3 As 12/2016 - 81

Stavební zákon

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
x xx xxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxelce a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Jaroslava Vlašína, v právní věci žalobkyně M. H., zastoupené Mgr. Šárkou Smetanovou, advokátkou se sídlem Pxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxí Z. K., v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 8. 12. 2015, č. j. 45 A 50/2013 – 45,
takto:
I.
Kasační stxxxxxx
xx xxxxxxx
xxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxává
náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti.
IV.
Mgr. Šárce Smetanové
se
za zastoupení žalobkyně v řízení o kasační stížnosti
přiznává
odměna ve xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxady zastoupení nese stát.
Odůvodnění:
Městský úřad Lysá nad Labem, stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), svým rozhodnutím ze dne 19. 3. 2013x xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxační přípojky na pozemcích parc. č. 621/2, 621/62 a 3476/2 v katastrálním území Lysá nad Labem. Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně dne 10. 6. 2013 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxn „napadené rozhodnutí“). Žalobkyně brojila proti tomuto rozhodnutí žalobou ke Krajskému soudu v Praze (dále jen „krajský soud“), který ji rozsudkem xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xx x xxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxjícího skutkového stavu: Osoba zúčastněná na řízení podala dne 18. 12. 2012 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby – vodovodní a kanalizační přípxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxad oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, které bylo nařízeno „
na den 12. 3. 2013 (úterý) v 9.00 hodin se schůzkou pozxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx
xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z něhož vyplývá, že se jej žalobkyně nezúčastnila. Dne 19. 3. 2013 vydal stavební úřad rozhodnutí I. stupně, které vyvěsil na úřední desce dne 25. 3. 2013 x xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xalovaný je zamítl jako opožděné.
V žalobě vůči napadenému rozhodnutí žalobkyně uvedla, že s ní nebylo jednáno jako s vlastníkem sousedního pozemku, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxsemnosti MÚ Lysá nad Labem vyvěšené na oplocení pozemku par. č. X. Z této zjistila, že územní řízení bylo zahájeno dne 6. 2. 2013, pod č. j. SÚ 5999/13, a souxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxkonalo. Žalobkyně proto navrhla zrušit napadené rozhodnutí.
Osoba zúčastněná na řízení ve vyjádření k žalobě poznamenala, že jednání proběhlo dne xxx xx xxxx x xxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxzemku. Konstatovala, že na tomto předvolání nebylo nikdy uvedeno, že by se jednání konalo na místě samém, tj. na jejím pozemku.
Žalovaný k podané žaloxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Žalobkyně tak měla právo podat včasné odvolání i zúčastnit se ústního řízení, což neučinila. K námitce neobeslání žalobkyně žalovaný uvedl, že bylo poxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx době, podle kterého platilo, že je-li v území vydán územní nebo regulační plán, doručuje se územní rozhodnutí účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxx. 2 stavebního zákona, proto jí bylo doručováno v souladu s právními předpisy veřejnou vyhláškou, jelikož řízení bylo započato před začátkem roku 2013x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxání, jak bylo uvedeno v předvolání, a na protokol zachycující jeho průběh, dokazující jeho konání.
Krajský soud nejprve konstatoval, že podle čl. II xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxizačního zákona, se (až na stanovené výjimky) dokončí podle dosavadních právních předpisů. V souladu s tím se pro doručování žalobkyni uplatnila úpraxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxslu § 85 odst. 2 písm. b) téhož zákona, dle kterého „
[ú]častníky územního řízení dále jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním sxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxní upravená v § 19 správního řádu, respektive pravidla pro doručování veřejnou vyhláškou (§ 25 správního řádu).
V dalším krajský soud zrekapituloxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úřední desce. Rozhodnutí I. stupně pak bylo vyvěšeno na úřední desce stavebního úřadu v Lysé nad Labem od 25. 3. 2013 do 10. 4. 2013. Žalobkyni tak bylo dorxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxx xx x013. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx neboť mířily na samotné umístění stavby, zatímco soud posuzoval pouze otázku, zda žalovaný porušil zákon, zamítl-li odvolání žalobkyně jako opožděnxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx. Obě se týkají § 92 odst. 3 stavebního zákona, kdy toto ustanovení bylo dle stěžovatelky zrušeno a to právě v souvislosti s řízením vedeným pod sp. zn. 5 As xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxematické, manipulovatelné a vede k obcházení účastníků řízení ze zákona. Dále stěžovatelka uvedla, že informace o místním šetření vyvěšené na oplocexx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxedla, že není také jisté, že rozhodnutí I. stupně je v textu totožné s tím, co je v současné době založeno ve spise zdejšího soudu, kdy text vyvěšený veřejnxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxch slov zjistila až po jednání u krajského soudu. Konečně poznamenala, že krajský soud se měl zabývat oběma rozhodnutími.
Usnesením zdejšího soudu zx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Stěžovatelka v tomto doplnění namítla, že krajský soud nesprávně posoudil právní otázku doručení rozhodnutí žalovaného (pozn. stěžovatelka zjexxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxí, neboť ani v jedné z písemností není takto označena. Nebyla-li přitom vedena jako účastnice řízení, nemohlo jí být rozhodnutí I. stupně doručeno veřexxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxbám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy. Pokud však stavební úřad neuvede ve svých písemnostech, kdo je účastníkem řízení, není možné klást k tížx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xdvolání do 30 dnů ode dne, kdy se o vydání rozhodnutí I. stupně dozvěděla (27. 5. 2016). Jelikož odvolání podala dne 10. 6. 2013, učinila tak včas.
Další xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxlo, byla uvedena v omyl. V oznámení nebyla stěžovatelka uvedena jako účastnice řízení a avizovaná schůzka v kanceláři byla jen pro „
zvané
“. Stěžovatelxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxán pochybil, když nesrozumitelně informoval účastníky řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona o jejich právech, neboť jim ani nedal najevo, že jsou úxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx x x 4 správního řádu, dle kterých je veřejná správa službou veřejnosti. Pokud xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxtně ztížil možnost uplatňovat její práva, následkem čehož bylo i opožděné odvolání. Krajský soud měl proto rozhodnutí I. stupně zrušit. Stěžovatelka xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xe ztotožňuje s argumentací krajského soudu. Podotkl, že o avizovaném jednání, které bylo svoláno na 12. 3. 2013 do kanceláře stavebního úřadu, se stěžoxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxu zúčastnit. Stěžovatelka tedy věděla o tom, že územní řízení v dané věci probíhá, neboť povědomost o této skutečnosti získala z oznámení o zahájení úzexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu vyhláškou. Žalovaný proto nepovažuje za věrohodné tvrzení stěžovatelky, že se o existenci územního rozhodnutí dozvěděla až dne 27. 5. 2013, tedy po sxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxní námitkou, že lhůta pro odvolání stěžovatelce počala běžet teprve od data 27. 5. 2013 a činila 30 dnů dle § 84 odst. 1 správního řádu. Žalovaný vyjádřil xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxe dne oznámení rozhodnutí.
Osoba zúčastněná na řízení se ke kasační stížnosti nevyjádřila.
Stěžovatelka podala k vyjádření žalovaného repliku. x xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxvánka na schůzi v kanceláři stavebního úřadu na datum 12. 3. 2013 byla jen pro zvané a místní šetření neproběhlo. Dne 25. 5. 2013 začali dělníci s výkopovýxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx povědomost o tom, že územní řízení probíhá, domnívala se však mylně, že není účastníkem a tedy nemůže vykonávat práva účastníka. Teprve po návštěvě staxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxlání.
Nejvyšší správní soud nejprve posoudil otázku splnění podmínek řízení. Zjistil, že kasační stížnost byla podána včas, osobou oprávněnou, prxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxové náležitosti dle § 106 s. ř. s.
Nejvyšší správní soud následně přezkoumal důvodnost kasační stížnosti v souladu s § 109 odst. 3 a 4 s. ř. s., v mezícx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx shodně s krajským soudem úvodem zdůrazňuje, že předmětem soudního přezkumu v dané věci je výlučně posouzení okolností doručení rozhodnutí I. stupně. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxí I. stupně, od kdy počala, a dle jakého ustanovení, běžet lhůta pro podání odvolání, a tedy zda stěžovatelka podala své odvolání včas.
Úvodem svých úvxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxx na závěry plynoucí z této věci není dle Nejvyššího správního soudu přiléhavý. Jednak je třeba oponovat tvrzení stěžovatelky, že došlo ke zrušení § 92 odxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Dále je nutno vyzdvihnout odlišnou právní a skutkovou stránku druhého případu. Ve zmiňovaném případě byly jednak, vzhledem k časovému zařazení přípaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, a zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen „správní řád z roku 1967“). Klíčovou právní otázkou pak bylo posouzení, zda stěžovatelka byla účastxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxslosti byly následně řešeny navazující otázky, mj. doručování opomenutému účastníkovi a na to navazující včasnost podání odvolání. Krajský, potažmx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx x
xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxznil již krajský soud v nyní posuzované věci, mezi stranami není sporu o tom, že v Lysé nad Labem je vydán územní plán. Z ustanovení § 92 odst. 3 stavebního xxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxou vyhláškou. Dále je třeba podotknout, že stěžovatelka v této souvislosti nerozporuje, že v době mezi 25. 3. 2013 až 10. 4. 2013 bylo na úřední desce stavxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxch v citovaném ustanovení („[p]
ísemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový
přístup
“), je třeba zmínit, že jednak dle správnxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxx014 – 30, při výkladu § 92 odst. 3 stavebního zákona vyslovil, že neuveřejnění daného rozhodnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup, na úřední desce xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xda mohlo být stěžovatelce veřejnou vyhláškou doručeno oznámení stavebního úřadu o konání ústního jednání, jestliže nebyla v oznámení, respektive v úxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxádá sám § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, které uvádí, že „[ú]
častníky územního řízení dále jsou osoby,
jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx
xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxvení dle zákona, i když s ním správní orgán tak nejedná, nikoliv ten, s kým správní orgán případně jako s účastníkem jedná, ač s ním jednat nemá.
V souvisxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxa (oznámení o zahájení územního řízení), když shodným způsobem upravuje i způsob oznamování územního rozhodnutí účastníkům řízení.
V souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxx x x xx xxxxxbního zákona, kdy obě tato ustanovení rozdělují účastníky na esenciální (§ 27 odst. 1 správního řádu, respektive § 85 odst. 1 stavebního zákona) a
parcxxxxx
xx xx xxxxx x x xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxorie parciálních účastníků může být velmi široká, což platí především v důsledku nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 22. 3. 2000, sp. zn. Pl. ÚS 19/99, kterýx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
xxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxovení, za něhož byl do té doby považován pouze ten, kdo měl s pozemkem, na nějž měla být stavba umístěna, společnou hranici, tj. pouze tzv. přímý nebo mezuxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxt v řízeních podle stavebního zákona i vlastník vzdáleného pozemku nebo stavby, není-li možné vyloučit, že by mohl být zamýšleným stavebním záměrem doxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxstníky dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, kterým je adresováno, jmenovitě, jak se toho dovolává stěžovatelka.
V tomto smyslu tedy platí, že sxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxšelo
ex lege
,
na základě § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona. Zároveň nelze v nyní posuzované věci přehlédnout, že stěžovatelka potvrdila, že od 6. 2. xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxojce na sousedním pozemku probíhá. Za této situace po ní bylo možné spravedlivě požadovat, aby projevila přiměřenou obezřetnost a péči o vlastní zájem xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx
xx x xx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxích, respektive že by na úřední desku nahlédla v době, kdy tam bylo příslušné rozhodnutí o umístění stavby vyvěšeno. Lze tak najisto postavit, že stěžovxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx lze také konstatovat, že sdělení na pozvánce na schůzi v kanceláři stavebního úřadu dne 12. 3. 2013 „pro zvané“ nepochybně platilo také „pro zvané“ dle § xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxzhodnutí I. stupně, který jako adresáty tohoto rozhodnutí uvádí účastníky „
územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejná vyhláška)
“, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxst, že jí bylo doručováno veřejnou vyhláškou, nemá oporu ve správním spise, neboť rozhodnutí I. stupně, které tuto skutečnost dokládá, je jeho nedílnox xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xe spise zdejšího soudu, neboť text vyvěšený veřejnou vyhláškou mohl být pozměněn, není stěžovatelkou dále nijak rozvedena, respektive podpořena konxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxsti uplatněných žalobních (kasačních) bodů nutně musí korespondovat míra konkrétnosti odůvodnění soudního rozhodnutí, neboť pokud má soudní přezkxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxem (srov. rozsudek ze dne 13. 6. 2007, č. j. 5 As 73/2006 – 121).
Protože zdejší soud dospěl výše k závěru, že stěžovatelce bylo v souladu s rozhodným zněnxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxní sporu o datech vyvěšení (25. 3. 2013), respektive sejmutí (10. 4. 2013) této vyhlášky z úřední desky stavebního úřadu, souhlasí Nejvyšší správní soux xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxtí I. stupně bylo stěžovatelce doručeno 15. dnem od vyvěšení na úřadní desce, tedy dne 9. 4. 2013. Při neaplikaci § 84 odst. 1 správního řádu je pak třeba vxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxhla 24. 4. 2013. Stěžovatelka podala své odvolání až dne 10. 6. 2013, tedy bez jakýchkoliv pochyb opožděně. Krajský soud proto zcela správně aproboval nxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxech, kdo je účastníkem řízení (ve smyslu výše vyvrácené argumentace stěžovatelky), pak není možné klást k její tíži, že nepodala včas jako účastník řízxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxní zásady činnosti správních orgánů dle § 4 odst. 1 a 4 správního řádu, když pochybil tím, že neuvedl stěžovatelku v důležitých písemnostech mezi účasxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxtotožňuje s námitkou stěžovatelky, že krajský soud se měl zabývat správními rozhodnutími obou stupňů. Zdejší soud ve svém rozsudku ze dne 24. 10. 2012, xx xx x xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxx x x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xb. xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xdst. 1 s. ř. s. Soudem ale může být přezkoumáno pouze z hlediska, zda bylo
odvolání žalobce důvodně zamítnuto jako opožděné či nikoliv, tedy zda žalobcx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxířeného senátu zdejšího soudu ze dne 26. 8. 2008, č. j. 8 As 51/2006 - 105, je krajský soud v těchto
případech oprávněn v mezích žalobních bodů zkoumat pouxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxpadá i na nynější řízení, kdy bylo odvolání stěžovatelky žalovaným rovněž zamítnuto jako opožděné, z čehož tak vyplývá určité zúžení přezkumu předmětxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxnost proto v souladu s § 110 odst. 1 větou druhou s. ř. s. zamítl.
O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud dle ustanovení § xx xxxxx x xx xx xxx xx xxxxxxx x x xxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxesně úspěšnému žalovanému, kterému však v řízení o kasační stížnosti nevznikly náklady nad rámec jeho úřední činnosti, proto mu soud právo na náhradu nxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xx xxxxxxx x x xxx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xí vznikly v souvislosti s plněním povinností uložených jí tímto soudem. Nejvyšší správní soud osobě zúčastněné na řízení neuložil žádnou povinnost, a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxokátka Mgr. Šárka Smetanová. Ustanovená zástupkyně v řízení o kasační stížnosti vykonala tři úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení včexxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xo 3.100 Kč; § 9 odst. 4, ve spojení s § 7 bodem 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále „advokátní tarif“)] a jeden úkon po 1.550 Kč [§ x xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xx xxxxx x advokátního tarifu) a náhrada jízdních výdajů ve výši 2.132 Kč (§ 157 odst. 3 a 4 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx x xx xxx + 2.132] představuje tedy celkové náklady ustanovené zástupkyně. Tyto náklady nese stát (§ 35 odst. 8 věta prvá s. ř. s.).
Poučení:
Proti tomuto rozsxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR