobci b).
Rozhodnutím ze dne 2. 12. 2014, č. j. 1835/510/14 795xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze dne 18. 12. 2014, č. j. KUJCK 73453/2014/OZZL, rozhodl orgán ochrany ovzduší opakovaně o tom, že žalobce c) a jeho manželka nejsou účastníky ve věci poxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdnutím ze dne 22. 1. 2015, č. j. 64/510/15 2818/ENV/15, žalovaný změnil rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší o tom, že žalobce c) a jeho manželka nejsou účaxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxnámeno dne 23. 1. 2015.
Rozhodnutím ze dne 5. 12. 2014, č. j. 1924/510/14 85336/ENV/14, zrušil žalovaný rozhodnutí o nepřiznání postavení účastníka xxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxlobce a) je účastníkem řízení ve věci povolení provozu spalovacího zdroje energobloku do 31. 12. 2016. Toto rozhodnutí bylo žalobci a) oznámeno dne 16. xxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxnil dne 8. 12. 2014, žalobce a) dne 16. 12. 2014 a žalobce c) dne 16. 12. 2014. Rozhodnutím ze dne 23. 12. 2014, č. j. KUJCK 74179/2014/OZZL, orgán ochrany ovxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejný zájem.
Žalovaný řízení o odvolání usnesením ze dne 12. 1. 2015 přerušil do 28. 2. 2015 za účelem dosažení dohody mezi účastníky; tento postup sxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxhu napadeného rozhodnutí se podává, že provoz energobloku byl již jednou dočasně povolen, a to rozhodnutím ze dne 4. 6. 2013, č. j. 30278/2013/OZZL, na dxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx OP-65-2012 ze dne 24. 11. 2012 a rozptylová studie z roku 2013. Žalovaný zdůraznil, že předmětem řízení není příprava paliva. Předmětem je pouze provoz xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxerého mohli v řízení učinit zmeškané úkony. Vzhledem k tomu, že žalobci nebyli v době vydání prvostupňového rozhodnutí považováni za účastníky řízeníx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxekce. Pokud jde o podmínku odvozu popelovin ze zdroje, tak ta je upravena v podmínce č. 8 prvostupňového rozhodnutí. Pokud jde o dopravu paliva, tak tu poxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xprovozněné železniční vlečce. Proto žalovaný nepovažoval za nutné tuto podmínku přebírat znovu do prvostupňového rozhodnutí.
Jakékoliv neoprávxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxdření krajského úřadu ze dne 13. 8. 2014, které poukazuje na významné změny záměru, které vyžadují nové posouzení podle zákona o posuzování vlivů, pak txxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xošlo ke změně okolností, rozhodnutí o povolení provozu energobloku by bylo změněno z úřední povinnosti. Nezveřejnění žádosti podle § 10 odst. 4 zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxovacího řízení ze dne 18. 2. 2009, jehož požadavkům je v přezkoumávaném rozhodnutí vyhověno.
K námitce zápachu žalovaný uvedl, že samotný provoz enexxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xde o požárně bezpečnostní riziko, takto se podle žalovaného netýká provozu energobloku. Požáry nevznikly v minulosti na energobloku, nýbrž na zdroji xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxílohy č. 12 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně oxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xterým bylo vydáno stavební povolení pro stavbu „Úpravy tepelného zdroje v Českém Krumlově – Domoradicích na spalování biomasy“ na vymezených pozemcíxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxe tepelného zdroje v Českém Krumlově – Domoradicích“ nebude posuzován podle zákona o posuzování vlivů za stanovených podmínek.
K vlastnímu procesnxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxx6, č. j. 10 A 93/2015 – 59, rozhodl krajský soud o tom, že tato společnost není osobou zúčastněnou na řízení. Proti uvedenému usnesení podala tato společxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxí spisového materiálu pokračoval krajský soud v řízení bez této osoby.
Podáním ze dne 27. 10. 2016 osoba zúčastněná na řízení vznesla vůči krajskému sxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxost KOMAXO BIOENERGO, s. r. o. o probíhajícím soudním řízení a aby ji vyzval ke sdělení, zda bude uplatňovat postavení osoby zúčastněné na řízení. To osoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxovoz třídičky, drtičky a sušičky dřevní štěpky), pak se nejedná o činnost související s jejím provozem, nýbrž s provozem společnosti KOMAXO BIOENERGOx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx r. o. není osobou, která by byla přímo dotčena na svých právech a povinnostech vydáním přezkoumávaných rozhodnutí, resp. jejich zrušením, proto k jejíxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnnosti výlučně osobě zúčastněné na řízení, přičemž z toho vyplývá požadavek, aby tato osoba plnění povinností k ochraně ovzduší proti znečišťování zaxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxoženým v přezkoumávaných rozhodnutích. Z přezkoumávaných rozhodnutí společnosti KOMAXO BIOENERGO, s. r. o. žádné přímé povinnosti nevyplývají. Poxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx BIONENERGO, s. r. o. jako dodavatel štěpky pro spalovnu biomasy, pak se bude jednat toliko o soukromoprávní povinnost. Existence přezkoumávaných sprxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx společnost nesplňuje podmínky pro přiznání postavení osoby zúčastněné na řízení, a proto ji krajský soud podle § 34 odst. 2 s. ř. s. neobesílal.
Krajxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxního orgánu (§ 75 s. ř. s.).
Žaloba je důvodná.
Krajský soud se nejprve zabýval tím, zda žalobci nebyli zkráceni na svých právech jakožto účastníci xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxožněno činit procesní úkony ve věci. Žalobci tvrdí, že s nimi nebylo jednáno, že nemohli nahlížet do spisu, přitom spis byl doplněn o nové podklady, že se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxtě předtím, než došlo k jejich vyloučení z řízení.
V dané věci je rozhodné, že všichni žalobci se do řízení přihlásili jako účastníci řízení podle § 27 oxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xím, že usnesením rozhodl o tom, že účastníky řízení nejsou. Následně orgán ochrany ovzduší postupoval podle § 28 odst. 1, věty poslední správního řádu dxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxvolání. Žalovaný nakonec všem třem žalobcům postavení účastníka řízení přiznal.
Žalobce b) byl jako účastník řízení uznán rozhodnutím žalovaného xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxo bylo žalobci b) doručeno dne 21. 11. 2014. Žalobce xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxou vyhláškou ze dne 4. 12. 2014. Žalobci a) a c) byli za účastníky řízení uznáni později. Žalobce a) byl uznán účastníkem řízení až usnesením orgánu ochraxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxl uznán účastníkem řízení až rozhodnutím žalovaného ze dne 22. 1. 2015 (poté, co první usnesení o neúčastenství bylo žalovaným zrušeno a věc byla vrácenx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxní žalovaný změnil druhé usnesení o neúčastenství žalobce tak, že je účastníkem řízení). Krajský soud předně žalovanému vytýká nejednotný postup v řexxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxst. 1 písm. c) správního řádu a sám rozhodl o tom, že osoba je účastníkem řízení. Postup podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu, kterým žalovaný usnesxxx xxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xokud k tomu měl dostatečné podklady. Jinými slovy řečeno, žalovaný měl nahradit chybějící úvahy orgánu ochrany ovzduší a přímo změnit usnesení tak, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxla proti tomuto usnesení odvolání, jemuž bylo vyhověno, a mezitím zmeškala úkon, který by jako účastník mohla učinit, je oprávněna tento úkon učinit do xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxté, co již bylo vydáno prvostupňové rozhodnutí. Žalobci a) a c) byli do řízení jako účastníci vráceni dokonce až poté, co již bylo zahájeno řízení o odvolxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx 16. 12. 2016. Je otázkou, zda žalobce c) nepodal odvolání předčasně, neboť do řízení byl vrácen jako účastník až rozhodnutím žalovaného ze dne 22. 1. 201xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxení učinit úkony, které mezitím v důsledku mylného rozhodnutí o neúčastenství zmeškal. Správní orgán je pak povinen o takový úkon doplnit řízení. Zmešxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxanému prvostupňovému rozhodnutí, v němž mimo jiné namítali i to, že nemohli uplatňovat práva v řízení v prvním stupni a že z toho důvodu má být prvostupňoxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxcesních právech nebyli, neboť byli oprávněni podle § 28 odst. 2 správního řádu učinit úkony v řízení a podat odvolání. Ve vyjádření k žalobě žalovaný koxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxmítnout tvrzení žalovaného, že zmeškané prvostupňové úkony (např. podle § 36 odst. 3 správního řádu) mohly xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx
Osoba zúčastněná na řízení se domnívá, že žalobci měli doplnit podle § 28 odst. 2 ve spojení s § 41 odst. 6, věta druhá správního řádu zmeškané úkony v říxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xodle § 101 písm. a) správního řádu. Podle osoby zúčastněné na řízení je věc nutno vykládat tak, že pokud žalobci sami žádné úkony v řízení nedoplnili, pax xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxu je formulováno tak, že účastník je oprávněn učinit zmeškaný úkon do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o účastenství. V okamžiku, kdy orgán ochrany ovzxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxní vrácen ode dne 21. 11. 2014, v řízení učinil zmeškané úkony podle § 28 odst. 2 správního řádu. Žalobce b) při doplnění zmeškaných úkonů zvolil přímo cexxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xšechny zmeškané úkony měli žalobci učinit v patnáctidenní lhůtě ode dne oznámení, že se opět stali účastníky řízení tak, aby mohlo být provedeno nové říxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a zmeškané úkony učinili. Krajský soud však považuje daný výklad za příliš striktní a ve výsledku znamenající popření jakékoliv odpovědnosti orgánu oxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
xx xxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a povinnostech (§ 4 odst. 2 správního řádu).
Žalobci stavějí svoji argumentaci především na tom, že neměli možnost uplatnit svá procesní práva podlx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x xx xxxx. 3 správního řádu je správní orgán povinen účastníky řízení sám vyzvat, aby se k podkladům rozhodnutí vyjádřili. Pokud je tak správní orgán povinen učxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxí vyloučil a kteří se do řízení vrátili až na základě odvolání podle § 28 odst. 2 správního řádu. Jakýkoliv jiný výklad by byl neproporcionální, nešetříxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xituaci, kdy již bylo vydáno prvostupňové rozhodnutí, by tedy jako první úkon orgánu ochrany ovzduší vůči účastníkům vráceným do řízení podle § 28 odst. x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x výzvou, že se mohou podle § xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxlnění zmeškaných úkonů podle § 28 odst. 2 správního řádu. V situaci, kdy žalobci byli poškozeni již tím, že byli neprávem vyloučeni jako účastníci z řízxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxškaných úkonů přenechat toliko na účastnících. Teprve pokud by žalobci příslušné poučení a návod k postupu obdrželi a přesto by jej nerespektovali a poxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xituace však v projednávané věci nenastala.
Jinými slovy řečeno, ve vzniklé situaci neměl orgán ochrany ovzduší zůstat pasivní a měl být účastníkům řxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxx xe se ve lhůtě podle § 28 odst. 2 správního řádu rozhodli jako zmeškaný úkon učinit přímo odvolání a v něm se domáhali toho, aby jim bylo umožněno v řízení prxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xx xxxxx
xxx xx xxxxxx x xxxxbcům a) a c) nebylo možno uvažovat o doplňování zmeškaných úkonů v rámci řízení prvostupňového, neboť to se již přeneslo do fáze řízení odvolacího. V tétx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxdnutí a vrácení věci k novému projednání tak, aby bylo v opakovaném řízení řádně jednáno i s účastníky, kterým orgán ochrany ovzduší původně postavení úxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxesních právech, neboť žalobci byli připraveni o možnost uplatňovat svá práva před správním orgánem prvého stupně. Přišli tak o jednu instanci, která bx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxám co přezkoumávat, neboť nebyly v prvostupňovém rozhodnutí vypořádány. Uvedeným postupem došlo k popření zásady dvojinstančnosti správního řízenxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxí věci, ale je také cestou k nápravě a odstranění vad,
které se vyskytly v řízení před prvním stupněm
“. V rozsudku ze dne 26. 9. 2007, č. j. 5 As 81/2006 - 62, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxhodnutí správního orgánu
prvního stupně řádným opravným prostředkem, k jehož přezkoumání je povolán správní úřad
vyššího stupně. Podstatou opravxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxmci přezkoumávání rozhodnutí se nevytváří nová skutková nebo právní zjištění, ale pouze
se ověřuje správnost a zákonnost zjištění získaných v řízenx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxosti.
Žalobce a) a c) ve svých podáních, kterými se domáhali postavení účastníka řízení, podali ve věci vyjádření a formulovali připomínky k podané žxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xztahu k nutnosti stanovení podmínky o dopravě paliva toliko po železnici, dále ve vztahu k přípravě štěpky a k obsahu provozního řádu atd. Byly též přiloxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xpolečnosti Odour a další listiny. Žalobci měli právo, aby tyto jejich připomínky byly vypořádány v prvostupňovém rozhodnutí. Dále měli právo na nahlíxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxlady řízení a vyjádřit se k nim. Případně podané vyjádření by opět orgán ochrany ovzduší byl povinen vypořádat.
Krajský soud tak činí závěr, že v řízenx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxolik zásadní, že způsobuje nezákonnost vydaných správních rozhodnutí.
Ačkoliv krajský soud ruší věc pro těžkou procesní vadu, která bude znamenat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxitkám, neboť ty jsou reakcí na argumentaci žalovaného a jejich vypořádání může případně předejít opakování stejného pochybení ze strany správních orxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxy paliva do zdroje, a to výlučně po železnici. Dále poukázali na neurčitost podmínky o odvozu popelovin. Podle žalobců jde o činnost související s provoxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
Podle § 12 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší platí, že povolení provozu obsahuje závazné podmínky pro provoz stacionárního zdroje, kterými jsou podle xxxxx xx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxv na úroveň znečištění
. V povolení provozu stacionárního zdroje tak lze upravit podmínky pro činnosti a provoz technologií, které nejsou přímo součásxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx spalovny nepochybně i doprava paliva a odvoz popelovin.
V prvostupňovém rozhodnutí je v podmínce č. 8 uvedeno, že shromažďování a expedice popelovix xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxidence. Uvedená podmínka se krajskému soudu nejeví jako nejednoznačná. Naopak je z ní patrné, že jediným způsobem, jak může osoba zúčastněná na řízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxřených kontejnerech nebo jakýmkoliv jiným způsobem.
Pokud jde o samotnou dopravu paliva do zdroje, tak se krajský soud ztotožňuje se žalobci, že nenx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
Stavební povolení sleduje stanovení podmínek pro provedení stavby, a pokud je to třeba, i pro její užívání. Podmínkami zabezpečí ochranu veřejných xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xžívání stavby, popřípadě technických norem [§ 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)].
Povolení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxe tak, aby nedocházelo k ovlivnění ovzduší nad nezbytnou míru. Je zřejmé, že ne v každém povolení provozu stacionárního zdroje je nutné uvést všechny poxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxávních předpisů a které jsou ve vztahu ke konkrétnímu zdroji opodstatněné.
V daném konkrétním případě je doprava paliva do zdroje, byť prováděná jinxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xčelem předcházení ovlivňování úrovně znečištění ovzduší není vhodné stanovit podmínku o dopravě paliva přímo v povolení provozu zdroje.
Pokud budx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxduší stanovit a nelze se spokojit pouze s odkazem na podmínku již zakotvenou ve stavebním povolení. Odkaz na tuto podmínku byl navíc uveden pouze v odůvoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxrojem ovlivnění úrovně znečištění ovzduší, pak je to právě orgán ochrany ovzduší, který má takovou podmínku stanovit a posléze její dodržování v souvixxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xchraně ovzduší se orgán ochrany ovzduší nemůže zbavovat poukazem na to, že dodržení podmínky má kontrolovat stavební úřad.
Stejně tak opačně je možnxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxlení začlenit. Ovšem takovou úvahu bude muset ve svém rozhodnutí náležitě zdůvodnit, a to v kontextu vznesených námitek účastníků řízení. K tomu se dopxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxxx x byla postupem žalovaného z úřední činnosti precizována tak, aby odpovídala formulaci uvedené ve stavebním povolení z roku 2009, nutně neznamená, že dxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxení provozu bude orgán ochrany ovzduší povinen náležitě odůvodnit, a to především z hlediska účelu zákona o ochraně ovzduší. Případný prostý odkaz na txx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za poměrně nešťastné jejich vymezování prostřednictvím odkazů na podmínky vymezené již v jiných rozhodnutích. Tímto způsobem vzniká nepřehledná sixxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxení a jeho podmínek by adresátovi těchto správních xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxdné pochybnosti o obsahu a závaznosti stanovených podmínek a možné výkladové potíže stran toho, který orgán má plnění té které podmínky vymáhat apod.
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxateli zdroje energobloku, kterým je osoba zúčastněná na řízení. Jedině tato osoba by byla podmínkou vázána a byla by povinna ji při provozování zdroje dxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxou podmínkou. Veřejnoprávní odpovědnost za dodržování dané podmínky by stíhala výlučně osobu zúčastněnou na řízení.
Žalobci v tomto kontextu poukxxxxx xx xxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx drcení a sušení dřevní štěpky Domoradice“. Podle žalobců nebylo možné vydat povolení provozu pro energoblok, pokud nebyly nebo nejsou upraveny podmíxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx spolu sice související, ale podmínky jejich provozů se posuzují zvlášť, neboť tak byly podány žádosti o povolení jejich provozu. Krajský soud již konsxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xo činnost přímo související se samotným provozem energobloku. Ovšem pokud jde o samotnou výrobu a přípravu štěpky, takto je již skutečně samostatný prxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxm povolení provozu tohoto zdroje znečišťování ovzduší.
S tím souvisí i námitka obtěžujícího zápachu. Žalobci tvrdí, že ve spise není doloženo tvrzexx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxal, že zápach pochází z provozu energobloku. Z akreditovaného měření pachových látek společností Odour (protokol ze dne 22. 9. 2014) se podává, že měřexx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s kvalitou sušeného dřeva. K prokázání domnělého zdroje zápachu, by bylo nutné ověření škodlivin přímo na sušárně dřeva. Ze žalobci předloženého protxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx areálu, ve vjezdu do skladu štěpky a ve skladu štěpky. Z toho krajskému soudu vyplývá, že zjištění koncentrací pachových látek souvisí především s provxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxA bylo provedeno na objednávku osoby zúčastněné na řízení a že tato společnost sdílí výrobní areál s provozovatelem třídičky, drtičky a sušičky štěpkyx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxblok – je zdrojem zápachu. Orgán ochrany ovzduší učinil podmínkou provozu energobloku č. 3 to, že lze spalovat pouze chemicky nekontaminovanou lesní a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xři stanovení podmínek provozu energobloku pamatoval i na prevenci vzniku možného zápachu procesem spalování.
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxý soud zhodnotil, že orgán ochrany ovzduší postupoval v souladu s § 12 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší a vyžádal vyjádření inspekce k žádosti. Podle tohxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xvedla, že doporučuje požadované povolení vydat na dobu určitou do 31. 12. 2015. Krajský soud se za účelem vypořádání dané námitky zabýval tím, jakou povxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxž na vedené řízení dopadá podle § 1 odst. 2 správního řádu. Krajský soud z užitého termínu „vyjádření inspekce“ dovodil, že se má jednat o nutný podklad řxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxtu orgánu veřejné správy podle § 154 a násl. správního řádu. Takový akt není pro orgán ochrany ovzduší závazný, nýbrž spíše doporučující. Nelze přehléxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx řízení, je na orgánu ochrany ovzduší, aby se v případě odchýlení od doporučujícího vyjádření inspekce náležitě vypořádal a odůvodnil, proč tak učinilx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxloku, neboť tuto svou připomínku inspekce nikterak neodůvodnila a nedoložila. Orgán ochrany ovzduší pak konstatoval i to, že sám neshledal žádné důvoxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xvzduší považuje krajský soud za odůvodněný a i argument žalovaného o tom, že bylo vhodné koordinovat dobu, na kterou byl prodloužen zkušební provoz enexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xx xxxxskému soudu nejeví jako rozporná s § 12 odst. 7, větou první zákona o ochraně ovzduší. Podle tohoto ustanovení platí, že povolení provozu může krajský úřxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xtacionárního zdroje měla být pouhý jeden rok, tj. že jeho provoz nemohl být povolen až do 31. 12. 2016.
Žalobci taktéž výslovně namítali porušení § 10 oxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxí řízení o povolení provozu energobloku byl § 10 zákona o posuzování vlivů ještě v účinnosti. Toto ustanovení bylo zrušeno až s účinností od 1. 4. 2015. Z oxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x to dne 18. 2. 2009 pod č. j. KUJCK 35374/2007 OZZL/23-Du. Z něho se podává, že na základě provedeného zjišťovacího řízení Krajský úřad Jihočeského kraje xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxezených podmínek. Tímto dokumentem byl proces posuzování vlivů na životní prostředí ukončen. Žalobci se odvolávají na stanovisko Krajského úřadu Jixxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxloku. Toto stanovisko však není žádným relevantním xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxdiska zákona o posuzování vlivů z tohoto sdělení neplynou žádné důsledky. Krajský soud zhodnotil, že orgán ochrany ovzduší nepochybil, pokud žádost oxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxm by bylo stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle § 10 citovaného zákona.
K námitce pochybení při zveřejňování žádoxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxx účastníci přihlásili, čili by i případným chybným nezveřejněním žádosti nemohlo dojít k zásahu do jejich práv. Správní žalobu pak nelze pojímat jako
axxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xodle § 65 a násl. s. ř. s. oprávněni se dovolávat pouze nezákonnosti, která nastala v jejich právní sféře. Nejsou oprávněni osobovat si námitky vyplývaxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxx xx508/2015, tak ten byl vydán ještě před rozhodnutím žalovaného o odvolání. Výsledkem tohoto zjišťovacího řízení je závěr, že podlimitní záměr „Úpravy xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxjský úřad Jihočeského kraje dospěl k závěru, že podlimitní záměr má významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a bude proto posuzováx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxměr bude posuzován, a teprve přijaté závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle § 9a citovaného zákona ve znění ox xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxtími zkrácen v právu na samosprávu, pak tuto svoji argumentaci nespojil s konkrétním tvrzením, jakým způsobem byl na tomto svém právu zkrácen. Danou náxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxjmu, který spojil s výrobou a dodávkou tepla a teplé vody domácnostem v Českém Krumlově. Podle žalobců měl být tento veřejný zájem poměřován se zájmem na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xx14, č. j. KUJCK 74179/2017/OZZL, kterým tento orgán vyloučil odkladný účinek podaných odvolání proti prvostupňovému rozhodnutí a svůj postup odůvodxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xdvolání nade vší pochybnost vyplynula z repliky žalobců. Ostatně v rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší ze dne 12. 11. 2014 se termínem „naléhavý veřejný xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxS, může být výrok o vyloučení odkladného účinku odvolání podle § 85 odst. 2 správního řádu za určitých podmínek předmětem soudního přezkumu podle § xx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxnutí o vyloučení odkladného účinku podaných odvolání vydáno v rámci samostatného rozhodnutí ze dne 23. 12. 2014, které nebylo žalobci zvlášť napadeno xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxpadeném rozhodnutí nezabýval, neboť proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání. Žalovaný toliko konstatoval, že věc přezkoumá postupem podle § 94 x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xe míjí předmětem tohoto soudního řízení, který je vymezen obsahem prvostupňového a napadeného rozhodnutí. Výrok o vyloučení odkladného účinku podanxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx přezkoumat zákonnost správního postupu, který předcházel vydání napadeného rozhodnutí, ovšem nemůže mimo vymezený předmět soudního přezkumu přezxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxbu.
Vzhledem k tomu, že se správní orgány dopustily v řízení procesních vad, které měly vliv na zákonnost jejich rozhodnutí, zrušil krajský soud napaxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx v dalším řízení vázán závazným právním názorem krajského soudu podle § 78 odst. 5 s. ř. s. tak, jak byl vysloven shora.
O náhradě nákladů řízení bylo roxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Žalovaný, který neměl v soudním řízení úspěcxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xoplatkem ve výši 9 000 Kč a odměnou advokáta.
Náklady zastoupení spočívají v odměně za dva úkony právní služby pro každého žalobce (převzetí a přípravx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xx xx x x xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxu, ve znění pozdějších předpisů] a v náhradě hotových výdajů za dva úkony právní služby v částce 600 Kč (§ 13 odst. 3 téže vyhlášky); celkem tedy 15 480 Kč. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xdvokát je plátcem daně z přidané hodnoty, zvyšuje se nárok o částku odpovídající dani, kterou je advokát povinen z odměny za zastupování odvést podle záxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 27 731 Kč je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxí soud odkazuje na § 60 odst. 5 s. ř. s., podle něhož má osoba zúčastněná na řízení právo na náhradu jen těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněnxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxdě tak, že nemá právo na náhradu nákladů řízení. Osoba zúčastněná na řízení ani nenavrhla, aby jí z důvodů zvláštního zřetele hodných bylo přiznáno právx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xtížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.
Lhůta pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty
nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxahovat označení rozhodnutí, proti němuž
směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy
mu bylo rozhodnutí doručenxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xedná nebo jej zastupuje,
vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno
pro výkon advokacie.
Soudní poplatek xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx
na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.
Krajský soud v Českých Budějovicích
dne 4. listopadu 2016
JUDr. Věra Balejová v. r.
předsedxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty